ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
ידיעת הנהלים וההנחיות המפורסמים בחוזר המנהל הכללי 3.7‎-43
 
1 בפברואר 2004
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


מנהלי מוסדות החינוך נדרשים ללמוד את הנהלים ואת ההנחיות המפורסמים
בחוזרי המנכ"ל ולהקפיד לנהוג על פיהם, וכן להביאם לידיעת עובדי ההוראה.
כמו כן יש לחייב בעלי תפקידים במוסד החינוכי, כמו ממונים על בטיחות,
ממונים על הסעות, רכזי טיולים וכד', ללמוד ולשנן את כל ההנחיות הנוגעות
לתפקידם.
על כל בעל תפקיד להעביר למנהל המוסד החינוכי הצהרה חתומה כי הוא
מכיר ויודע את כל ההנחיות והנהלים שפורסמו בחוזרי המנכ"ל ולהתעדכן
בהם כנדרש.
מנהל המוסד החינוכי יחתום על הצהרה לפני המפקח הכללי כי הוא מתחייב
ללמוד את הנהלים ואת ההנחיות המפורסמים בחוזרי מנכ"ל.
הטענה של אי-ידיעת הנהלים או ההנחיות המחייבים תידחה על הסף בכל
בירור.


שאלות אפשר להפנות לד"ר יאיר סמוכה, סגן מנהל המינהל הפדגוגי,
טל' 02‎-5604028/9, פקס' 02‎-5604036.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/6(א), ט' שבט תשס"ד, 1 בפברואר 2004