עובדי הוראה 8.
תנאי שירות 8.5
מילוי מקום של עובד הוראה - תיקון לסעיף 8.5‎-29 בחוזר
הוראות הקבע סד/5(א)
8.5‎-31
 
1 במרס 2004
 
  תאריך תחולה 
תיקון סעיף
8.5‎-29 בחוזר
הוראות הקבע
סד/5(א)
 
חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  


בסעיף 8.5‎-29 של חוזר הוראות הקבע סד/5(א) פרסמנו הוראות בנושא מילוי
מקום של עובדי הוראה, ונפלה טעות בציון תאריך התחולה. התאריך הנכון
הוא 1 בספטמבר 2004. נא לציין זאת בגוף הסעיף.החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון
למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001 - תיקון
לסעיף 8.5‎-27 בחוזר הוראות הקבע סד/1(א)
8.5‎-32
 
1 במרס 2004
 
  תאריך תחולה 
תיקון סעיף
8.5‎-27 בחוזר
הוראות הקבע
סד/1(א)
 
  מטרת הפרסום  בסעיף 8.5‎-27 בחוזר הוראות הקבע סד/1(א) נפלה טעות במספר הסעיף
המופיע ב"רגל" של עמודים 20‎-7 של הסעיף ונרשם שם מספר שגוי - 7.2‎-4
- במקום מספרו הנכון של הסעיף: 27-.8.5 יש לתקן את המספרים בעמודים
אלה.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/7(א), ח' אדר תשס"ד, 1 במרס 2004