בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
הרכב בחינות הבגרות בלימודי ארץ ישראל
וארכיאולוגיה
4.3‎-11


החל משנת הלימודים התשס"ד אפשר להיבחן בלימודי ארץ ישראל על פי
ההרכבים האלה:
2 יחידות לימוד: יחידת בסיס חובה (שאלון 012113) ועוד יחידה
כלשהי מתוך כלל היחידות העומדות לבחירה
- 
3 יחידות לימוד: יחידה בסיס חובה (שאלון 012113) ועוד שתי יחידות
כלשהן מתוך כלל היחידות העומדות לבחירה
- 
5 יחידות לימוד: 3 יחידות חובה: שאלונים 012113 ו-012114
(ירושלים עד המאה ה-19) וגיאוטופ (שאלון 012101) ועוד שתי יחידות
כלשהן מכלל היחידות העומדות לבחירה.
- 


לפרטים נוספים: ד"ר מיכאל גרינצויג, המפמ"ר ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה,
טל' 02‎-5601091 ו-056‎-282070, פקס' 02‎-5601001.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/6, ט' שבט תשס"ד, 1 בפברואר 2004