עובדי הוראה 8.
תנאי שירות 8.5
עדכון בעניין ביטול התמריצים
למורים ביישובים שנכללו באזור עדיפות
לאומית ב'
9 -8.5

בהמשך לנאמר בחוזר "הודעות ומידע" סד/3, סעיף 8.5‎-7, אנו מבקשים להודיע, שעל פי
החלטה של בית הדין הארצי לעבודה מיום י"ט בכסלו התשס"ד (14.12.03) בנוגע
לסכסוך הקיבוצי 10/03, הוארך תוקפו של צו המניעה הזמני בדבר המשך מתן
התמריצים הניתנים לעובדי הוראה המתגוררים ועובדים ביישובים שנכללו באזורי
עדיפות לאומית ב' בחצי שנה נוספת, עד ליום י"ב בסיוון התשס"ד, 1.6.04.


בשאלות אפשר לפנות אל מר יצחק ויצמן,
הממונה על דיור ותמריצים למורים, טל' 02‎-5604771/2.

הודעות


חוזר מנכ"ל סד/7(א), ח' באדר התשס"ד, 1 במרס 2004