חוזר זה מבוטל

ארגון ומינהל 3.
ארגון העבודה הפדגוגית 3.1
מוסדות חינוך ניסויים - גני ילדים ובתי ספר - תיקון לסעיף
3.1‎-23 בחוזר הוראות הקבע סד/3(א)
3.1‎-24
 
1 בפברואר 2004
 
  תאריך תחולה 
עדכון חוזר תשסד/3(א)
סעיף 3.1‎-23
 
  מטרת הפרסום  


בסעיף 3.1‎-23 בחוזר הוראות הקבע סד/3(א) בנושא "מוסדות חינוך
ניסויים" נפלה טעות בעמ' 1 של הסעיף, ולכן אנו מבקשים להחליף את עמ'
1 ו-2 של הסעיף בעמודים שלהלן.
מוסדות חינוך ניסויים - גני ילדים ובתי-ספר* 3.1‎-23
 
2 בנובמבר 2003
 
  תאריך תחולה 
החלפת סעיף
3.1‎-17 בחוזר
  סג/4(א)
  מטרת הפרסום  


1. מבוא

המוסדות הניסויים - גני ילדים, בתי ספר ומכללות - הם ביטוי משמעותי
למדיניות משרד החינוך לעודד חדשנות על היבטיה המגוונים במערכת החינוך
בישראל. באמצעות המוסדות הניסויים המשרד בודק מודלים אפשריים
למוסד החינוכי העתידי, והמוסדות הניסויים גם משפיעים על כלל מערכת
החינוך. תכנונה, עידודה ופיתוחה של מדיניות זו מצויים באחריותו של גף
ניסויים ויזמות, הפועל במזכירות הפדגוגית.
למעלה משמונים מוסדות חינוך מכל רחבי הארץ מבצעים מגוון מרתק של
ניסויים. מוסדות אלו יוצרים ומעצבים תרבות חדשה ואחרת של מהות
המוסד החינוכי, והם דגם מוביל לדרכי התחדשות וצמיחה במערכת החינוך.
קהילת המוסדות הניסויים מטפחת קשר ותמיכה הדדית בין חבריה ומקיימת
רשתות שהן מסגרות ייחודיות של למידה ופיתוח הרעיונות הניסויים. תוכני
הרשתות ונושאיהן הם פועל יוצא של הצרכים הייחודיים של המוסדות
הניסויים, והם מקבלים תמיכה מקצועית מגף ניסויים ויזמות.
גף ניסויים ויזמות פועל באמצעות ה"מרשתים" שהם אנשי השטח המכוונים
את ביצוע הניסוי על היבטיו השונים, מפקחים עליו ותומכים בכל מוסד
ניסויי.
ההוראות שלהלן הן הנחיות להגשת מועמדות להכרה במוסד החינוכי כמוסד
ניסויי והן מפרטות גם את שלבי המועמדות, הבחירה והמחויבות.
סעיף זה מבטל את סעיף 3.1‎-17 בחוזר הוראות הקבע סג/4(א) ובא במקומו.

* המושג "מוסד חינוכי" כולל גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים וחטיבות עליונות,
מכללות ומרחבי חינוך.


2. הנהלים להגשת בקשה להכרה במוסד חינוכי כמוסד ניסויי

ערכה להצטרפות של מוסד חינוכי למערך מוסדות החינוך הניסויים
2.1
 
החל מאוגוסט 2003, נכנסה לשימוש ערכה להצתרפות מוסדות חינוך למערך
מוסדות החינוך בגף ניסויים ויזמות. הערכה מסייעת למוסד החינוך ולגף
להתכונן היטב להגשת הצעה לניסוי ומאפשרת לגף לבחור את בתי הספר
המוכנים היטב. הערכה נועדה להקל על מוסדות החינוך ליזום ניסוי חינוכי
באמצעות הגף ולעזור למוסד החינוכי לבצע היערכות מקדימה לייזומו
ולהפעלתו של ניסוי.

בערכה להצטרפות מוסדות חינוך ארבעה מרכבים:
   

היכרות עם גף ניסויים ויזמות
הכרת התהליך הניסויי
הכרת תהליך ההצטרפות למוסדות החינוך של הגף
אופן ההתקשרות עם הגף

היכרות
ניתוח של מוכנות המוסד לניסוי
פיתוח רעיון ניסויי

תדריך לייזום ניסוי
במוסד חינוך
מסמך מלווה של ההצעה לניסוי
מסמך המפרט את עיקרי ההצעה לניסוי

מסמך הגשת הצעה
לניסוי
חוזר המנכ"ל
מאמרי רקע
 

חומרי רקע
 

את חומרי הערכה אפשר להשיג באתר האינטרנט של גף ניסויים
ויזמות או במשרדי הגף לפי הכתובת שלהלן:
 


גף ניסויים ויזמות, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך התרבות והספורט,
ירושלים 91911, טל' 02‎-5603804, פקס' 02‎-5602668, אינטרנט
www.education.gov.il/experimental , דוא"ל ganitva@int.gov.il.


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/6(א), ט' שבט תשס"ד, 1 בפברואר 2004