הוראה זו מבוטלת
לחץ כאן למעבר להוראה המעודכנת
עובדי הוראה 8.
תנאי שירות 8.5
נוהל אישור חופשה בשכר לצורך נסיעה בתפקיד 8.5‎-30
 
1 במרס 2004
 
  תאריך תחולה 
החלפת סעיף
8.5‎-5 בחוזר
הוראות הקבע
נט/8(א)
וסעיף 8.5‎-13
בחוזר הוראות
הקבע תשס/8(א)
 
  מטרת הפרסום  


1. כללי

כעיקרון לא תאושר חופשה בשכר לצורך נסיעה לחו"ל בתפקיד
לעובד-הוראה באמצע שנת הלימודים.
1.1 
במקרים חריגים, שיפורטו להלן, רשאי עובד-ההוראה להגיש בקשה
לנסיעה בתפקיד בשכר במהלך שנת הלימודים (להלן "בקשה"). לגבי
בקשות אלו יקוים הליך לאישורן, כפי שיפורט להלן.
 
1.2 
2. מי רשאי להגיש בקשה?

עובד-הוראה קבוע המלמד במוסד חינוך רשמי (גם מורה בתפקיד
הדרכה). הוועדה תתחשב באורך שירותו של עובד-ההוראה המגיש את
הבקשה ותיתן עדיפות למבקש בעל אורך שירות רב יותר.
2.1 
עובד-הוראה שלא יצא לנסיעה כלשהי בתפקיד בשכר או ללא שכר
בשתי שנות העבודה האחרונות שלפני הגשת הבקשה, ובכלל זה מורה
מדריך, למעט מקרים חריגים שבהם הוועדה רשאית להחליט אחרת.
2.2 


3. פירוט הנסיעות בתפקיד בשכר שבגינן עובד הוראה רשאי להגיש
    בקשה הנדונה ע"י הוועדה באגף הבכיר לכוח אדם בהוראה

שליחות בעלת זיקה ישירה לתפקידו של עובד-ההוראה במערכת החינוך
אשר הוגדרה כחלק מעבודה שנתית של בית הספר או כחלק מתכנית
הפעילות החינוכית של עובד-ההוראה בבית-הספר והיא יזמה של משרד
החינוך או יזמה המשותפת למשרד ולגורם נוסף.
3.1 
משלחות היוצרות קשר חינוכי בין ישראל לתפוצות (כגון "שותפות
2000"), על פי התנאים האלה:  
3.2 
עובד-ההוראה הנוסע ללא תלמידים או המלווה משלחת תלמידים
עושה זאת למטרה של לימודים והגברת שיתוף הפעולה בין מערכת
החינוך למסגרות חינוכיות יהודיות בתפוצות.
 
-   
הפרויקט הוא חלק מתכנית הלימודים של בית הספר שהוגדרה
מראש כחלק מהעבודה השנתית של בית הספר או כחלק מתכנית
הפעילות החינוכית של עובד-ההוראה בבית-הספר.
-   
משלחות רשמיות המאורגנות על ידי האגף לקשרים בינלאומיים:
עובד-ההוראה משתתף במשלחת המאורגנת על-ידי האגף לקשרים
בינלאומיים של המשרד במסגרת הסכמים בינלאומיים.
3.3 
עובד-הוראה שהוזמן באופן רשמי על ידי מארגן כנס בינלאומי לשמש
מרצה באחד מן הכנסים הבינלאומיים בחו"ל בתחום הקרוב לתחומי
התמחותו או תפקידו: במסגרת זו לא ייכלל עובד-הוראה שהשתתפותו
בכנס פאסיבית. למען הסר ספק, אף השתתפות בפאנל באופן פסיבי
כחבר צוות לא תיחשב כהרצאה, ולכן לא תיכלל במסגרת זו, אלא אם כן
שם המשתתף מופיע בתכנית הכנס והשתתפותו בכנס מוגדרת ומאושרת
כהשתתפות פעילה על ידי המזמין.
3.4 


4. נסיעות המאושרות על ידי מנהל מחוז או על ידי ועדה מחוזית
    בראשות מנהל המחוז (לא ע"י הוועדה באגף בכיר לכוח-אדם
    בהוראה)

ייצוג לאומי בספורט: עובד-הוראה הנוסע לחו"ל לצורך ייצוג לאומי
בספורט.
4.1 
השתתפות במצעד החיים לפולין ולצ'כיה וכד': עובד-הוראה שנבחר על
ידי מנהל או מפקח בית הספר הנוסע לשם ליווי קבוצת תלמידים
לפולין, לצ'כיה וכדו'. במסגרת זו נכלל גם עובד-הוראה העובד במרכזי
נוער.
התנאים המוקדמים לאישור הנסיעה:  
4.2 
נסיעת המשלחת היא חלק מתכנית הלימודים השנתית של בית
הספר ושיאו של תהליך לימודי-חינוכי-חברתי.
 
-   
נסיעת המשלחת אושרה על ידי מינהל החברה והנוער.  -   
עובד-ההוראה מלווה קבוצת תלמידים הלומדים בבית-ספרו בלבד,
אלא אם כן אושר אחרת על ידי מינהל החברה והנוער.
 
-   

5. נוהל הגשת הבקשה

הסמכות הבלעדית לדון באישור נסיעה בתפקיד כלשהו בשכר לכל
תקופה שהיא היא בידי הוועדה לנסיעות בתפקיד, בראשות מנהל האגף
הבכיר לכוח-אדם בהוראה.
5.1 
עובד-ההוראה יגיש את הבקשה לגף כוח-אדם בהוראה במחוז שהוא
משתייך אליו לפחות חודשיים לפני המועד הנקוב בבקשה.
5.2 
הבקשה תועבר למפקח על המוסד שבו עובד-ההוראה מועסק, והמפקח
יחווה את דעתו עליה תוך התייעצות עם מנהל המוסד שהמורה עובד בו.
5.3 
מנהל המחוז יחווה את דעתו על הבקשה תוך התייחסות לחוות דעתו של
המפקח על המוסד שהעובד מועסק בו ויעביר אותה לאגף הבכיר
לכוח-אדם בהוראה. לעובדי-הוראה שמנהל המחוז אישר להם חופשה
ללא שכר לא תאושר חופשה בשכר בגין אותה תקופה.
5.4 
אין בחוות הדעת של מנהל המחוז והפיקוח כדי לשמש אישור לחופשה
בשכר.
5.5 
לבקשה יש לצרף תכנית מפורטת של הנסיעה לחו"ל שהוכנה על ידי הגוף
המארגן וכן הזמנה של הגוף המזמין.
5.6 


6. תשלום השכר

תשלום השכר לא יעלה על משרה אחת.
6.1 
תשלום השכר על נסיעה בתפקיד המאושרת על ידי הוועדה ידווח
כהיעדרות מאושרת בשכר.
6.2 
עובד-הוראה שהצהיר בבקשתו כי יש גורם המשלם את שכרו בחו"ל לא
יוכל לבקש שכר גם מהמשרד.
6.3 
למען הסר ספק מובהר כי עובד-הוראה המתלווה לבן/בת זוג שאושרה
לו/לה נסיעה בתפקיד בשכר לא יהיה זכאי לנסיעה בשכר, אך יידרש
להביא אישור נסיעה לחופשה ללא שכר.
6.4 
הערה: ההוראה לבצע את התשלום במקרים לעיל ניתנת לגזברויות על-ידי
מנהל הגף לכוח-אדם בהוראה במחוז בכפיפות לאמור בחוזר אגף הכספים
מיום 22.6.95, סעיף 2.
ההוראה לא תינתן בשום אופן על ידי מנהל בית הספר.


7. אורך החופשה

אורך החופשה לא יעלה על 15 ימי עבודה.
7.1 
הוועדה או המוסמך מטעמה רשאים להגביל את אורך החופשה או לאשר
את הארכתה למספר ימים אחר מהאמור לעיל, על-פי שיקולים מיוחדים.
7.2 


8. חובות והתחייבויות

לצורך דיון בבקשת עובד-ההוראה לאשר לו חופשה בשכר עליו לצרף
לבקשתו פוליסת ביטוח לכל התקופה שעבורה הוא מבקש חופשה בשכר
שתכסה את הסיכונים האפשריים. ללא פוליסת הביטוח לא יהיה אפשר
לדון בבקשה.
8.1 
על עובד-הוראה שנסע בתפקיד בשכר לאחר אישור הוועדה ליותר מ-10
ימי עבודה להתחייב בכתב למנהל המחוז שעם שובו מהנסיעה
המאושרת ימשיך וישרת לפחות עד סוף שנת הלימודים.
8.2 
עובד-ההוראה חייב להעביר משוב בכתב על-פי הנושאים המפורטים
במכתב סיכום הנסיעה בתפקיד המצורף למכתב אישור הוועדה לא
יאוחר מחודשיים לאחר שובו מהנסיעה בשכר. המען למשלוח דף
המשוב יהיה לפי המפורט במכתב סיכום נסיעה בתפקיד.
המשרד שומר לעצמו את הזכות לא לאשר בעתיד בקשה לעובד-הוראה
שלא המציא דף משוב כאמור, וכן את הזכות לנכות את ימי השכר
שאושרו לעובד אם הוא לא המציא דף משוב.
8.3 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' רות מזרחי, מנהלת גף תנועת עובדי הוראה,
האגף הבכיר לכוח-אדם בהוראה, טל' 02‎-5604738/9.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/7(א), ח' אדר תשס"ד, 1 במרס 2004