דרכי הוראה 6.
ספרי לימוד 6.3
אישור ספרי לימוד 6.3‎-5

א.    החובה ללמד מספרי לימוד מאושרים בלבד - רענון

אנו מזכירים למנהלי בתי הספר ולמורים את ההוראה המופיעה בחוזר
הוראות הקבע, סג/5(ב), "הוראות לאישור ספרי לימוד", סעיף קטן 1.2.2:
"בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים וחטיבות עליונות חייבים ללמד מספרי
לימוד מאושרים המופיעים בחוזר הודעות ומידע סג/8(ב) 'רשימת ספרי
הלימוד המאושרים'." אנו מבקשים להקפיד על מילוי הוראה זאת ולא ללמד
מספרי לימוד שאינם מאושרים.
משרדנו יערוך בדיקות פתע במוסדות החינוך כדי לבחון עמידה בנהלים כגון
אלה, ומוסד שלא יפעל על פי הנהלים וההנחיות ייקרא לבירור משמעתי.

ב.    אישור ספרי לימוד באנגלית לכיתות א' ו-ב' (תכנית ניסויית)

החל מחודש פברואר אפשר להגיש ספרי לימוד באנגלית לכיתות א' ו-ב'
לקבלת אישור למר בנימין לוי, מנהל הגף לאישור ספרי לימוד. את
הקריטריונים לקבלת האישור אפשר לקבל ממר בנימין לוי.


לפרטים נוספים יש לפנות אל מר בנימין לוי, טל' 02‎-5603004.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/6, ט' שבט תשס"ד, 1 בפברואר 2004