ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
תשלומים עבור תלמידי חוץ - עדכון
לסעיף 3.7‎-28 בחוזר הוראות הקבע סג/4(א)
3.7‎-44
 
1 בפברואר 2004
 
  תאריך תחולה 
עדכון תשסג/4(א)
סעיף 3.7‎-28
 
  מטרת הפרסום  


בחוזר הוראות הקבע סג/4(א) פרסמנו את סעיף 3.7‎-28 בנושא "תשלומים
עבור תלמידי חוץ". בגלל הצורך לעדכן את עמ' 4 של הסעיף אנו מפרסמים
שוב את עמ' 3 ו-4 של הסעיף ומבקשים להחליפם בעמודים הישנים.

העסקת המתורגמן טעונה אישור של הפיקוח על החירשים. לקבלת
האישור אפשר לפנות אל ד"ר שרה זנדברג באגף לחינוך מיוחד, טל'
03‎-6896109, פקס' 03‎-6896144, רח' השלושה 2, יד אליהו,
ת"א (ראה נספח 2 להלן).
 
תוספת בגין תל"ן רשותי - במקרים שבהם הרשות המקומית או הבעלות
על המוסד החינוכי מממנת את מלוא עלות התל"ן על חשבונה. רשות
מקומית/בעלות הגובה תשלומים עבור תל"ן במסגרת תשלומי חוץ לא
תוכל לגבות, בנוסף, תשלומים עבור תל"ן מההורים. כמו כן, לא ניתן
לגבות תל"ן בגין חלקה של הרשות/הבעלות בהסכמים שחתמה עם גופים
נוספים, כגון קרן "קרב" וקרן "סקטה רש"י". גביית התל"ן הרשותי
תיעשה בכפיפות לכללים המובאים בחוזר הוראות הקבע
סג/3(א), סעיף 9-.3.11 לא ניתן לגבות תל"ן רשותי בגין
תלמידים המשתייכים לקטגוריה הראשונה.

 
5.   
אלה הקטגוריות שלפיהן ייגבה התשלום:
 
הקטגוריה הראשונה מתייחסת לכיתות מיוחדות של החינוך הרגיל
שלומדים בהן תלמידים בעלי חריגויות קלות. הכיתות המשתייכות
לקטגוריה זו הן כיתות הכוללות תלמידים בעלי משכל גבולי רב
בעייתיים, בעלי הפרעות התנהגותיות/הפרעות רגשיות קשות/A.D.(H).D,
לקויי למידה רב-בעייתיים/A.D.(H).D, מעוכבי התפתחות (עד כיתה א'
ועד בכלל), מעוכבי שפה (עד כיתה ג' ועד בכלל), עיוורים ולקויי ראייה,
חירשים ולקויי שמיעה.
 
1.   
הקטגוריה השנייה (א') מתייחסת לכיתות הכוללות תלמידים בעלי
חריגויות קלות בבתי ספר ובגני ילדים בחינוך המיוחד. הכיתות
המשתייכות לקטגוריה זו הן כיתות הכוללות תלמידים בעלי הפרעות
התנהגותיות/הפרעות רגשיות קשות/A.D.(H).D, לקויי למידה
רב-בעייתיים/A.D.(H).D, מעוכבי התפתחות (עד כיתה א' ועד בכלל)
ומעוכבי שפה (עד כיתה ג' ועד בכלל).
 
2.   
הקטגוריה השנייה (ב') מתייחסת לתלמידים לקויי חושים בבתי ספר
ובגני ילדים בחינוך המיוחד.
 
3.   
הקטגוריה השלישית (א') מתייחסת לכיתות הכוללות תלמידים בעלי
לקויות קשות בגני ילדים, בבתי ספר של החינוך המיוחד ובכיתות
מיוחדות בבתי ספר של החינוך הרגיל, למשותקי מוחין ולבעלי נכויות
פיזיות קשות, לבעלי פיגור בינוני רב-בעייתי, לבעלי פיגור בינוני מורכב
ולבעלי פיגור קשה/עמוק/סיעודי.
 
4.   
הקטגוריה השלישית (ב') מתייחסת לכיתות הכוללות תלמידים בעלי
לקויות קשות בגני ילדים, בבתי ספר של החינוך המיוחד ובכיתות
מיוחדות בבתי ספר של החינוך הרגיל, לאוטיסטים/P.D.D ולבעלי
הפרעות נפשיות.
 
5.   
4. גבייה, תשלומים ואכיפה

חובת התשלום

הרשות המקומית מופקדת על מתן פתרון חינוכי לתושביה על-ידי קיום מוסד
העונה על צורכי שכבת הגיל והזרם החינוכי הנדרש - החינוך הממלכתי,
החינוך הממלכתי-דתי, מרכז החינוך העצמאי ומרכז מעיין החינוך התורני
בארץ ישראל (לפי חוק גפני; תקנות תפורסמנה בהקדם) - או באמצעות
מוסד חינוכי הנמצא בתחום שיפוטה של רשות אחרת שהרשות הגיעה
להסכם אתה, בדרך של איגוד ערים או בכל דרך אחרת.
לא נמצא בתחומי הרשות המקומית פתרון חינוכי לתלמיד, כאמור לעיל,
יתבטא קיום חובתה של הרשות המקומית במתן אישור לתלמיד ללמוד
מחוץ ליישוב וב"תשלום עבור תלמידי חוץ" עבורו לרשות הקולטת.
סיפקה הרשות מסגרת חינוכית לתלמיד, כאמור לעיל, והוריו מחליטים
מיזמתם לשלחו ללמוד מחוץ לתחום השיפוט של הרשות המקומית שהוא
מתגורר בה, יש לקבל אישור על כך מן הרשות השולחת והקולטת, וההורים
יישאו בתשלום עבור תלמידי חוץ.


מודגש בזאת, כי בתשלומים לתלמידי חוץ ההתחשבנות היא בין הרשויות
לבין עצמן, או בין הרשויות לבעלויות בחינוך המיוחד, ואין לערב את ההורים
בצורה כלשהי, למעט מקרים שבהם ההורים בחרו מיזמתם במוסד אחר מזה
שהוצע לילדיהם על ידי הרשות המקומית.

4.1
תשלומי הורים עבור תכניות מעבר לרמת השירות הבסיסית

רשות מקומית קולטת ובעלות של מוסד חינוך מיוחד רשאיות לגבות ישירות
מן ההורים "אגרת שירותים" בגין שירותים נוספים הניתנים על ידה וכן עבור
תכנית לימודים נוספת (תל"ן) ועבור שיעורי עזר, בהתאם להוראות המשרד
בנושאים אלו. זאת נוסף לתשלום עבור תלמידי חוץ. הרשות/הבעלות אינה
רשאית לגבות מההורים תשלום עבור השירותים
הניתנים על ידי משרד החינוך, ובכלל זה שיעורי עזר לתלמידים בעלי נכויות
פיזיות קשות ולקויי חושים ותוספת שכר לימוד במסלול 07 ובמסלול 07
משופר. רשות מקומית/בעלות הגובה תשלומים עבור תל"ן במסגרת תשלומי
חוץ לא תוכל לגבות בנוסף תשלומים עבור תל"ן מההורים.

4.2
מסגרות לימוד פנימייתיות

תלמידים המתגוררים בפנימיות ובמשפחות אומנות והלומדים בחינוך הרגיל
אינם מוגדרים כתלמידי חוץ לצורך גבייה ונחשבים תושבי הרשות המקומית
שבה נמצאת הפנימייה/המשפחה האומנת. לפיכך אין לגבות עבורם תשלום
עבור תלמידי חוץ. אפשר לגבות תשלום כזה עבור תלמידים המופנים על פי
החלטת ועדת השמה למסגרת לימוד פנימייתית בחינוך המיוחד.
4.3