אוכלוסיות מיוחדות 1.
חינוך מבוגרים 1.1
הנוהל למתן היתר למוסדות לעניין גמול השתלמות והנוהל
לאישור קורס לעניין גמול השתלמות - תיקון לסעיפים 1.1‎-1
ו-1.1‎-2 בחוזר הוראות הקבע סג/9(א)
1.1‎-3
 
1 בפברואר 2004
 
  תאריך תחולה 
עדכון סעיפים
1.1‎-1 ו-1.1‎-2
בחוזר הוראות
הקבע סג/9(א)
 
  מטרת הפרסום  


בחוזר הוראות הקבע סג/9(א) פרסמנו בסעיף 1.1‎-1 את הנוהל למתן היתר
למוסדות לעניין גמול השתלמות ובסעיף 1.1‎-2 את הנוהל לאישור קורס לעניין
גמול השתלמות. בשני הסעיפים פרסמנו את המען לפניות בשאלות, ואנו
מבקשים לשנות זאת, כדלקמן:


בשאלות אפשר לפנות אל הוועדה לאישור קיום קורסים לגמולי השתלמות,
למעט עו"ה, בטל' 02‎-5601403/4, בימים שני ורביעי, בין השעות 13‎-10.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/6(א), ט' שבט תשס"ד, 1 בפברואר 2004