בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
בחינות הבגרות בגיאוגרפיה לתלמידים עיוורי צבעים 13 -4.3

בית ספר שיש לו תלמידים עיוורי צבעים הניגשים לבחינת הבגרות בגיאוגרפיה יפנה
לוועדת חריגים באגף הבחינות שבמשרד החינוך, רח' שבטי ישראל 29, ירושלים, עם
אישור רלוונטי על הלקות. בית הספר יבקש להצמיד לנבחן בוחן נייטרלי שישב ליד
התלמיד ויאמר לו מה הם הצבעים המופיעים במפות השונות.


לחוות דעת מקצועית באשר ללקות אפשר לפנות אל הפיקוח על
המתקשים בראייה,
לד"ר ברכה ברכה, המפקחת על החינוך לעיוורים, משרד החינוך,
טל' 03‎-06896092/3.
הודעות


חוזר מנכ"ל סד/7(א), ח' באדר התשס"ד, 1 במרס 2004