ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
ניצול אופטימלי של שעות ההוראה 3.7‎-45
 
1 במרס 2004
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  הקיצוצים בתקציב החינוך מחייבים התארגנות יעילה וחסכונית של בתי
הספר. בין השאר מחייבת התארגנות זו את מימוש כל שעות ההוראה
העומדות לרשות בתי הספר.

החל משנת הלימודים הנוכחית מנהלי בתי הספר מתבקשים לשבץ את
המורים המשתחררים מהוראה בכיתות היוצאות לחופשת לימודים לקראת
בחינות המתכונת והבגרות לתגבור ההוראה של תלמידים הזקוקים להדרכה
ולסיוע. כן יש להסתייע במורים אלה כדי לתגבר את תלמידי כיתות ט'
הזקוקים לסיוע מיוחד לקראת המעבר לחטיבה העליונה.

תגבור תלמידי חטיבות הביניים, ובמיוחד כיתות ט', כמו גם תגבור תלמידים
מתקשים בחטיבה העליונה, עולה בקנה אחד עם יעד מרכזי שקבענו לעשייתנו
- צמצום עד כדי ביטול של תופעות הנשירה וההנשרה של תלמידים.


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/7(א), ח' אדר תשס"ד, 1 במרס 2004