אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
עישון, סמים ואלכוהול 2.5
אחראי בית-ספרי לנושא טבק, אלכוהול וסמים 2.5‎-11
 
1 במרס 2004
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


1. כללי

החל מינואר 2004 החליט משרד החינוך התרבות והספורט לתקצב בכל
מוסדות החינוך העל-יסודיים אחראי/ממונה על מניעת השימוש לרעה בסמים,
בטבק ובאלכוהול. המשרד רואה חשיבות רבה בהפעלת מערכי התערבות
בנושא בצורה רחבה ומעמיקה, המערבת גורמים רבים בתוך בית הספר
בשיתוף עם גורמים בקהילה.

האחראי הבית ספרי ירכז את כל הגורמים, הפעולות, התכניות וההנחיות
בנושא וידאג ליישמם בהתאם למדיניות המשרד ולמדיניות הבית-ספרית.
האחראי יזכה ל-6% גמול כתוספת למשרתו.


2. מינוי האחראי הבית ספרי

מנהל המוסד החינוכי ימנה אחראי בית-ספרי, רצוי את יועץ בית הספר,
ויאציל לו סמכויות לביצוע הנושא שבאחריותו. אם היועץ החינוכי הוא
האחראי הבית-ספרי הוא יהיה ממונה על כל התהליך הלוגיסטי (תכנון, ביצוע
והערכה) והדידקטי (פיתוח, הדרכה והפעלת התכניות). אם האחראי הוא בעל
תפקיד אחר, הוא יהיה ממונה על כל התהליך הלוגיסטי, ויועץ בית הספר יהיה
ממונה על התהליך הדידקטי. אם יש פסיכולוג חינוכי בבית הספר, ידאג
האחראי הבית-ספרי לשלבו בוועדה הבית ספרית האחראית על הליכי
התערבות במקרים של אירועי שימוש בסמים של תלמידים.

בבחירת האחראי הבית ספרי חשוב להיוועץ עם מפקח הסמים המחוזי, עם
המפקח הכולל, עם היועץ הבכיר, עם מדריך הסמים האחראי על בית-הספר
ועם היועץ החינוכי.

יש ליידע את המפקח על הסמים במחוז על שם האחראי הנבחר על ידי מילוי
הספח בנספח ב להלן. רשימת המפקחים המחוזיים מובאת בנספח א להלן.


3. הדרישות לתפקיד האחראי

 עמדה ברורה נגד השימוש בסמים והכרה בחשיבות הנושא 3.1 
 התחייבות לקבלת הכשרה בתחום 3.2 
 יכולת וידע בניהול צוות 3.3 
 יזמות, כושר שכנוע וכושר ארגון, תיאום וניהול 3.4 
 ניסיון של 5 שנים לפחות בעבודה בית-ספרית. 3.5 


4. תפקידי האחראי

שילוב הנושא בכל שכבות הגיל במסגרת תכנית העבודה הבית-ספרית
וסיוע בכל הפעולות של בית הספר והפעולות המחוזיות והארציות, כגון
"עמיתים", "שבוע המאבק בסמים" וכד'
4.1 
ארגון השתלמויות לכלל הצוותים החינוכיים ואחריות להשתתפותם של
מנחי התכנית בהשתלמויות בית ספריות, מחוזיות או יישוביות על פי
הנדרש
4.2 
ייזום פעולות להבאת המדיניות של משרד החינוך לידיעתם של כלל באי
המוסד החינוכי
4.3 
קידום המעורבות, האחריות והיזמות של תלמידים בשלבי התכנון
והביצוע של התכניות והמעקב אחריהן
4.4 
ייזום וארגון פעולות עם הורים ועם גורמים בקהילה
4.5 
פיתוח מדור בנושא בספריית בית הספר
4.6 
תיאום הכניסה של גורמים חיצוניים לבית הספר כחלק מתכנית המניעה
המופעלת בו
4.7 
סיוע למנהל להקים את הוועדה הבית-ספרית, לכנסה ולהפעילה בכפיפות
להנחיות בחוזר המנכ"ל לגבי משתמש מזדמן (חוזר מיוחד ו', התשנ"ח,
"נוהל הטיפול בתלמיד שנמצא מעורב בשימוש בסמים")
4.8 
השתתפות קבועה במפגשים עם המפקח המחוזי לנושא סמים ועם
המדריכים בנושא
4.9 
דיווח תקופתי על הפעולות הבית-ספריות למנהל בית הספר ולמפקח
המחוזי בנושא הסמים או למדריך והערכה ומשוב של התכניות ועל
הפעולות הבית ספריות.
4.10


5. הקשר בין האחראי הבית-ספרי למפקח הסמים, למדריך המחוזי
    ולמתאם מטעם הרשות למלחמה בסמים

האחראי ישתתף בפורום יישובי או מחוזי שיאורגן על ידי מפקח הסמים
או על ידי מדריך הסמים.
5.1 
האחראי יהיה בקשר שוטף עם מדריך הסמים לצורך היוועצות, תכנון
והפעלה.
5.2 
האחראי יישם בבית הספר את התכניות המחוזיות והארציות ויסייע
להשתתפותו בהן.
5.3 
האחראי יהיה בקשר עם המתאם מטעם הרשות למלחמה בסמים בכל
הקשור לפעילות הקהילתית בנושא הסמים.
5.4 


6. נספחים
נספח א    רשימת המפקחים המחוזיים בנושא סמים

מס' הטלפון  הכתובת  השם  המחוז 
02‎-5601368
02‎-5601644
056‎-283002
פקס' 02‎-5601618
 
רח' כנפי נשרים 22,
גבעת שאול,
ירושלים
 
עליזה מנדל
 
ירושלים
 
02‎-5601350
056‎-283072
פקס' 02‎-5601618
 
כנפי נשרים 22,
ירושלים
 
לינסיה מצנר
 
מנח"י
04‎-6500300
056‎-282612
פקס' 04‎-8387617
 
משרד החינוך, ת"ד
530,
נצרת עלית
 
עירית מלמד
 
צפון
 
04‎-8632621
04‎-8632622
056‎-282845
פקס' 04‎-8360393
 
קריית הממשלה,
משרד החינוך,
רח' פלים 15א',
חיפה 33095
 
איילת ירון
 
חיפה
03‎-6896593
056‎-283358
פקס' 03‎-6896598
 
רח' השלושה 2,
יד אליהו,
תל אביב
 
שוקי נחום
 
מרכז
 
03‎-6896239
056‎-282936
 
רח' השלושה 2,
יד אליהו,
תל אביב
 
אליהו לוי
 
תל אביב
 
03‎-6895217
056‎-283193
פקס' 03‎-9622151
 
רח' השלושה 2,
יד אליהו,
תל אביב
 
אריאלה
ישראלי
 
תל אביב
 
6263120‎-4‎-08
056‎-282536
פקס' 08‎-6263125
 
רח' התקווה 4,
באר שבע
 
מימי גילוץ
 
דרום
 
03‎-6898820
055‎-637876
056‎-221476
פקס' 03‎-6898681
 
רח' השלושה 2,
יד אליהו,
תל אביב
 
תלמה שני
 
התיישבותי
 
03‎-6898820
056‎-221520
פקס' 03‎-6898681
 
רח' השלושה 2,
יד אליהו,
תל אביב
 
אבי טולדנו
(נ"ס, עולים
חדשים)
 


נספח ב' ספח - הודעה על מינוי אחראי בית ספרי בנושא סמים

אל: מפקח הסמים, המחוזי, פקס' ________________
שם המנהל: _____________ שם ביה"ס: ___________
טל': __________ פקס': __________
כתובת ביה"ס: ________________________________
דוא"ל: _____________________________________
סוג המוסד: ___________ סמל המוסד: ___________
שם האחראי הבית-ספרי: _________________________
                                       (שם פרטי+ שם משפחה)
תפקידו בביה"ס: _____________
טל' בבית: __________ טלפון נייד: __________
דוא"ל: __________ הכתובת הפרטית: _______________
הנימוקים לבחירה (פרט): _________________________
__________________________________________
__________________________________________

אני מתחייב לשלוח את האחראי להשתלמות שתתקיים במחוזי.
חתימת מנהל ביה"ס __________________________העתק: למנהל המחוז


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/7(א), ח' אדר תשס"ד, 1 במרס 2004