נוהל 1: קיום הלימודים בשעת חירום

1.1 מבוא
הוראה על קיום הלימודים או על ביטולם בהיקף חלקי או ארצי תינתן על ידי
שר החינוך, אולם כל הוראה והנחיה המתפרסמות בעת חירום באופן רשמי
באמצעי התקשורת מטעם דובר צה"ל או מטעם מפקדת פיקוד העורף חלות
מיידית גם על מוסדות החינוך, ואין להמתין להנחיות מיוחדות של מערכת
החינוך.
נוסף לאמור לעיל, אלוף הפיקוד, או מי שהוסמך על ידו, מוסמך להורות - על
פי שיקולים צבאיים-ביטחוניים - על אי קיום הלימודים במרחב פיקודו או
בחלק מהמרחב. במקרים אלו תימסרנה ההוראות למוסדות החינוך על
הפסקת הלימודים או על חידושם על ידי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות
ו/או על ידי הלשכות המחוזיות של משרד החינוך. מצב זה מוגדר כ"מצב
מיוחד בעורף".

1.2 הלימודים במצבי כוננות ומלחמה
מצבי כוננות
מצב כוננות א': פעילות שגרתית ברגיעה להכנת מערך החירום
בהתאם להחלטת הממשלה.
מצב כוננות א'1: מצב ביניים שבו לא שונה מצב הכוננות אך נדרשת
הגברת הכוננות.
מצב כוננות ב': פעילות מוגברת לקראת מעבר למצב חירום מלא או
חלקי על פי התפתחות המצב.
מצב כוננות ג': הפעלה חלקית של מערך מל"ח בהיקפים שונים,
בהתאם להתפתחות המצב.
מצב כוננות ד' (מצב מלחמה): הפעלת מערך מל"ח בהיקף מלא.
א. 
יכול להיווצר מצב שבו הודעה על מצב כוננות ג' או ד' תיעשה ישירות
ממצב א' או בהדרגתיות - הכול לפי המצב.
ב. 
הפעלת מוסדות החינוך במצבי הכוננות השונים בכלל בתי
הספר
 
ג. 
במצב כוננות א' יפעלו מוסדות החינוך בשגרה הרגילה.  1)   
במצב כוננות ב' יפעלו מוסדות החינוך בשגרה הרגילה תוך נקיטת
כל צעדי הכוננות המתחייבים מהמצב.
2)   
במצבי כוננות ג' ו-ד' - אם וכאשר יוכרז משטר התגוננות אזרחית
(משטר הג"א) או כל משטר חירום מיוחד כתוצאה מחשש או
מפגיעה בעורף בכלי נשק קונבנציונליים ובלתי קונבנציונליים -
יפעלו מוסדות החינוך לפי תפוסת המקלטים והמרחבים המוגנים -
הכול לפי ההוראות שתינתנה באותה עת. תיתכן, כמובן, האפשרות
שיוחלט על הפסקת לימודים חלקית או מלאה.
 
3)   
פתרונות אפשריים ללמידה גמישה יש לתכנן על פי המפורט להלן:  4)   
הלמידה תבוצע רק במקום שיש בו מענה מקלוט לכל
התלמידים.
 
א)   
הלמידה בבתי-ספר יסודיים תבוצע בהתאם לקיבולת
המקלוט, בהעדפה לכיתות א'-ג', וכן הלאה.
 
ב)   
הלמידה בבתי-ספר על-יסודיים תבוצע בהתאם לקיבולת
המקלוט, בהעדפה לכיתות י"ב-י', וכן הלאה.
 
ג)   
הלמידה תבוצע בקבוצות קטנות בבתים פרטיים.  ד)   
הלמידה תבוצע במשמרות.  ה)   
הלמידה תבוצע לסירוגין: ביום א' כיתות מסוימות שיתוכננו
מראש, ביום ב' בכיתות אחרות, וכן הלאה.
 
ו)   
קביעת סוג הפתרון תהיה בהתאם למצב החירום בזמן אמת ועל פי
החלטת מנהל המוסד החינוכי והנחיות ההנהלה של מטה משרד
החינוך התרבות והספורט.
 
5)   
שיבוץ הכיתות והמשמרות ייעשה ברשות המקומית ובבית הספר
בעת רגיעה, כחלק מההכנות לשעת חירום. הודעה על כך תימסר
להורים לפי הוראה מיוחדת או עם תחילת פעולות האיבה.
 
6)   
להלן מאפיינים נוספים בהפעלת בתי ספר שונים במצבי הכוננות:  7)   
בתי ספר אזוריים  א)   
במקרים שבהם צה"ל אינו מאשר קיום הסעות או אין
בבית הספר מקלטים/מרחבים מוגנים לתלמידים, ילמדו
התלמידים ביישובים שהם באים מהם, ובתנאי שיש
במקום הלימודים מקלטים ומרחבים מוגנים שאושרו
על ידי גורמי הביטחון והבטיחות המוסמכים.
 
(1)   
קביעת מקומות הלימוד ותכנון הקצאת רכב להסעת
המורים ליישובים ייעשו בעת רגיעה, במסגרת ההכנות
והיערכות הרשות המקומית לקראת שעת חירום/מצבי
חירום.
(2)   
בתי ספר פנימייתים  ב)   
במוסדות פנימייתיים שלומדים בהם גם תלמידים
אקסטרנים ויש בהם מחסור במקלטים/במרחבים
מוגנים יועדפו חניכי הפנימייה על התלמידים
האקסטרניים. התלמידים האקסטרנים ישהו בביתם,
בצמוד למרחב מוגן.
 
(1)   
חובת הצורך במקלטים/במרחבים מוגנים חלה גם על
מבני הפנימייה, ואותו דין של מחסור במיגון במבני בתי
הספר חל גם על מקום מגורי התלמידים במבני
הפנימיות.
 
(2)   
ההחלטה על פינוי מוסדות חינוך פנימייתיים תתקבל על
ידי משרד החינוך, ותועבר לפנימיות באמצעות המינהל
לחינוך התיישבותי/מחוזות החינוך.
 
(3)   
בתי ספר לחינוך מיוחד  ג)   
אי-קיום לימודים במערכת זו יוצרת קשיים רבים
ומצוקה קשה אצל התלמידים ובקרב משפחותיהם.
 
(1)   
הפעלת בתי ספר אלו בעת חירום מחייבת היערכות
ארגונית מיוחדת הן באשר להסעות התלמידים והן
באשר לצורך בתגבור מספר המבוגרים לליווי
התלמידים בדרכם לבית הספר ובחזרתם ממנו בעת
שהותם במוסד.
 
(2)   
אם לא יתקיימו לימודים בבתי הספר, או שיימנע מחלק
מהתלמידים, בגלל סיבות פיזיות ואחרות, להגיע לבית
הספר, יש לעשות כל מאמץ כדי להגיע לבתיהם וללמדם
שם.
 
(3)   
אולפנים, מוסדות החינוך המשלים, מתנ"סים
ומוסדות חינוך אחרים

מוסדות אלה יפעלו במצבי החירום רק אם יהיה בהם מיגון
מתאים כנדרש.
 
ד)   
1.3 מצבי חירום - אסונות טבע ואחרים
מצב חירום מקומי, אזורי או ארצי יוכרז כאשר אירועי טבע שונים או
תקלות תברואתיות חמורות עלולים לשבש בצורה חמורה את סדרי
החיים בכלל ואת פעילותם של מוסדות החינוך בפרט; הכוונה לאירועים
כגון אלה:  
א. 
רעידות אדמה, שיטפונות חזקים ושלג כבד (ראה נוהל 12)  1)   
דליפת חומרים רעילים ממפעלים תעשייתיים (ראה נוהל 13)  2)   
שרפה.
3)   
מערכת החינוך תקיים לימודים במתכונתם הרגילה רק בתנאים
המבטיחים את ביטחונם המלא של התלמידים, את שלומם ואת
בריאותם. כל זאת על פי הנחיותיו של קב"ט מוסדות החינוך ברשות
המקומית.
 
ב. 
1.4 סדרי הלימודים במצבי חירום שונים
מצבי הכוננות ואופי המלחמה עשויים לחייב את המערכת לשנות את סדרי
הלימודים, את מועדיהם ואת מיקומם. מתוך מכלול האפשרויות העשויות
להיווצר במצבי הכוננות ג'-ד' מסתמנים שלושה מצבי יסוד:
המשך לימודים סדירים בהגבלה לתפוסת המקלטים/המרחבים המוגנים
(במוסדות שאין בהם מרחבים מוגנים לכל אוכלוסיית התלמידים
יתוכננו הסדרים חלופיים)
 
א. 
הפעלת מוסדות חינוך כמרכזי למידה גמישים
 
ב. 
הפסקת לימודים כללית והעסקת הילדים בעזרת אמצעי התקשורת
השונים.
 
ג. 
כל אחד ממצבים אלו עשוי להתקיים בכל רחבי המדינה, באזור אחד או
באזורים אחדים, ולחול על כל התלמידים או על שכבות גיל שתיקבענה על ידי
המשרד.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/7(ב), ח' אדר תשס"ד, 1 במרס 2004