דרכי הוראה 6.
אמצעי הוראה 6.1
חומרי הוראה-למידה חדשים - האגף לחינוך קדם-יסודי 6.1‎-3


1. "יזמות של כבוד", אסופה שנייה

החינוך לערכים הוא לב לבו של החינוך בגיל הרך. נושא זה הוא מוקד המפעל
"יזמות של כבוד", ומטרתו להפוך את החינוך הערכי לדרך חיים ולחלק בלתי
נפרד מתכנית הלימודים בגן.

האסופה השנייה כוללת תיעוד של יזמות נבחרות, פרי של שיתוף פעולה
מבורך ומפרה בעבודתם של גננות, מפקחות גני ילדים, רשויות, קהילת
ההורים ומוסדות קהילתיים, המייצגים עשייה חינוכית-ערכית בגני הילדים.
ביזמות אלה באים לידי ביטוי תחומי-דעת שונים המשלבים את החינוך
הערכי על היבטיו השונים.

אסופה זו היא עדות להתמדה ולאמונה בדרך, והיא יכולה לשמש נר לרגלי כל
מי שמבקשים לפתח יזמות של כבוד ולקדם את החינוך הערכי-חברתי בגיל
הרך כתשתית לחינוך אזרחי העתיד.


2. החוברת "כלי הערכה להעצמת הגננת"

החוברת "כלי הערכה להעצמת הגננת", שהשתתפו בפיתוחה מפקחות החינוך
הקדם-יסודי, תשמש כלי עזר למפקחות גני הילדים בעבודתן עם הגננות.

הכלי כולל את המרכיבים האלה: עקרונות להערכת הגננת, כלים להערכת
העבודה של הגננת, תהליך להערכת עבודת הגננת, עקרונות למתן משוב לגננת
כחלק מתהליך ההערכה, רישום ותיעוד ההערכה, עקרונות לקביעת תכנית
לפיתוחה של הגננת, טפסים ומילון מונחים.

החל משנת הלימודים התשס"ד ישתלב תהליך ההערכה וההעצמה של הגננת
בתכנית העבודה השוטפת של כל המפקחות בחינוך הקדם-יסודי.


3. "שיתוף הורים בגני ילדים" - ניתוח של שאלוני סקר ציפיות
וצרכים

מערכת החינוך כיום רואה בחלקם של ההורים מרכיב חשוב ומהותי בקביעת
תהליכי ההוראה-הלמידה בגן הילדים. התפיסה המקובלת כיום במשרד
החינוך התרבות והספורט כמדיניות בנושא מעורבות הורים הובילה את האגף
לחינוך קדם-יסודי לשתף גורמים כגון מפקחות, גננות והורים בסקר רחב
היקף, כדי לבדוק את הציפיות ואת הצרכים של הורים, גננות ומפקחות.

לתוצאות הסקר ולמסקנותיו חשיבות רבה בתהליכי קבלת החלטות ובקביעת
מדיניות אגפית, ואלה יסייעו בתכנון העתידי של שיתוף הורים במערכת
החינוך בגני הילדים.


אפשר לעיין בחוברות במדור לגיל הרך במרכזי הפסג"ה או באגף לחינוך קדם-יסודי.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/5, ז' טבת תשס"ד, 1 בינואר 2004