תכניות לימודים 9.
מקצועות הלימוד 9.7
תחרות הסיפור הקצר 9.7‎-1

הפיקוח על הוראת הספרות נענה להצעה של המועצה לתרבות ולאמנות
בשכונות שבמינהל התרבות להפעיל את הפרויקט "תחרות הסיפור הקצר
התשס"ד. פרויקט זה, המתוקצב על ידי המחלקה לתרבות בקהילה של מינהל
התרבות, נועד לתלמידים מכיתות ה'-י"ב בכ-40 בתי ספר בפריפריה שמדד
הטיפוח שלהם גבוה.

הפרויקט יאפשר לתלמידים להיפגש עם סופרים/סופרות שיסייעו להם לטפח
את יכולותיהם לתת ביטוי בכתב לרגשותיהם, למחשבותיהם ולדמיונם.

המפגשים עם הסופר/ת יתקיימו בבתי הספר, במסגרת סדנאית, לאחר שעות
הלימודים. תהליך העבודה בסדנה יתפרס על פני חמש פגישות. הסדנה תופעל
בחודשים מרס-מאי 2004, ובמהלכה יכתבו המשתתפים סיפורים בהנחיית
הסופר/ת. בכל אחד מבתי הספר שישתתפו בפרויקט יתמנה רפרנט - מורה
לספרות שירכז את הסדנה ויהיה בקשר רצוף עם הסופר/ת.

בסיום התהליך ייבחרו בכל סדנה סיפור או שניים שייכתבו בסדנה ויישלחו
לשיפוטם של אנשי הספרות בוועדת ההיגוי של הפרויקט. הסיפורים הנבחרים
יתפרסמו בחוברת, ולכותביהם יוענקו פרסים.

בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים וחטיבות עליונות שמדד הטיפוח שלהם
גבוה והמעוניינים לקחת חלק בפרויקט יפנו בכתב אל הפיקוח על הוראת
הספרות ויציינו את שם המורה לספרות שירכז את הסדנה. ביצוע הפרויקט
מותנה באישור התקציבי שיינתן למינהל התרבות.

בתי הספר שוועדת ההיגוי תאשר את בקשתם להשתתף בפרויקט יקבלו
הודעה על כך.


לבירור פרטים נוספים אפשר לפנות אל המפמ"רית לספרות בחמ"ד,
הגב' אסתר קולומבוס, טל' 02‎-5604127, או אל המפמ"רית לספרות בחינוך הכללי,
ד"ר נילי לוי, טל' 02‎-5603604.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/6, ט' שבט תשס"ד, 1 בפברואר 2004