ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט של המשרד -
ובאתרי היחידות
3.6‎-10

1. "אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי

דוחות

באתר אפשר לעיין בכל הדוחות שהמשרד מפרסם בנושאים שונים.
לאחרונה פורסם דוח בנושא תנועות הנוער, "דוח הוועדה לבדיקת מאפייני
תנועות הנוער". השאלה שהנחתה את עבודת הוועדה הייתה כיצד לעודד את
המשך קיומן של התנועות ומה יהיה הבסיס לקריטריונים להקצאת תקציבים
שיאפשרו זאת.

דוחות נוספים

דוח ייחודיות בית ספרית - מרחבי חינוך
זהו דוח של ועדה שמונתה על ידי מנכ"לית המשרד ביולי 2001 מתוך
צורך לבדוק בצורה מערכתית את היערכות משרד החינוך לעיסוק בשתי
תופעות: "האחת, הורים רבים מנסים להפנות את ילדיהם לבתי ספר
שאינם באזור הרישום הרשמי שלהם. השנייה, מגיעות פניות רבות
לפתיחתם של מוסדות חינוך ייחודיים, במסגרת החינוך הרשמי והחינוך
המוכר שאינו רשמי".
- 
ועדה לבדיקת שיטת התקצוב בבתי הספר היסודיים - דוח
שושני

הוועדה מונתה על ידי שרת החינוך, במענה לדרישת בג"ץ להשיב על טענה
בדבר מימון פערים בלתי סבירים לכאורה של תקצוב בתי ספר מוכרים
אינם רשמיים לעומת מוסדות הפטור.
באתר אפשר למצוא גם דוחות כגון דוח שנהר, דוח קרמינצר, דוח
הוועדה להוראת הקריאה ועוד.
 
- 

כתובת האתר: http://www.education.gov.il/moe/kali/indexdoch.htm.2. אתרי היחידות
 
אונסקו

האתר מכיל מידע בנוגע לוועד הישראלי לאונסקו המייצג גופים שלטוניים
ציבוריים וארגונים לא ממשלתיים בתחומי החינוך, המדע, התרבות,
מדעי האדם והחברה והתקשורת. הוועד הוא גוף מייעץ לממשלה בקביעת
מדיניות מול מטה אונסקו בעולם ופעולותיו בישראל.
 
2.1
כתובת האתר: http://www.education.gov.il/unesco.

האגף לפיתוח ולתכנון תכניות לימודים

באתר האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים עלתה תכנית הלימודים
מוט"ב-מדע וטכנולוגיה בחברה. זוהי תכנית בחירה המיועדת לתלמידי
החטיבה העליונה שאינם נבחנים במקצוע מדעי בבחינות הבגרות.
התכנית כוללת הסבר על מאפייני המקצוע מוט"ב, על תוכני הלימוד ועל
הדרכים להפעלת התכנית. כמו כן אפשר לגלוש מהאתר אל אתרו של
מפמ"ר מוט"ב.
2.2


כתובת האתר: /https://cms.education.gov.il/EducationCMS
.Units/Tochniyot Limudim/mutav
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/6, ט' שבט תשס"ד, 1 בפברואר 2004