בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
בחינות הבגרות בתנ"ך בחינוך הדתי - קיץ
התשס"ד - שינויים במבנה שאלון 2211
14 -4.3

1. מטרת השינויים

מטרת השינויים היא למקד את הבחינה על החומר הנלמד תוך הקטנת משקלו של
הקטע שלא נלמד. השינויים במבחן הם ארגוניים באופיים, ואינם מצריכים שום
שינוי בדרך ההוראה או בהיקף החומר הנלמד.


2. השינויים

קטע שלא נלמד 2.1  
משקלו של הפרק העוסק בקטע שלא נלמד יהיה 20 נקודות. א.
בפרק זה תהיינה 5‎-3 שאלות, וכולן תהיינה שאלות חובה. ב.

קטע שלא נלמד 2.2  
משקלו של כל אחד משני הפרקים העוסקים בחומר הנלמד יהיה 40 נקודות. א.
פרקי הבחינה בחומר הנלמד יאורגנו באופן שונה: פרק אחד יעסוק בשאלות
בתורה (מיחידות א+ד), ופרק אחד יעסוק בשאלות בנ"ך (מיחידות א+ד).
ב.
בכל פרק (בתורה ובנ"ך) יצטרך התלמיד להשיב על 5 שאלות מתוך השאלות
שתהיינה לבחירה.
ג.
בפרק העוסק בתורה יחויב התלמיד להשיב לפחות על שאלה אחת בספר דברים. ד.
בפרק העוסק בנ"ך יחויב התלמיד להשיב לפחות על שאלה אחת בספר ישעיהו.
כמו כן, הנבחן יוכל לצרף שאלות מיחזקאל, מעמוס וממיכה, לפי רצונו.
ה.


3. המבנה הסכמטי של המבחן בשאלון 2211 במתכונת החדשה

    -   פרק ראשון: פרק שלא נלמד (20 נקודות)
        בפרק זה יש לענות על כל השאלות.
       הערה: בשאלון תהיינה בפרק זה 3‎-5 שאלות חובה.
    -   פרק שני: תורה (40 נקודות)
        בפרק זה יש לענות על 5 שאלות (לכל שאלה 8 נקודות).
       הערה: בשאלון תהיינה בפרק זה 7 שאלות לבחירה.
    -   פרק שלישי: נ"ך (40 נקודות)
        בפרק זה יש לענות על 5 שאלות (לכל שאלה 8 נקודות).
       הערה: בשאלון תהיינה בפרק זה 8 שאלות לבחירה, ובתוכן לפחות שאלה אחת
        בעמוס + מיכה ושאלה אחת ביחזקאל.

השינויים יהיו בבחינה במועד קיץ התשס"ד כניסוי שלקחיו יופקו לשנים הבאות.בשאלות ובהבהרות אפשר לפנות אל מר יששכר גואלמן, המפמ"ר לתנ"ך בחינוך
הדתי, טל' 02‎-5604135/7, פקס' 02‎-5604018.


הודעות


חוזר מנכ"ל סד/7(א), ח' באדר התשס"ד, 1 במרס 2004