תכניות לימודים 9.
חינוך גופני 9.3
פעילות גופנית בגני-ילדים במסגרת תכנית לימודים נוספת
(תל"ן)
9.3‎-12
 
1 בפברואר 2004
  תאריך תחולה 
חדש
  מטרת הפרסום  


בכל פעילות גופנית נוספת בגן הילדים (תל"ן) יש לפעול בהתאם להנחיות
האלה:
בגן הילדים רשאי להורות חינוך גופני רק מי שבידו תעודת הוראה
בחינוך גופני שהתמחה בהוראה בגיל-הרך וקיבל את אישורו של המפקח
על החינוך הגופני במחוז.
1. 
מורה שהתמחותו איננה בגיל הרך חייב יהיה להשלים התמחות זו תוך
שלוש שנים באחת מהמכללות המכשירות מורים לחינוך גופני. אם הוא
לא יסיים את לימודיו תוך שלוש שנים, תופסק העסקתו בגני ילדים.
2. 
מורה לחינוך גופני יקבל אישור להעסקתו בגן הילדים רק לאחר שימציא
תכנית הוראה של הפעילות הגופנית למפקחת על גן הילדים ויקבל את
אישורה לכך.
3. 


בשאלות אפשר לפנות אל האגף לחינוך קדם-יסודי, טל' 03‎-6896009/10, וכן
אל מר אברהם זוכמן, המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני, טל' 03‎-6896136.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/6(א), ט' שבט תשס"ד, 1 בפברואר 2004