נוהל 15: הדרכת חיילים מדריכי אוכלוסייה לשעת חירום
(מאלש"חים) במוסדות החינוך

15.1 כללי
פיקוד העורף מפעיל חיילים מדריכי אוכלוסייה לשעת חירום
(מאלש"חים) במוסדות החינוך ללימוד נושא ההתגוננות האזרחית
ולביצוע ביקורות בהתאם להנחיות המטה הכללי ובתיאום עם משרד
החינוך.
א. 
נוהל זה בא להשלים את הנוהל של פיקוד העורף ולהנחות את מנהלי
מוסדות החינוך בפעולות שיש לבצע בבית הספר כדי לסייע לנציגי
הפיקוד בתכנון ובארגון נכון של ההדרכות והביקורות.
 
ב. 
15.2 העקרונות להפעלת המאלש"חיות
פיקוד העורף אחראי להכנת אוכלוסיית המדינה לקראת שעת חירום,
ובמסגרת זאת גם להכנת התלמידים במוסדות החינוך.
א. 
פיקוד העורף יפעל תוך שיתוף פעולה עם משרד החינוך.
ב. 
ביצוע ההדרכות והביקורות ייעשה בתיאום בין מחוזות פיקוד העורף -
קציני האוכלוסייה המחוזיים - לבין הקב"טים/האחראים המחוזיים על
מל"ח ועל שעת חירום.
 
ג. 
15.3 הנושאים המועברים על ידי המאלש"חים במוסדות החינוך
הפרויקט כולל העברת 8 שיעורים לכיתות ה' - סך הכול 8 שעות לימוד -
לפי הפירוט הזה:
 
א. 
מצבי חירום  1)   
רעידת אדמה  2)   
לוחמה קונבנציונלית  3)   
שרפה ומבוא ללוחמה בלתי קונבנציונלית  4)   
חומרים מסוכנים  5)   
מיגון אישי וקולקטיבי  6)   
משחק "מיגון"  7)   
תכנית חירום משפחתית.
8)   
לכיתות ח' ו-ט' יועברו אותם נושאים במשך 3 שעות בלבד.
 
ב. 
15.4 הנחיות לתכנון ולפעולה
התכנית להדרכה מיועדת לכיתות ה' ו-ט' בכל סוגי בתי הספר הקיימים,
ובכלל זה מגזר המיעוטים.
א. 
התכנית תיבנה ברמה מחוזית על ידי קצין אוכלוסייה מחוזי של צה"ל
והקב"ט/האחראי המחוזי על שע"ח של המשרד ובשיתוף עם קב"ט
מוסדות החינוך של הרשות המקומית, בהתאם לטבלה שלהלן:
 
ב. 
תכנית הדרכת מוסדות חינוך במחוז
   
מס' 
שעות
ההדרכה
בביה"ס
 
מס' ימי
ההדרכה
בביה"ס
תאריכי ההדרכה
מספר הכיתות
 

שם
ביה"ס
 

שם
הרשות
 


חודש
עד  מ-  ט'  ה' 
                 
                 
יש ליידע את מנהלי בתי הספר בסוף חודש אוגוסט על המועדים
המתוכננים להדרכה בבית הספר.
ג. 
יש לבצע תיאום פיזי בבית הספר חודש לפני תחילת הפעילות.
ד. 
יש לקיים מעקב ממוחשב שוטף חודשי אחר ביצוע ההדרכה במוסדות
החינוך לפי הטבלה שלהלן:
 
ה. 


סה"כ מס'
התלמידים
שהודרכו
מספר הכיתות
שהודרכו בפועל
 
מספר הכיתות  
המתוכנן
תאריכי ההדרכה  
בביה"ס
השם 
הרשות 
ט'  ה'  ט'  ה'  עד  מ- 
                 
                 

לפני הדרכת התלמידים תיערך הדרכה לסגל ההוראה של בית הספר
למשך כשעה ושלושים דקות, אחרי הצהריים, במהלך השבועיים שלפני
ההדרכה לתלמידים באותו מוסד חינוכי.
ו. 
בזמן הדרכת התלמידים חובה על המחנך/המורה האחראי להימצא
בכיתה.
ז. 
השיעור בנושא מרחבים מוגנים יועבר במקלט בית הספר.
 
ח. 
15.5 ביקורות במוסדות החינוך
אלה מטרות הביקורת שתיערך פעם בשנה בכל בית ספר:  א. 
לקבל תמונת מצב מקצועית עדכנית על כלל בתי הספר בנושאי
ההתגוננות לשעת חירום
 
1.   
לשמש בסיס עבודה לקמ"חים (קציני מוסדות חינוך של צה"ל)
להמשך ביצוע ביקורות על ידם
 
2.   
להעביר אינפורמציה מקצועית לרשות המקומית ולמנהלי בתי
הספר על בסיס ביקורות אלו כדי שהבעיות תטופלנה.
3.   
אלה הנושאים שיבוקרו על ידי המאלש"חים:  ב. 
תיק הביטחון המוסדי  1.   
המקלטים/המרחבים המוגנים  2.   
ציוד החירום.
3.   
לאחר בניית תכנית הביקורות ושיבוץ כלל בתי הספר במחוז/בעורף
תאושר התכנית ותופץ לידיעת מנהלי בתי הספר על ידי הקב"טים
ברשויות ולידיעת מנהלי מחלקות לבטיחות ולשעת חירום במחוז.
ג. 
כחודש מראש יתואם תאריך הביקורת טלפונית על ידי קצין מאלש"חים
מול מנהל בית הספר והעב"ט. סיכום התיאום יועבר לידיעת קב"ט
מוסדות החינוך של הרשות הרלוונטית.
ד. 
המאלש"ח ימלא דוח ביקורת ב-3 עותקים (ראה נספח לנוהל זה)
וישאיר עותק אחד שלו למנהל בית הספר ועותק אחד לקב"ט מוסדות
החינוך הרשותי.
ה. 
הדוח ייבדק על ידי קצין אוכלוסייה, שיזמן את הקמ"ח המחוזי פעם
בחודש לבדיקת כלל הדוחות ולהכנת תכנית ביקורות קמ"חים בהתאם.
במקביל יועבר עותק שלישי לקב"ט המחוזי.
 
ו. 
הקב"ט הרשותי יוודא תוך חודש שכל הליקויים אכן תוקנו.
 
ז. 
15.6 נספח לנוהל 15

דוח ביקורת קמ"ח/מאלש"ח בבית-הספר

תאריך הביקורת ______________

לכבוד
מנהל/ת בית-הספר ____________________
קב"ט מוס"ח הרשותי ___________________
הקב"ט המחוזי _______________________

1. נתוני המוסד
המחוז: __________ הרשות: __________ שם בית-הספר: __________
סמל המוסד: _________________ הכתובת: ____________________
סוג בית בית הספר: יסודי, חט"ב, תיכון (סמן במעגל ) מספר הכיתות:_________
מספר התלמידים: ____________
שם המנהל/ת: _________________ שם העב"ט: _________________


2. נושאי הבדיקה
     
הערות תקין*
קיים*
נושא הבדיקה  מס'
סיד'
         תיק ביטחון מוסדי מעודכן לאותה
שנת לימודים
1. 
         תיק ביטחון מוסדי ממוחשב מעודכן
לאותה שנת לימודים
2. 
יש לציין את תאריך
יציאתו ואת תוקפו
 
    חוזר המנכ"ל "נוהלי שעת חירום
במערכת החינוך"
3. 
         פנקס הנחיות ונתונים למצבי חירום
4. 
         כרזת רעידת אדמה
5. 
         כרזת שרפה  6. 
         כרזת חומר כימי/ביולוגי  7. 
         סרט על רעידת אדמה  8. 
         סרט על אופן חבישת המסכה  9. 
         אפודי זיהוי לצוותי החירום  10. 

* סמן V או -.* סמן V או -.

4. ציוד החירום לכל מקלט
 

הערות  
האם הוא בריכוז
רשותי?
 

תקין*  

קיים*  

נושא הבדיקה
מס' 
סיד'
            עמדת כיבוי אש בפתח המקלט  1. 
            תיק מגיש עזרה ראשונה  2. 
            אלונקה מתקפלת מאלומיניום  3. 
            מכלי מים מלאים  4. 
            שקיות ניילון לאשפה  5. 
            נייר טואלט  6. 
            כוסות חד-פעמיות  7. 
            מקלט טלוויזיה  8. 
            מקלט רדיו  9. 
            מגפון  10. 
            נוזל לחיטוי  11. 
            אם ציוד החירום במחסן 
הרשות - בדיקת הימצאותו
ותקינותו ע"י המנהל
12. 

* סמן V או -.


5. הערות כלליות וסיכום
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________


6. פרטי המבקר
______________           ______________            ____________
       השם הפרטי                       שם המשפחה                       חתימה

קמ"ח / מאלש"ח, שים לב!!!
נא לפקסס עותק מהדיווח מבית-הספר לקב"ט הרשות מיד בתום הביקורת.

העתק
- למנהל אגף הביטחון ושירותי החירום ברשות
- למנהל אגף/מח' החינוך ברשות.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/7(ב), ח' אדר תשס"ד, 1 במרס 2004