אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
בריאות 2.2
נוכחות מגיש עזרה ראשונה בבית הספר - תיקון סעיף
2.2‎-41 בחוזר הוראות הקבע סד/1(א)
2.2‎-46
 
1 במרס 2004
 
  תאריך תחולה 
החלפת סעיף
2.2‎-41 בחוזר
הוראות הקבע
סד/1(א)
 
  מטרת הפרסום  


בסעיף 2.2‎-41 בחוזר הוראות הקבע סד/1(א) פורסמה הוראה בנושא נוכחות
מגיש עזרה ראשונה בבית הספר. הוראה זו מבוטלת.

הוראות חדשות תפורסמנה בחוזר הוראות הקבע החדש בנושא "נוהלי שעת
חירום במערכת החינוך" העומד לצאת בקרוב.


בשאלות אפשר לפנות אל מר שאול יגיל, הממונה הארצי על ביטחון מוסדות החינוך,
טל' 02‎-5603002.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/7(א), ח' אדר תשס"ד, 1 במרס 2004