נוהל 14: הפעלת בני נוער ברשות המקומית במצבי חירום

14.1 כללי


משרד העבודה והרווחה נושא באחריות ממלכתית להכוונת כוח-אדם
למשימות שעת חירום, לרבות בני נוער ומתנדבים.


14.2 תחומי הטיפול העיקריים ברשות המקומית
תכנון הפעלת בני נוער למשימות הרשות המקומית בשעת חירום הוא
באחריות הממונה על כוח אדם ברשות המקומית, בתיאום עם הממונה
על החינוך (אשר בידיו נמצאים המידע והנתונים אודות התלמידים) ועם
היחידה לכוח אדם בשעת חירום.
א. 
הממונה על כוח אדם ברשות המקומית רשאי לתכנן משימות לביצוע על
ידי בני נוער עבור הרשות המקומית בשעת חירום בתנאים האלה:  
ב. 
לא ייגרם סיכון כלשהו לבני הנוער בזמן ביצוע המשימה או
בהמשך, כתוצאה מביצועה;
 
1)   
הפעילות בביצוע המשימה מתאימה ואינה עומדת בסתירה לכל
הוראה, תקנה או חוק כלשהם שעניינם עבודת בני נוער.
 
2)   
התקבל אישור מההורים להתנדבות.
3)   
אלה תחומי הפעילות של בני נוער ברשות המקומית:  ג. 
תחום שירותים חברתיים ואישיים: מתן סיוע לאוכלוסייה נזקקת
בתיאום עם האגף/המחלקה לשירותים חברתיים ברשות
המקומית.
 
1)   
תחום מערכת החינוך: מתן סיוע לגני ילדים, לבתי-ספר, למוסדות
חברה וקהילה, למתנ"סים וכו'.
 
2)   
תחום מערך פס"ח: מתן סיוע במרכזי הפינוי/השהייה ובמרכזי
הקליטה.
 
3)   

14.3 הפעלת בני נוער ברשות המקומית
אלה פעולות הממונה על כוח אדם ברשות המקומית:  א. 
הממונה יטפל בכל הקשור להפעלת בני נוער ברשות המקומית על
בסיס התנדבותי ויבצע את כל הפעולות המתחייבות להפעלתם על
בסיס זה (רישום, הסעות, כלכלה, ביטוח וכיו"ב).
1.   
הממונה ידווח ליחידה לכוח אדם בשעת חירום או לנציג כוח אדם
בוועדת המל"ח המחוזית, כאשר יידרש, על הפעלת בני נוער ברשות
המקומית כדי לאפשר קבלת תמונת מצב אמיתית של פעולתם של
כל מקורות כוח האדם המופעלים ברשות המקומית.
2.   
בשעת חירום יפנה הגורם ברשות המקומית המבקש להסתייע בבני נוער
את בקשתו לממונה על כוח אדם ברשות המקומית. הממונה על כוח
האדם יפעל כמיטב יכולתו לסייע לגורם הפונה ויתאם את הפעלת בני
הנוער עם הגורמים השונים ברשות המקומית הקשורים בהפעלה זו.
ב. 
הממונה על כוח אדם יפנה עם ריכוז הדרישות לממונה על החינוך
ברשות המקומית, והוא יקבע את מקורות ההקצאה של בני-הנוער
(ביה"ס והכיתה/הכיתות).
ג. 
עם קבלת הבקשה יפנה נציג הרשות המקומית למנהל בית הספר או
לנציגו בשעת חירום ויציג לפניו את בקשת הרשות המקומית.
ד. 
עם קבלת האישור של בית הספר יופנה נציג הרשות המקומית
לכיתה/לכיתות המיועדת/ות לתגבור.
ה. 
הממונה על כוח אדם או נציג מטעמו ייתן הסבר לפי הצורך בבית הספר
על מהות העבודה בשעת חירום.
ו. 
לפני יציאת בני הנוער למקום התייצבותם תוכן רשימה שמית שעותק
שלה יישאר בבית הספר (הרשימה תכלול את הפרטים האלה: מספר
ת"ז, שם פרטי ושם משפחה, כתובת ומס' טלפון).
ז. 
נציג הרשות המקומית ישאיר בבית הספר את פרטיו ואת מספר הטלפון
שלו לשם שמירה על קשר.
ח. 
מלווה מטעם בית הספר ומלווה מטעם הרשות המקומית ילוו את
התלמידים עד הגעתם למקום התגבור.
ט. 
נציג הרשות המקומית יהיה אחראי על התלמידים עד גמר עבודתם
וידאג לכל מחסורם.
י. 
בסוף כל יום ידווח האחראי על התלמידים לממונה על כוח אדם
ולממונה על החינוך ברשות המקומית על מספר התלמידים המתנדבים
ועל מהות העבודה באותו יום.
יא. 
נציג הרשות המקומית ידאג לפני צאת הכיתה מבית הספר/ממקום
הריכוז למלא טופס "הפניה למתנדב" לכל בני הנוער.
יב. 
מודגש בזאת, שכל עבודה של נוער ברשות המקומית היא על בסיס
התנדבות אישית וללא קשר למוסד החינוך, והעבודה תיעשה רק לאחר
שעות הלימודים.
 
יג. 

14.4 סיום העסקתו של נוער מתנדב
הפסקת העסקתו של הנוער המתנדב יכולה להיות בעקבות ביטול
ההכרזה על מצב-החירום במשק או בגמר הצורך להעסיקו או בסיום
המשימות.
א. 
מנהל המחלקה המעסיקה את הנוער יודיע לממונה על החינוך ולממונה
על כוח אדם ברשות המקומית על סיום העסקת הנוער ועל שחרורם
לבתיהם/לבתי הספר (עפ"י שעות השחרור).
ב. 
הממונה על החינוך יודיע לבית הספר הנוגע בדבר על הפסקת
ההתנדבות, והממונה על כוח אדם ידווח על השחרור או על הפסקת
ההתנדבות ליחידה לכוח אדם בשעת חירום ולוועדת המל"ח המחוזית.
 
ג. 
14.5 תכנון משימות בני נוער ברשות המקומית
הנתונים ירוכזו בטבלה כדוגמת זו שלהלן (טבלה זו תצורף לתיק תכנון
כוח אדם לשעת חירום ולתיק נתונים ותכנון מערכת החינוך לשעת
חירום ברשות המקומית):
א. 
הערותמס'
התלמידים
פרטי האחראי מטעם  
הגורם המסתייע
הגורם המסתייע
ביה"ס המסייעמס'
סיד'
מס'
הטלפון
שם פרטי
ושם משפחה
מס'
הטלפון

הכתובת
מס'
הטלפון

הכתובת
               
               
               
               

תכלית הטבלה היא לשקף ולרכז את עיקרי התכנון להפעלת בני נוער
ברשות המקומית בשעת חירום.
ב. הממונה על כוח האדם ברשות המקומית יכין את הטבלה ואת נתוניה
בשיתוף ובתיאום עם הגורמים ברשות המקומית המבקשים להסתייע
בבני נוער ובשיתוף עם הממונה על החינוך ברשות המקומית (העתק
הטבלה יימצא בתיק התכנון, "חינוך בשע"ח ברשות המקומית").
 
ג. 
14.5 נספח לנוהל 14
התנדבות בני נוער לשירות עבודה בשעת חירום ברשות המקומית -
זכויות ותגמולים כמתנדבים לפי חוק הביטוח הלאומי
הבטחת זכויותיהם של המתנדבים במסגרת חוק הביטוח הלאומי אינה
מותנית בחובת תשלום דמי ביטוח על ידי הגוף המפעיל את המתנדבים,
אלא בקיומם של כל התנאים האלה:  
1. 
ההתנדבות נעשית ללא שכר ולמען הזולת.  א.   
המתנדב מופנה לפעולת ההתנדבות בהפניה מוקדמת, על ידי גוף
שנקבע בחוק או שאושר על ידי שר העבודה והרווחה כגוף
ציבורי המוסמך להפנות מתנדבים.
 
ב.   
ההתנדבות היא למען מטרה שהוגדרה בתקנות המתנדבים כמטרה
שיש בה תועלת לאומית או ציבורית.
 
ג.   
מתנדב שהתקיימו בו כל התנאים האלה יבוטח בביטוח מנתדבים ויהיה
זכאי לקבלת גמלאות זהות לגמלאות המוענקות לנפגעי עבודה במקרה
של פגיעה במהלך פעולת ההתנדבות וכן בדרכו למקום ההתנדבות
ובחזרתו ממנו (בתנאי שלא היו הפסקה של ממש בדרכו זו וסטייה
ממנה).
 
 
לעניין התנדבות בני נוער לשירות עבודה בשעת חירום ברשות מקומית
יובהר:  
2. 
משרדי ממשלה ורשויות מקומיות נקבעו בחוק כגופים המוסמכים
להפנות מתנדבים, ועל כן גופים אלה מוסמכים להפנות בני נוער
למשימות התנדבות ברשות המקומית בשעת חירום.
 
א.   
התנדבות ללא שכר לשירות עבודה כמשמעותו בסעיף 1 לחוק
שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967, נכללת בין המטרות
שהוגדרו בתקנות המתנדבים כמטרות שיש בהן תועלת לאומית או
ציבורית (מטרה 12 ברשימת המטרות). לפיכך יוכרו בני נוער
המתנדבים לשירות עבודה בשעת חירום כמתנדבים במובן של חוק
הביטוח הלאומי כל עוד לא ישולם להם שכר בתמורה
להתנדבותם. תשלום דמי כיס ואש"ל לכיסוי הוצאות נסיעה
וארוחות אינם נחשבים שכר עבודה לעניין זה.
אמנם ביטוח המתנדבים אינו מוגבל בגיל, אך מאחר שעל פי חוק
שירות העבודה בשעת חירום אפשר לגייס למערך מל"ח רק תושב
קבוע שגילו 16 לפחות, לא יהיה אפשר לבטח בביטוח מתנדבים
בני נוער שטרם מלאו להם 16 שנה.
יחד עם זאת, אם פעילותם של בני הנוער ברשות המקומית נכללת
במסגרת המטרות האחרות המוגדרות בתקנות כמטרות שיש בהן
תועלת לאומית או ציבורית (כמו למשל טיפול בחולים, בקשישים
ובנכים, קליטת עולים, חינוך מבוגרים ועוד), אפשר יהיה להגדירם
כמתנדבים ללא הגבלת גיל.
במקרה של ספק או אי בהירות בנוגע לפעילות בני הנוער במסגרת
המטרות האלה אפשר לפנות לבירור ליחידות לנפגעי עבודה
שבסניפי המוסד לביטוח לאומי.
 
ב.   
מתנדב שנפגע תוך כדי פעולות ההתנדבות או בדרך להתנדבות ובחזרה
ממנה יהיה זכאי לגמלאות האלה:  
3. 
גמלאות בטיפול: זכאות לקבלת כל הטיפול הרפואי המתחייב
כתוצאה מהפגיעה, ובכלל זה בדיקות, צילומים, אשפוז, תרופות,
אספקת מכשירים אורתופדיים ותרפויטיים, שיקום רפואי ושיקום
מקצועי.
 
א.   
גמלאות בכסף: גמלת דמי פגיעה בעד התקופה שבה היה
באי-כושר עבודה (לתקופה מוגבלת של עד 182 יום ממחרת יום
הפגיעה), גמלאות נכות (מענק, קצבת נכות מעבודה) וגמלה
לתלויים במתנדב שנפטר כתוצאה מהפגיעה בהתנדבות.
 
ב.   
הגמלאות המגיעות למתנדב תחושבנה על בסיס הכנסתו מעבודה שכירה
או עצמאית ברבע השנה שקדמה לפגיעה או על פי הכנסת המינימום
למתנדב - הכול לפי הסכום הגבוה ביותר.
למתנדב שלא היו לו כל הכנסות מעבודה ברבע השנה האחרונה
תיחושבנה הגמלאות על פי הכנסת המינימום למתנדב.
מתנדב שנפגע לפני שמלאו לו 14 שנה לא יהיה זכאי לגמלה בכסף בעד
התקופה שלפני הגיעו לגיל 14.
למתנדב שנפגע בגיל 18‎-14 תחושבנה הגמלאות או על פי הכנסותיו
כשכיר או כעצמאי או על פי הבסיס המחושב למי שמצוי בהכשרה
מקצועית - הכול לפי הסכום הגבוה ביותר.

לתשומת לב!
יש להקפיד על קיום כל התנאים שצוינו ב-1 לעיל להגדרת
אדם כמתנדב, שהם תחליף לרישום המתנדב במוסד ולתשלום
דמי ביטוח עבורו (לענף נפגעי עבודה).
אי מתן הפניה מוקדמת על ידי גוף מוסמך או הפעלת המתנדב
שלא במסגרת מטרות ההתנדבות שיש בהן תועלת לאומית או
ציבורית עלולים לקפח את זכויות המתנדב לגמלאות במקרה
של פגיעה תוך כדי ההתנדבות ובגללה.
 
 

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/7(ב), ח' אדר תשס"ד, 1 במרס 2004