בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
שינויים במבנה השאלון בתנ"ך לבתיה"ס
הדתיים-העצמאיים מס' 003201
4.3‎-12

במיקוד המתפרסם בחודש ניסן תימסר הודעה על חומש אחד מבין שני
החומשים הנלמדים שממנו תילקחנה שאלות ההתמצאות בתורה וברש"י
בשאלון 003201.
1. 
מבנה שאלון 003201 יהיה החל מבחינות הבגרות בקיץ התשס"ה
כדלקמן:
 
2. 
סה"כ 48 נקודות 4 מתוך 5 שאלות עיון בתורה, לכל שאלה 12 נקודות -
סה"כ 12 נקודות 6 מתוך 7 שאלות התמצאות בתורה וברש"י,
לכל שאלה 2 נקודות
-
סה"כ 18 נקודות 3 מתוך 4 שאלות עיון בנביאים ראשונים,
לכל שאלה 6 נקודות
-
סה"כ 10 נקודות 10 מתוך 11 שאלות בקיאות בנביאים ראשונים,
לכל שאלה נקודה אחת
-
סה"כ 12 נקודות 2 מתוך 3 שאלות עיון בנביאים אחרונים ובכתובים,
לכל שאלה 6 נקודות
-
___________
סה"כ 100 נקודות
   


לפרטים נוספים: הרב מנחם הכהן אוסטרי, יו"ר ועדת המקצוע תנ"ך בבתי הספר
העל-יסודיים הדתיים העצמאיים, ת"ד 5322, חיפה, טל' 04‎-8622158,
פקס' 04‎-8673548.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/6, ט' שבט תשס"ד, 1 בפברואר 2004