תכניות לימודים 9.
חינוך למורשת ישראל 9.15
פרסי "מורשת תרבות ישראל" לשנה"ל התשס"ד 9.15‎-3


שרת החינוך התרבות והספורט, חה"כ לימור לבנת, והנהלת המשרד רואים
חשיבות רבה בהוראת "מורשת תרבות ישראל", המעצבת את דמותה של
המדינה ואת תודעת אזרחיה.

ברוח זו ובמטרה לסייע לבתי-הספר בהעמקת הידע ובחינוך לערכי תרבות
ישראל הופצה בשנת הלימודים התשס"ב תכנית מסגרת, "מורשת תרבות
ישראל", המיועדת לחטיבות-הביניים. כדי לעודד את בתי-הספר להפעיל
תכנית זו בצורה המטבית וכדי להביע את הערכת משרדנו לפועלם הוחלט
שבתי-הספר שיימצאו ראויים לכך יזכו בפרסים ובתעודות הערכה.

להלן הקריטריונים והמסגרת הארגונית לצורך הערכתם של בתי-הספר:

1. רשימת הקריטריונים והמדדים להצלחה
בית-הספר מטפח את ידע הלומדים וחותר להטמעה של ערכים
יהודיים-ישראליים:  
1.1 
מפתח השקפת עולם, תוך דיאלוג עם מקורות מגוונים של מורשת
תרבות ישראל.
 
   
מקיים מסגרות זמן לטיפול בדילמות ערכיות-חברתיות המעוגנות
במורשת.
 
   
מקיים תכניות ייחודיות המזמנות פעילות חברתית-ערכית.
 
   
התכנית משתלבת בתכנית הפעילות הבית ספרית ובאה לידי
ביטוי -
 
1.2 
בהישגים בתחומי המורשת;   
בשכבות הגיל השונות ובפעילויות חברתיות מגוונות;     
בתחומי הדעת ובתחומים לימודיים שונים.
 
   
התכנית מכוונת לפלורליזם ומזמנת ללומדים -  1.3 
שיח סביב ערכים ונושאים שהם רלוונטיים להם;     
מענה לשונות ולצרכים ייחודיים;     
אפשרות לתרום מניסיונם ומעולמם התרבותי.
 
   
בית הספר מקיים סביבת למידה פעילה, חווייתית ומגוונת:  1.4 
בית-הספר מזמן למידה פעילה הכוללת יסודות של חדשנות
ויצירתיות.
 
   
דרכי ההוראה-ההערכה מגוונות, וכוללות, בין היתר, למידה
חוץ-מוסדית.
 
   
מתנהל שיח בין בית-הספר לבין הקהילה.
 
   
בית הספר מעודד את התמקצעות המורים בתכנית:  1.5 
מורים שותפים בתכנון התכנית ובביצועה.     
מורים משתלמים ועובדים בצוותים.     
הצוות החינוכי מקיים הערכה מעצבת ובעקבותיה משפר את
התכנית.
 
   


2. המסגרת הארגונית

תהליך הבחירה של בתי הספר הראויים לפרס ייעשה על ידי צוותים מחוזיים
וארציים. בתי-ספר שיגישו את מועמדותם יוערכו על ידי ועדה מחוזית
שתמליץ על מועמדיה לוועדה ארצית, והיא תבחן את ההמלצות ותקבע את
הזוכים בפרס הארצי. הפרס הוא מוסדי.

להלן השלבים של תהליך הבחירה:
בכל מחוז תוקם ועדת שיפוט מחוזית, בהרכב הזה:
מנהל/ת המחוז - יו"ר הוועדה
רפרנטית של מטה שנהר-קרמניצר - מרכזת הוועדה
מפקח/ת כולל/ת, רפרנט/ית לחינוך העל-יסודי
מפקח/ת כולל/ת מהחינוך העל-יסודי במחוז
מפקח/ת ממינהל החברה והנוער
מנהל/ת מוסד חינוכי שזכה בעבר בפרס מורשת.
2.1 
בית הספר יגיש מועמדות לוועדה המחוזית. הבקשה תוגש על גבי הטופס
המובא בנספח להלן עד לתאריך הנקוב בו.
2.2 
כל ועדה מחוזית תגיש לוועדת שיפוט ארצית המלצות מנומקות על שני
בתי-ספר העומדים בקריטריונים שהובאו לעיל.
2.3 
ועדת השיפוט הארצית תקבע את הערכתה לבתי הספר שהומלצו לפרס
על בסיס המלצת המחוזות והסיורים של חבריה בבתי הספר המומלצים.
הוועדה תגיש את המלצותיה ליו"ר המזכירות הפדגוגית.
2.4 
להלן הרכב הוועדה הארצית:
יו"ר המזכירות הפדגוגית - יו"ר הועדה
מנהלת האגף לחינוך על-יסודי ו/או נציגה
מנהלת האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ו/או נציגה
מנהל אגף המפמ"רים או נציגו
מנהל מינהל החברה והנוער או נציגו
מרכזת מטה שנהר-קרמניצר
מרכזת הוועדה
נציג ציבור.
2.5 
לוח הזמנים  2.6 
עד י"ג בשבט התשס"ד (5.2.04): הגשת המלצות לוועדות
המחוזיות.
 
   
עד כ"ה באדר התשס"ד (18.3.04): הגשת המלצות הוועדות
המחוזיות לוועדת השיפוט הארצית.
 
   
עד ד' בסיוון התשס"ד (24.5.04): סיום סיורי השטח של הוועדה
הארצית וקביעת הזוכים.
 
   
עד כ"ו בסיוון התשס"ד (15.6.04): טקס חלוקת הפרסים.
 
   


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' ציפי קוריצקי, מרכזת הוועדה, הממונה
על תכניות ועל השתלמויות במטה שנהר-קרמניצר, טל' 02‎-5603537.


נספח טופס להגשת מועמדות לפרס על יישום תכנית "מורשת תרבות

ישראל" בחטיבות הביניים הממ' בחינוך העברי לשנת הלימודים
התשס"ד

פרטים על בית-הספר

סמל המוסד: ____________________________________
שם בית-הספר: ______________ המחוז: ______________
כתובת בית הספר: ________________________________
מס' הטלפון של בית הספר: __________________________
שם המנהל/ת: __________________________________
מספר הכיתות בחטיבה: _________ כיתות מיוחדות: _________
מספר התלמידים: ________________________________
השנה שבה הוקם בית הספר: ________________________
מספר השנים שהמנהל/ת משמש/ת בתפקיד: ______________
מספר הטלפון של המנהל/ת (גם הנייד): __________________
שם המפקח/ת על בית הספר: ________________________
מס' הטלפון הנייד של המפקח/ת: ______________________
 
1. 
נימוקים מפורטים להגשת מועמדות לפרס (על פי הקריטריונים
שפורסמו בחוזר המנכ"ל "הודעות ומידע" סד/5, סעיף 9.15‎-3)

_____________________________________________
_____________________________________________

הערות
_____________________________________________
_____________________________________________
 
2. 
חתימת המנהל/ת: ____________________
תאריך: __________________________
 
 
יש להקפיד על מילוי כל הנתונים המבוקשים בטופס!

על ההמלצה להגיע למנהל המחוז שבתחומו המוסד המומלץ לא יאוחר מ-י"ג
בשבט התשס"ד, 5 בפברואר 2004.הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/5, ז' טבת תשס"ד, 1 בינואר 2004