תכניות לימודים 9.
חינוך לערכיםי 9.4
מטפחים תקשורת בין-אישית בכיתות א'-ו'
כקדימות בתכנית הפעילות הבית-ספרית
11 -9.4

1. מקומו של המנהל כמוביל התכנית לטיפוח תקשורת בין-אישית

יש להמשיך ולהטמיע את התכנית לטיפוח תקשורת בין-אישית ולהרחיב את
יישומה בקרב כלל המורים בבית-הספר. על המנהל לוודא שהמורים מכירים את
התכנית ומשלבים אותה בתכנית העבודה שלהם תוך מתן דגש למרכיבים, לעקרונות
ולהישגים הנדרשים המוצגים בתכנית (ראה חוברת 9א' בסדרת החוברות לטיפוח
תקשורת בין-אישית).

חשוב להציג את החומרים היישומיים המוצעים למורים בעזרת התקליטור
השלישי לטיפוח תקשורת בין-אישית, המרכז את כלל החומרים שפורסמו,
ומומלץ לצרוב אותו לכל מורה.


2. איגרת 13 בסדרת החומרים לטיפוח תקשורת בין-אישית

איגרת 13 שנכתבה בזיקה ליום המשפחה, עוסקת בחשיבות הכרת הטוב, "חושבים
תודה, מרגישים תודה ומביעים תודה". הפעילות המוצעת באיגרת נכתבה במסגרת
שיתוף פעולה עם עמותת "שגרירים של רצון טוב".

חשוב לעודד את מחנכי כיתות א'-ו' לקיים עם תלמידיהם את השיח המוצע
בפעילות ולהביע תודה לדמויות משמעותיות במשפחה המורחבת, בבית-הספר
ובקהילה.

את התהליך יש לתעד על גבי הגלויה המצורפת לאיגרת ולשלחה למשרד החינוך
התרבות והספורט, רחוב דבורה הנביאה, למחלקה לחינוך לחיים בחברה, בניין לב
רם, ירושלים 91911. מכלל התוצרים שיתקבלו יוכן "שטיח של תודה" המורכב
מאלפי תמונות המביעות תודה ויוצג בתערוכה ארצית.אפשר להוריד את האיגרת וחומרים נוספים מהאתר לטיפוח תקשורת בין-אישית
שכתובתו .http://207.232.9.131/yesodi/hevra_tochnit1.htm
3. הכנס השנתי השלישי לטיפוח תקשורת בין-אישית

ב-ט"ו בסיוון התשס"ד, 3 ביוני 2004, בשעות הצהריים, יתקיים הכנס השנתי
השלישי לטיפוח תקשורת בין-אישית במעמד מנכ"לית המשרד, הגב' רונית תירוש.
הכנס יסכם שנתיים ליישום התכנית לטיפוח תקשורת בין-אישית ויציג יעדים
וכיוונים לעתיד.

בכנס תוצגנה תוצאות של מחקר שנערך במלאת שנה להפעלת התכנית על-ידי גף
ההערכה ויודגמו אופנים שונים לטיפוח ניהול שיח כפי שהם מיושמים הלכה
למעשה בבתי ספר שונים ברחבי הארץ.

בתי-ספר המטפחים שיח באופן מובנה מוזמנים לצלם ולשלוח אל המחלקה לחינוך
לחיים בחברה סרט וידיאו קצר המתעד את תהליך השיח, לפי ההנחיות האלה:

א. שלב ההכנות לשיח

יש לצלם את תהליך האיסוף והארגון של התכנים העומדים במוקד השיח
(תוכני השיח יכולים להיות בחיבור לתכנים לימודיים/תכנים חברתיים/
נושאים אקטואליים/היבטים ייחודיים במעגל השנה ונושאים נוספים
הנוגעים לחיי הלומדים).
   
יש לצלם את תהליך האימון של הלומדים להצגת הדברים ולניהול השיח
(בהתאם להישגים הנדרשים המופיעים בתכנית המתווה בחוברת 9א'
בסדרת החומרים לטיפוח תקשורת בין-אישית).
   

ב. שלב ניהול השיח

יש לצלם רגעים נבחרים בשיח עצמו. המורים יוודאו שהצילום והקולות
ברורים ושיש בידם אישור מהורי הילדים המצולמים. קטעים נבחרים
מהסרטים שיישלחו, בליווי עמוד אחד המתאר את המודל לשיח, ישמשו
להכנת סרט וחוברת הדרכה לבתי-הספר היסודיים בארץ.

את הסרט ואת תיאור התהליך בכתב יש לשלוח לאגף לחינוך יסודי, למחלקה
לחינוך לחיים, משרד החינוך התרבות והספורט, רחוב דבורה הנביאה, בניין לב
רם, ירושלים 91911.
 


4. השתלמויות בתנאי פנימייה למובילי התכנית לטיפוח תקשורת
    בין-אישית

ההשתלמויות הארציות למנהלים ולמובלי התכנית בבתי-הספר ברחבי הארץ
תתקיימנה לפי הפירוט שלהלן (משתתפים שעדיין לא קיבלו אישור מתבקשים
לפנות למחלקה לחינוך לחיים בחברה):

א. בבית יציב, מרכז ארצי להשתלמות לעובדי הוראה במקצועות היהדות, הרוח
    והחברה

לרכזות המובילות את התכנית בבית-ספרן - מכל הארץ
התאריך: כ"א-כ"ג באדר התשס"ד, 14‎-16.3.04.
הנושא: "טיפוח תקשורת בין-אישית בדגש על ניהול שיח".
1)   
לקבוצת המנהלים של המפקחת לאה פטרון
התאריך: כ"ט בניסן-א' באייר התשס"ד, 20‎-22.4.04.
הנושא: "המנהל כמטפח תקשורת בין-אישית
בקרב הורים ('ברית מחנכים'), מורים ותלמידים".
2)   
לקבוצת המנהלים של המפקחת שרה לוטן
התאריך: ז'-ח' באייר התשס"ד, 28‎-29.4.04.
הנושא: "המנהל כמטפח תקשורת בין-אישית בדגש על ניהול שיח".
3)   
למנהלים ולמנחות מחוזיות
התאריך: י"א-י"ד באייר התשס"ד, 2‎-4.5.02.
הנושא: "תפקיד המנהל בטיפוח תקשורת בין-אישית כתרבות בית
ספרית".
4)   
למדריכי חינוך לחיים בחברה
התאריך: י"ז-י"ט בסיוון התשס"ד, 6‎-8.6.03
הנושא: "טיפוח תקשורת בין-אישית בדגש על ניהול שיח: היערכות
להתשס"ה".
5)   

ב. ב"בית הספר לעובדי הוראה בכירים" בירושלים
    אוכלוסיית היעד: מנהלים מכל הארץ. ההרשמה נסגרה (מנהלים שהתקבלו
    קיבלו אישורים).
    התאריך: י"ז-י"ט בסיוון התשס"ד, 17‎-20.5.04
    הנושא: "תפקיד המנהל בטיפוח תקשורת בין-אישית כתרבות בית ספרית".


5. מפגש ארצי לרכזים מובילי תכנית לטיפוח תקשורת בין-אישית
    בבית ספרם


בחופשת הפסח, בתאריך ו' בניסן, 28 במרס, בין השעות 16‎-9, יתקיים מפגש
ארצי במרכז הפסג"הברמת-גן. פרטים נוספים יפורסמו בפורום שכתובתו
http://snipurl/com/tikshoret.

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' זהבה שמש, מנהלת המחלקה לחינוך לחיים
בחברה, רחוב דבורה הנביאה, בניין לב רם, ירושלים 91911, טל' 02‎-5603283/4,
פקס' 02‎-5604043.


הודעות


חוזר מנכ"ל סד/7(א), ח' באדר התשס"ד, 1 במרס 2004