ארגון ומינהל 3.
מינויים ופרישות 3.12
פרישות 3.12‎-1


להלן שמותיהם של אחדים מעובדי הפיקוח שפרשו לגמלאות בסוף
דצמבר 2003:

-    ד"ר ברוריה אגרסט, מפקחת מרכזת (להוראת הביולוגיה) - המזכירות
     הפדגוגית

-   ד"ר עמי וולנסקי, סמנכ"ל ומנהל אגף א' (תכנון, הערכה ובקרה)

-   מר אברהם עודד כהן, סמנכ"ל ומנהל מינהל החברה והנוער

-   הגב' דליה לימור, מנהלת האגף לחינוך קדם-יסודי - אגף א' (מוסדות
     חינוך).

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/6, ט' שבט תשס"ד, 1 בפברואר 2004