חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.
פרסים 7.10
התכנית החינוכית "חוקרים צעירים" (ח"ץ) 7.10‎-1


בחוזר הוראות הקבע סא/2(א), סעיף 7.10‎-1, הבאנו את הוראות הקבע
הנוגעות להשתתפות בתכנית החינוכית "חוקרים צעירים".

להלן לוח הזמנים להגשת העבודות ולטקסים במפעל החינוכי
"חוקרים צעירים" (בנושאים "חקר אישי, משפחתי, קהילתי" ו"חקר
חכמי ישראל ויצירותיהם"):

בתי ספר המעוניינים להשתתף בתכנית יירשמו עד ז' בשבט התשס"ד,
30 בינואר 2004 (ראה דף הרשמה בנספח להלן).
1. 
עבודות יש להגיש למחנכים לא יאוחר מ-א' באייר התשס"ד, 22 באפריל
2004.
2. 
טקס חלוקת התעודות במחוזות יתקיים עד י"ב בסיוון התשס"ד, 1 ביוני
2004. שמות התלמידים המצטיינים יועברו למטה לא יאוחר מ-כ"ה
באייר התשס"ד, 16 במאי 2004.
3. 
חלוקת הפרסים בטקס הארצי תתקיים ביום חמישי, כ"א בסיוון
התשס"ד, 10 ביוני 2004.
 
4. 
קבלת פרטים והרשמה
בתי ספר, רשויות ומוסדות המעוניינים להצטרף לתכנית כתיבת העבודות
מתבקשים למלא טופס כדוגמת זה שבנספח להלן.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר משה זעפרני, מפקח ארצי, מורשת,
החינוך הממלכתי, טל' 02‎-5603164/5 ו-056‎-283206, פקס' 02‎-5603441.נספח דף הרשמה לתכנית ח"ץ

לכבוד מר משה זערפני
מפקח ארצי, מורשת
המזכירות הפדגוגית
רח' דבורה הנביאה 2
ירושלים 91911

שלום רב,

הנדון: תחרות בכתיבת עבודות חקר

אנו מעוניינים ליטול חלק במפעל החינוכי חוקרים צעירים (ח"ץ), בנושא
- חקר אישי, משפחתי, קהילתי
- חכמי ישראל ויצירותיהם

(סמן בריבוע הרצוי)

שם בית הספר: ________________________________
הכתובת: ____________________________________
המיקוד: _____________________________________
היישוב: ______________________________________
שם המנהל/ת:___________________ מס' הטלפון בבית
הספר: ______________________________________
המורה האחראי/ת: ______________________________
סוג בית הספר: חטיבה, תיכון (הקף במעגל)
מס' התלמידים שישתתפו בפרויקט: ________________
מכיתות ______________________________________

תאריך __________       חותמת בית הספר __________      

חתימת מנהל בית הספר __________


העתק: למפקח הכולל של בית הספרהודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/5, ז' טבת תשס"ד, 1 בינואר 2004