2. ספרי לימוד (כולל חוברות עבודה, מדריכים וכד') לכיתות ב'-ו'

המחיר בש''ח ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    לימודי יהדות 2.10
17.05 טח"י הכנרי המת (ליום השואה)   2.10.907/00
17.10 טח"י חלום ישן - מדינה חדשה (ליום העצמאות) 2.10.908/00
  17.05 טח"י סוד המדורים (ל"ג בעומר)   2.10.909/00
 
    תנ"ך 2.11
      תורה לבית הספר הממלכתי  
39.60 מודן שמות ויקרא שלי / ד' קרח שגב,
י' זילברמן
2.11.001/00
75 מודן שמות ויקרא שלי - מדריך למורה / ד'
קרח שגב, י' זילברמן
2.11.001/01
35.45 מודן שמות ויקרא שלי - חוברת עבודה / ד'
קרח שגב, י' זילברמן
2.11.001/02
60 מודן מבראשית / ד' קרח שגב, י' זילברמן 2.11.002/00
75 מודן מבראשית - מדריך למורה /
ד' קרח שגב, י' זילברמן
2.11.002/01
35.45 מודן שגב, י' זילברמן מבראשית - חוברת לעבודה / ד' קרח 2.11.002/02
40.60 מודן בראשית שלי / ד' קרח שגב, י' זילברמן 2.11.003/00
30.75 מודן בראשית שלי - מדריך לעבודה / ד' קרח
שגב, י' זילברמן
2.11.003/01
35.45 מודן בראשית שלי - חוברת עבודה / ד' קרח
שגב, י' זילברמן
2.11.003/02
47.95 הד ארצי תנ"ך מפורש לביה"ס - בראשית, לכיתה
ב' / א' אהובה, ד' שי
2.11.005/00
11.40 הד ארצי מפורש תנ"ך לביה"ס - בראשית - מדריך
למורה /א' אהוביה, ד' שי
2.11.005/01
35.35 הד ארצי מפורש תנ"ך לביה"ס - בראשית - חוברת
למורה /א' אהוביה, ד' שי
2.11.005/02
45.90 הד ארצי שמות, ויקרא, במדבר
ד' שי, א' אהוביה
2.11.006/00
16.00 הד ארצי שמות, ויקרא, במדבר - מדריך למורה /
ד' שי, א' אהוביה
2.11.006/01
35.20 הד ארצי שמות, ויקרא, במדבר - חוברת עבודה /
פ' ירוחמי
2.11.006/02
43.00 כנרת שמות, ויקרא, במדבר, דברים
לכיתה ג'- בינה טליתמן, חנה שליטא
2.11.016/00
35.00 כנרת שמות, ויקרא, במדבר, דברים לכיתה ג'-
בינה טליתמן, מדריך למורה / חנה שליטא
2.11.016/01
39.00 כנרת חוברת עבודה / בינה טליתמן, חנה
שליטא
2.11.016/01
42.00 רכס+יבנה חלון אל שמות, ויקרא, במדבר, דברים
לכיתה ג' / ענת גסול, רונית בן ארי
2.11.016/01
45.00 רכס+יבנה חלון אל שמות, ויקרא, במדבר, דברים
לכיתה ג' / ענת גסול, רונית בן ארי
2.11.017/01
45.00 רכס+יבנה חלון אל שמות, ויקרא, במדבר, דברים
חוברת עבודה, 
לכיתה ג' / ענת גסול, רונית בן ארי
2.11.017/02
34.00 יסוד תנ"ך עם חברים (יהושע), לכיתה ד' /
אילנה פריד, רבקה סלע
2.11.047/00
25.00 יסוד תנ"ך עם חברים (יהושע) - מד"ל, לכיתה
ד' / אילנה פריד, רבקה סלע
2.11.047/01
41.20 יבנה שמות-ויקרא לילד - ספר לתלמיד, לכיתה
ג' /ב' אביבי, נ' זיו
2.11.041/00
34.00 יבנה שמות- ויקרא לילד - מדריך למורה,
לכיתה ג' / ב' אביבי, נ' זיו
2.11.041/01
25 יבנה שמות-ויקרא לילד - חוברת עבודה,
לכיתה ג' / ב' אביבי, נ' זיו
2.11.041/02
חינם יבנה שמות-ויקרא לילד - מדריך למורה
לחוברת העבודה,
לכיתה ג' / ב' אביבי, נ' זיו 
2.11.041/03
42.20 מודן משמות לויקרא - ספר לימוד, לכיתה ג' /
יונה זילברמן, דליה קרח שגב
2.11.042/00
32.00 מודן משמות לויקרא - מדריך למורה, לכיתה
ג' / יונה זילברמן, דליה קרח שגב
2.11.042/01
36.80 מודן משמות לויקרא - חוברת עבודה, לכיתה
ג' / יונה זילברמן, דליה קרח שגב
2.11.042/02
39.05 רכס+יבנה עם דוד המלך (שמואל ב'), מהדורה
מחודשת /ב' טליתמן, א' תירוש
2.11.053/00
47.30 רכס+יבנה עם דוד המלך (שמואל ב') - מדריך
למורה, מהדורה
מחודשת / ב' טליתמן, א' תירוש
2.11.053/01
49.00 רכס+יבנה עם שמואל ובני דורו /
בינה טליתמן, א' תירוש
2.11.054/00
49.00 רכס+יבנה עם שמואל ובני דורו - מדריך למורה /
בינה טליתמן, א' תירוש
2.11.054/01
35.00 רכס+יבנה עם יהושע - ספר לימוד / בינה טליתמן,
א' תירוש
2.11.055/00
35.00 רכס+יבנה עם יהושע - מדריך למורה / בינה
טליתמן, א' תירוש
2.11.055/01
37.00 רכס+יבנה השופטים ובלעדיהם - מדריך למורה
עם/ בינה טליתמן, א' תירוש
2.11.056/00
37.00 רכס+יבנה עם השופטים ובלעדיהם - ספר לימוד /
א' תירוש בינה טליתמן,
2.11.056/01
42.00 מודן במדבר-דברים שלי / ד' שגב, י' זילברמן 2.11.063/00
31.75 מודן במדבר-דברים שלי - מדריך למורה /
ד' שגב, י' זילברמן
2.11.063/01
36.80 מודן במדבר-דברים שלי - חוברת עבודה/
ד' שגב, י' זילברמן
2.11.063/02
35.00 יסוד תנ"ך עם חברים, שופטים ומגילת רות,
כיתה ד' / אילנה פרודה, רבקה סלע
2.11.065/00
18.00 יסוד תנ"ך עם חברים, שופטים ומגילת רות -
מדריך למורה, 
כיתה ד'/ אילנה פרודה, רבקה סלע
2.11.065/01
45.00 יד בן-צבי היסטוריה, מקרא ומה שקרה, ספר
שופטים, לכיתה ד' / 
יהודית ליפשיץ, עודד ליפשיץ
2.11.067/00
חינם יד בן-צבי היסטוריה, מקרא ומה שקרה, ספר
שופטים, לכיתה ד' - 
מדריך למורה / יהודית ליפשיץ, עודד
2.11.067/01
00 יד בן-צבי היסטוריה, מקרא ומה שקרה, ספר
יהושע, לכיתה ד' /
יהודית ליפשיץ, עודד ליפשיץ
2.11.068/00
חינם יד בן-צבי היסטוריה, מקרא ומה שקרה,
ספר יהושע - מדריך למורה /
יהודית ליפשיץ, עודד ליפשיץ
2.11.068/01
12.70 מעלות ארבעים שנה במדבר, חינוך מיוחד -
מדריך למורה, ממ' וממ"ד / ת"ל
2.11.312/01
22.60 מעלות רבעים שנה במדבר, חינוך מיוחד -
ערכה דפי עבודה וגזירה, ממ' וממ"ד / ת"ל
2.11.312/02
  
      תורה לבית הספר הממלכתי-דתי     
9.70 מט"ח להתחיל מבראשית - חוברת לתלמיד
(2 רמות קושי), לכיתות א'-ב' / מט"ח
2.11.018/00
9.70 מט"ח להתחיל מבראשית - חוברת דוגמה
למורה (2 רמות קושי) / מט"ח
2.11.018/01
18.15 מעלות ספר בראשית - מדריך למורה, הצעת
דרכים ודגמי הוראה, לכיתות א'-ב' / ת"ל
2.11.307/00
64.80 מעלות מתחילים מבראשית - ערכת תמונות
ואיורים, לכיתות א'-ב' - מדריך למורה /
ת"ל
2.11.311/01
 
      ספר בראשית לכיתות א', ב', ממ"ד / מט"ח   
      נושא 1: מנח עד אברהם     
8.70 מט"ח מדריך למורה: פרקים ו'-ט', י"ג, ט"ז 2.11.019/01
9.05 מט"ח מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה
גבוהה - פעמון (3 חוברות)
2.11.019/02
9.05 מט"ח מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה
בינונית - בית (3 חוברות)
2.11.019/03
9.05 מט"ח מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה קלה -
פרח (3 חוברות - מהדורה מתוקנת)
2.11.019/04
  
      נושא 2: אברהם ויצחק     
8.70 מט"ח מדריך למורה: פרקים כ"א, כ"ב, כ"ד 2.11.020/01
8.40 מט"ח מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה
גבוהה - פעמון (3 חוברות)
2.11.020/02
7.70 מט"ח מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה
בינונית - בית (3 חוברות)
2.11.020/03
7.70 מט"ח מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה
קלה - פרח (3 חוברות - מהדורה
מתוקנת)
2.11.020/04
10.10 מט"ח חוברת לתלמיד, לסיכום פרקים ט"ו ו-כ"א:
אברהם יצחק וישמעל
2.11.020/05
 
      נושא 3: יעקב ועשו     
8.70 מט"ח מדריך למורה: פרקים כ"ה, כ"ז, כ"ח,
ל"א, ל"ג
2.11.021/01
20.70 מט"ח מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה
בינונית - בית (5 חוברות)
2.11.021/03
19.25 מט"ח -מארז חברות עבודה לתלמיד ברמה קלה
פרח (5 חוברות - מהדורה מתוקנת)
2.11.021/04
 
      נושא 4: סיפורי יוסף     
8.70 מט"ח מדריך למורה, פרקים ל"ז, מ"ד, מ"ה, מ"ז 2.11.022/01
12.40 מט"ח מארז חוברות עבודה לתלמיד
ברמה גבוהה - פעמון (3 חוברות)
2.11.022/02
12.40 מט"ח מארז חוברות עבודה לתלמיד
ברמה בינונית - בית (3 חוברות)
2.11.022/03
12.40 מט"ח מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה
קלה - פרח (3 חוברות - מהדורה
מתוקנת)
2.11.022/04
13.90 מט"ח מבראשית ל... שמות - חוברת פעילות
לתלמיד
2.11.022/05
 
      ספר שמות לכיתה ג', ממ"ד / מט"ח   
      פירוט הסדרה: חוברות ב-3 רמות קושי   
9.70 מט"ח בני ישראל עבדים במצרים   2.11.043/01
9.70 מט"ח משה 2.11.043/02
13.05 מט"ח ה' מתגלה למשה בסנה   2.11.043/04
8.05 מט"ח וארא 2.11.044/04
9.25 מט"ח פסח מצרים 2.11.043/05
9.25 מט"ח בני ישראל בים סוף   2.11.043/06
65 מט"ח מתן תורה 2.11.043/07
9.40 מט"ח ואלה המשפטים 2.11.043/08
85.90 מט"ח אותות ומופתים - מארז מפעיל לעבודה
בקבוצות לכיתה ג' / מט"ח
2.11.044/00
8.65 מט"ח משעבוד לגאולה - סדרת מדריכים למורה
8 חלקים / מט"ח
2.11.045/00
13.90 מט"ח המטמון בכדים - חוברת פעילות, לכיתות
ד'-ו' / מט"ח
2.11.046/00
33.95 תמיר רש"י - האיש, הכתב והפירוש, לכיתות
ב'-ד' / ע' זיסמן, א' הורוביץ
2.11.062/00
25.50 ספר לכל במדבר, הצעות, נושאים ונקודות לדיון,
לכיתה ד' - מדריך למורה / ת"ל
2.11.300/00
23.85 מעלות שיעורים בספר במדבר, לכיתה ד' / ת"ל 2.11.301/00
15.75 מעלות במדבר - ערכת עבודה לתלמיד / ת"ל 2.11.302/00
12.10 ספר לכל שיעורים בספר יהושע לכיתה ד' - מדריך
למורה / ת"ל
2.11.303/00
  מעלות תכנית להוראת פרשת השבוע
מדריך למורה - לכיתות ב'-ו' / ת"ל
2.11.303/01
19.65 מעלות שיעורים בספר דברים - מדריך למורה,
לכיתה ו' / ת"ל
2.11.303/02
16.90 מעלות דברים, לכיתה ו', ממ"ד / ת"ל   2.11.303/03
14.70 מעלות שיעורים בספר שמות, לכיתה ג' - מדריך
למורה / ת"ל
2.11.308/01
21.50 מעלות שיעורים בספר שמות, פרשת שמות-
בשלח - ספר ללומדים בכיתה ג' / ת"ל
2.11.309/00
9.65 מעלות שיעורים בספר שמות - הצעות לפעילויות
למורה במקרא, דוגמאות מספר שמות,
לכיתה ג', ממ'
2.11.310/00
  
      ספר ויקרא לכיתה ה', ממ"ד / מט"ח   
13.90 מט"ח ויקרא-צו - מדריך למורה + חוברת
עבודה / מ' קם ו-ב' מכמן
2.11.400/01
13.90 מט"ח אחרי מות - חוברת עבודה / מ' קם ו-א'
דינן
2.11.401/02
13.90 מט"ח ביום השמיני - חוברת עבודה / מ' קם
ו-ב' מכמן
2.11.402/02
13.60 מט"ח קדושים תהיו / מ' קם, א' דוכן 2.11.405/00
18.50 מט"ח אמר, בהר, בחוקותי / מ' קם   2.11.406/00
  
      נ"ך לבית הספר הממלכתי    
41.65 רכס + יבנה עם המלכים, בגישה בינתחומית, חלק א' /
א' תירוש, ב' גלר-טליתמן
2.11.048/00
41.65 רכס + יבנה עם המלכים, חלק א' - מדריך למורה /
א' תירוש, ב' גלר-טליתמן
2.11.048/01
49.00 רכס + יבנה עם שמואל ובני דורו, ליסודי / ב'
טליתמן, א' תירוש
2.11.054/00
49.00 רכס + יבנה עם שמואל ובני דורו - מדריך למורה,
ליסודי / ב' טליתמן, א' תירוש
2.11.054/01
37.00 רכס + יבנה עם השופטים ובלעדיהם - מדריך למורה,
לכיתה ד' / ב' טליתמן, א' תירוש
2.11.056/00
37.00 רכס + יבנה עם השופטים ובלעדיהם - ספר לימוד,
לכיתה ד' / ב' טליתמן, א' תירוש
2.11.056/01
48.00 רכס + יבנה עם המלכים, בגישה בינתחומית, חלק ב'/
ב' גלר-טליתמן, א' תירוש
2.11.064/00
48.00 רכס + יבנה עם המלכים, בגישה בינתחומית, חלק ב'-
מדריך למורה / ב' גלר-טליתמן, א' תירוש
2.11.064/01
20 מודן שמואל א, ב - חוברת עבודה לתלמיד /
ד' שגב-קורח, י' זילברמן
2.11.066/00
30 מודן שמואל א, ב - מדריך למורה /  
ד' קורח-שגב, י' זילברמן
2.11.066/01
  
      סיפורים מספר שופטים, ממ'     
11.20 מט"ח סיפור אהוד בן גרא - חוברת עבודה /
מ' קם, א' פרימת, ג' קייזר
2.11.403/02
12.90 מט"ח סיפור חידה - חוברת עבודה /  
מ' קם, א' פרימת, ג' קייזר
2.11.404/02
  
      לבית הספר הממלכתי-דתי     
33.15 מעלות מקרא, תורה ונביאים ראשונים, למורה
לחינוך מיוחד, לכיתות א'-ט' / ת"ל
2.11.307/00
  11.60 מעלות המשכן - מדריך למורה + חוברת
איורים, לכיתה ג' ולכיתה ז' / ת"ל +
מרחבים
2.11.308/01
  
      תורה שבע"פ 2.12
      לבית הספר הממלכתי     
2.25 מעלות הירח והחודש, לכיתה ג' / ת"ל   2.12.313/00
48.00 שירות
הסרטים 
הסליחה - מאגדות חז"ל - קלטת
וידיאו / ת"ל +
שירות הסרטים הישראלי
2.12.322/01
  
      לבית הספר הממלכתי-דתי     
17.10 מעלות מחג לחג, לכיתה ב' / ב"א + ת"ל 2.12.300/01
12.30 מעלות ראש חודש, לכיתות ג'-ד' / ב"א + ת"ל 2.12.301/00
7.10 מעלות המטבח שלנו, לכיתות ב'-ג' (מהדורה
חדשה)/ ב"א + ת"ל
2.12.302/00
8.95 מעלות בדרכו של אברהם, לכיתה ב' / ב"א + ת"ל 2.12.304/00
7.95 מעלות השב תשיבם, לכיתה ד' / ב"א + ת"ל 2.12.305/00
7.40 מעלות נצור לשונך, לכיתה ד' / ב"א + ת"ל 2.12.306/00
12.50 מעלות ממועד למועד, לכיתה ד' / ב"א + ת"ל 2.12.306/01
00 מעלות ושיננתם לבניך, לכיתות ד'-ה' / ב"א + ת"ל 2.12.307/00
13.20 מעלות מהתורה למשנה, לכיתות ד'-ו' / ב"א +
ת"ל
2.12.309/00
11.15 מעלות שבת מנוחה, לכיתה ד' / ב"א + ת"ל 2.12.309/01
15.90 מעלות פרקי משנה: סוכה ומגילה, לכיתה ד' /
ב"א + ת"ל
2.12.309/02
24.10 מעלות פרקי שבת, לכיתה ה' / ב"א + ת"ל 2.12.310/00
24.60 מעלות פרקי שבת - מדריך למורה / ב"א + ת"ל 2.12.310/01
9.10 מעלות וחי אחיך עמך, לכיתות ה'-ו' / ב"א + ת"ל 2.12.310/02
39.20 מעלות פרקי תלמוד: ערבי פסחים, לכיתות ה'-ו' /
ב"א + ת"ל
2.12.310/03
9.00 מעלות ואני תפילתי א' - קריאת שמע, לכיתה ד' /
ב"א + ת"ל
2.12.310/04
9.10 מעלות ואני תפילתי ב' - תפילת עמידה, לכיתה
ה' / ב"א + ת"ל
2.12.310/05
10.95 מעלות הישר והטוב, לכיתות ה'-ו' / ב"א + ת"ל 2.12.311/02
20.00 מעלות פרקי משנה: ברכות, לכיתות ה' /
ב"א + ת"ל
2.12.311/01
13.00 מעלות פרקי משנה: ראש השנה, לכיתה ו'
(מהדורה מורחבת) / ב"א + ת"ל
2.12.311/02
12.85 מעלות פרקי משנה: סנהדרין / ב"א + ת"ל 2.12.311/02
10.65 מעלות בית דין, לכיתות ה'-ו' (מהדורה חדשה) /
ב"א + ת"ל
2.12.311/04
21.00 ספר לכל פרקי גמרא א', לכיתות ד'-ה' / מכללת
ליפשיץ + ת"ל
2.12.311/06
24.75 ספר לכל פרקי גמרא א' - מדריך למורה / מכללת
ליפשיץ + ת"ל
2.12.311/07
16.55 ספר לכל פרקי גמרא ב' - לכיתות ה'-ו' / מכללת
ליפשיץ + ת"ל
2.12.311/08
90 ספר לכל פרקי גמרא ב' - מדריך למורה / מכללת
ליפשיץ + ת"ל
2.12.311/09
27.50 ספר לכל פרקי גמרא ג' - לכיתות ו'-ז' / מכללת
ליפשיץ + ת"ל
2.12.311/10
25.35 ספר לכל פרקי גמרא ג' - מדריך למורה / מכללת
ליפשיץ + ת"ל
2.12.311/11
34.15 מעלות פרקי גמרא ד' - לכיתות ז'-ח' / מכללת
ליפשיץ + ת"ל
2.12.311/12
17.45 מעלות פרקי גמרא ד' - מדריך למורה / מכללת
ליפשיץ + ת"ל
2.12.311/13
12.80 מעלות פרקי משנה: פסחים, לכיתות ו'-ז' / ב"א +
ת"ל
2.12.311/14
18.45 מעלות פרקי משנה: בבא מציעא ובבא בתרא,
לכיתה ז' / ב"א + ת"ל
2.12.311/15
9.25 מעלות המשנה והוראתה - מדריך למורה / ב"א +
ת"ל
2.12.311/16
18.50 מעלות מאגרי מידע ביהדות, חלק א' - מדריך
למורה / ב"א + ת"ל
2.12.311/17
9.75 מעלות בת מצווה / ב"א + ת"ל   2.12.312/00
24.80 מעלות דרכי לשמות, לחינוך המיוחד / ב"א 2.12.313/00
25.20
 
מעלות דרכי לבמדבר, לחינוך המיוחד / ב"א 2.12.314/00
  
      ילקוט משניות א', לכיתות ד'-ו'     
17.30 אומן משנה מפורשת, לכיתות ד'-ה' / מ' בקר 2.12.500/00
17.30 אומן עבודות במשנה, לכיתות ד'-ה' / מ' בקר 2.12.501/00
21.35 אומן משנה מפורשת, לכיתות ו' / מ' בקר 2.12.502/00
17.30 אומן עבודות במשנה, לכיתות ו' / מ' בקר 2.12.503/00
  17.30 אומן תדריך למורה, לכיתות ד'-ה' / מ' בקר 2.12.504/00
  
      חוברות ללימוד משנה     
21.35 אומן משנה מפורשת, לכיתה ז' / מ' בקר 2.12.520/00
17.30 אומן עבודות במשנה, לכיתה ז' / מ' בקר 2.12.521/00
26.75 אומן משנה מפורשת, לכיתה ח' / מ' בקר 2.12.522/00
25.35 אומן עבודת במשנה, לכיתה ח' / מ' בקר 2.12.523/00
  24.20 אחיעבר תורה שבע"פ, לכיתה ז' / מ' בקר 2.12.524/00
  
      נושאים בין-תחומיים ביהדות
לביה"ס הממלכתי
2.16
37.10 מעלות פסח - מרכז למידה / ת"ל   2.16.300/00
75 מעלות פסח - ערכה ומדריך למורה, ממ' /
ת"ל, אורנים, המינהל לחינוך ערכי
2.16.300/01
21.75 מעלות חגי תשרי - ראש השנה ויום כיפור / ת"ל 2.16.301/01
11.20 מעלות שירון חגיגי, חגי תשרי, סוכות, פסח,
שבועות/ ת"ל, אורנים, המינהל לחינוך
ערכי
2.16.301/01
51.25 מעלות חגי תשרי, סוכות, ממ' - ערכה / ת"ל 2.16.302/02
32.50 מעלות שבועות - ערכה ומדריך למורה,  
ממ' / ת"ל + אורנים
2.16.303/01
36.65 מעלות חנוכיות - אור וכלי - ערכה  
ומדריך למורה, ממ' / ת"ל
2.16.304/00
  4.00 מעלות קישורי חגים - מדריך למורה / ת"ל 2.16.305/00
  
      קריאה וכתיבה והבנת הנקרא/
קום נקום, לכיתות א'-ב'/מט"ח
2.21
      צעד צעד ג', לכיתה ג' / מט"ח     
22.40 מט"ח מארז, 3 ספרונים 2.21.300/00
  22.40 מט"ח מארז, 3 חוברות עבודה   2.21.003/02
  
      בסוד העניינים, לכיתות ב'-ג' / מט"ח   
14.45 מט"ח מה קורא בתהליך הקריאה?, חוברות
ראשונה
2.21.004/00
14.45 מט"ח מה קורה בתהליך הקריאה?, חוברת שנייה 2.21.004/01
  14.45 מט"ח מה קורה בתהליך הקריאה? - מדריך
למורה
2.21.004/02
 
 
בסימן קריאה לעידוד הקריאה,
לכיתות ד'-ו', ממ'/מט"ח
  
12.20 מט"ח
גם משם אפשר להתרשם   2.21.005/00
9.85 מט"ח
נשים לב לשם הכותב   2.21.005/01
13.50 מט"ח
עצב ושמחה במשפחה 2.21.005/02
39.00
 
מט"ח
סימנים בדרך, לכיתה ב' / מט"ח 2.21.013/02
13.00 מט"ח סימנים בדרך, לכיתה ב' - מדריך למורה /
מט"ח
הכתיבה כמעשה מרכבה/מט"ח
2.21.013/03
 
    הכתיבה כמעשה מרכבה/מט"ח  
6.85 מט"ח
על כתיבה בכתב עת ועל כל מיני משחקים 2.21.400/00
6.85 מט"ח
על התקשרות בכתב ועל דברים שבינינו 2.21.401/00
6.85 מט"ח
על סוגים של טקסטים ועל כלבים גזעיים 2.21.401/00
6.85 מט"ח
על ססמאות כתובות ועל זכויות ילדים 2.21.403/00
6.85 מט"ח
על שכתוב של טקסט ועל מישהו מיוחד 2.21.404/00
6.85 מט"ח
על כמה סגנונות לסיפור ועל משהו שקרה
באמת
2.21.405/00
  6.85 מט"ח
על תיאור במילים 2.21.00/406
 
    ידיעת הלשון 2.22
43.00 רכס לשון ועוד לשון ג' - מקראה, לכיתה ג' /
איה מרבך, רחל עזוז
2.22.001/00
43.00 רכס לשון ועוד לשון ג' - מד"ל, לכיתה ג' /
איה מרבך, רחל עזוז
2.22.001/01
33.00 רכס לשון ועוד לשון ג' - חוברת עבודה,
לכיתה ג' / איה מרבך, רחל עזוז
2.22.001/02
33.00 רכס לשון ועוד לשון ג' - מד"ל לחוברת עבודה,
לכיתה ג' / איה מרבך, רחל עזוז
2.22.001/03
47.00 מודן על קצה הלשון המחודש - מקראה,
לכיתה ד' / דליה קרח שגב, לאה טל
2.22.002/00
32.00 מודן על קצה הלשון המחודש - מד"ל,
לכיתה ד' / דליה קרח שגב, לאה טל
2.22.002/01
47.00 מודן על קצה הלשון המחודש - חוברת
לעבודה, לכיתה ד' / דליה קרח שגב,
לאה טל
2.22.002/02
56.00 יסוד השפה שלנו, לכיתה ב' / מ' גרעין 2.22.002/03
17.10 יסוד השפה שלנו - מדריך למורה / מ' גרעין 2.22.003/01
42.15 יסוד השפה שלנו, לכיתה ג' / מ' גרעין 2.22.004/00
28.85 יסוד השפה שלנו - מדריך למורה / מ' גרעין 2.22.004/01
28.85 יסוד השפה שלנו - לכיתה ב', חלקים א'-ב' / מ'
גרעין
2.22.004/02
33.30 דביר כתיב ולשון, לכיתה ג' (כולל חוברת
עבודה) / ש' שטיינר
2.22.005/00
34.45 דביר כתיב ולשון, לכיתה ד' (כולל חוברת
עבודה) / ש' שטיינר
2.22.006/00
33.90 ספר לכל קריאה והבנת הנקרא - מקראה, לכיתות
ד'-ה' / פ' דולינסקי
2.22.039/00
4.60 ספר לכל קריאה והבנת הנקרא - מקראה
לכיתות ד'-ה' - מדריך למורה / פ' דולינסקי
2.22.039/01
44.85 הד ארצי כלומר - לשון, הבעה ותקשורת, לכיתה ה' /
ר' בן שחר
2.22.040/00
7.95 הד ארצי כלומר - לשון, הבעה ותקשורת -
מדריך למורה / ר' בן שחר
2.22.040/01
47.50 מודן על קצה הלשון המחודש, לכיתה ה' /
דליה קרח-שגב, לאה טל
2.22.046/00
31.40 מודן על קצה הלשון המחודש, לכיתה ה' -
מדריך למורה / דליה קרח שגב, לאה טל
2.22.046/01
26.20 מודן על קצה הלשון המחודש, לכיתה ב' /
עמנואל אלון, דליה קרח שגב
2.22.050/01
31.40 מודן על קצה הלשון המחודש, לכיתה ב' -
מדריך למורה / עמנואל אלון, דליה
קרח שגב
2.22.050/02
41.20 הד ארצי כלומר ב' / רינה בן שחר   2.22.051/00
8.10 הד ארצי כלומר ב' - מד"ל, רינה בן שחר 2.22.051/01
41.50 מסדה כלומר - לשון, הבעה ותקשורת, לכיתה ג' /
הד ארצי + ר' בן שחר
2.22.055/00
8.00 מסדה כלומר - לשון, הבעה ותקשורת - מדריך
למורה / הד ארצי + ר' בן שחר
2.22.055/01
44.35 מסדה כלומר - לשון, הבעה ותקשורת, לכיתה ד' /
הד ארצי + ר' בן שחר
2.22.056/00
  8.00 מסדה כלומר - לשון, הבעה ותקשורת, מדריך
למורה / הד ארצי + ר' בן שחר
2.22.056/01
  
      אשכוליות, חוברות עבודה בהבנת
הנקרא/מט"ח
  
      מקבץ ראשון, לכיתה ב'     
5.95 מט"ח
1. פחות או יותר 2.22.058/00
4.25 מט"ח
2. גם, "אבל" ועוד מילים   2.22.058/01
5.95 מט"ח
3. זה הזמן - לפני ואחרי   2.22.058/02
5.95 מט"ח
4. אלף בית 2.22.058/03
5.95 מט"ח 5. הפועל 2.22.058/04
  5.95 מט"ח 6. המשפט 2.22.058/05
  מט"ח 7. מה השאלה? 2.22.058/06
 
    מקבץ שני, לכיתה ב'    
5.95 מט"ח 1. זכר ונקבה 2.22.058/07
5.95 מט"ח 2. יחיד ורבים 2.22.058/08
5.95 מט"ח 3. הפכים ומילים נרדפות   2.22.058/09
5.95 מט"ח 4. משפחות מילים 2.22.058/10
5.95 מט"ח 5. קצת יחס למילות יחס   2.22.058/11
4.25 מט"ח 6. זה הזמן - ימים ושעות ומה שביניהם 2.22.058/12
7.50 מט"ח מיץ אשכוליות ב' 2.22.058/13
  12.85 מט"ח מדריך למורה למקבצים ראשון ושני 2.22.058/14
  
      מקבץ שלישי, לכיתה ג'    
5.95 מט"ח 1. משפט שלום 2.22.059/00
9.40 מט"ח 2. אני, אתה והוא 2.22.059/01
5.95 מט"ח 3. למי זה שייך? 2.22.059/02
5.95 מט"ח 4. מי דיבר? מה הוא אמר?   2.22.059/03
5.95 מט"ח 5. בקיצור 2.22.059/04
  4.25 מט"ח 6. זה הזמן - באיזה סדר קרו הדברים? 2.22.059/05
  
      מקבץ רביעי, לכיתה ג'   
5.95 מט"ח 1. פעלים בפעולה 2.22.059/06
5.95 מט"ח 2. הסמיכות 2.22.059/07
5.95 מט"ח 3. מש"ה וכל"ב 2.22.059/08
4.25 מט"ח 4. זה הזמן - מה שקרה באותו זמן ומה
שקרה אחר כך
2.22.059/09
5.95 מט"ח 5. הכול או רק חלק   2.22.059/10
5.95 מט"ח 6. א"ב פנימי 2.22.059/11
7.60 מט"ח מיץ אשכוליות ג' 2.22.059/12
  12.85 מט"ח מדריך למורה למקבצים שלישי ורביעי 2.22.059/13
  
      מקבץ חמישי, לכיתה ד'   
5.95 מט"ח 1. קשר משפחתי 2.22.060/00
5.95 מט"ח 2. שם עצם, התואר והפועל   2.22.060/01
5.95 מט"ח 3. אותיות 2.22.060/02
5.95 מט"ח 4. מספרים 2.22.060/03
5.95 מט"ח 5. כל מה שרצית לדעת במשפט אחד 2.22.060/04
  5.95 מט"ח 6. מה הקשר? 2.22.060/05
  
      מקבץ שישי, לכיתה ד'   
4.25 מט"ח 1. זה הזמן - כבר ועדיין   2.22.060/06
5.95 מט"ח 2. שמות גוף 2.22.060/07
5.95 מט"ח 3. פעיל וסביל 2.22.060/08
5.95 מט"ח 4. תארים ותיאורי אופן   2.22.060/09
5.95 מט"ח 5. אלון והמילון 2.22.060/10
  12.85 מט"ח מדריך למורה למקבצים חמישי ושישי 2.22.060/11
  
      מקבץ שביעי, לכיתה ה'   
5.95 מט"ח 1. בקיצור ולעניין   2.22.061/00
5.95 מט"ח 2. זה הזמן - כמה זמן זה נמשך? 2.22.061/01
5.95 מט"ח 3. איזה מין שם זה?   2.22.061/02
5.95 מט"ח 4. המשקל 2.22.061/03
5.95 מט"ח 5. דומות אבל שונות   2.22.061/04
  5.95 מט"ח 6. איך כותבים את זה?   2.22.061/05
  
      מקבץ שמיני, לכיתה ה'     
5.95 מט"ח 1. ניבים 2.22.061/06
5.95 מט"ח 2. ניבים - המשך 2.22.061/07
5.95 מט"ח 3. זה הזמן - בד בבד   2.22.061/08
5.95 מט"ח 4. נושא ונשוא 2.22.061/09
5.95 מט"ח 5. מילים מקשרות 2.22.061/10
5.95 מט"ח 6. מי מפחד ממילים קשות?   2.22.061/11
  12.85 מט"ח מדריך למורה למקבצים שביעי ושמיני 2.22.061/12
  
      מקבץ תשיעי, לכיתה ו'     
5.95 מט"ח 1. בניינים 2.22.062/00
5.95 מט"ח 2. נושא, נשוא וכל השאר   2.22.062/01
5.95 מט"ח 3. בין הפסיקים 2.22.062/02
5.95 מט"ח 4. המילון במבט שני   2.22.062/03
12.75 מט"ח 5. העברית - סיפור בהמשכים   2.22.062/04
12.85 מט"ח 6. חיי מילים 2.22.062/05
12.85 מט"ח מדריך למורה למקבץ תשיעי   2.22.062/067
  22.35 מעלות ללוש לשון, לכיתות ה'-ו' / ת"ל 2.22.328/00
 
    לשון והבעה לחינוך המיוחד 2.23  
19.75 מעלות לקרוא ולכתוב, על קריאה וכתיבה לילדים
מתקשים - מדריך למורה / ת"ל
2.23.300/00
19.65 מעלות הנה אני / ת"ל 2.23.318/00
6.95 מעלות אנחנו מברכים / ת"ל   2.23.318/01
32.20 רמות אני ואנחנו א' - מקראה, לכיתות ג'-ד' /
יח"ס, אונ' ת"א
2.23.319/00
23.30 רמות אני ואנחנו א' - פעילויות לתלמיד / יח"ס,
אונ' ת"א
2.23.320/00
23.60 רמות אני ואנחנו - מדריך למורה / יח"ס, אוני'
ת"א
2.23.320/01
49.10 רמות אני ואנחנו ב' - מקראה לכיתות ה'-ו' /
יח"ס, אונ' ת"א
2.23.321/00
54.55 רמות אני ואנחנו ב' - מדריך למורה / יח"ס, אונ'
ת"א, ת"ל
2.23.322/00
24.55 מעלות עשה טוב - מארז, לכיתות ג'-ד' / ת"ל 2.23.324/00
25.60 מעלות שלי, שלך, שלנו - מארז, לכיתות ג'-ד' /
ת"ל
2.23.325/00
25.55 מעלות השבת אבדה - מארז, לכיתות ג'-ד' / ת"ל 2.23.326/00
27.50 מעלות דובר אמת - מארז, לכיתות ג'-ד' / ת"ל 2.23.327/00
33.20 מעלות להיות סבלן - מארז, לכיתות ג'-ד' / ת"ל 2.23.328/00
32.75 מעלות להיות מנהיג - מארז, לכיתות ג'-ד' / ת"ל 2.23.329/00
  4.60 טח"י
כל חוברת
הילדים משכונת חיים - מדריך למורה
לחלקים א'-ב' / א' שטאל
2.23.906/00
 
    ספרות   2.24
      מקראות לבית הספר הממלכתי    
39.20 כנרת דרך המילים ב' - מקראה / ב' טליתמן, ר'
רייזברג
2.24.001/00
15.25 כנרת דרך המילים ב' - מדריך למורה / ב'
טליתמן, ר' רייזברג
2.24.001/01
18.85 כנרת דרך המילים ב' - חוברת עבודה / ב'
טליתמן, ר' רייזברג
2.24.001/02
19.15 כנרת דרך המילים ב' - חוברת עבודה ומדריך
למורה / בינה טליתמן, רחל רייזברג
2.24.001/03
56.05 כנרת דרך המילים ג' - מקראה / ב' טליתמן, ר'
רייזברג
2.24.002/00
14.90 כנרת דרך המילים ג' - מדריך למורה / ב'
טליתמן, ר' רייזברג
2.24.002/01
29.25 כנרת דרך המילים ג' - חוברת עבודה 1 / ב'
טליתמן, רחל רייזברג
2.24.002/02
19.15 כנרת דרך המילים ג' - חוברת עבודה 2 / ב'
טליתמן, ר' רייזנברג
2.24.002/03
54.85 כנרת דרך המילים ד' / ב' טליתמן, ר' רייזברג 2.24.003/00
14.90 כנרת דרך המילים ד' - מדריך למורה / ב'
טליתמן, ח' שליטא
2.24.003/01
57.20 כנרת דרך המילים ה' - מקראה / ב' טליתמן, ח'
שליטא
2.24.004/00
19.05 כנרת דרך המילים ה' - מדריך למורה / ב'
טליתמן, ח' שליטא/
2.24.004/01
17.10 כנרת דרך המילים ה' - חוברות עבודה א'-ב' /
ב' טליתמן, ח' שליטא/
2.24.004/02
14.85 כנרת דרך המילים ה' - מדריך למורה לחוברת
העבודה / ב' טליתמן, ח' שליטא/
2.24.004/03
54.85 כנרת מקראה בין תחומית (דרך המילים),
לכיתה ו' / ב' טליתמן, ח' שליטא
2.24.005/00
18.30 כנרת מקראה בין תחומית (דרך המילים),
לכיתה ו' - מדריך למורה / ב' טליתמן,
ח' שליטא
2.24.005/01
68.10 דביר באומר ובשיח - לקט ספרותי, לכיתות
ג'-ד' / ג' ברגסון (עורך)
2.24.008/01
11.30 דביר באומר ובשיח - מדריך למורה /  
ג' ברגסון (עורך)
2.24.008/01
43.20 פועלים באומר ובשיח - לקט ספרותי, לכיתות
ד'-ה' / ג' ברגסון (עורך)
2.24.009/00
11.30 פועלים באומר ובשיח - מדריך למורה / ג' ברגסון
(עורך)
2.24.009/01
11.30 דביר באומר ובשיח - לקט ספרותי, לכיתות
ה'-ו'
2.24.010/00
11.30 פועלים באומר ובשיח - מדריך למורה /  
ג' ברגסון (עורך)
2.24.010/01
46.00 כנרת בשפת השורות ה' - מקראה, ממ"ד / ר'
אנטמן
2.24.013/01
35.27 כנרת בשפת שורות - מדריך למורה, ממ"ד / ר'
אנטמן
2.24.013/01
57.15 מסדה מקראות ישראל חדשות, ב', מהדורה
מעודכנת / נ' פרסקי
2.24.022/00
15.25 מסדה מקראות ישראל חדשות, ב' - מדריך
למורה (מהדורה מעודכנת) / ר' דומיניץ
2.24.022/01
27.05 מסדה מקראות ישראל חדשות, ב' - חוברת
עבודה מעודכנת / נ' פרסקי, ר' דומיניץ
2.24.022/02
57.20 מסדה מקראות ישראל חדשות, ג' (מהדורה
מעודכנת) / נ' פרסקי, הד ארצי
2.24.023/00
16.05 מסדה מקראות ישראל חדשות, ג' (מהדורה
מעודכנת) - מדריך למורה / הד ארצי,
ר' דומיניץ
2.24.023/01
25.65 מסדה מקראות ישראל חדשות, ג' - חוברת
עבודה (מהדורה מעודכנת) / הד ארצי,
נ' פרסקי, ר' דומיניץ
2.24.023/02
70 מסדה מקראות ישראל חדשות, ו' (מהדורה
מתוקנת וחדשה) / ע' פרס (פרסקי)
2.24.029/00
75.65 רכס קישורים - מקראה לכיתה ד' / א' כהן, בן
שחר
2.24.071/00
75.65 רכס קישורים, לכיתה ד' - מדריך למורה /
א' כהן, ר' בן-שחר
2.24.071/01
44.05 מט"ח+ע"ע חלונות - מקראה, לכיתה ב' / ת"ל +
מט"ח + עם עובד
2.24.305/00
45 מט"ח+ע"ע חלונות ב' - מדריך למורה / ת"ל + מט"ח
+ עם עובד
2.24.305/01
45 מט"ח+ע"ע חלונות ב' - חוברת עבודה / ת"ל + מט"ח
+ עם עובד
2.24.305/02
12.00 מט"ח+ע"ע חלונות ב' - קלטת שמע / ת"ל + מט"ח +
עם עובד
2.24.305/03
51.95 מט"ח+ע"ע ירון בעל החלונות - קלטת וידיאו / ת"ל +
מט"ח + עם עובד
2.24.305/04
49.55 מט"ח+ע"ע חלונות ג' - מקראה, לכיתות ג' / ת"ל +
מט"ח + עם עובד
2.24.306/00
12.00 מט"ח+ע"ע חלונות ג' - מדריך למורה - ת"ל + מט"ח
+ עם עובד
2.24.306/01
11.10 מט"ח+ע"ע חלונות ג' - חוברת עבודה / ת"ל + מט"ח
+ עם עובד
2.24.306/02
53.45 מט"ח+ע"ע חלונות ד' - מקראה, לכיתות ד' 2.24.306/03
15.25 מט"ח+ע"ע חלונות ד' - חוברת פעילויות   2.24.306/04
16.00 מט"ח+ע"ע חלונות לכיתות ד'-ו' - מדריך למורה 2.24.306/05
58.45 מט"ח+ע"ע חלונות ה'-ו' - מקראה לכיתות ה'-ו' 2.24.306/06
15.30 מט"ח+ע"ע חלונות ה'-ו' - חוברת פעילויות 2.24.306/07
15.25 מט"ח, ת"ל
כל מקבץ
לקרוא בכיף - סדרת סיפורים ללומד
המתחיל ולמתקדם (בסדרה 20
מקבצים ובכל מקבץ 4 חוברות)
2.24.316/00
11.80
 
מעלות מפגשים עם טקסטים / ת"ל   2.24.321/01
   
        מקראות לבית הספר הממלכתי דתי      
49.10 כנרת בשפת השורות - מקראה בין תחומית,
לכיתה ב'
2.24.007/00
55 כנרת בשפת השורות - מקראה בין תחומית,
לכיתה ב' - מדריך למורה
2.24.007/01
34.20 כנרת בשפת השורות ב' - חוברת עבודה
לכיתה ב' / רינה אנטמן
2.24.007/02
68.10 כנרת בשפת השורות ב' - מדריך למורה
לחוברת, לכיתה ב' / רינה אנטמן
2.24.007/03
41.65 כנרת בשפת השורות - מקראה בין תחומית,
לכיתה ג' / ר' אנטמן, ב' דומוביץ
2.24.011/00
25 כנרת בשפת השורות - מקראה בין תחומית,
לכיתה ג' - מדריך למורה /
ר' אנטמן, ב' דומוביץ
2.24.011/01
34.20 כנרת בשפת השורות כיתה ג' - חוברת עבודה /
רינה אנטמן
2.24.011/02
46.65 כנרת בשפת השורות ד' - מקראה בינתחומית,
כיתה ד' / רינה אנטמן, רינה פלק
2.24.012/00
35.55 כנרת בשפת השורות ד' - מקראה בינתחומית,
מדריך למורה, כיתה ד' / רינה אנטמן,
רינה פלק
2.24.012/01
34.20 כנרת בשפת השורות ד' - מקראה בינתחומית,
כיתה ד' - חוברת עבודה / רינה אנטמן,
רינה פלק
2.24.012/02
44.50 מעלות פתחו את השער - מקראה, לכיתה ב' / ת"ל 2.24.300/00
17.20 מעלות פתחו את השער - מדריך למורה,
לכיתה ב' / ת"ל
2.24.300/01
35 מעלות פתחו את השער - מקראה, לכיתה ג' / ת"ל 2.24.301/01
28.60 מעלות פתחו את השער - מדריך למורה,
לכיתה ג' / ת"ל
2.24.302/01
39.55 מעלות פתחו את השער - מקראה, לכיתה ד' / ת"ל 2.24.302/02
17.85 מעלות פתחו את השער, לכיתה ד' - מדריך
למורה / ת"ל
2.24.302/03
35.25 מעלות פתחו את השער - מקראה, לכיתה ה' / ת"ל 2.24.303/00
14.40 מעלות פתחו את השער - מדריך למורה,
לכיתה ה', / ת"ל
2.24.303/01
79.40 מעלות פתחו את השער - מקראה, לכיתה ו' / ת"ל 2.24.304/00
24.30 מעלות פתחו את השער - מדריך למורה,
לכיתה ו' / ת"ל
2.24.01/304
43.15 מעלות קורא בעניין ומבין כהלכה - חוברת לעבודה
עצמית, לכיתה ב' / ת"ל
2.24.308/00
47.15 מעלות קורא בעניין, מבין כהלכה - חוברת לעבודה
עצמית, לכיתה ג' / ת"ל
2.24.308/02
7.20 מעלות קורא בעניין, מבין וכותב כהלכה - פרקי
קריאה, לכיתה ד' (ממ"ד) / ת"ל
2.24.309/00
15.35 מעלות קורא בעניין, מבין וכותב כהלכה - חוברת
משימות, לכיתה ד' / ת"ל
2.24.309/02
9.55 מעלות קורא בעניין, מבין וכותב כהלכה, פרקי
קריאה, לכיתה ה' / ת"ל
2.24.310/00
24.05 מעלות קורא בעניין, מבין וכותב כהלכה - חוברת
משימות, לכיתה ה' / ת"ל 
2.24.310/01
38.35 מעלות לפתוח שער לשיר ולסיפור, חוויה אוריינית
בכוונה א' - מדריך למורה / ת"ל
2.24.321/02
  
      הסדרה "לקראת שיר", חוברות
לתלמיד, לכיתות ג'-ד' / מט"ח
 
  
14.55 מט"ח א. לשמוע צליל כתובת - חשוב!   2.24.072/01
14.55 מט"ח ב. גם מבנה - משנה!   2.24.072/02
14.55 מט"ח ג. מילים חוזרות - עוזרות!   2.24.072/03
4.60 מט"ח ד. יש לי כאלה חברים... חוברת שירים 2.24.072/04
16.45 מט"ח ה. יש לי כאלה חברים... - חוברת פעילויות
(ב-3 רמות)
2.24.072/05
19.70 מט"ח הסדרה "לקרוא שיר" - מדריך למורה
לשלב א' (חוברות א-ג)
2.24.073/00
15.75 מט"ח הסדרה "לקרוא שיר" - מדריך למורה
לשלב ב' (חוברות ד-ה)
2.24.073/01
57.20 מסדה מיתרים - מקראה, ב' / מ' ברוך, ד' שטיין 2.24.074/00
22.60 מסדה מיתרים - מדריך למורה, ב' / מ' ברוך, ד'
שטיין
2.24.074/01
25.60 מסדה מיתרים - חוברת עבודה, ב' / ד' שטיין, ז'
סידי
2.24.074/02
35 מסדה מיתרים - מקראה, ג' / מ' ברוך, ד' שטיין 2.24.075/00
23.85 מסדה מיתרים - מדריך למורה, ג' / מ' ברוך, ד'
שטיין
2.24.075/01
26.85 מסדה מיתרים - חוברת עבודה, ג' / מ' ברוך, ד'
שטיין, ז' סידי
2.24.075/02
62.05 מסדה מיתרים - מקראה, ד' / מ' ברוך, ד' שטיין 2.24.076/00
24.40 מסדה מיתרים - מדריך למורה, ד' / מ' ברוך, ד'
שטיין
2.24.076/01
27.45 מסדה מיתרים - חוברת עבודה, ד' / ד' שטיין, ז'
סידי
2.24.076/02
62.05 מסדה מיתרים - מקראה, ה' / מ' ברוך, ד' שטיין, ז'
סידי
2.24.077/00
24.40 מסדה מיתרים - מדריך למורה, ה' / מ' ברוך, ד'
שטיין
2.24.077/01
27.45 מסדה מיתרים - חוברת עבודה, ה' / ד' שטיין 2.24.077/02
59.40 הד ארצי +
מסדה
מיתרים - מקראה, ו' / מ' ברוך, ד' שטיין 2.24.077/03
23.45 הד ארצי +
מסדה
מיתרים - מדריך למורה / מ' ברוך, ד' שטיין 2.24.077/04
27.55
 
הד ארצי +
מסדה
מיתרים, ו' - חוברת עבודה / ד' שטיין, ז'
סידי
2.24.077/05
 
    חומרי לימוד שהוכנו לתלמידים  
עולי אתיופיה
  
19.60 מעלות הנה אני, חוברת לעבודה עצמית לפיתוח
מושגים באמצעות החושים / ת"ל
2.24.324/01
26.65 מט"ח מרקם - סיפורים מפי יהודי אתיופיה, ממ"ד 2.24.400/00
26.65 מט"ח מרקם - סיפורים מפי יהודי אתיופיה - 2
קלטות אודיאו לתלמיד
2.24.400/03
70 מט"ח הכתיב האמהרי 2.24.401/00
54.40
 
מט"ח מילוני, עברי/אמהרי   2.24.402/00
 
    אשנ"ב (ארגון ושילוב נושאים
בין-תחומיים)
 
 35 מעלות מה בעצם? - מדריך למורה + ערכת
תמונות / ת"ל
2.24.361/00
 
    טח"י לחינוך המיוחד  
9.40 טח"י השעה שלנו, א'-ב' - תדריך למורה /
הלביץ, וינקלר, לחובר 
2.24.911/00
  25.25 טח"י השעה שלנו, ארץ מולדת - תדריך למורה /
י' חלמיש + צוות
2.24.912/00
 
    היסטוריה 2.31
33.55 מסדה החיים בא"י בתקופת המקרא / ז' בארי 2.31.005/00
17.80 מסדה החיים בא"י בתקופת המקרא - מדריך
למורה/ ז' בארי
2.31.006/00
54.00 מעלות יוונים, יהודים ורומאים בעת העתיקה,
לכיתה ו' / לילי יפה, ציפי אלדר
2.31.010/00
34.00 מעלות יוונים, יהודים ורומאים בעת העתיקה -
מדריך למורה
2.31.010/01
31.75 מעלות תולדות ההתיישבות בראי האתר, ממ'
וממ"ד / ת"ל
2.31.309/00
85 מעלות מדור לדור א', ממ"ד / ת"ל   2.31.310/00
48.05 מט"ח יוון, רומא וירושלים   2.31.400/00
 
    מולדת, חברה ואזרחות
לבית הספר היסוד
2.33
29.75 מעלות לימודי המולדת והחברה - הסביבה
הקרובה - מדריך
שימושי למורה לחינוך מיוחד, כיתות ג'-ד' /
ת"ל
2.33.334/00
25.15 מעלות במשפחה - מקראה לכיתה ב', ממ"ד / ת"ל 2.33.335/00
111.50
מעלות במשפחה - מרכז למידה בין-תחומי, ממ"ד /
ת"ל
2.33.336/00
27.90 מעלות המשפחה היהודית באמנות - כרזה,
ממ"ד / ת"ל
2.33.337/00
12.65 מעלות במשפחה - מדריך למורה, ממ"ד / ת"ל 2.33.338/00
9.00 מעלות במשפחה - חוברת עבודה, ממ"ד / ת"ל 2.33.339/00
34.30 המפ"ה מה לעשות? סרט אנימציה, ממ"ד / ת"ל 2.33.340/00
  27.60 מעלות מסע המושבות הראשונות, לתלמיד
בכיתה ג' מהדורה מחודשת; ממ'
וממ"ד / ת"ל
2.33.313/00
 
    גיאוגרפיה 2.35
52.55 הד ארצי
מסדה +
תל-אביב-יפו, העיר שלי, לכיתה ד' / ז'
בארי
2.35.001/00
8.00 הד ארצי
מסדה+
תל-אביב-יפו, העיר שלי - מדריך למורה /
ז' בארי
2.34.001/01
41.15 הד ארצי
מסדה+
ירושלים / ר' גונן   2.35.002/00
81.00 הד ארצי
מסדה+
ירושלים - מדריך למורה / ר' גונן 2.35.002/01
44.55 רכס ירושלים שלי ושלך - אני חוקר את
ירושלים,
לכיתה ה' / ר' נחמיה, נ' פרלמוטר
2.35.007/00
44.55 רכס ירושלים שלי ושלך - אני חוקר את
ירושלים, מדריך למורה / ר' נחמיה,
נ' פרלמוטר
2.35.007/01
57.45 מט"ח מישור החוף התיכון והדרומי וצפון
הארץ, לכיתות ה'-ו', ממ' וממ"ד
(מהדורה משוכתבת) / מט"ח
2.35.024/00
25.65 מט"ח מישור החוף התיכון והדרומי וצפון הארץ
מחברת עבודה, ממ' וממ"ד (מהדורה-
משוכתבת) / מט"ח
2.35.025/00
57.40 מט"ח מישור החוף התיכון והדרומי וצפון הארץ-
מדריך למורה (מהדורה משוכתבת) /
מט"ח
2.35.028/00
31.85 ספרי
תל-אביב
סין הדרקון ועוף החול, לכיתה ו' / דן
דאור
2.35.034/00
15.40 ספרי
תל-אביב
סין הדרקון ועוף החול, לכיתה ו' - מדריך
למורה / דן דאור
2.35.034/01
60 מעלות ארצות הים התיכון, לכיתה ה' / ת"ל 2.35.300/00
15.85 מעלות ארצות הים התיכון - מדריך למורה / ת"ל 2.35.300/02
15.30 מעלות על תעשייה וייצור, לחינוך המיוחד / ת"ל 2.35.312/00
55 מעלות על צורות נוף, לחינוך המיוחד / ת"ל 2.35.313/00
11.60 מעלות על מזג אוויר ועל אקלים, לחינוך המיוחד
/ ת"ל
2.35.314/00
19.45 מעלות על תיירות, לחינוך המיוחד / ת"ל 2.35.315/00
23.30 מעלות על חקלאות הים התיכון, לחינוך המיוחד
/ ת"ל
2.35.316/00
36.30 מט"ח מפות מגלות עולם, ממ' וממ"ד / צ' פיין, א'
מזרחי
2.35.401/00
25.65 מט"ח מפות מגלות עולם - חוברת עבודה, ממ'
וממ"ד / צ' פיין, א' מזרחי
2.35.401/02
חינם מט"ח מפות מגלות עולם - מדריך למורה /
צ' פיין, א' מזרחי, ממ' וממ"ד
2.35.401/03
24.90
 
טח"י מישור החוף התיכון והדרומי בתרגום
לערבית
2.35.907/00
 
      מדעי החברה   2.36
 55 מט"ח
מבלי לפגוע - דילמות ערכיות בחברת
הילדים - חוברת לכיתות ד'-ו'
2.36.400/02
 
    תקשורת וקולנוע
 
2.37
41.65 עם
עובד
להיות בקשר / י' ציקלג   2.37.001/00
חינם עם
עובד
להיות בקשר - מדריך למורה / י' ציקלג 2.37.001/01
17.85 מעלות סיפורי מסך, הנחיה לצפייה מודרכת
בסרטי קולנוע / ת"ל
2.37.301/00
6.85 מעלות סיפור וסרט - על עיבוד קולנועי לסיפורים -
מדריך למורה / ת"ל
2.37.302/00
13.25 מעלות חופש הביטוי / ת"ל   2.37.303/00
75 מעלות דיסני, על שלושה סרטי אנימציה -
מדריך למורה, ממ' וממ"ד / ת"ל
2.37.304/01
7.70 מעלות יונה לבנה - נקודת תצפית - סרטים
ישראלים
קצרים - מדריך למורה, ממ' / ת"ל
2.37.305/01
12.90 מעלות מפגשים סביב טלוויזיה, הדרכת מורים
לטיפוח
מעורבות הורים בצפיות ילדיהם בטלוויזיה,
ממ' וממ"ד
2.37.306/01
66.30
 
מעלות צילום כחול לבן - מדריך למורה וערכת
תמונות, ממ' / ת"ל
2.37.307/00
 
    מתמטיקה 2.41
16.55 יבנה חשבון למתחילים ב', לחינוך המיוחד /
ש' בורק
2.41.001/00
16.85 יבנה חשבון לתלמיד, חלק שלישי, לחינוך
המיוחד / ש' בורק
2.41.002/00
14.90 יבנה חשבון לתלמיד, חלק רביעי, לחינוך
המיוחד / ש' בורק
2.41.003/00
15.95 יבנה חשבון לתלמיד, חלק חמישי, לחינוך
המיוחד / ש' בורק
2.41.004/00
17.70 יבנה חשבון לתלמיד, חלק שישי, לחינוך
המיוחד / ש' בורק
2.41.005/00
38.45 ספר לכל ספר חשבון החדש שלי, חלקים א'-ג' /
ת' עץ הדר
2.41.016/00
10 ספר לכל ספר חשבון החדש שלי - מדריך
למורה / ת' עץ הדר
2.41.016/01
38.45 ספר לכל ספר חשבון החדש שלי - חוברת
עבודה לחלקים א'-ג' / ת' עץ הדר
2.41.016/02
25.70 עמיחי מתמטיקה - ספר לימוד, חלקים א'-ג' /
ש' בורק
2.41.017/00
חינם עמיחי מתמטיקה - מדריך למורה / ש' בורק 2.41.017/01
49.15 חניה משתלם בשבר הפשוט / חיה ברג, חנה
מן
2.41.018/00
31.00 חניה משתלם בשבר הפשוט - מדריך למורה
/ חיה ברג, חנה מן
2.41.018/01
38.88 חניה משתלם בשבר העשרוני / חיה ברג,
חנה מן
2.41.018/02
31.00 חניה משתלם בשבר העשרוני - מדריך
למורה / חיה ברג, חנה מן
2.41.018/03
49.15 חניה משתלם עוד בשבר / חיה ברג, חנה מן 2.41.019/00
31.00 חניה משתלם עוד בשבר - מדריך למורה /
חיה ברג, חנה מן
2.41.019/01
37.50 חניה משתלם באחוזים ובאיסוף נתונים /
חיה ברג, חנה מן
2.41.019/02
31.00 חניה משתלם באחוזים ובאיסוף נתונים -
מדריך למורה
חיה ברג, חנה מן
2.41.019/03
36.00 חניה משתלם בשבר - חוברת פעילויות
(משימות חקר בשברים),
לכיתה ה' / חיה ברג, חנה מן
2.41.020/00
48.00 חניה משתלם בשבר - מדריך למורה,
לכיתה ה' / חיה ברג, חנה מן
2.41.020/01
32.90 למד"א+ת"ל חשבון 10, ספר לתלמיד, חלק א',
לכיתה ב' / אפרים אררה
2.41.021/00
32.90 למד"א+ת"ל חשבון 10, ספר לתלמיד, חלק ב',
לכיתה ב' / אפרים אררה
2.41.021/01
100.00
למד"א+ת"ל חשבון 10, מדריך למורה ונספחים,
לכיתה ב' / אפרים אררה
2.41.021/02
16.40 למד"א+ת"ל חשבון 10 - חוברת עבודה, חלק א',
לכיתה ב' / אפרים אררה
2.41.021/03
16.40 למד"א+ת"ל חשבון 10 - חוברת עבודה, חלק ב',
לכיתה ב' / אפרים אררה
2.41.021/04
 
        חשבון 10 / למד"א+ת"ל      
7.00 למד"א חשבון 10 - דפי העשרה, לכיתה ב',
לכיתה ב' / אפרים אררה
2.41.021/05
8.00 למד"א חשבון 10 - אביזרים, לכיתה ב' /
אפרים אררה
2.41.021/06
500.00
למד"א חשבון 10 - תוכנה, לכיתה ב' / אפרים
אררה
2.41.021/07
12.00 למד"א חשבון 10 - מינהל למידה לתלמיד,
לכיתה ב' / אפרים אררה
2.41.021/08
32.90 למד"א חשבון 10 - ספר לימוד, חלק א',
לכיתה ג' / אפרים אררה
2.41.022/00
32.90 למד"א חשבון 10 - ספר לימוד, חלק ב',
לכיתה ג' / אפרים אררה
2.41.022/01
100.00
למד"א חשבון 10 - מדריך למורה ונספחים,
לכיתה ג' / אפרים אררה
2.41.022/02
16.40 למד"א חשבון 10 - חוברת עבודה, חלק א',
לכיתה ג' / אפרים אררה
2.41.022/03
7.00 למד"א חשבון 10 - חוברת עבודה, חלק ב',
לכיתה ג' / אפרים אררה
2.41.022/04
16.40 למד"א חשבון 10 - דפי העשרה, לכיתה ג' /
אפרים אררה
2.41.022/05
500.00
למד"א חשבון 10 - תוכנה, לכיתה ג' / אפרים
אררה
2.41.022/06
25.00 למד"א חשבון 10 - מינהל למידה, לכיתה ג' /
אפרים אררה
2.41.022/07
49.15 חניה משתלם בטבעיים, חלק א', לכיתה ד' /
חיה ברג, חנה מן
2.41.023/00
55.00 חניה משתלם בטבעיים, חלק א' - מדריך
למורה, לכיתה ד' / חיה ברג, חנה מן
2.41.023/01
49.15 חניה משתלם בטבעיים, חלק ב', לכיתה ד' /
חיה ברג, חנה מן
2.41.023/02
55.00 חניה משתלם בטבעיים, חלק ב' - מדריך
למורה, לכיתה ד' / חיה ברג, חנה מן
2.41.023/03
33.00 למד"א חשבון 10, ספר לתלמיד, חלק א',
לכיתה ד' / אפרים אררה
2.41.024/00
33.00 למד"א חשבון 10, ספר לתלמיד, חלק ב',
לכיתה ד' / אפרים אררה
2.41.024/01
50.00 למד"א חשבון 10 - מדריך למורה, לכיתה ד' /
אפרים אררה
2.41.024/02
22.00 למד"א חשבון 10 - חוברת עבודה, חלק א',
לכיתה ד' / אפרים אררה
2.41.024/03
22.00 למד"א חשבון 10 - חוברת עבודה, חלק ב',
לכיתה ד' / אפרים אררה
2.41.024/04
500.00
למד"א חשבון 10 - תוכנה / אפרים אררה   2.41.024/05
12.00 למד"א חשבון 10 - מינהל למידה, לתלמיד,
לכיתה ד' / אפרים אררה
2.41.024/06
40.00 חניה משתלם בטבעיים, חלק א', לכיתה ג' /
חנה מן, חיה ברג
2.41.025/00
55.00 חניה משתלם בטבעיים, חלק א' - מד"ל,
לכיתה ג' / חנה מן, חיה ברג
2.41.025/01
25.00 חניה משתלם בטבעיים, חלק א' - חוברת
עבודה, לכיתה ג' / חנה מן, חיה ברג
2.41.025/02
30.00 חניה משתלם בטבעיים, חלק ב', לכיתה ג' /
חנה מן, חיה ברג
2.41.026/00
55.00 חניה משתלם בטבעיים, חלק ב' - מד"ל,
לכיתה ג' / חנה מן, חיה ברג
2.41.026/01
25.00 חניה משתלם בטבעיים, חלק ב' - חוברת
עבודה, לכיתה ג' / חנה מן, חיה ברג
2.41.025/02
15.15 מעלות משלמים לעשרוניים, לחינוך המיוחד /
ת"ל
2.41.300/00
5.75 מעלות משלמים לעשרוניים, לחינוך המיוחד -
מדריך למורה / ת"ל
2.41.300/01
71.95 מעלות המפתח לעולם הדמיון, פרקי
גיאומורייה - לומדה / ת"ל
2.41.301/00
10.30 ספר לכל מילון למונחים בגיאומטריה / ת"ל 2.41.302/00
33.00 דפוס אביב רצף מתמטי: חקר צורות וגופים / אונ'
בר אילן
2.41.303/00
55.00 דפוס אביב רצף מתמטי: פעילויות חקר לכיתה ו' -
אוגדן למורה / אונ' בר אילן
2.41.303/01
25.00 דפוס אביב משימות אותנטיות, לכיתות ה'-ו' -
אוגדן למורה / אונ' בר אילן
2.41.303/02
  49.00 דפוס אביב אינטאיציות בלמידה ככלי לשיפור
ההוראה - ספר למורה ומדריך למורה /
אונ' בר אילן
2.41.303/03
12.00 מט"ח חפיפה / מט"ח+מל"מ חיפה+ת"ל   2.41.304/00
7.00 מט"ח חפיפה - מדריך למורה / מט"ח+מל"מ
חיפה+ת"ל
2.41.304/01
12.00 מט"ח לקראת אלגברה בשילוב
אלקטרוני+תקליטור, לכיתות ה'-ו' /
מט"ח+מל"מ חיפה+ת"ל
2.41.305/00
 
      לראות מתמטיקה   
9.10 מט"ח המשער הגיאומטרי 2 - פעילויות לכיתות
ב'-ג'
2.41.408/02
8.10 מט"ח המשער הגיאומטרי 2 - משולשים (לכיתות
ה'-ו')
2.41.409/02
9.10 מט"ח המשער הגיאומטרי 2 - מרובעים (לכיתות
ד'-ו')
2.41.410/02
7.20 מט"ח המשער הגיאומטרי 2 - המעגל והעיגול
(לכיתה ו')
2.41.411/02
39.50 תרבות
לעם
משוחחים, חושבים ומבצעים / חיות רגב,
טלי וולך
2.41.800/02
 
        אחת שתיים ו... שלוש,
לכיתה ב' / ת"ל + מט"ח
   
22.60 מט"ח חלק 4, לכיתה ב' (מהדורה משוכתבת) 2.41.310/01
22.45 מט"ח חלק 5, לכיתה ב' (מהדורה משוכתבת) 2.41.310/02
22.60 מט"ח חלק 6, לכיתה ב' (מהדורה משוכתבת) 2.41.310/03
6.85 מט"ח שיקוף - דפדפת ניקוב   2.41.311/00
23.35 מט"ח מארז אבזרים לתלמיד כיתה ב'   2.41.312/00
50.45 מט"ח מארז לוחות מספר תשע (ל-6 תלמידים) 2.41.312/01
56.20 מט"ח מארז אבזרים להזזה (ל-5 תלמידים) 2.41.312/02
33.00 מט"ח מארז למבחנים (ל-5 תלמידים)   2.41.313/00
17.75 מט"ח "פרקי גיאומטרייה, לכיתה ב'   2.41.314/00
8.90 מט"ח כיצד בנויים המספרים? זנבגופים -
להעשרה
2.41.315/00
22.60 מט"ח מדריך למורה לחלק 4 2.41.316/01
22.60 מט"ח מדריך למורה לחלק 5 2.41.317/01
22.60 מט"ח מדריך למורה לחלק 6 2.41.318/01
11.00
 
מט"ח מארז טנגרם לפרק מדידת שטח   2.41.319/01
 
    אחת שתיים ו... שלוש,
לכיתה ג' / ת"ל + מט"ח
 
23.25 מט"ח חלק 7, לכיתה ג' (מהדורה משוכתבת) 2.41.320/00
22.60 מט"ח מדריך למורה לחלק 7 2.41.320/01
23.15 מט"ח חלק 8, לכיתה ג' (מהדורה משוכתבת) 2.41.321/00
22.60 מט"ח מדריך למורה לחלק 8 2.41.321/01
21.45 מט"ח חלק 9, לכיתה ג' (מהדורה משוכתבת) 2.41.322/00
22.60 מט"ח מדריך למורה לחלק 9 2.41.322/01
61.95 מט"ח חשבוניות ודיסקיות (ל-5 תלמידים) 2.41.324/00
19.50 מט"ח מארז מד-זווית (ל-5 תלמידים)   2.41.326/00
17.60 מט"ח מארז לוחות חריצים (ל-5 תלמידים) 2.41.327/00
23.15 מט"ח מארז אבזרים 2.41.330/00
  24.55 מט"ח פרקי גיאומטרייה ג' 2.41.333/00
 
    אחת שתיים ו... שלוש, לכיתה ד' /
ת"ל + מט"ח
 
27.50 מט"ח
חלק 10, לכיתה ד' (מהדורה משוכתבת) 2.41.334/01
28.25 מט"ח
חלק 11, לכיתה ד' (מהדורה משוכתבת) 2.41.334/02
25.15 מט"ח
חלק 12, לכיתה ד' (מהדורה משוכתבת) 2.41.334/03
30.40 מט"ח
מארז אבזרים 2.41.338/00
  35.05 מט"ח
מארז רצועות לבניית מצולעים (ל-5
תלמידים)
2.41.400/00
 
    אחת שתיים ו... שלוש, לכיתה ה' /
ת"ל + מט"ח
 
29.55 מט"ח
חלק 13, לכיתה ה' (מהדורה משוכתבת)   2.41.348/01
26.60 מט"ח
חלק 14, לכיתה ה' (מהדורה משוכתבת)   2.41.348/02
25.95 מט"ח
חלק 15, לכיתה ה' (מהדורה משוכתבת)   2.41.348/03
5.75 מט"ח
קבוצות 2.41.349/01
37.70 מט"ח
מארז אבזרים לתלמיד 2.41.349/02
16.30 מט"ח
סרגלי שברים 2.41.353/00
6.65 מט"ח
ריצופים 2.41.401/00
18.55 מט"ח
מצולעים לריצוף לחוברת ריצופים   2.41.402/00
18.40 מט"ח
חוגה לפרק הסתברות (ל-5 תלמידים) 2.41.403/00
18.40 מט"ח
מארז סרגלי גבה (ל-5 תלמידים)   2.41.404/00
  35.05 מט"ח
מארז רצועות לבניית מצולעים (ל-5
תלמידים)
2.41.405/00
 
    אחת שתיים ו... שלוש, לכיתה ו' /
ת"ל + מט"ח
 
29.40 מט"ח חלק 16, לכיתה ו' (מהדורה משוכתבת) 2.41.357/01
29.85 מט"ח חלק 17, לכיתה ו' (מהדורה משוכתבת) 2.41.357/02
29.45 מט"ח חלק 18, לכיתה ו' (מהדורה משוכתבת) 2.41.357/03
46.20 מט"ח מארז אבזרים חדש, כולל בצק צבעוני 2.41.359/00
  10.45 מט"ח מארז מגדלת לפרק שברים (ל-5
תלמידים)
2.41.406/00
 
      ועוד אחת - תכנית להוראת המתמטיקה
להוראה מותאמת / ת"ל + מט"ח
כיתה ב' - מהדורה משוכתבת

 
  
6.10 מט"ח
בממלכת מסמר 9 2.41.380/00
6.75 מט"ח
חיבור וחיסור עד 18 2.41.381/00
6.95 מט"ח
המבנה העשרוני, חלק א'   2.41.382/00
7.50 מט"ח
המבנה העשרוני, חלק ב'   2.41.383/00
6.80 מט"ח
שיקוף - דפדפת ניקוב (חדש!)   2.41.384/00
8.30 מט"ח
מדידת שטח 2.41.385/00
5.30 מט"ח
משוואות חיבור וחיסור   2.41.386/00
5.60 מט"ח
גימטרייה: בעיות מילולית - המשך   2.41.387/00
8.20 מט"ח
כפל 2.41.388/00
6.45 מט"ח
הזזה 2.41.389/00
5.75 מט"ח
נאזן מאזניים: השעון   2.41.390/00
8.60 מט"ח
בעיות השוואה 2.41.390/01
5.90 מט"ח
דיאגרמות, חוקי פעולות   2.41.390/02
10.15 מט"ח
כפל וחילוק עד 001 2.41.390/03
5.40 מט"ח
חשבון במחשבון, ב' 2.41.390/04
23.35 מ"טח
מארז אבזרים, לכיתה ב'   2.41.390/05
6.45 מט"ח
מבחן סוף השנה 2.41.390/06
5.65 מט"ח
כיצד בנויים המספרים? זנבגופים -
להעשרה
2.41.390/07
50.45 מט"ח
מארז לוחות מסמר תשע (ל-6 תלמידים)   2.41.390/08
  56.20 מט"ח
מארז אבזרים להזזה 2.41.390/09
 
      כיתה ג' - מהדורה משוכתבת   
10.90 מט"ח
זוויות ומשולשים 2.41.391/00
11.85 מט"ח
המבנה העשרוני, מבוא, הכרה, חיבור
וחיסור, חלק א'
2.41.391/01
7.55 מט"ח
המבנה העשרוני, מבוא, הכרה,
חיבור וחיסור, חלק ב'
2.41.391/02
6.80 מט"ח
סיבוב 2.41.391/03
7.25 מט"ח
חוקי פעולות, המשך כפל בעל-פה   2.41.391/04
11.10 מט"ח
פתרון בעיות, כפל וחילוק, כפל מאורך 2.41.391/05
8.30 מט"ח
מדידת אורך, נפחים 2.41.391/06
5.35 מט"ח
חשבון במחשבון, ג' 2.41.391/07
11.15 מט"ח
משוואות כפל וחילוק 2.41.391/08
22.30 מט"ח
מארז אבזרים 2.41.391/09
5.45 מט"ח
הזמן, משקל 2.41.391/10
6.60 מט"ח
עיגול מספרים, ישר המספרים - המשך 2.41.395/00
4.95 מט"ח
חילוק חלק א' (חילוק עם שארית)   2.41.396/00
5.65 מט"ח
חילוק חלק ב' 2.41.397/00
7.90 מט"ח
בעיות מילוליות דו-שלביות, א': שברים
יסודיים
2.41.397/02
8.90 מט"ח
כיצד בנויים המספרים? זנבגופים - להעשרה 2.41.397/03
17.60 מט"ח
מארז לוחות חריצים (ל-5 תלמידים) 2.41.397/04
61.90 מט"ח
מארז דסקיות וחשבוניות (ל-5 תלמידים) 2.41.397/05
19.45 מט"ח
מארז מדי-זוויות (ל-5 תלמידים)   2.41.397/06
  7.00 מט"ח
מארז מבחנים לסוף השנה   2.41.397/07
 
      כיתה ד' - מהדורה משוכתבת   
7.70 מט"ח
ישרים מקבילים, נפלאות המחוגה   2.41.398/00
7.70 מט"ח
מאלף למיליון 2.41.399/00
10.70 מט"ח
בעיות מילוליות דו-שלביות (ב)   2.41.400/00
8.10 מט"ח
סימני התחלקות ב-3, 6 ו-9: מספרים
ראשונים ופריקים
2.41.401/00
6.70 מט"ח
מחשבון ואומדנות 2.41.402/01
10.15 מט"ח
מרובעים 2.41.402/02
12.25 מט"ח
שברים בעיגולים 2.41.402/03
7.95 מט"ח
כפל מאונך: חילוק ארוך   2.41.402/04
7.90 מט"ח
חזקות ודיאגרמות 2.41.402/05
6.90 מט"ח
כל האפשרויות (קומבינטוריקה)   2.41.402/06
6.45 מט"ח
לוח השנה וחישובי זמן: גימטרייה 2.41.402/10
18.45 מט"ח
מבחן סוף שנה לכיתה ד'   2.41.402/12
30.40 מט"ח
מארז אבזרים חדש 2.41.402/13
6.25 מט"ח
שברים בקבוצות 2.41.402/14
12.30 מט"ח
"סימטרייה, מבנה תבות   2.41.402/15
  8.50 מט"ח
מספרים מכוונים 2.41.402/16
 
    כיתה ה' - מהדורה משוכתבת  
11.25 מט"ח
שברים בריבועים: שברים על הישר -
המספרים
2.41.402/17
7.15 מט"ח
מצולעים על לוח המספרים: חפיפה   2.41.402/18
4.40 מט"ח
ממיליונים והלאה 2.41.402/19
6.55 מט"ח
שברים גדולים מאחד ומספרים מעורבים
על הישר - המספרים
2.41.402/20
3.15 מט"ח
ממוצע 2.41.402/21
8.50 מט"ח
שברים - הרחבה וצמצום: חלק של כמות
(שברים בקבוצות)
2.41.402/22
11.45 מט"ח
גובה: שטחים 2.41.402/23
6.85 מט"ח
השוואות שברים בעזרת מכנה משותף:
חיבור וחיסור שברים בעזרת מכנה
משותף
2.41.402/24
6.55 מט"ח
מערכת צירים: מספרים מכוונים - המשך 2.41.402/25
3.85 מט"ח
השבר כמנת שלם בשלם 2.41.402/26
6.95 מט"ח
הסתברות 2.41.402/27
6.85 מט"ח
סרטוטים ובניות 2.41.402/28
6.75 מט"ח
"מספרים עשרוניים - הכרה, חיבור
וחיסור, א'
2.41.402/29
6.90 מט"ח
"מספרים עשרוניים - הכרה, חיבור
וחיסור, ב'
2.41.402/30
9.30 מט"ח
בעיות מילוליות רב-שלביות: מחשבון 2.41.402/31
37.70 מט"ח
מארז אבזרים 2.41.402/32
5.80 מט"ח
קבוצות 2.41.402/33
  6.65 מט"ח
ריצופים 2.41.402/39
 
    כיתה ו' - מהדורה משוכתבת  
5.10 מט"ח
גופים 2.41.402/34
8.15 מט"ח
שברים פשוטים ומספרים עשרוניים: מידות
עשרוניות
2.41.402/35
9.10 מט"ח
"בעיות מילוליות בשברים פשוטים, בעיות
מילוליות רב-שלביות
2.41.402/36
7.55 מט"ח
כפל שברים פשוטים 2.41.402/37
46.20 מט"ח
מארז אבזרים לתלמיד חדש, כולל בצק צבעוני 2.41.402/38
6.30 מט"ח
כפל מספרים עשרוניים, חילוק מספרים
עשרוניים
2.41.408/00
5.20 מט"ח
המעגל והעיגול 2.41.409/00
4.65 מט"ח
מחשבון 2.41.410/00
7.20 מט"ח
פסוקים של כפל וחילוק בשברים, בעיות
התאמה
2.41.411/00
6.95 מט"ח
חילוק שברים פשוטים 2.41.412/00
10.30 מט"ח
יחס, קנה מידה 2.41.413/00
7.40 מט"ח
חישובי נפחים 2.41.414/00
7.25 מט"ח
גופים משוכללים 2.41.415/00
  5.30 מט"ח
אחוזים, בעיות של חלק מכמות ובעיות
אחוזים
2.41.416/00
 
    חומרים למתקשים - גשרים
'לכיתה ב
 
4.95 מט"ח בעיות מילוליות - המשך - חלופה   2.41.403/09
5.50 מט"ח כפל עד 20 - חלופה 2.41.403/10
5.25 מט"ח כפל - השלמה 2.41.403/11
5.75 מט"ח כפל וחילוק עד 100 - מוכנות   2.41.403/12
5.50 מט"ח בעיות השוואה - חלופה   2.41.403/13
7.45 מט"ח המספרים עד 100 - הכרת המספרים   2.41.403/14
4.75 מט"ח המספרים עד 100 - המבנה העשרוני 2.41.403/15
  5.50 מט"ח המספרים עד 100 - חיבור וחיסור   2.41.403/16
 
    גשרים - לכיתה ג'  
13.45 מט"ח המספרים עד 10,000 - משטחים   2.41.403/17
  13.45 מט"ח המספרים עד 10,000 - דיסקיות   2.41.403/18
 
    פעילויות חקר והעמקה - גלויים  
8.35 מט"ח
קוביות משחק - מדריך   2.41.403/19
8.75 מט"ח
"קוביות משחק, לכיתות ב'-ד'   2.41.403/20
8.90 מט"ח
כיצד בנויים המספרים? זנבגופים, לכיתות
ב'-ד'
2.41.403/21
8.90 מט"ח
פעילויות חקר וגילוי, חלק ב', לכיתות ה'-ו' 2.41.403/22
11.00 מט"ח
פעילויות חקר וגילוי, חלק ב' - מדריך 2.41.402/23
5.10 מט"ח
מספרים מחפשים פתרונים, לכיתות ד'-ו' 2.41.403/24
4.40 מט"ח
מספרים מחפשים פתרונים - מדריך   2.41.403/25
  6.20 מט"ח
גפרורים, לכיתות ב'-ד'   2.41.403/26
 
    טח"י  
36.55 טח"י בא בחשבון, לכיתה ג' - מדריך /
ר' קרול, ר' חזון
2.41.935/00
16.00 טח"י בא בחשבון - חוברת מדידות, למורה
ולתלמיד
2.41.936/00
20.55 טח"י בא בחשבון - תדריך למורה   2.41.936/01
22.80
 
טח"י מתי ומטיקה חלק א' - חוברת פעולות,
לתלמיד
ולמורה, לכיתות א' ו-ב'
2.41.937/02
 
    מדע המחשב  
23.00 מט"ח
ניפגש ברשת, לכיתה ד' / רות סולומון 2.47.001/00
10.00 מט"ח
ניפגש ברשת, לכיתה ד' - מדריך למורה /
רות סולומון
2.47.001/01
 
    מדע וטכנולוגיה 2.25
32.00 יסוד מפגש עם מזג האוויר, לכיתה ב' / אורנה
דובדבני, דליה טאובר
2.52.001/00
35.00 יסוד מפגש עם מזג האוויר - מדריך למורה/
אורנה דובדבני, דליה טאובר
2.52.001/01
12.15 מט"ח עונות במעגל - טבע, אדם ומים בעונות
השנה - חוברת לתלמיד, לכיתות א'-ב'/מט"ח
2.52.010/00
13.55 מט"ח עונות במעגל - טבע, אדם ומים בעונות
השנה - מדריך למורה / מט"ח
2.52.011/00
31.85 מט"ח יום יום מים - ספר לימוד בנושא המים,
לכיתות ג'-ד'/ מט"ח
2.52.012/00
31.85 מט"ח יום יום מים - ספר לימוד בנושא המים -
מדריך למורה / מט"ח
2.52.013/00
29.80 רכס כחומר ביד היוצר / מ' משולם, י' ספיר 2.52.025/00
29.80 רכס כחומר ביד היוצר - מדריך למורה / מ'
משולם, י' ספיר
2.52.025/01
39.05 רכס צמח ואדם / מ' משולם, ד' סימון   2.52.026/00
40.10 רכס צמח ואדם - מדריך למורה / מ' משולם, ד'
סימון
2.52.026/01
33.95 רכס בחוכמה ייבנה בית, כיתה ג'-ד' / מירה
משולם, יפה ספיר
2.52.027/00
33.95 רכס בחוכמה ייבנה בית, כיתה ג'-ד' - מדריך
למורה / מירה משולם, יפה ספיר
2.52.027/01
25.70 רכס + יבנה דואגים למחסורם - ספר לימוד, כיתה ב' /
רבקה זוהר
2.52.028/00
25.70 רכס + יבנה דואגים למחסורם - מדריך למורה/ רבקה
זוהר
2.52.028/01
25.70 רכס + יבנה בר ביות, לכיתה ג'/ עדנה גזית   2.52.029/00
25.70 רכס + יבנה בר ביות, לכיתה ג' - מדריך למורה/ עדנה
גזית
2.52.029/01
25.70 רכס + יבנה בעל חיים בעל בית, לכיתה ד' / עדנה גזית 2.52.030/00
25.70 רכס + יבנה בעל חיים בעל בית, לכיתה ד' - מדריך
למורה/ עדנה גזית
2.52.030/01
25.70 רכס + יבנה לכולם מגיע, לכיתה ו' / מאיר הוכברג 2.52.031/00
25.70 רכס + יבנה לכולם מגיע, לכיתה ו' - מדריך למורה /
מאיר הוכברג
2.52.031/01
25.70 רכס + יבנה מפעל חיים, לכיתה ה' / מאיר הוכברג 2.52.032/00
25.70 רכס + יבנה מפעל חיים, לכיתה ה' - מדריך למורה/
מאיר הוכברג
2.52.032/01
25.70 רכס + יבנה הרפתקה בחופשה - ספר לימוד, לכיתה
א'/ רבקה זוהר
2.52.033/00
25.70 רכס + יבנה הרפתקה בחופשה - מדריך למורה,
לכיתה א'/ רבקה זוהר
2.52.033/01
33.40 רמות בשביל המוצרים, לכיתות ה'-ו' / אונ' ת"א 2.52.308/00
20.70 רמות בשביל המוצרים - חוברת עבודה / אונ'
ת"א
2.52.309/00
18.40 רמות בשביל המוצרים - מדריך למורה / אונ'
ת"א
2.52.310/00
11.30 מט"ח בונים מוצרים חשמליים, ג'-ד' - חוברת /
ת"ל + מט"ח
2.52.311/00
11.30 מט"ח בונים מוצרים חשמליים, ג'-ד' - מדריך
למורה / ת"ל + מט"ח
2.52.312/00
8.85 מט"ח מערכת החשמל בבית, ה'-ז' - חוברת /
ת"ל + מט"ח
2.52.313/00
18.86 רמות לחיות בקשר, למורה, לכיתות ה'-ו' / אונ'
ת"א
2.52.313/69
26.18 רמות לחיות בקשר, לתלמיד, לכיתות ה'-ו' / אונ'
ת"א
2.52.313/70
15.71 רמות לחיות בקשר - חוברת עבודה, לכיתות
ה'-ו' / אונ' ת"א
2.52.313/71
8.85 מט"ח מערכת החשמל בבית, ה'-ו' - מדריך
למורה / ת"ל + מט"ח
2.52.314/00
10.00 מט"ח משהו זז כאן, א'-ב' - חוברת / ת"ל + מט"ח 2.52.315/00
13.85 מט"ח משהו זז כאן, א'-ב' - מדריך למורה / ת"ל
+ מט"ח
2.52.316/00
10.45 מט"ח רואים סמלים וסימנים - חוברת  
לתלמיד, לכיתות ג'-ד' / ת"ל + מט"ח
2.52.317/00
13.65 מט"ח רואים סמלים וסימנים - מדריך למורה /
ת"ל, מט"ח
2.52.317/01
10.15 מט"ח כיף של מכונות, לכיתות ג'-ו' / ת"ל + מט"ח 2.52.318/00
18.40
 
מט"ח כיף של מכונות - מדריך למורה / ת"ל +
מט"ח
2.52.319/00
 
    הסדרה חומרים ותהליכים  
9.25 מט"ח הכול מנייר, לכיתות א'-ב' / ת"ל + מט"ח 2.52.320/00
11.50 מט"ח מה עושים? מדפיסים?, לכיתות ב'-ג' /
ת"ל + מט"ח
2.52.321/00
10.20 מט"ח סיפורי בדים, לכיתות ג'-ד' / ת"ל + מט"ח 2.52.322/00
9.35 מט"ח מה הבעיה?, לכיתות ג'-ד' / ת"ל + מט"ח 2.52.323/00
14.80 מט"ח חומרים ותהליכים - מדריך למורה / ת"ל +
מט"ח
2.52.324/00
38.20 המפ"ה חומרים ותהליכים - קלטת וידיאו / ת"ל 2.52.325/00
11.05 מט"ח מעבר לקיר, לכיתות ב'-ג' / ת"ל, מט"ח 2.52.326/00
6.25 מט"ח יוצקים בתבנית, לכיתות ג'-ד' / ת"ל, מט"ח 2.52.327/00
11.10 מט"ח נא לשבת, לכיתות ה'-ו' / ת"ל, מט"ח 2.52.328/00
8.50 מט"ח מה באריזה?, לכיתות ה'-ו' / ת"ל, מט"ח 2.52.329/00
  5.90 מט"ח פלסטיק לפי הזמנה, לכיתות ה'-ו' / ת"ל,
מט"ח
2.52.330/00
 
    לכיתות א'-ב' (המשך מדע וטכנולוגיה)  
12.45 רמות אכפת לי - מדריך למורה / אונ' ת"א 2.52.362/01
14.60 רמות אכפת לי / אונ' ת"א 2.52.362/02
16.45 רמות בינינו - מדריך למורה / אונ' ת"א 2.52.362/03
28.25 רמות בינינו - מדריך למורה / אונ' ת"א 2.52.362/04
16.45 רמות להיות בריא, חלק א' - מדריך למורה /
אונ' ת"א
2.52.362/05
28.25 רמות להיות בריא, חלק א'/ אונ' ת"א   2.52.362/06
28.30 רמות להיות בריא, חלק ב'/ אונ' ת"א   2.52.362/07
15.50 רמות להיות בריא - מדריך למורה, חלק ב'/ אונ'
ת"א
2.52.362/08
30.90 רמות עונות השנה - מדריך למורה / אונ' ת"א   2.52.362/09
34.60 רמות עונות השנה / אונ' ת"א   2.52.362/10
18.70 רמות קולט כל העת - מדריך למורה / אונ' ת"א 2.52.362/11
21.60 רמות קולט כל העת / אונ' ת"א   2.52.362/12
13.55 רמות אנחנו לא לבד / אונ' ת"א   2.52.362/13
11.80 רמות אנחנו לא לבד - מדריך למורה / אונ' ת"א 2.52.362/14
22.40 רמות כוח המוח, לכיתות ב'-ג' - מדריך למורה /
ת"ל + אונ' ת"א
2.52.362/15
51.30 ידין עילם יתד ואופן, לחינוך המיוחד - מדריך
למורה / מל"מ י-ם
2.52.379/00
30.95
 
ידין עילם יתד ואופן, לחינוך המיוחד - חוברת
עבודה / מל"מ י-ם
2.52.379/01
 
    לכיתות ג'-ד'  
19.45 רמות זה בוער - מדריך למורה / אונ' ת"א 2.52.362/16
30.55 רמות זה בוער / אונ' ת"א 2.52.362/17
13.65 רמות זה בוער - חוברת עבודה / אונ' ת"א 2.52.362/18
7.80 רמות זה בוער - משחק / אונ' ת"א   2.52.362/19
12.45 רמות נושא בוער - מדריך למורה / אונ' ת"א 2.52.362/20
14.60 רמות נושא בוער / אונ' ת"א   2.52.362/21
49.00 רמות עם הזרם - מדריך למורה / אונ' ת"א 2.52.362/22
30.45 רמות עם הזרם / אונ' ת"א 2.52.362/23
13.55 רמות עם הזרם - חוברת עבודה / אונ' ת"א   2.52.362/24
39.50 רמות כמו צמח בר / אונ' ת"א   2.52.362/25
19.25 רמות כמו צמח בר - חוברת עבודה / אונ' ת"א 2.52.362/26
18.35 רמות כמו צמח בר - מדריך למורה / אונ' ת"א 2.52.362/27
45.60 רמות פארק המים / אונ' ת"א   2.52.362/28
20.45 רמות פארק המים - חוברת עבודה / אונ' ת"א 2.52.362/29
21.55 רמות פארק המים - מדריך למורה / אונ' ת"א 2.52.362/30
45.60 רמות הערוץ חמוץ-מתוק / אונ' ת"א   2.52.362/31
21.55 רמות הערוץ חמוץ-מתוק - מדריך למורה/ אונ' ת"א 2.52.362/32
20.45 רמות הערוץ חמוץ-מתוק - חוברת עבודה/ אונ' ת"א 2.52.362/33
37.70 רמות חיים בין בעלי חיים / אונ' ת"א   2.52.362/34
19.20 רמות חיים בין בעלי חיים - חוברת עבודה / אונ'
ת"א
2.52.362/35
18.35 רמות חיים בין בעלי חיים - מדריך למורה / אונ'
ת"א
2.52.362/36
42.55 רמות מתחת לרגלינו / אונ' ת"א   2.52.362/37
20.45 רמות מתחת לרגלינו - חוברת עבודה / אונ' ת"א 2.52.362/38
18.40 רמות מתחת לרגלינו - מדריך למורה / אונ' ת"א 2.52.362/39
13.55 רמות לוקחים את המים בידיים / אונ' ת"א 2.52.362/40
11.80 רמות לוקחים את המים בידיים - מדריך למורה /
אונ' ת"א
2.52.362/41
47.60 רמות נושמים לרווחה, לכיתה ד'/ ת"ל +
אונ' ת"א
2.52.363/00
21.60 רמות נושמים לרווחה, לכיתה ד' -
מדריך למורה / אונ' ת"א
2.52.363/01
21.35 רמות נושמים לרווחה, לכיתה ד' - חוברת
עבודה / ת"ל + אונ' ת"א
2.52.363/02
14.30 רמות נשמטת מתחת לרגלנו, לכיתות ג'-ד' / אונ'
ת"א
2.52.363/03
12.60 רמות נשמטת מתחת לרגלנו - מדריך למורה /
אונ' ת"א
2.52.363/04
29.23 רמות רובוטים, לכיתות ג'-ד' / אונ' ת"א 2.52.363/05
21.60 רמות רובוטים - מדריך למורה / אונ' ת"א 2.52.363/06
47.60 רמות גוף ללא הפסקה, לכיתה ג'/ ת"ל +
אונ' ת"א
2.52.800/00
21.60 רמות גוף ללא הפסקה - מדריך למורה /
אונ' ת"א
2.52.800/01
21.35 רמות גוף ללא הפסקה - חוברת עבודה /
אונ' ת"א
2.52.800/02
27.45 רמות מעשה במחשבה תחילה / אונ' ת"א   2.52.801/00
21.60 רמות מעשה במחשבה תחילה - מדריך
למורה / אונ' ת"א
2.52.801/01
20.55 רמות מעשה במחשבה תחילה - חוברת
עבודה / אונ' ת"א
2.52.801/02
45.85 רמות חיים בין צמחים / אונ' ת"א   2.52.802/00
21.60
 
רמות חיים בין צמחים - מדריך למורה / אונ' ת"א 2.52.802/01
 
      לכיתות ד'-ה'   
47.60 רמות ללכת על כוכב לכת/ ת"ל + אונ' ת"א 2.52.363/13
22.50 רמות ללכת על כוכב לכת - מדריך למורה/ ת"ל +
אונ' ת"א
2.52.363/14
21.35 רמות ללכת על כוכב לכת - חוברת עבודה /
ת"ל + אונ' ת"א
2.52.363/15
 
      לכיתות ה'-ו'   
12.45 רמות מתנות מן הזבל - מדריך למורה / אונ' ת"א 2.52.362/45
14.60 רמות מתנות מן הזבל / אונ' ת"א   2.52.362/46
18.65 רמות מתנות מן הטבע - מדריך למורה / אונ' ת"א 2.52.362/47
38.05 רמות מתנות מן הטבע / אונ' ת"א   2.52.362/48
15.40 רמות מתנות מן הטבע - חוברת עבודה / אונ' ת"א 2.52.362/49
22.30 רמות עולם הולך ומתמלא - מדריך למורה / אונ'
ת"א
2.52.362/50
38.90 רמות עולם הולך ומתמלא / אונ' ת"א   2.52.362/51
17.85 רמות עולם הולך ומתמלא - חוברת עבודה / אונ'
ת"א
2.52.362/52
17.20 רמות תחנת הכוח - מדריך למורה / אונ' ת"א 2.52.362/53
35.32 רמות תחנת הכוח / אונ' ת"א   2.52.362/54
38.70 רמות בעקבות השמש, טכנולוגיה לחקר היקום /
אונ' ת"א
2.52.362/56
24.50 רמות בעקבות השמש, מסע להכרת סדרי
גודל ביקום / אונ' ת"א
2.52.362/58
45.60 רמות מבט אל האור / אונ' ת"א   2.52.362/60
20.45 רמות מבט אל האור - חוברת עבודה / אונ' ת"א 2.52.362/61
21.55 רמות מבט אל האור - מדריך למורה / אונ' ת"א 2.52.362/62
47.60 רמות קשרי קיום / ת"ל + אונ' ת"א   2.52.362/63
22.50 רמות קשרי קיום - מדריך למורה / ת"ל + אונ' ת"א 2.52.362/64
21.35 רמות קשרי קיום - חוברת עבודה / ת"ל + אונ' ת"א 2.52.362/65
47.60 רמות פותחים שולחן / ל' בן דוד, ל' ביאלר , אונ'
ת"א
2.52.362/66
21.60 רמות פותחים שולחן - מדריך למורה / ל' בן דוד,
ל' ביאלר, אונ' ת"א
2.52.362/67
20.95 רמות פותחים שולחן - חוברת עבודה,
לכיתה ה' / אונ' ת"א
2.52.362/68
37.98 רמות בעקבות השמש, על מהפכות מדעיות,
לכיתה ו' / אונ' ת"א
2.52.362/69
21.98 רמות עם היד על הדופק, למורה, לכיתה ו' /
אונ' ת"א
2.52.362/72
46.69 רמות עם היד על הדופק, לתלמיד, לכיתה ו' /
אונ' ת"א
2.52.362/73
20.95 רמות עם היד על הדופק - חוברת, לכיתה ו' /
אונ' ת"א
2.52.362/74
14.30 רמות משנים אווירע, לכיתות ד'-ה' / אונ' ת"א 2.52.363/16
12.60 רמות משנים אווירע - מדריך למורה, לכיתות
ד'-ה' / אונ' ת"א
2.52.363/17
31 רמות כול בו מערכות, לכיתות ה'-ו' / אונ' ת"א 2.52.363/18
21.60 רמות כול בו מערכות - מדריך למורה / אונ' ת"א 2.52.363/19
34 רמות על חוט ואלחוט, לכיתות ה'-ו' / אונ' ת"א 2.52.363/20
21.60
 
רמות על חוט ואלחוט - מדריך למורה / אונ' ת"א 2.52.363/21
 
    לילדים מחוננים  
95.30
 
ידין עילם מחוץ לחדר הכיתה - מדריך למורה /
מל"מ י-ם
2.52.803/02
 
    לחינוך המיוחד  
20.95 רמות חיים בין צמחים - חוברת, לכיתות ג'-ד' /
אונ' ת"א
2.52.363/22
21.18 רמות דרך האופניים, למורה, לכיתות ג'-ד' / אונ'
ת"א
2.52.363/23
48.31 רמות דרך האופניים, לתלמיד, לכיתות ג'-ד' /
אונ' ת"א
2.52.363/24
6.85 גסטליט מושגי מרחב - מדריך למורה / מל"מ ת"א 2.52.364/00
76.80 גסטליט מושגי מרחב - מערכת לעבודה יחידנית /
מל"מ ת"א
2.52.364/01
7.45 ידין עילם אדמה / מל"מ י-ם 2.52.365/00
5.10 ידין עילם זרעים / מל"מ י-ם 2.52.366/00
5.10 ידין עילם גינה / מל"מ י-ם 2.52.367/00
40.35 ידין עילם חומרים מוצקים / מל"מ י-ם   2.52.375/00
32.65 ידין עילם חומרים וטכנולוגיה / מל"מ י-ם   2.52.376/00
21 ידין עילם מים ואדם, לתלמיד / מל"מ י-ם   2.52.378/00
51.90 ידין עילם מים ואדם, למורה / מל"מ י-ם   2.52.378/01
19.70 ידין עילם כדור הארץ שלנו, למורה / מל"מ י-ם 2.52.379/01
22.80
 
ידין עילם כדור הארץ שלנו, לתלמיד / מל"מ י-ם 2.52.380/00
 
    לימודי הסביבה והחקלאות 2.57
7.40 מעלות ארח צמחים בביתך, לכיתה ו' / ת"ל 2.57.300/00
22.30 מעלות הגינה שלנו, מהדורה חדשה, לכיתות
ד'-ו' / ת"ל
2.57.303/00
8.70 מעלות צמחי תבלין, לכיתות ו'-ז' / ת"ל 2.57.304/00
  8.80 מעלות גינה לבית, לכיתות ו'-ט'/ ת"ל   2.57.305/00
 
    אנגלית 2.61
 35.35 מפ' אונ'  
WRITE IT IN ENGLISH
לכיתה ד', ג' נבו, ק' נוימן
2.61.050/00
 57.10 מפ' אונ'  
WRITE IT IN ENGLISH
מדריך למורה לחוברת העבודה - ג'
נבו, ק' נוימן 
  2.61.050/01
 21.75 מפ' אונ'  
WRITE IT IN ENGLISH
קלטת למורה - ג' נבו, ק' נוימן 
  2.61.050/03
 45.70 מפ' אונ'  
BEGINNERS' FILES 2
לכיתה ה', ע' אולשטיין, מ' שקולניק,
ת' פנרשטיין, ב' זרח 
  2.61.051/00
 68.50 מפ' אונ'  
BEGINNERS' FILES 2
ת' פנרשטיין, ב' זרח 
2.61.051/01
 29.75 מפ' אונ'  
BEGINNERS' FILES 2
מדריך למורה - ע' אולשטיין, מ'
ת' פנרשטיין, ב' זרח  שקולניק, 
  2.61.051/02
 45.70 מפ' אונ'  
BEGINNERS' FILES 2
ת' פנרשטיין, ב' זרח  קלטת - ע' אולשטיין, מ' שקולניק
  2.61.051/03
 43.20 אריק כהן
,MR. A., FOUNDATION LEVEL
STAGE 1 
לכיתה ד', נ' זוסמן, נ' כרמי 
  2.61.052/00
 61.70 אריק כהן
,MR. A., FOUNDATION LEVEL
STAGE 1 
מדריך למורה - נ' זוסמן, נ' כרמי 
  2.61.052/01
 61.70 אריק כהן  
,MR. A., FOUNDATION LEVEL
STAGE 1 
חוברת עבודה - נ' זוסמן, נ' כרמי 
 2.61.052/02
 45.25 אריק כהן
,MR. A., FOUNDATION LEVEL
STAGE 1 
קלטת - נ' זוסמן, נ' כרמי 
 2.61.052/03
 205.60 אריק כהן
,MR. A., FOUNDATION LEVEL
STAGE 1 
כרטיסי הברקה - נ' זוסמן, נ' כרמי
 2.61.052/05
 61.70 אריק כהן  
,OUT AND ABOUT
,FOUNDATION LEVEL
STAGE 2 
לכיתה ה ', נ' וזן, ג' אלכסנדר
 2.61.053/00
 71.95 אריק כהן  
,OUT AND ABOUT
,FOUNDATION LEVEL
STAGE 2 
מדריך למורה - נ' וזן, ג' אלכסנדר
   2.61.053/01
 55.50 אריק כהן
,OUT AND ABOUT
,FOUNDATION LEVEL
STAGE 2 
חוברת עבודה ומשחקים - נ' וזן, ג'
אלכסנדר 
   2.61.053/02
 45.25 אריק כהן
,OUT AND ABOUT
,FOUNDATION LEVEL
STAGE 2 
קלטת - נ' וזן, ג' אלכסנדר 
  2.61.053/03
 246.75 אריק כהן
,OUT AND ABOUT
,FOUNDATION LEVEL
STAGE 2 
כרטיסי הברקה - נ' וזן, ג' אלכסנדר 
 2.61.053/05
 61.70 אריק כהן
HIGHLIGHT, FOUNDATION
LEVEL, STAGE 3 
לכיתה ו', מ' דריי, מ' יוכמן 
  2.61.054/00
 61.70 אריק כהן
HIGHLIGHT, FOUNDATION
LEVEL, STAGE 3 
מדריך למורה - מ' דריי, מ' יוכמן 
   2.61.054/01
 51.40 אריק כהן
HIGHLIGHT, FOUNDATION
LEVEL, STAGE 3 
חוברת עבודה - מ' דריי, מ' יוכמן 
 2.61.054/02
 26.75 אריק כהן
HIGHLIGHT, FOUNDATION
LEVEL, STAGE 3 
קלטת - מ' דריי, מ' יוכמן 
  2.61.054/03
 57.05 אריק כהן
,CAPTAIN ENGLISH
,FOUNDATION LEVEL
STAGE 1 
לכיתה ג', ג'ודי אלכסנדר, פמלה
הלפרין, פט טלשיר 
 2.61.055/00
 44.70 אריק כהן
,CAPTAIN ENGLISH
,FOUNDATION LEVEL
STAGE 1 
מדריך למורה - ג'ודי אלכסנדר, פמלה
הלפרין, פט טלשיר 
   2.61.055/01
 43.20 אריק כהן
,CAPTAIN ENGLISH
,FOUNDATION LEVEL
STAGE 1 
קלטת - ג'ודי אלכסנדר, פמלה הלפרין,
פט טלשיר 
  2.61.055/03
 149.10 אריק כהן
,CAPTAIN ENGLISH
,FOUNDATION LEVEL
STAGE 1 
כרטיסי הברקה - ג'די אלכסנדר,
פמלה הלפרין פט טלשיר 
  2.61.055/04
 128.50 אריק כהן
,CAPTAIN ENGLISH
,FOUNDATION LEVEL
STAGE 1 
פלקטים - ג'ודי אלכסנדר, פמלה
הלפרין, פט טלשיר 
 2.61.055/05
 57.55 אריק כהן
HIGHLIGHT - ALTERNATIVE
EDITION, FOUNDATION  LEVEL, STAGE 2 
לכיתה ו', מרסל דרי, לורט גרינברג,
מירי יוכנה, נינה וזן 
  2.61.056/00
 57.05 אריק כהן
HIGHLIGHT - ALTERNATIVE
EDITION, FOUNDATION  LEVEL, STAGE 2 
מירי יוכנה, נינה וזן 
מדריך למורה - מרסל דרי, לורט
גרינברג, 
 2.61.056/01
 46.80 אריק כהן
HIGHLIGHT - ALTERNATIVE
EDITION, FOUNDATION  LEVEL, STAGE 2 
מירי יוכנה, נינה וזן 
חוברת עבודה - מרסל דרי, לורט
גרינברג, 
  2.61.056/02
 26.20 אריק כהן
HIGHLIGHT - ALTERNATIVE
EDITION, FOUNDATION  LEVEL, STAGE 2 
קלטת - מרסל דרי, לורט גרינברג,
נינה וזן  מירי יוכנה, 
   2.61.056/03
 56.05 "מפ' אונ'  
KIDWORLD - FOUNDATION
LEVEL, STAGE 2 
כיתה ו', אילנה רכטמן , סטיב הלמן 
   2.61.057/00
 51.90 מפ' אונ'  
,KIDWORLD - TEACHERWORLD
FOUNDATION  LEVEL, STAGE 3 
מדריך למורה - אילנה רכטמן , סטיב
הלמן 
   2.61.057/01
 34.25 מפ' אונ'  
KIDWORLD - ACTIVITYWORLD
,FOUNDATION LEVEL
STAGE 3 
חוברת עבודה - אילנה רכטמן , סטיב
הלמן 
   2.61.057/02
 34.25 מפ' אונ'  
-KIDWORLD
,ACTIVITYWORLD PLUS ,FOUNDATION LEVEL 
STAGE 3 
חוברת עבודה - אילנה רכטמן , סטיב
הלמן 
  2.61.057/03
 22.60 מפ' אונ'  
KIDWORLD - FOUNDATION
LEVEL, STAGE 3 
קלטת (2) - אילנה רכטמן , סטיב
הלמן 
  2.61.057/04
 54.70 אריק כהן
-ADVENTURE CLUB
,FOUNDATION LEVEL
STAGE 1/NINA VAZAN, MARJORIE 
CURIEL 
ספר לימוד - לכיתה ד' 
 2.61.058/00
 57.55 אריק כהן
-ADVENTURE CLUB
,FOUNDATION LEVEL
STAGE 1/NINA VAZAN, MARJORIE 
CURIEL 
מדריך למורה - לכיתה ד' 
   2.61.058/01
46.25 אריק כהן
-ADVENTURE CLUB
,FOUNDATION LEVEL
STAGE 1/NINA VAZAN, MARJORIE 
CURIEL 
חוברות עבודה - לכיתה ד'
 2.61.058/02
 199.00 אריק כהן  
-ADVENTURE CLUB
,FOUNDATION LEVEL
STAGE 1/NINA VAZAN, MARJORIE 
CURIEL 
כרטיסי הברקה - לכיתה ד'
   2.61.058/03
 25.50 אריק כהן
-ADVENTURE CLUB
,FOUNDATION LEVEL
STAGE 1/NINA VAZAN, MARJORIE 
CURIEL 
קלטת 
    2.61.058/04
 90.00 אריק כהן
-ADVENTURE CLUB
,FOUNDATION LEVEL
STAGE 1/NINA VAZAN, MARJORIE 
CURIEL 
פלקטים 
  2.61.058/05
 52.40 מפעלים אוני'
FRIENDS, FOUNDATION
,LEVEL, STAGE 1/ LILY ORLAND-BARAK 
ELLA MAZOR
ספר לימוד - לכיתה ד' 
  2.61.059/00
 75.00 מפעלים אוני'
FRIENDS, FOUNDATION
,LEVEL, STAGE 1/ LILY ORLAND-BARAK 
ELLA MAZOR
מדריך למורה - לכיתה ד' 
  2.61.059/01
 36.30 מפעלים אוני'
FRIENDS, FOUNDATION
,LEVEL, STAGE 1/ LILY ORLAND-BARAK 
ELLA MAZOR
חוברת עבודה - לכיתה ד' 
   2.61.059/02
 22.00 מפעלים אוני'
FRIENDS, FOUNDATION
,LEVEL, STAGE 1/ LILY ORLAND-BARAK 
ELLA MAZOR
סיפורים לקריאה - לכיתה ד' 
  2.61.059/03
 25.00   מפעלים אוני'
FRIENDS, FOUNDATION
,LEVEL, STAGE 1/ LILY ORLAND-BARAK 
ELLA MAZOR
קלטת 
   2.61.059/04
 49.50 מפעלים אוני'
STEP UP, FOUNDATION
LEVEL, STAGE 3/ KAREN
EINI  LINDSEY GUTT, 
ספר לימוד - לכיתה ו' 
 2.61.060/00
 50.00 מפעלים אוני'
STEP UP, FOUNDATION
LEVEL, STAGE 3/ KAREN
EINI  LINDSEY GUTT, 
מדריך למורה - לכיתה ו' 
 2.61.060/01
 31.40 מפעלים אוני'
STEP UP, FOUNDATION
LEVEL, STAGE 3/ KAREN
EINI  LINDSEY GUTT, 
חוברת עבודה 
 2.61.060/02
 25.00 מפעלים אוני'  
STEP UP, FOUNDATION
LEVEL, STAGE 3/ KAREN
EINI  LINDSEY GUTT, 
קלטת
 2.61.060/03
 52.40 מפעלים אוני'  
,ENGLISH EVERYWHERE
FOUNDATION LEVEL ,STAGE 2/ 
CAREN NEUMAN, JULIE NEVO
ספר לימוד - לכיתה ה'
 2.61.061/00
 75.00 מפעלים אוני'
,ENGLISH EVERYWHERE
FOUNDATION LEVEL ,STAGE 2/ 
CAREN NEUMAN, JULIE NEVO
מדריך למורה - לכיתה ה' 
 2.61.061/01
 36.30 מפעלים אוני'  
,ENGLISH EVERYWHERE
FOUNDATION LEVEL ,STAGE 2/ 
CAREN NEUMAN, JULIE NEVO
חוברת עבודה - לכיתה ה'
  2.61.061/02
 40.00 מפעלים אוני'
,ENGLISH EVERYWHERE
FOUNDATION LEVEL ,STAGE 2/ 
CAREN NEUMAN, JULIE NEVO
חוברת עבודה עם תשובות - לכיתה ה' 
  2.61.061/03
 25.00 מפעלים אוני'
,ENGLISH EVERYWHERE
FOUNDATION LEVEL ,STAGE 2/ 
CAREN NEUMAN, JULIE NEVO
קלטת 
 2.61.061/04
 52.60 מפעלים אוני'  
TELL ME IN ENGLISH (REVISED
,EDITION),FOUNDATION LEVEL  
STAGE 1/ CAREN NEUMAN JULIE NEVO 
ספרי לימוד - לכיתה ג'
   2.61.062/00
 75.00 מפעלים אוני'
TELL ME IN ENGLISH (REVISED
,EDITION),FOUNDATION LEVEL  
STAGE 1/ CAREN NEUMAN JULIE NEVO 
מדריך למורה - לכיתה ג' 
  2.61.062/01
 35.00 מפעלים אוני'
TELL ME IN ENGLISH (REVISED
,EDITION),FOUNDATION LEVEL  
STAGE 1/ CAREN NEUMAN JULIE NEVO 
קלטת 
 2.61.062/03
 63.96 אריק כהן  
STORY CLUB, FOUNDATION
LEVEL, STAGE 2/ CATHY AGIN, MAJORIE 
CURIEL 
ספר לימוד - לכיתה ה'
 2.61.063/00
 83.40 אריק כהן
STORY CLUB, FOUNDATION
LEVEL, STAGE 2/ CATHY AGIN, MAJORIE 
CURIEL 
מדריך למורה - לכיתה ה' 
  2.61.063/01
 56.64 אריק כהן  
STORY CLUB, FOUNDATION
LEVEL, STAGE 2/ CATHY AGIN, MAJORIE 
CURIEL 
חוברת עבודה - לכיתה ה'
 2.61.063/02
 46.08 אריק כהן
STORY CLUB, FOUNDATION
LEVEL, STAGE 2/ CATHY AGIN, MAJORIE 
CURIEL 
קלטת (2) - לכיתה ה' 
  2.61.063/03
 259.20 אריק כהן
STORY CLUB, FOUNDATION
LEVEL, STAGE 2/ CATHY AGIN, MAJORIE 
CURIEL 
כרטיסי הברקה - לכיתה ה' 
   2.61.063/04
 90.00 אריק כהן
STORY CLUB, FOUNDATION
LEVEL, STAGE 2/ CATHY AGIN, MAJORIE 
CURIEL 
פלקטים - לכיתה ה' 
  2.61.063/05
 46.00 מפ' אונ'    
,TIME FOR ENGLISH
FOUNDATON LEVEL ,STAGE 1/ 
CAREN NEUMAN, JULIE NEVO
ספרי לימוד - לכיתה ד'
  2.61.064/00
 75.00 מפ' אונ'  
,TIME FOR ENGLISH
FOUNDATON LEVEL ,STAGE 1/ 
CAREN NEUMAN, JULIE NEVO
מדריך למורה - לכיתה ד' 
 2.61.064/01
 44.00 מפ' אונ'  
,TIME FOR ENGLISH
FOUNDATON LEVEL ,STAGE 1/ 
CAREN NEUMAN, JULIE NEVO
חוברת עבודה - לכיתה ד' 
  2.61.064/02
 22.00 מפ' אונ'  
,TIME FOR ENGLISH
FOUNDATON LEVEL ,STAGE 1/ 
CAREN NEUMAN, JULIE NEVO
קלטת שמע - לכיתה ד' 
 2.61.064/03
 
    ערבית   2.62
 86.80 אחיעבר   תסלם 1 / ר' גרינבוים    2.62.001/00
 62.95 אחיעבר   תסלם 1 - מדריך למורה / ר' גרינבוים    2.62.001/01
 
    מוזיקה 2.72
 11.50 מעלות   תו וצליל, לכיתות ג'-ד' / ת"ל + הפיקוח
על המוזיקה 
 2.72.300/00
 4.80 מעלות   תו וצליל - דפי עבודה לתלמיד / ת"ל + 
הפיקוח על המוזיקה 
 2.72.301/00
 
      חינוך גופני ובטיחות בדרכים 2.73
 40.00 רכגולד   בצעד זהיר ובטוח, לכיתות ג'-ד' / א'
עצמוני 
 2.73.002/00
 22.80 רכגולד   בצעד זהיר ובטוח - מדריך למורה / א'
עצמוני 
 2.73.002/01
 8.20 סימנים
טובים 
בחינוך
אנשי הרמזור לכיתות ג'-ד' / יובל
ואריאלה הרפז 
 2.73.003/00
 10.30 סימנים
טובים 
בחינוך
אנשי הרמזור לכיתות ג'-ד' - מדריך
  למורה / יובל ואריאלה הרפז
 2.73.003/01
 7.20 סימנים
טובים 
בחינוך
אנשי הרמזור לכיתות ג'-ד' - חוברת
עבודה/ יובל ואריאלה הרפז
 2.73.003/02
 14.80 מט"ח 
כל חוברת
במדינת אל תאונה, לכיתות ב'-ד',   3
חוברות: אני וסביבתי, רחובות,
בבית / א' יפתח
 2.73.004.00
 7.80 מט"ח   במדינת אל תאונה - מדריך למורה / א'
יפתח 
 2.73.004.01
 39.00 רכגולד   בצעד שקול - ספר לימוד, לכיתה ב' /
אסתר עצמוני 
 2.73.005.00
 24.00 רכגולד   בצעד שקול - מדריך למורה, לכיתה ב'
/ אסתר עצמוני 
 2.73.005.01
 15.40 משרד
הבריאות 
הכי בריא להיות בריא    2.77.002/00
חינם   משרד
הבריאות 
הכי בריא להיות בריא - מדריך
למורה 
 2.77.002/01
 15.40 משרד
הבריאות 
הכי בריא להיות בריא - גלויות
ועלונים 
 2.77.002/02
 20.55 משרד
הבריאות 
הכי בריא להיות בריא - קלטת
וידיאו 
 2.77.002/03
 
        לחינוך המיוחד    
16.95 מעלות לאכול בכיף, לכיתות הבינוניות
והגבוהות
של החינוך המיוחד / ת"ל
2.77.303/00
 
      נושאים מיוחדים 
2.79
      עניין לגדולים 
 
26.25 מט"ח
מסע השתלבות בעולם הגדולים / המינהל
הפדגוגי
2.79.400/00
מט"ח
22.80
מסע השתלבות בעולם הגדולים - מדריך
למורה / המינהל הפדגוגי
2.79.400/01

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/7(ב), ח' באדר תשס"ד, 1 במרס 2004