נוהל 11: פינוי תלמידים מבתי ספר פנימייתיים במצבי חירום

11.1 מבוא
במסגרת התארגנותה והיערכותה של מדינת ישראל לשעת חירום נושאת רשות
פס"ח (פינוי, סעד וחללים) באחריות לקליטת אוכלוסייה מפונה מאזורים
רגישים ומאזורים שנפגעו בעת לחימה לאזורים ולמתקנים שהתנאים בהם
מאפשרים קליטת מפונים. אחריות זו כוללת הן את התכנון, את הארגון ואת
ההכנה בעת רגיעה והן את הביצוע בשעת חירום.
סוכם, על דעת משרד החינוך, שבתי ספר פנימייתיים ייכללו במסגרת
המתקנים המיועדים לקליטת מפונים. אך נקבע שמתקנים אלו יופעלו כמתקני
קליטה בקדימות נמוכה ככל האפשר, שכן מדיניות משרדנו היא להמשיך
ולהפעיל את הלימודים בשעת חירום בכל מוסדות החינוך במתכונת הרגילה,
בהתאם לאפשרויות ולתנאים המשתנים הנובעים מאילוצי שעת חירום.
ההחלטה על הצורך בפינוי פנימיות תתקבל על ידי הממשלה, ותובא לידיעת
מוסדות החינוך על ידי גורמי החינוך המוסמכים ברמת המחוז והמשרד
הראשי. אם תתקבל החלטה כזאת, יישלחו התלמידים לבתיהם במאורגן
ובנסיבות שתפורטנה בהמשך.


11.2 קשר עם גורמי פס"ח
במסגרת ההכנות המוקדמות נוצר קשר בין גורמי פס"ח למוסדות
הפנימייתיים, וסוכם על מסגרות הקליטה של המפונים ועל היקפה. אם צורכי
קליטת המפונים בעת חירום יחייבו תוספת של כוח אדם, ייקבעו תקנים
נוספים לשם כך. כן יתמנה בכל מוסד בעל תפקיד מרכזי בו (מנהל, סגן מנהל
וכו') שיהיה אחראי לקליטת המפונים, לארגונם ולטיפול בהם.


11.3 התארגנות המוסד בעת רגיעה
בתכנון יתבסס בית הספר על ההנחה שלשם החזרת התלמידים לבתיהם
יועמדו לרשותו אוטובוסים.
א. 
צירי הנסיעה יתוכננו לפי צירי כבישים ולפי אזורים גיאוגרפיים.
ב. 
בתכנון יש לקחת בחשבון שכל תלמיד יובא עד פתח ביתו.
ג. 
במסגרת התכנון יכין בית הספר רשימה של תלמידים שלא יפונו
מהמוסד בשעת חירום (בני משפחות הרוסות, ילדים בודדים, ילדים
שמשפחותיהם מתגוררות באזורי העימות, ילדים הדרושים להחזקת
המשק בבתי הספר החקלאיים וכו').
ד. 
לכל ציר יוכן תיק שיכלול -  ה. 
את ציר הנסיעה המדויק, ובכלל זה יעדי הביניים והיעד הסופי;
1)   
רשימה שמית של התלמידים, עם כתובות מעודכנות ומספרי
הטלפון בבתיהם (הרשימה תוכן בשני עותקים);
 
2)   
שמות של שני מלווים (אחראי לציר וסגן) שהם פטורי גיוס ואשר
יתודרכו ויכירו את הצירים מראש;
 
3)   
מפת דרכים הכוללת בתוכה את ציר הנסיעה.
4)   
בסיום התכנון יכין בית הספר ריכוז של הצרכים ברכב, כמפורט להלן:
 
ו. 
מספר האוטובוסים  היעד הסופי  יעדי הביניים  מס' הציר 
       
תכנון הפיזור של התלמידים לבתיהם יבוצע מדי פתיחת שנת הלימודים,
ויסתיים לא יאוחר מ-1 באוקטובר מדי שנה.
התכנית והצרכים לאמצעי תחבורה (אוטובוסים) לצורך החזרה
לבתיהם של תלמידי הפנימייה, אם וכאשר יוחלט על זאת, יוגשו לאחר
שתתקבל הודעה על כך לרשות ההיסעים בוועדת מל"ח מחוזית/פיקודית,
בהתאם למקרה.
 
ז. 

11.4 ההפעלה בשעת חירום
אם יוחלט על החזרת התלמידים לבתיהם, תובא ההודעה על כך לבית
הספר על ידי גורם חינוכי-מוסדי מוסמך (משרד החינוך, מחוז החינוך,
המינהל לחינוך התיישבותי) 48 שעות לפני מועד הביצוע.
א. 
בהודעה יימסר מספר המפונים העומדים להגיע.
ב. 
בהתקבל ההודעה ינקוט בית הספר צעדים אלו:  ג. 
יעדכן את רשימות התלמידים: רשימת התלמידים שיישארו בבית
הספר ולא יפונו ורשימת התלמידים בחתך של הצירים השונים.
 
1)   
יתדרך את האחראים המלווים את התלמידים בנסיעה לבתיהם.  2)   
יכנס את התלמידים כדי להסביר להם את המצב ואת המשתמע
ממנו, כדי להפחית חרדות ולמנוע שמועות שווא. כמו כן יש
להסביר לתלמידים את הנהלים ואת הסדרים הקשורים לחזרה
לבתיהם.
 
3)   
יכנס את כל עובדי המוסד כדי לתדרך אותם לגבי הנעשה ולגבי
ההכנות הנדרשות לקראת עזיבת התלמידים וקליטת המפונים.
4)   
ייצור קשר טלפוני עם הורי התלמידים כדי להודיע להם על החזרה
הצפויה של ילדיהם ועל מועדה המשוער.
5)   
הציוד הפרטי של הילדים יאורגן בחדריהם, ויאוכסן במקום שנקבע לכך
רק כאשר יגיעו כלי הרכב המיועדים לפיזור התלמידים.
ד. 
הילדים יצוידו במזון ובשתייה לדרך.
ה. 
בכל מקרה יוסעו התלמידים לבתיהם בשעות היום.
ו. 
העלייה לרכבים תבוצע לפי הקראה שמית של הילדים מתוך הרשימות
שבתיק. עותק מהרשימה יישאר בהנהלת בית הספר.
ז. 
כל אחראי על ציר יקבל לידיו את תיק הציר, כמפורט ב-11.3-ה.
ח. 
ההוצאות להחזקת המפונים בפנימיות (כלכלה, דמי שימוש במתקן
ובשירותיו) תמומנה מקופת המדינה ותשולמנה לבעלים של המוסד
באמצעות הרשות המקומית שהמתקן נמצא במרחבה, בתנאים שייקבעו
ויסוכמו בבוא העת.
ט. 
פנימייה תפונה ותהפוך למתקן קליטה רק באישור המטה הארצי לשעת
חירום בפנימיות.
 
י. 

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/7(ב), ח' אדר תשס"ד, 1 במרס 2004