מבוא
רשימה זו כוללת את ספרי הלימוד שאושרו לשימוש בתי הספר העבריים
בשנת הלימודים התשס"ה. ברשימה צוינו גם מחירי הספרים.

מנהלי בתי הספר מתבקשים להקפיד על מילוי התקנות, כמובא בהוראות
המנכ"ל בעניין ספרים לתלמידים (חוזר נג/4, סעיף 163; עיקרי ההוראות
מובאים בנספח א לחוזר זה). כמו כן, המנהלים מתבקשים להקפיד על ביצוע
ההנחיות בדבר ההיערכות לשנת הלימודים התשס"ה, כמובא בנספח ב לחוזר זה.

מנהלי בתי הספר יביאו את הרשימה בהקדם האפשרי לעיונם של כל המורים,
ולאחר קביעת רשימת ספרי הלימוד לשנת הלימודים התשס"ה תימסרנה
הרשימות לתלמידים. בחירת ספרי לימוד בכל המקצועות היא בחירה בית
ספרית בלבד. יש להקפיד שלא לשנות את רשימת הספרים אלא פעם ב-5
שנים.

בכל מקרה של סטייה מנוהל זה יש לפנות לקבלת אישור בכתב ממנהלי
המחוזות.

בהתאם לסעיף 16 ז' לחוק הפיקוח על המצרכים ושירותים, התש"ח-1957,
מפורטים כאן מחיריהם של ספרי הלימוד. המחירים המצוינים ברשימה
שבחוזר זה כוללים מע"מ בשיעור 18%. זאת למעט הספרים בהוצאות
שקיבלו פטור והמפורטות בנספח ג לחוזר זה.

המחירים המופיעים בחוזר הם מחירים מרביים. בעלי החנויות והמו"לים
אינם רשאים, בשום מקרה, לדרוש סכום גבוה מזה הרשום במחירון. יחד עם
זאת, הם רשאים לתת הנחות לרוכשי הספרים לפי ראות עיניהם.

מנהלי בתי הספר מתבקשים לדאוג שברשימת הספרים הבית-ספרית המופצת
לתלמידים בכל גיל יצוין ליד שם הספר המבוקש המחיר המרבי של הספר,
כפי שהוא מופיע בחוזר זה. זאת כדי שהמורים, ההורים והתלמידים יוכלו
לוודא שאין גובים מהם מחיר העולה על המחיר המרבי. רשימת הספרים
והמחירים המרביים טעונה את אישורו של המפקח הכולל של בית הספר.

תלונות על הפקעת מחירים ועל מחסור בספרים יש להפנות אל המינהל
'הפדגוגי, משרד החינוך, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911, טל
02‎-5604037.

הערה: מאחר שמשרד התעשייה המסחר והתעסוקה לא עמד בהתחייבותו
לקבוע את מחירי הספרים ולפקח עליהם נאלצנו לנקוב במחירים כפי
שהועברו אלינו על ידי המו"לים.
בשאלות אפשר לפנות אל מר בנימין לוי, מנהל הגף לאישור ספרי לימוד,
.טל' 02‎-5603534


בכבוד רב,


רונית תירוש

המנהלת הכלליתביאורי הסימנים וראשי התיבות

אגף החינוך הדתי. - אח"ד
המחלקה לתלמוד באונ' בר אילן, בשיתוף האגף לתכנון ולפיתוח
תכניות לימודים.
- ב"א+ת"ל
המרכז להוראת מדעי הרוח והחברה, ביה"ס לחינוך, האונ'
העברית, ירושלים.
- הלמ"ה
הקיבוץ המאוחד. - הקמ"ה
המכון לאמצעי הוראה. - מא"ה
האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, משרד החינוך התרבות
והספורט, ירושלים.
- ת"ל
המרכז להוראת המדעים ע"ש עמוס דה-שליט, האונ'
העברית בירושלים.
- מל"מ י-ם
המרכז להוראת המדעים ע"ש עמוס דה-שליט, מכון ויצמן,
רחובות.
- מל"מ רחובות
היחידה למחקר ולפיתוח, אונ' ת"א. - מל"מ ת"א
המדור לתכניות לימודים, ביה"ס לחינוך, אונ' חיפה. - מל"ל
המרכז לטכנולוגיה חינוכית, תל-אביב. - מט"ח
המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה, ירושלים. - מחת"ב
המכון העברי להשכלה בכתב בישראל (רובינשטין), ירושלים. - מעל"ב
המכון הישראלי להשכלה בכתב, תל-אביב. - מישל"ב
ספרית פועלים. - ס"פ
המרכז הפדגוגי הארצי. - המפ"ה
מדריך למורה. - מד"ל
מפעלים אוניברסיטאים להוצאה לאור, אונ' תל-אביב. - מפ' אונ'
עם עובד. - ע"ע
סיוע לילד החריג, אוניברסיטת ת"א. - יח"ס
הטלוויזיה החינוכית הישראלית, תל-אביב. - טח"י
המרכז לחינוך טכנולוגי, חולון. - מל"ט
המרכז הפדגוגי-טכנולוגי, עמל. - מפ"ט

מפתח למספרים הקטלוגיים ולסדר המדורים

א. הספרה הראשונה משמאל מסמנת 
    את הספרים לפי הגילים והסוגים
1. לכיתות א' 
2. לכיתות ב'-ו' 
3. לכיתות ז'-ט' 
4. לכיתות י'-י"ב 
5. לילדי עולים 
6. ספרי קודש