9. נספחים

את הוראות הקבע המלאות בעניין אישור ספרי לימוד ראה
בסעיף 6.3‎-4 בחוזר הוראות הקבע סג/5(ב) ובסעיף 6.3‎-5 של
חוזר הוראות הקבע סג/7(א)


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/7(ב), ח' באדר תשס"ד, 1 במרס 2004