המחיר בש''ח ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    תנ''ך 4.11
   
נ"ך לבית הספר
הממלכתי


10.90
מעלות ירושלים במקרא -
נושא מסכם, לכיתה י"ב
(מהדורה חדשה
ומשוכתבת) / ת"ל
4.11.300/00

7.50
מעלות ירושלים במקרא - מדריך
למורה (מהדורה חדשה
משוכתבת) / ת"ל
4.11.302/00

8.00
מעלות דמות האדם במקרא -
נושא מסכם, (מהדורה
חדשה)/ת"ל לכיתה י"ב
4.11.307/00

6.00
מעלות דמות האדם במקרא -
מדריך למורה (מהדורה
חדשה)/ ת"ל
4.11.308/00
6.10
מעלות
החקלאות במקרא - נושא
(מהדורה חדשה) / ת"ל מסכם, לכיתה י"ב
4.11.311/00
9.90
מעלות
החקלאות במקרא - מדריך
למורה מהדורה החדשה) /
ת"ל ;
4.11.311/01
11.20
מעלות
"כציפור בכלוב" מלכות
חזקיהו ביהודה - חטי"ע/
ת"ל
4.11.316/00
 
    תנ"ך לבית הספר
הממלכתי-דתי
 
14.60 מעלות יחידת ידע ובקיאות בתנ"ך -
דפי עזר ללומד המכין
עצמו לבחינת הבגרות /
ת"ל
4.11.313/03
14.60 מעלות המשכן - חוברת ללימוד
עצמי + חוברת איורים /
ת"ל + מרחבים
4.11.314/00
180.00 מרחבים המשכן - קלטת וידיאו 4.11.314/01
 
    תורה שבע"פ 4.12
   
לבית הספר הממלכתי

30.00 מעלות סיורי מקורות באתר
כורזים - חוברת עיונים ודפי
הפעלה, נושא בין-תחומי
ללמידה חוץ כיתתית,
חטי"ע / ת"ל
4.12.309/00
12.25 ספר לכל משפט עברי / ת"ל 4.12.310/02
22.15 ספר לכל פרקי משנה, פרקים מסדר
נזיקין / ת"ל
4.12.310/03
16.55 ספר לכל פרקי משנה ב', פרקים
ממסכתות ברכות, פאה,
ביכורים ואבות / ת"ל
4.12.310/04
8.00 מעלות מן המקורות על החקיקה
/ ת"ל
4.12.310/05
17.30 מעלות משפט ויושר / ת"ל 4.12.310/06
15.30 מעלות מן המקורות על החקיקה -
תקליטור / ת"ל
4.12.310/07
 
    לבית הספר הממלכתי-דתי
14.05 מעלות עבודה ומסחר / ב'א + ת"ל 4.12.311/00
36.85 מעלות פרק כוהן גדול, לכיתות
י"א-י"ב, (מהדורה
חדשה) / ב"א + ת"ל
4.12.313/01
17.20 מעלות אישות ומשפחה, מהדורה
חדשה / ב"א + ת"ל
4.12.327/00
28.05 מעלות מאגרי מידע ביהדות,
חלק ב' - מדריך למורה /
ת"ל+ב"א
4.12.328/00
12.55 מעלות הלוח העברי / ב"א + ת"ל 4.12.329/00
21.00 מעלות גמרא ערוכה, המפקיד
לחט"ע / ת"ל +ב"א
4.12.330/00
 

  מחשבת ישראל 4.15
   
לבית הספר הממלכתי

חינם ת"ל תרבות ישראל ותרבות
העמים במשנתו של משה
מנדלסון, מדריך למורה
/ ת"ל
4.15.301/00
13.00 ספר לכל האדם האידיאלי במשנתו
של הרמב"ם - דמות הנביא,
לתלמיד / ת"ל
4.15.302/00
חינם ת"ל האדם האידיאלי במשנתו
של הרמב"ם - דמות הנביא,
מדריך למורה / ת"ל
4.15.303/00
16.00 ספר לכל משנתו ההיסטורית של רבי
יהודה הלוי, לתלמיד / ת"ל
4.15.304/00
חינם ת"ל משנתו ההיסטורית של רבי
יהודה הלוי, למורה / ת"ל
4.15.305/00
18.00 ספר לכל האדם במשנתו של הרב
סעדיה גאון / ת"ל
4.15.306/00
חינם ת"ל האדם במשנתו של הרב
סעדיה גאון, מדריך
למורה/ת"ל
4.15.307/00
31.75 ספר לכל האדם בסיפור גן העדן,
על-פי פרשנות הרמב"ן /
ת"ל
4.15.307/01
19.10 מעלות ובחרת בחיים / ת"ל 4.15.308/00
 

  לבית הספר הממלכתי
דתי

26.70 תרבות
תורנית
גאולה ומדינה - אוסף
מאמרים
4.15.001/00
29.95 תרבות
תורנית
חינוך האדם וייעודו -
קובץ מאמרים
4.15.002/00
15.05 מעלות אמונה / ת"ל 4.15.310/00
 
    נושאים בין-תחומיים
ביהדות לביה"ס
הממלכתי
4.16
21.30 מעלות לא לבדו ישכון, ישראל
ושכניו בימי בית
ראשון / ת"ל + האונ'
העברית
4.16.300/00
8.95 מעלות לא לבדו ישכון, ישראל
ושכניו בימי בית ראשון -
מדריך למורה / ת"ל +
האונ' העברית
4.16.301/00
19.70 ספר לכל לפתוח ספר, דפי הפעלה
לספרי יסוד בתרבות ישראל,
4.16.302/00
22.60 ספר לכל לפתוח ספר, דפי הפעלה
לספרי יסוד בתרבות ישראל,
קובץ ב' - מדריך למורה,
ממ'/ ת"ל
4.16.303/00
 


דיעת הלשון 4.22
65.50 אורט יסודות תורת ההגה /
ד' הרפז, י' שביט
4.22.600/00
52.05 אורט תחביר המשפט א' / ד'
הרפז, י' שביט
4.22.601/00
81.55 אורט תחביר המשפט ב' / ד'
הרפז, י' שביט
4.22.602/00
51.25 אורט ד' הרפז\למורההוראת לשון
בהקשר של טקסט - מדריך
4.22.603/01
 


הבעה והבנה 4.23
23.80 מעלות שעת מבחן /ת"ל 4.23.306/00
19.70 מעלות דברים ככתבם, המאמר -
דרכי קריאה ודרכי
כתיבה /ת"ל
4.23.308/00
106.75 ספר לכל מש"ב - מאגר מאמרים
ממוחשב, משימות
בהבנה ובהבעה / ת"ל
4.23.309/09
25.70 מט"ח הבנה והבעה וסמנטיקה -
ספר הכנה לבגרות /
ש' אבינון
4.23.400/00
50.40 מט"ח הגה , צורות ותחביר -
ספר הכנה לבגרות/
ש' אבינון
4.23.401/00
18.50 מט"ח מדריך למורה ל-2
המארזים / ש' אבינון
4.23.402/00
 
    ספרות 4.4
16.65 מעלות כמתכונת מולדתי +
חוברת מבחר יצירות +
חוברת הצעות לעיון / ת"ל
4.24.300/00
9.90 מעלות אשנב לשירה עברית -
מדריך למורה / ת"ל
4.24.307/00
78.85 אורט קוראים ספרות - מקראה:
שירה, סיפורת, מסה
4.24.600/00
21.15 טח"י מספרות העולם - מדריך
למורה
4.24.907/01
 
    פילוסופיה 4.25
19.00 ספר לכל מהי פילוסופיה? / הלמ"ה 4.25.300/00
26.00 ספר לכל תורת המידות / הלמ"ה 4.25.301/00
39.00 ספר לכל תורת ההכרה / הלמ"ה 4.25.302/00
32.00 ספר לכל תורת המדינה / הלמ"ה 4.25.303/00
21.95 ספר לכל אסתטיקה / הלמ"ה 4.25.304/00
42.25 ספר לכל פילוסופיה של הדת /
הלמ"ה
4.25.305/00
 
    היסטוריה 4.31
90.75
מר' שזר
העולם והיהודים בדורות
האחרונים, חלק ב' +
שואה וזיכרון / א' דומקה,
י' גוטמן
4.31.001/00
21.35 מר' שזר מארז העולם והיהודים
בדורות האחרונים +
שואה וזיכרון - מדריך
למורה / ד' בכרך, נ גליל,
ח' רגב
4.31.001/01
57.05 ספרי
ת"א
המאה העשרים / א' נווה 4.31.029/00
66.85 מר' שזר העולם והיהודים בדורות
האחרונים חלק א',
1870 - 1920 / א' דומקה
(עורך)
4.31.030/00
20.00 מר' שזר העולם והיהודים בדורות
א' דומקה ו-י' מטיאס האחרונים - מדריך למורה /
(עורכים)
4.31.030/01
61.20 תל ספרי
אביב
זמנים מודרניים,
1920‎-1870 / א' נווה,
א' בר נביא
4.31.031/00
22.80
תל ספרי
אביב
זמנים מודרניים,
1920‎-1870 - מדריך
למורה / א' נווה
4.31.031/01
56.00
לילך מגלות לתחייה - מסע אל
הבית השני, לכיתות
י'-י"ב /מ' בר הלל
4.31.032/00
חינם לילך מגלות לתחייה - מסע
אל הבית השני - מדריך
למורה / מ' בר הלל
4.31.032/01
19.80 מעלות סוגיות נבחרות בתולדות
המאה ה-20 / ת"ל
4.31.315/01
37.05 מעלות הקיום היהודי במאה ה-20 /
ת"ל
4.31.316/01
10.50 מעלות הקיום היהודי במאה ה-20 -
מדריך למורה / ת"ל
4.31.316/02
38.20
המפ"ה מדינת ישראל ביומני
החדשות - קלטת וידיאו
ומדריך למורה / ת"ל
4.31.317/00
71.35
מעלות הציונות בראי הזמר
והסמל - סביבת למידה
ממוחשבת / ת"ל
4.31.318/00
29.72
מעלות הציונות בראי הזמר
והסמל - מדריך למורה /
ת"ל
4.31.318/01
71.35
מעלות ירושלים אור ואבן,
ירושלים בראי האדריכלות
והאמנות - מאגר מידע /
ת"ל
4.31.319/00
20.70
מעלות ירושלים אור ואבן,
ירושלים בראי האדריכלות
והאמנות - מדריך למורה,
ממ' וממ"ד / ת"ל
4.31.319/01
 
    אזרחות 4.32
38.95 מעלות
להיות אזרחים / ת"ל

4.32.306/00
 


לימודי ארץ ישראל 4.34
48.00
יד בן-צבי
זאת ירושלים, חלק א' /
ת"ל + יד בן-צבי
4.34.320/00
48.00
יד בן-צבי
זאת ירושלים, חלק ב' /
ת"ל + יד בן-צבי
4.34.320/01
59.00
יד בן-צבי
מישור החוף, אדם
וסביבה לאורך הדורות /
ת"ל + יד בן צבי
4.34.322/00
47.00
יד בן-צבי
זאת הארץ, מבוא
ללימודי ארץ ישראל /
ת"ל + יד בן צבי
4.34.323/00
64.00
יד בן-צבי
צפון הארץ, גליל,
גולן ועמקים לאורך
דורות / ת"ל + יד בן צבי
4.34.324/00
62.00
יד בן-צבי
ההר המרכזי - יהודה,
שומרון, השפלה ובקעת
הירדן, ממ' וממ"ד /
ת"ל + יד בן צבי
4.34.325/00
 
    גיאוגרפיה
4.35
33.50
מט"ח המזרח התיכון בפתח
המאה ה-21, לחט"ע
4.35.012/00
59.50
עם עובד
הגיאוגרפיה של המזה''ת -
תמורות על סף המאה
ה-21, לכיתה י' / ארנון
סופר, דלית גרוס
4.35.013/00
חינם עם עובד
הגיאוגרפיה של המזה''ת -
תמורות על סף המאה
ה-21 - מדריך למורה ,
לכיתה י'/ ארנון סופר,
דלית גרוס
4.35.013/01
48.80
מעלות מערב אירופה לקראת
המאה ה-12 / ת"ל
4.35.304/00
52.05
אורט אדם ונוף / ז' מקסימוב,
א' גרייצר
4.35.600/00
 
    מדעי החברה
4.36
47.00
רכס סוציולוגיה במעגלי חברה-
תרבות- לכיתה י"א /נ' נווה,
א' רן, ר' אלעד, ח' רודיטי
4.36.001/00
47.00
רכס סוציולוגיה במעגלי חברה-
תרבות, לכיתה י"א - מדריך
למורה / נ' נווה, א' רן,
ר' אלעד, ח' רודיטי
4.36.001/01
47.00
רכס סוציולוגיה במעגלי החברה
- קבוצה, לכיתות י"א-י"ב /
נ' נווה, ר' אלעד, א' רן
4.36.002/00
47.00
רכס סוציולוגיה במעגלי החברה -
קבוצה, לכיתות י"א-י"ב -
מדריך למורה / נ' נווה,
ר' אלעד, א' רן
4.36.002/01
47.00
רכס סוציולוגיה במעגלי חברה -
מוסד המשפחה, לחט"ע /
נ' נווה, ר' אלעד, א' רן
4.36.003/00
47.00
רכס סוציולוגיה במעגלי חברה -
מוסד המשפחה, לחט"ע -
מדריך למורה / נ' נווה,
ר' אלעד, א' רן
4.36.003/01
32.50
מעלות
חיברות, מילדות לבגרות,
ממ' / ת"ל
4.36.301/00
11.50
מעלות
הסדנה לכתיבה עיונית
ולעבודות גמר, שיטות סקר
במדעי החברה - מדריך
למורה / ת"ל + מרכז יובילר
4.36.303/01
33.15
מעלות
דמוגרפיה - מדריך למורה /
ת"ל
4.36.306/01
 


תקשורת וקולנוע 4.37
51.30
רכס המון תקשורת, מבוא
לתקשורת המונים / ר' אלדר
4.37.001/00
51.30
רכס המון תקשורת, מבוא
לתקשורת המונים - מדריך
למורה / ר' אלדר
4.37.001/01
31.60
מעלות
לדעת לצפות, חלק א' / ת"ל 4.37.300/00
7.70 מעלות יונה לבנה - נקודת
תצפית, סרטים ישראליים
קצרים - מדריך למורה,
ממ' / ת"ל
4.37.301/01
12.15
מעלות
ספרות, סרט ומלחמת
האזרחים של התרבות
מדריך למורה, ממ' / ת"ל
4.37.302/01
14.20
מעלות
נח בצ'ינה טאון - מדריך
למורה, ממ"ד / ת"ל
4.37.303/01
31.30
מעלות
קליפים, TV וצעירים
חסרי מנוח - מדריך
למורה / ת"ל
4.37.305/00
 
    מתמטיקה 4.41

60.85

משבצת
מתמטיקה, כרך א' - 3
מאוחדת /ג' יקואל יחידות לימוד, תכנית
4.41.028/00

32.05

משבצת
מדריך למורה, כרכים
א'+ב' + חשבון דיפרנציאלי -
3 יחידות לימוד, תכנית
מאוחדת / ג יקואל
4.41.028/01

60.85

משבצת
מתמטיקה, כרך ב' -
3 יחידות לימוד, תכנית
מאוחדת /ג' יקואל
4.41.029/00

60.85

משבצת
חשבון דיפרנציאלי
ואינטגראלי - 3 יחידות
לימוד, תכנית מאוחדת /
ג' יקואל
4.41.030/00
 
   
יחידה אחת לבגרות

48.00 טכניון מל"מ טכניוןוקטורים - אוגדן למורה / 4.41.315/02
33.00 טכניון תבניות ריבועיות
מל"מ טכניון (מהדורה משוכתבת) /
4.41.316/01
20.70 טכניון גיאומטרייה אנליטית
(מהדורה משוכתבת)/
מל"מ טכניון
4.41.316/02
20.70 טכניון סדרות עם מחשבון
גרפי / מל"מ טכניון
4.41.316/03
10.00 טכניון מספרים מרוכבים /
מל"מ טכניון
4.41.316/04
57.90 טכניון מתמטיקה עם מחשבון
גרפי - קלטת וידיאו /
מל"מ טכניון
4.41.316/05
29.00 טכניון פרקים באנליסה לכיתה י'
(מהדורה משוכתבת) /
מל"מ טכניון
4.41.317/00
20.70 טכניון פרקים באנליסה,
לכיתה י"א / מל"מ טכניון
4.41.317/01
16.60 טכניון אנליסה עם מחשבון
גרפי, לכיתה י' - מבחר
תרגילים / מל"מ טכניון
4.41.317/02
39.00 טכניון הפונקציות הטריגונומטריות,
חלקים א'+ב' / מל"מ טכניון
4.41.318/00
24.00 תרבות לעם מתמטיקה - גרפים,
משוואות, בעיות, גיאומטרייה
אנליטית
4.41.322/00
30.00 תרבות לעם מיחידה אחת לשלוש
יחידות, מדריך למורה /
מל"מ רחובות
4.41.342/00
107.05
תרבות לעם דרכים בהוראת
המתמטיקה - מדריך
למורה / נ' ציזיק
4.41.600/01
50.15 תרבות לעם פונקציות ותבניות
ריבועיות - מדריך למורה /
מל"מ רחובות
4.41.800/01
30.95 תרבות לעם טריגונומטרייה
/ מל"מ רחובות
4.41.801/00
30.70 תרבות לעם טריגונומטרייה -
מד"ל / מל"מ רחובות
4.41.801/01
39.50 תרבות לעם אנליזה / מל"מ רחובות 4.41.802/00
44.85 תרבות לעם הנדסת המרחב - מדריך
למורה / מל"מ רחובות
4.41.804/01
13.90 תרבות לעם גרפים, משוואות ובעיות/
מל"מ רחובות
4.41.805/00
63.75 תרבות לעם גרפים, משוואות ובעיות
- מדריך למורה /
מל"מ רחובות
4.41.805/01
21.10 תרבות לעם לחזרה ולמבחן /
מל"מ רחובות
4.41.806/00
61.70 תרבות לעם הסתברות (3 יחידות) -
מדריך למורה /
מל"מ רחובות
4.41.807/01
66.85 תרבות לעם סדרות ופונקציות נוספות /
מל"מ רחובות
4.41.808/01
67.70 תרבות לעם סדרות ופונקציות נוספות,
מדריך למורה /
מל"מ רחובות
4.41.808/02
24.70 תרבות לעם פעילויות מחשב לתלמיד
ולמורה / מל"מ רחובות
4.41.809/01
250.00
טכניון מ.ג.ל - מתמטיקה,
קשר לבגרות - 10 חוברות
לתלמיד / מל"מ טכניון
4.41.810/00
250.00
טכניון מ.ג.ל - מתמטיקה,
קשר לבגרות - 10
חוברות למורה /
מל"מ טכניון
4.41.810/01
40.00 טכניון אוגדן פעילויות בנושא
הוכחות / מל"מ טכניון
4.41.811/00
40.00 טכניון אוגדן "קידמה" - קידום
ידע בדידקטיקה
/ מל"מ טכניון ובמתמטיקה, לכיתות ז'-י"ב
4.41.812/00
40.00 טכניון אוגדן אנליזה בשילוב
אמצעים טכנולוגיים,
א' ו-ב' / מל"מ טכניון
4.41.813/00
 
    רואים מתמטיקה / מט"ח
21.65
מט"ח
פונקציות ואלגברה (4 חוברות),
3 יחידות לימוד
4.41.400/02
19.10
מט"ח
אנליזה, 3 יחידות לימוד 4.41.401/02
16.70
מט"ח
תכנון ליניארי, 3 יחידות
לימוד - מדריך למורה
4.41.402/01
12.75
מט"ח
תכנון ליניארי,
3 יחידות לימוד
4.41.402/02
19.10
מט"ח
כלים ומושגים יסודיים,
5‎-4 יחידות לימוד -

מדריך למורה
4.41.403/01
11.45
מט"ח
כלים ומושגים יסודיים,
5‎-4 יחידות לימוד
4.41.403/02
19.10
מט"ח
פונקציות מנה, 5‎-4 יחידות
לימוד - מדריך למורה
4.41.404/01
5.10 מט"ח
פונקציות מנה,
5‎-4 יחידות לימוד
4.41.404/02
19.10
מט"ח
פונקציות השורש,
4‎-5 יחיות לימוד - מדריך
למורה
4.41.405/01
5.70 מט"ח
פונקציות השורש,
5‎-4 יחידות לימוד
4.41.405/02
6.30 מט"ח
פונקציות טריגונומטריות,
5‎-4 יחידות לימוד -
מדריך למורה
4.41.406/01
5.70 מט"ח
פונקציות טריגונומטריות,
5‎-4 יחידות לימוד
4.41.406/02
3.80 מט"ח
פונקציות של פונקציות,
5‎-4 יחידות לימוד
4.41.407/02
8.15 מט"ח
פונקציות מעריכיות
ולוגריתמיות - מדריך למורה
4.41.408/01
9.55 מט"ח
פונקציות מעריכיות
ולוגריתמיות
4.41.408/02
26.20
מט"ח
אנליזה, 4‎-5 יחידות לימוד
- מדריך למורה
4.41.409/01
19.10
מט"ח
אנליזה, 4‎-5 יחידות לימוד 4.41.409/02
10.10
תרבות לעם
סטטיסטיקה, מהדורה
מורחבת / מל"מ רחובות
4.46.800/00
40.05
תרבות לעם+
אונ' פתוחה
מדריך לסטטיסטיקה -
מדריך למורה /
מל"מ רחובות
4.46.800/01
50.00 ת"ל חשיבה הסתברותית בחיי
היום-יום / אונ' פתוחה +
ת"ל
4.46.801/00
 


מדעי המחשב 4.47
47.95 מט"ח גרפיקה ממוחשבת,
חלק א' / ע' סורגון,
י' שנבוים
4.47.400/00
53.70 מט"ח מבוא למערכות מידע / א'
שפרוני
4.47.401/00
56.00 מט"ח מבוא למערכות מידע -
מדריך למורה / א' שפרוני
4.47.401/01
36.00 מט"ח גרפיקה ממוחשבת,
כרך ב' / ע' סורגון,
י' שנבוים
4.47.402/00
36.35 ידין עילם עיצוב תוכנה / מל"מ י-ם 4.47.800/00
29.75 ידין עילם עיצוב תוכנה - מדריך
למורה / מל"מ י-ם
4.47.800/01
26.15 ידין עילם עיצוב תוכנה, משימה
נלווית למורה / מל"מ י-ם
4.47.800/03
52.15 תרבות לעם תכנות לוגי / מל"מ רחובות 4.47.801/00
21.20 תרבות לעם תכנות לוגי, אוגדן
פרויקטים / מל"מ רחובות
4.47.801/01
63.55 תרבות לעם מבוא למערכות מומחות /
מל"מ רחובות
4.47.802/00
114.70
תרבות לעם מבוא למערכות מומחות -
מדריך למורה / מל"מ
רחובות
4.47.802/01
36.05
תרבות לעם יסודות מדעי המחשב I/
מל"מ רחובות
4.47.804/00
57.10
תרבות לעם יסודות מדעי המחשב I -
מדריך למורה/
מל"מ רחובות
4.47.804/01
14.55
תרבות לעם יסודות מדעי המחשב I -
מעבדה / מל"מ רחובות
4.47.805/00
36.00 תרבות לעם יסודות מדעי המחשב I -
מעבדה - מל"מ רחובות
4.47.805/01
22.80 תרבות לעם יסודות מדעי המחשב II -
מדריך למורה / מל"מ
רחובות
4.47.806/01
31.85 תרבות לעם אוגדן לפיתוח פרויקטים
במדעי המחשב / מל"מ
רחובות
4.47.807/00
155.00 טכניון מבוא למדעי המחשב -
סביבת קארל - 4 חוברות +
מדריך למורה / מל"מ טכניון
4.47.808/00
155.00 טכניון מבוא למדעי המחשב -
סביבת פסקל - יח' 1 -
3 חוברות + מדריך למורה /
מל"מ טכניון
4.47.809/00
160.00
טכניון מבוא למדעי המחשב
-סביבת פסקל -
3 חוברות + מדריך למורה /
מל"מ טכניון
4.47.810/00
110.00
טכניון חומרי לימוד לסביבת
תמלילוגו - יח' 1 -
2 חוברות + מדריך למורה
+ תקליטון / מל"מ טכניון
4.47.811/00
110.00
טכניון תכנות פונקציונאלי - 2
מל"מ טכניון חוברות + מדריך למורה /
4.47.812/00
200.00
טכניון סביבת תבל, 2 חוברות +
מדריך למורה + תקליטור /
מל"מ טכניון
4.47.813/00
47.00 אונ' פתוחה מודלים חישוביים / ת"ל +
האונ' הפתוחה
4.47.814/00
68.00 אונ' פתוחה ארגון המחשב ושפת הסף /
ת"ל + האונ' הפתוחה
4.47.815/00
80.00 מגוון (טכניון) סביבת תבל - 2 חוב'
לתלמיד / מל"מ טכניון
4.47.816/00
 
    ביולוגיה 4.53
   
ביולוגיה / מכון ויצמן

49.65 תרבות לעם פרקים נבחרים בתורת
החיסון (אימונולוגיה) /
מל"מ רחובות
4.53.300/00
36.55 תרבות לעם גנטיקה מולקולרית
וביוטכנולוגיה /
מל"מ רחובות
4.53.302/00
29.00 ידין עילם
תוספת לאוגדן ניסויים
בביולוגיה (10 ניסויים) /
מל"מ ירושלים
4.53.341/02
43.90 ידין עילם
פרקים באקולוגיה -
לקט מאמרים בנושא
יחסי גומלין בין
אורגניזמים / מל"מ ירושלים
4.53.342/02
60.20 ידין עילם
גלגולי אנרגיה ביצורים חיים /
מל"מ ירושלים
4.53.343/01
66.40 ידין עילם
גלגולי אנרגיה ביצורים
חיים, למורה (כולל
את הספר לתלמיד)/
מל"מ ירושלים
4.53.343/02
65.00 ידין עילם
פרקים במיקרוביולוגיה
ובמערכות הגנה, לתלמיד /
מל"מ ירושלים
4.53.344/01
36.00 ידין עילם
פרקים במיקרוביולוגיה
ובמערכות הגנה, למורה /
מל"מ ירושלים
4.53.344/02
62.00 ידין עילם
התא - יחידת החיים/
מל"מ ירושלים
4.53.345/00
42.00 ידין עילם
רבייה בטבע - רבייה
בצמחים ובעלי-חיים,
לתלמיד / מל"מ ירושלים
4.53.346/00
15.00 ידין עילם
המהפכה הגנטית - דיון
בדילמות מוסריות /
מל"מ ירושלים
4.53.346/01
68.00 ידין עילם
ביולוגיה של האדם
/ מל"מ ירושלים
4.53.346/02
25.00 ידין עילם
ביולוגיה של האדם,
למורה / מל"מ ירושלים
4.53.346/03
57.90 ידין עילם
מדע במעבדה, ב' - קלטת
וידיאו / מל"מ ירושלים
4.53.350/00
57.90 ידין עילם
שיטות מעבדתיות לזיהוי
אנטיגנים ונוגדנים -
קלטת וידיאו / מל"מ ירושלים
4.53.357/00
57.90 ידין עילם
מדע במעבדה - קלטת
וידיאו / מל"מ ירושלים
4.53.358/00
28.90 ידין עילם
ניתוח לב-ריאה של
כבש - קלטת וידיאו
מל"מ ירושלים
4.53.360/00
106.09
ידין עילם
יקינטון המים - קלטת
וידיאו / מל"מ ירושלים
4.53.361/00
57.90 ידין עילם
חשיבה במדע - קלטת
וידיאו / מל"מ ירושלים
4.53.362/00
11.70 תרבות לעם לקסיקון בתורת החיסון /
מל"מ רחובות
4.53.800/00
14.00 ידין עילם הוראת הפוטוסינתזה
- פרק הרחבה: קיבוע
פחמן דו-חמצני /
מל"מ ירושלים
4.53.800/02
24.00 ידין עילם תפיסות שגויות למורה /
מל"מ ירושלים
4.53.800/03
24.00 ידין עילם לקט הזמנות לחקר,
למורה / מל"מ ירושלים
4.53.800/04
22.00 ידין עילם מיפוי מושגים בלמידה,
בהוראה ובהערכה /
מל"מ ירושלים
4.53.800/05
22.00 ידין עילם קשיים בהוראת הביולוגיה
בנושאים הומאוסטאזיס,
דרך החקר וביואטיקה
ורעיונות לטיפול בהם /
מל"מ ירושלים
4.53.800/06
24.00 ידין עילם תכניות ביודע -
התנסות תלמידים במחקר /
מל"מ ירושלים
4.53.800/07
44.85 לעם תרבות המעבדה בתורת החיסון /
מל"מ רחובות
4.53.801/00
75.20 ידין עילם פרקים בהתנהגות בעלי-
חיים / מל"מ ירושלים
4.53.801/02
45.75 תרבות לעם סוד ההתפתחות העוברית /
מל"מ רחובות
4.53.802/00
60.00 תרבות לעם סוד ההתפתחות
העוברית + תקליטור-
מד"ל / מל"מ רחובות
4.53.802/01
69.00 ידין עילם תקשורת, ויסות ותיאום
ביצורים חיים, לתלמיד /
מל"מ ירושלים
4.53.803/00
69.00 ידין עילם תקשורת, ויסות ותיאום
ביצורים חיים, למורה
(כולל את הספר
לתלמיד) / מל"מ רושלים
4.53.803/01
 
    ביולוגיה כללית /
מל"מ ירושלים

15.85 ידין עילם
לקט בעיות למעבדה
חוקרת בביולוגיה, חלק ט'
לכיתות י"א-י"ב / מל"מ י-ם
4.53.309/00
18.25 ידין עילם לקט בעיות למעבדה
חוקרת בביולוגיה, חלק ט' -
מדריך למורה / מל"מ י-ם
4.53.309/01
14.85 ידין עילם לקט בעיות למעבדה,
2, 3 י"ל, חלק ד',
לתלמיד / מל"מ י-ם
4.53.310/00
58.35 ידין עילם המים בטבע ובסביבת
האדם / מל"מ י-ם
4.53.314/00
63.70 ידין עילם אבולוציה - אסופת
מאמרים / מל"מ י-ם
4.53.340/09
57.30 ידין עילם פרקים באקולוגיה,
לתלמיד / מל"מ י-ם
4.53.340/10
59.85 ידין עילם פרקים באקולוגיה -
מדריך למורה, כולל
הספר לתלמיד / מל"מ י-ם
4.53.341/01
190.75 ידין עילם אוגדן ניסויים בביולוגיה,
מדריך למורה / מל"מ י-ם
4.53.342/01
77.45 ידין עילם פרקים בהתנהגות
בעלי חיים - מדריך
מל"מ י-ם למורה /
4.53.801/01
17.75 ידין עילם לקט בעיות למעבדה
חוקרת בשילוב
גיליון אלקטרוני /מל"מ י-ם
4.53.368/00
50.00 בר-אילן צעדים ראשונים
לקראת מחקר מדעי /
אונ' בר-אילן
4.53.369/00
60.00 בר-אילן צעדים ראשונים לקראת
מחקר מדעי, למורה /
אונ' בר-אילן
4.53.369/01
59.50 תרבות לעם פרקי חשמל ומגנטיות,
חלק א', חשמל, +תקליטור /
מל"מ רחובות
4.54.302/00
11.70 תרבות לעם פרקי מכניקה לכיתות
י'-י"א (ל-3‎-2 יחידות) /
מל"מ רחובות
4.54.303/00
10.90 תרבות לעם גלים ואופטיקה פיסיקלית
(ל-5‎-4 יחידות) /
מל"מ רחובות
4.54.304/00
26.90 תרבות לעם חקר מודרך בפיסיקה /
מל"מ רחובות
4.54.305/00
 


פיזיקה 4.54
84.65 תרבות לעם פרקי חשמל ומגנטיות,
חלק א', חשמל, ספר +
חוברת פעילות + תקליטור
/ מל"מ רחובות
4.54.323/00
56.00 תרבות לעם פרקים במכניקה ניוטונית,
חלק א' / מל"מ רחובות
4.54.324/00
38.05 תרבות לעם פרקים במכניקה ניוטונית,
חלק ב' / מל"מ רחובות
4.54.325/00
16.50 תרבות לעם מדריך לפיזיקה של המאה
ה-20 - מדריך למורה /
4.54.326/00
33.45 תרבות לעם לייזרים ויישומיהם /
מל"מ רחובות
4.54.327/00
48.00 תרבות לעם דיאגרמות אנרגיה
פוטנציאלית + תקליטור,
למורה מל"מ רחובות
4.54.328/00
28.90 תרבות לעם דיאגרמות, אנרגיה
פוטנציאלית - ספר +
תקליטור / מל"מ רחובות
4.54.328/01
60.00 תרבות לעם לומינסצנסיה - אור קר +
תקליטור - מדריך למורה /
מל"מ רחובות
4.54.328/02
50.00 תרבות לעם מכניקה ניוטנית - פעילויות
(א+ב) + תקליטור, לכיתות
י"א-י"ב / מל"מ רחובות
4.54.329/00
31.80 תרבות לעם כוחות ותנועה במישור +
תקליטור / מל"מ רחובות
4.54.330/00
42.30 תרבות לעם מוצקים ואור + תקליטור /
מל"מ רחובות
4.54.331/00
63.50 תרבות לעם מוצקים ואור + תקליטור,
למורה / מל"מ רחובות
4.54.331/01
42.50 תרבות לעם פעילויות חקר בפיזיקה /
מל"מ רחובות
4.54.332/00
26.50 תרבות לעם פעילויות חקר בפיזיקה,
למורה / מל"מ רחובות
4.54.332/01
20.00 תרבות לעם ניתוח תנועות - פעילויות
בפיזיקה + תקליטור /
מל"מ רחובות
4.54.333/00
46.00 אורט גלים מכנים
ואלקטרומגנטיים / מל"מ י-ם
4.54.334/00
27.75
תרבות לעם פרקי חשמל ומגנטיות -
חלק ב' / מל"מ רחובות
4.54.800/00
52.35
תרבות לעם מכניקה ניוטונית - מדריך
למורה / מל"מ רחובות
4.54.801/01
42.70 תרבות לעם מעוף - שדה ופוטנציאל -
ארגון מושגים /
מל"מ רחובות
4.54.802/00
50.00 טכניון מדריך לביצוע עבודות
מחקר בפיסיקה וטכנולוגיה /
מל"מ טכניון
4.54.803/00
 


כימייה 4.55
238.05 קווים כימייה לביה"ס התיכון,
חלקים א'+ב'+ג' +
חוברת נתונים + מדריך
למורה / ע' מנזצורולה
4.55.001/01
50.00 טכניון מעבדות חקר ממוחשבות
והדמיה מולקולארית -
ספר לתלמיד / מל"מ טכניון
4.55.303/00
20.00 טכניון מעבדות חקר ממוחשבות
והדמיה מולקולארית -
מדריך למורה / מל"מ טכניון
4.55.303/01
10.90 תרבות לעם סיור במפעלי ים המלח -
חוברת עבודה /
מל"מ רחובות
4.55.309/02
38.15 תרבות לעם אינטראקציה בין קרינה
לחומר / מל"מ רחובות
4.55.315/00
40.00 תרבות לעם כימייה במנהרת הזמן +
תקליטור, לכיתה י' /
מל"מ רחובות
4.55.330/00
30.00 תרבות לעם כימייה במנהרת הזמן -
מדריך למורה /
מל"מ רחובות
4.55.330/01
35.00 תרבות לעם כימייה והחיים /
מל"מ רחובות
4.55.331/00
30.00 תרבות לעם כימייה והחיים - מדריך
למורה / מל"מ רחובות
4.55.331/01
71.50 ידין עילם כימייה בתהליכי החיים -
תגובות בפעולה (מיועד
ללומדי ביולוגיה) /מל"מ י-ם
4.55.800/00
71.50 ידין עילם כימייה בתהליכי החיים -
תגובות בפעולה / מל"מ י-ם
4.55.801/00
51.20 ידין עילם כימייה בתהליכי החיים -
מקרומולקולות בעולם החי /
מל"מ י-ם
4.55.801.01
40.00 ידין עילם כימייה ללא הפסקה /
מל"מ י-ם
4.55.801/02
57.90 ידין עילם מסע בעולם הכימייה -
קלטת וידיאו / מל"מ י-ם
4.55.801/03
57.90 ידין עילם מה בכימייה - קלטת
וידיאו / מל"מ י-ם
4.55.801/04
40.00 ידין עילם כימייה בקו הבריאות,
לכיתה י' / מל"מ י-ם
4.55.802/00
24.00 ידין עילם
כימייה בקו הבריאות,
חוברת דילמות, / מל"מ י-ם
4.55.802/01
28.00 ידין עילם
כימייה בקו הבריאות,
למורה / מל"מ י-ם
4.55.802/02
26.60 תרבות לעם לא על הדשן לבדו -
סיפורו של מפעל
חיפה / מל"מ רחובות
4.55.805/01
15.80 תרבות לעם סיור לימודי במפעל
"נילית" - חוברת עבודה /
מל"מ רחובות
4.55.805/02
15.80 תרבות לעם סיור לימודי במפעל
"רותם" - חוברת עבודה /
מל"מ רחובות
4.55.806/02
83.30 תרבות לעם כימייה בתהליכי החיים /
מל"מ רחובות
4.55.807/00
40.55 תרבות לעם לא על הברום לבדו/
מל"מ רחובות
4.55.808/00
20.55 תרבות לעם סיור לימודי בבתי
זיקוק - חוברת עבודה
מל"מ רחובות
4.55.810/02
 
    הכימייה אתגר
38.75
תרבות לעם הכימייה אתגר (פרקים
א'-י'), יחידת לימוד ראשונה,
כולל חומר עזר לכיתה י' /
מל"מ רחובות
4.55.342/00
50.35
תרבות לעם הכימייה אתגר - תרכובות
הפחמן / מל"מ רחובות
4.55.346/05
29.15
תרבות לעם הכימייה אתגר - תרכובות
הפחמן - מדריך למורה /
מל"מ רחובות
4.55.346/06
14.00
תרבות לעם הכימייה אתגר -
תרמודינמיקה /
מל"מ רחובות
4.55.346/07
14.00
תרבות לעם הכימייה אתגר -
תרמודינמיקה - מדריך
למורה / מל"מ רחובות
4.55.346/08
43.75
תרבות לעם הכימייה אתגר -
והחלבון הזה הוא אני -
מדריך למורה
/ מל"מ רחובות
4.55.346/11
59.65
תרבות לעם הכימייה אתגר -
פולימרים סינתטיים, חומרים
כבקשתך - מדריך למורה /
מל"מ רחובות
4.55.346/12
41.00
תרבות לעם הכימייה אתגר - פולימרים
סינתטיים, חומרים
כבקשתך/ מל"מ רחובות
4.55.346/13
 
    מדעי כדור הארץ
והסביבה
4.56
20.00
תרבות לעם רעידות אדמה בהיבט
סביבתי לחט"ע /
מל"מ רחובות
4.56.302/00
46.00
תרבות לעם מדעי כדור הארץ -
מחזור הסלעים ומערכות
כדור הארץ לחט"ע/
מל"מ רחובות
4.56.303/00
26.00 תרבות לעם מדעי כדור הארץ - אפקט
החממה, מחזור הפחמן,
מע' כדוה"א לחט"ע /
מל"מ רחובות
4.56.304/00
51.00 תרבות לעם מבנה כדור הארץ -
תאוריית הלוחות /
מל"מ רחובות
4.56.305/00
25.30
תרבות לעם סביבת הלימוד החוץ
כיתתי, למורה /
מל"מ רחובות
4.56.306/00
 
    לימודי הסביבה
והחקלאות
4.57
26.15 מעלות חיים וסביבה, פרקי מבוא
בלימודי הסביבה/ ת"ל
4.57.300/00
26.30
מעלות
אדם וסביבה, מבוא
לתכנון סביבתי וניהול
משאבים / ת"ל
4.57.301/00
 


מדע וטכנולוגיה
לחט"ע
4.58
44.55
ידין עילם הכול בסדר / מל"מ י-ם 4.58.800/00
23.95
ידין עילם הכול בסדר - מדריך
למורה / מל"מ י-ם
4.58.800/01
44.55
ידין עילם אור, צבע וראייה /
מל"מ י-ם
4.58.801/00
23.95
ידין עילם אור, צבע וראייה -
מדריך למורה / מל"מ י-ם
4.58.801/01
29.90
ידין עילם הטכנולוגיה מתקדמת
ואיכות הסביבה
נשמרת, לתלמיד /
מל"מ ירושלים
4.58.801/02
33.30
ידין עילם הטכנולוגיה מתקדמת ואיכות
הסביבה נשמרת, למורה /
מל"מ ירושלים
4.58.801/03
24.40
ידין עילם כאוויר לנשימה, לתלמיד /
מל"מ ירושלים
4.58.801/04
44.40
ידין עילם כאוויר לנשימה, למורה /
מל"מ ירושלים
4.58.801/05
40.55
תרבות לעם אנרגיה והאדם /
מל"מ רחובות
4.58.802/00
89.10
תרבות לעם אנרגיה והאדם - מדריך
למורה / מל"מ רחובות
4.58.802/01
27.45
תרבות לעם המדע כיישות מתפתחת /
מל"מ רחובות
4.58.803/00
85.70
תרבות לעם המדע כיישות מתפתחת,
מדריך למורה/
מל"מ רחובות
4.58.803/01
&41.10 תרבות לעם הזהב השחור - מהטבע
לשירות האדם/
מל"מ רחובות
4.58.804/00
43.20 תרבות לעם מוח, תרופות וסמים /
מל"מ רחובות
4.58.805/00
45.00
תרבות לעם מוח, תרופות וסמים /
מל"מ רחובות
4.58.805/01
45.25
תרבות לעם מהדינוזאורים ועד
דרווין / מל"מ רחובות
4.58.806/00
44.15
מעלות לקראת התחזית, פרקים
במטאורולוגיה,
לחטיה"ע / ת"ל
4.58.807/00
41.30
תרבות לעם המדע בשירות המשטרה
(מוט"ב) / מל"מ רחובות
4.58.808/00
41.30 תרבות לעם המדע בשירות המשטרה -
מדריך למורה (מוט"ב) /
מל"מ רחובות
4.58.808/01
50.00
טכניון קרינה מייננת, השפעותיה
הביולוגיות שימושיה/
מל"מ טכניוןו
4.58.808/02
50.00
טכניון טכניוןביולוגיה, סביבה
ומה שביניהם / מל"מ
4.58.809/00
50.00
טכניון איכות האוויר סביבנו
(מוט"ב) / מל"מ טכניון
4.58.810/00
55.00
טכניון מסע חקר לעולמם המופלא
של המיקרואורגניזמים,
לתלמיד / מל"מ טכניון
4.58.811/00
35.00
טכניון מסע חקר לעולמם המופלא
של המיקרואורגניזמים -
מדריך למורה / מל"מ טכניון
4.58.811/01
50.00
פרויקט מדע
2000
פיזיקה של הנהיגה
(מוט"ב) / אונ' בר-אילן
4.58.812/00
50.00
פרויקט מדע
2000
פיזיקה של הנהיגה
(מוט"ב), למורה /
אונ' בר-אילן
4.58.812/00
72.00
מגוון
(טכניון)
לבריאות מכל הלב
(מוט"ב) / מל"מ טכניון
4.58.813/00
 


מדעי החיים והחקלאות
(לביה"ס החקלאי
וההתיישבותי)
4.59
22.95
מעלות
גורמי מחלות -
מדריך למורה / ת"ל
4.59.303/01
10.15
מעלות
תזונה באדם ובעלי
חיים - מדריך למורה / ת"ל
4.59.314/01
40.55
מעלות
פעילויות למידה משולבות
גיליון אלקטרוני ומסד
נתונים במדע ובטכנולוגיה /
ת"ל + מל"מ י-ם
4.59.316/01
32.55
מעלות
צמחים בחקלאות / ת"ל 4.59.317/00
8.85 מעלות בחינות בגרות מעשיות
במעבדה במדעי החיים
והחקלאות, 5 י"ל - ספר
לתלמיד / ת"ל
4.59.318/00
22.00
מעלות
בחינות בגרות מעשיות
במעבדה במדעי
החיים והחקלאות, 5 י"ל -
ספר למורה / ת"ל
4.59.319/00
51.90
מעלות
פוטוסינתזה והזנה
מינרלית בצמח / ת"ל
4.59.320/00
13.80
מעלות
פוטוסינתזה והזנה
מינרלית בצמח -
מדריך למורה/ ת"ל
4.59.320/01
 


אנגלית 4.61
59.40 אריק כהן
KALEIDOSCOPE PLUS
לכיתה י' - ר' רבז, ר' ורטר,
א' גרטי
4.61.109/00
34.45
אריק כהן
KALEIDOSCOPE PLUS
מדריך למורה, לכיתה י' - ר' רבז,
ר' ורטר, א' גרטי
4.61.109/01
35.35
אריק כהן
KALEIDOSCOPE PLUS
חוברת עבודה לכיתה י' - פ'
רטהולס, א' סולומונוב,
ר' רבז
4.61.109/02
22.80
אריק כהן
KALEIDOSCOPE PLUS

קלטת, לכיתה י'
4.61.109/03
36.55 אריק כהן
KALEIDOSCOPE PLUS
מדריך למורה לחוברת העבודה,
לכיתה י' - פ' רטהולס,
א' סולומונוב, ר' רבז
4.61.109/04
59.40
אריק כהן
KALEIDOSCOPE PLUS
ספר לימוד, לכיתה י' -
ד' ורטר, ר' רבז, א' גרטי
4.61.110/00
36.55
אריק כהן
KALEIDOSCOPE PLUS
מדריך למורה, לכיתה י' - ד'
ורטר, ר' רבז, א' גרטי
4.61.110/01
35.35
אריק כהן
KALEIDOSCOPE PLUS
חוברת עבודה, לכיתה י' - ד'
ורטר, ר' רבז, א' גרטי
4.61.110/02
22.80
אריק כהן
KALEIDOSCOPE PLUS
קלטת לתלמיד, לכיתה י' - ד'
ורטר, ר' רבז, א' גרטי
4.61.110/03
36.55
אריק כהן
KALEIDOSCOPE PLUS
מדריך למורה לחוברת העבודה,
לכיתה י' - ד' ורטר
רבז ר' , א' גרטי
4.61.110/04
54.80
אריק כהן
TRENDS

לכיתה י', ש' דיויס
4.61.111/00
35.35 אריק כהן
TRENDS
מדריך למורה, לכיתה י', שי דיויס
4.61.111/01
33.65 אריק כהן
TRENDS
חוברת עבודה, לכיתה י', ש' דיויס
4.61.111/02
22.80 אריק כהן
TRENDS
קלטת, לכיתה י'
4.61.111/03
65.30
אריק כהן
DISCOVER, PROFICIENCY
LEVEL, STAGE 1
לכיתה י', עדנה עסיס
4.61.112/00
46.80
אריק כהן
DISCOVER, PROFICIENCY
LEVEL, STAGE 1
מדריך למורה - כיתה י', עדנה
עסיס
4.61.112/01
42.15
אריק כהן
DISCOVER, PROFICIENCY
LEVEL, STAGE 1
חוברת עבודה לכיתה י' - עדנה
עסיס, דינה ליבנה, טליה בר אילן
4.61.112/02
26.20
אריק כהן
DISCOVER, PROFICIENCY
LEVEL, STAGE 1
קלטת קריאה ושמיעה לכיתה י' -
עדנה עסיס
4.61.112/03
65.80
אריק כהן
SUMMIT, PROFICIENCY
LEVEL, STAGE 3

לכיתה י"ב - אוולין עזרא
4.61.113/00
47.30
אריק כהן
SUMMIT, PROFICIENCY
LEVEL, STAGE 3

מדריך למורה לכיתה י"ב - אוולין
עזרא
4.61.113/01
42.15
אריק כהן
SUMMIT, PROFICIENCY
LEVEL, STAGE 3

חוברת עבודה לכיתה י"ב - אוולין
עזרא, אלון גפן,
זולי לנדאו
4.61.113/02
26.20
אריק כהן
SUMMIT, PROFICIENCY
LEVEL, STAGE 3

קלטת קריאה ושמיעה לכיתה
י"ב - אוולין עזרא
4.61.113/03
58.10
מפעלים
אוניברסיטאים
HIGH FIVE, PROFICIENCY
LEVEL, STAGE 2‎+3

ספר לימוד לתלמיד כיתות י"א-י"ב
- דליה שטיין,
ג'ולייט אהרוני
4.61.114/00
57.05
מפעלים
אוניברסיטאים
HIGH FIVE, PROFICIENCY
LEVEL, STAGE 2‎+3
מדריך למורה לכיתות י"א-י"ב -
דליה שטיין
4.61.114/01
30.05
מפעלים
אוניברסיטאים
HIGH FIVE, PROFICIENCY
LEVEL, STAGE 2‎+3
חוברת עבודה לכיתות
י"א-י"ב - דליה שטיין,
אסתר סימוביץ, שרה ברזל
4.61.114/02
 
22.60
מפעלים
HIGH FIVE, PROFICIENCY
LEVEL, STAGE 2‎+3
קלטת (2) לכיתות
י"א-י"ב - דליה שטיין,
ג'ולייט אהרוני
4.61.114/03
 
73.44
אריק כהן
BRIDGES, PROFICIENCY
LEVEL, STAGE 2/
ANNA GARTY, DITZA
VERTER

ספר לימוד, לכיתה י"א,
5 י"ל
4.61.115/00
51.60
אריק כהן
BRIDGES, PROFICIENCY
LEVEL, STAGE 2/
ANNA GARTY, DITZA
VERTER

מד"ל למורה, לכיתה י"א,
5 י"ל
4.61.115/01
47.64 אריק כהן
BRIDGES, PROFICIENCY
LEVEL, STAGE 2/
ANNA GARTY, DITZA
VERTER
חוברת עב', לכיתה י"א,
5 י"ל
4.61.115/02
28.08
אריק כהן
BRIDGES, PROFICIENCY
LEVEL, STAGE 2/
ANNA GARTY, DITZA
VERTER
קלטת "שמע",
לכיתה י"א
4.61.115/03
28.08 אריק כהן
BRIDGES, PROFICIENCY
LEVEL, STAGE 2/
ANNA GARTY, DITZA
VERTER

קטעי קריאה,
לכיתה י"אקלטת
4.61.115/04
70.80 אריק כהן
TARGETS, PROFICIENCY
LEVEL, STAGE 2/
,ANDREW WILSON
לכיתה י"א, 4 י"ל
4.61.116/00
51.24
אריק כהן
TARGETS, PROFICIENCY
LEVEL, STAGE 2/
,ANDREW WILSON

מד"ל, לכיתה י"א,
4 י"ל
4.61.116/01
45.60
אריק כהן
TARGETS, PROFICIENCY
LEVEL, STAGE 2/
,ANDREW WILSON

חוברת עבודה, לכיתה י"א,
4 י"ל
4.61.116/02
28.08
אריק כהן
TARGETS, PROFICIENCY
LEVEL, STAGE 2/
,ANDREW WILSON

קלטת "שמע", לכיתה י"א
4.61.116/03
28.08
אריק כהן
TARGETS, PROFICIENCY
LEVEL, STAGE 2/
,ANDREW WILSON

קלטת "קטעי קריאה",
לכיתה י"א
4.61.116/04
57.00
מפ' אונ'
,FULL VOLUME
PROFICIENCY
LEVEL, STAGE 1/
,RITA CARMEL
JANET GOREN

ספרי לימוד, לכיתה י'
4.61.117/00
50.00
מפ' אונ'
,FULL VOLUME
PROFICIENCY
LEVEL, STAGE 1/
,RITA CARMEL
JANET GOREN

ספרי לימוד - מד"ל,
לכיתה י'
4.61.117/01
35.50
מפ' אונ'
,FULL VOLUME
PROFICIENCY
LEVEL, STAGE 1/
,RITA CARMEL
JANET GOREN

חוברת עבודה,
לכיתה י'
4.61.117/02
22.00
מפ' אונ'
,FULL VOLUME
PROFICIENCY
LEVEL, STAGE 1/
,RITA CARMEL
JANET GOREN

קלטת "שמע",
לכיתה י'
4.61.117/03
38.00
מפ' אונ'
,FULL VOLUME
PROFICIENCY
LEVEL, STAGE 1/
,RITA CARMEL
JANET GOREN

קלטת "קטעי קריאה",
לכיתה י'
4.61.117/04
74.00
מט"ח
,ENGLISH ONLINE
PROFICIENCY
LEVEL, STAGE 2/
,SARAH SCHRIRE
SUSAN MENASHE

ארבע חוברות לימוד +
דפי עבודה
ודפי הערכה, לכיתה י"א
4.61.118/00
40.00
מט"ח
,ENGLISH ONLINE
PROFICIENCY
LEVEL, STAGE 2/
,SARAH SCHRIRE
SUSAN MENASHE

מדריך למורה + קלטת
"שמע", לכיתה י"א
4.61.118/01
10.00
מט"ח
,ENGLISH ONLINE
PROFICIENCY
LEVEL, STAGE 2/
,SARAH SCHRIRE
SUSAN MENASHE
דפי עבודה ודפי הערכה
בנפרד, לכיתה י"א
4.61.118/02
15.00
מט"ח
,ENGLISH ONLINE
PROFICIENCY
LEVEL, STAGE 2/
,SARAH SCHRIRE
SUSAN MENASHE

קלטת "שמע" בנפרד,
לכיתה י"א
4.61.118/03
25.00
מט"ח
,ENGLISH ONLINE
PROFICIENCY
LEVEL, STAGE 2/
,SARAH SCHRIRE
SUSAN MENASHE

מדריך למורה בנפרד,
לכיתה י"א
4.61.118/04
16.00
מט"ח
,CIRCLES OF CONTACT
PROFICIENCY
/ LEVEL,STAGE 2
,SARAH SCHRIRE
SUSAN MENASHE

חוברת לימוד בנפרד,
לכיתה י"א
4.61.118/05
16.00
מט"ח
,CIRCLES OF CONTACT
PROFICIENCY
/ LEVEL,STAGE 2
,SARAH SCHRIRE
SUSAN MENASHE

חוברת לימוד בנפרד,
לכיתה י"א
4.61.118/06
16.00
מט"ח
,SARAH SCHRIRE
SUSAN MENASHE

חוברת לימוד בנפרד,
לכיתה י"א
4.61.118/07
16.00
מט"ח
,MYSTERIES OF THE MIND
,PROFICIENCYLEVEL
/ STAGE 2
,SARAH SCHRIRE
SUSAN MENASHE

חוברת לימוד בנפרד,
לכיתה י"א
4.61.118/08
13.90
מעלות
:TWO WAY TRAFFIC
TRANSLATION

ת"ל
4.61.366/00

9.60
מעלות
:TWO WAY TRAFFIC
TRANSLATION

מדריך למורה - ת"ל
4.61.366/01
23.65
מט"ח
WORLD TRAVELER

כ' שמואלי, ש' אבני
4.61.400/00
23.65
מט"ח
IN THE NEWS

ש' אבני, ב' סמר,
א' עדין
4.61.401/00
חינם מט"ח
IN THE NEWS
מדריך למורה - ש' אבני,
ב' סמר, א' עדין
4.61.401/01
32.60

טח"י
HELLO ISRAEL

מדריך למורה - ש' בין,
ע' פארן
4.61.907/01
 


ערבית 4.62
32.35
מט"ח
יחדיו - פרקי ספרות -
ספר + קלטת
4.62.014/00
10.10
מט"ח
יחדיו - פרקי ספרות -
מדריך למורה
4.62.014/01
70.00
יסוד שערים קרובים, ערבית
לכיתה י' / עמי
אלעד-בוסקילה, אלון פרגמן,
אלה ולסטרה, מירב חופי
4.62.015/00
12.00
יסוד שערים קרובים -
מדריך למורה / עמי
אלעד-בוסקילה, אלון פרגמן,
אלה ולסטרה, מירב חופי
4.62.015/01
66.85
מט"ח
יחדיו - פרקי
עיתונות לחט"ע
4.62.016/00
10.30
מט"ח
יחדיו - פרקי עיתונות
לחט"ע - מדריך למורה
4.62.016/01
24.00
מעלות
לקט מהעיתונות הערבית
(מהדורה חדשה) / ת"ל
4.62.300/00
8.00 מעלות
פסוקי קוראן בעיני
הפרשן / ת"ל
4.62.301/00
43.40
מעלות
אל ערבייה - מקראה
ספרותית / ת"ל
4.62.302/00
16.90
מעלות
אל ערבייה, ספר ד',
חלק א'/ ת"ל
4.62.303/00
23.20
מעלות
אל ערבייה, ספר ד',
חלק ב'/ ת"ל
4.62.304/00
 


צרפתית 4.63
44.55
CLE
INTERNA-
TIONAL
PILE OU FACE 3 - METHODE DE
-FRANCAIS - ROUGE
/CAHIER D'EXERCICES
JEANNE VASSAL
חוברת תרגילים

4.63.032/02
102.80
CLE
INTERNA-
TIONAL
/GRAMMAIRE PROGRESSIVE DU FRANCAIS
,MAIIA GREGOIRE
ODILE THIEVENEZ

חוברת עבודה - לכיתות י'-י"א

4.63.033/00
 


רוסית 4.65
36.20
מעלות
באותו כוכב לכת, השפה
הרוסית, לחטיה"ע / ת"ל
4.65.300/00
 


ציור ואמנות 4.71
21.10
מעלות
גלריה של מאמרים -
מדריך למורה, ממ'/ ת"ל

4.71.306/01
71.95
מעלות
ירושלים אור ואבן, ירושלים
בראי האדריכלות והאמנות-
מאגר מידע / ת"ל
4.71.307/00
71.95
מעלות
ירושלים אור ואבן, ירושלים
בראי האדריכלות והאמנות -
מדריך למורה, מ"מ וממ"ד /
ת"ל

4.71.307/01
71.95
מעלות הציונות בראי הזמר
והסמל - סביבת למידה
ממוחשבת /ת"ל
4.71.308/00
29.72 מעלות הציונות בראי הזמר
והסמל - מדריך
למורה / ת"ל
4.71.308/01
 


נושאים מיוחדים 4.79
28.90
מעלות
הסדנה לכתיבה עיונית
ולעבודות גמר, לחקור
תקשורת, עבודות גמר
בתקשורת / ת"ל +
מרכז יובילר
4.79.301/01
29.05 מעלות הסדנה לכתיבה עיונית
ולעבודות גמר, מבנה
מרכזי מידע ומיומנות /
ת"ל + מרכז יובילר
4.79.302/00
35.70 מעלות הסדנה לכתיבה עיונית
ולעבודות גמר, עושים
היסטוריה / ת"ל +
מרכז יובילר
4.79.302/04
 


אתגר ההתבגרות
65.10 רמות חלק א', היכרות וחברות /
ת"ל + אונ' ת"א
4.79.303/00
72.00 רמות חלק ב', יחסים בין
המינים / ת"ל + אונ' ת"א
4.79.303/01
84.10
רמות
חלק ג', יחסי
מתבגרים-הורים/ ת"ל +
אונ' ת"א
4.79.304/00
75.30
רמות חלק ד', בחירת מקצוע
ותכנון קריירה /
ת"ל +אונ' ת"א
4.79.305/00
84.45 רמות
חלק ה', דרכים בלחצים
והתמודדות / ת"ל +
אונ' ת"א
4.79.306/00
77.15 רמות חלק ו', יעדים לעתיד /
ת"ל + אונ' ת"א
4.79.307/00
 


בין תחומיות
15.30 מעלות
על רב תחומיות, בין
תחומיות ומה שביניהם
לחט"ע / ת"ל
4.79.308/00

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/7(ב), ח' באדר תשס"ד, 1 במרס 2004