נוהל 16: פינוי בית ספר במצב חירום לצורך קליטת אוכלוסייה
מפונה

16.1 מבוא
יש מצבי חירום המחייבים פינוי אוכלוסייה רבה למרכזי קליטה שונים בארץ.
מרכזי הקליטה המתוכננים כיום אינם נותנים מענה לקליטת מאות אלפי איש
חסרי קורת גג, ומשרד הפנים, הממונה על קליטת אוכלוסייה מפונה, מנסה
לאתר מקומות נוספים שישמשו מרכזי קליטה.
משרד החינוך אישר למשרד הפנים/לראשות פס"ח (פינוי, סעד וחללים) לתכנן
בכל רשות מקומית כמה בתי-ספר, בהתאם לגודלה של הרשות, שישמשו
מרכזי קליטה לאוכלוסייה מפונה בשעת חירום/במצבי חירום.


16.2 הנחיות לקביעת בית-הספר כמרכז קליטה
קביעת בית-הספר כמרכז קליטה תבוצע על ידי הרשות המקומית,
בתיאום עם רשות פס"ח במשרד הפנים ועם מנהל בית-הספר.
א. 
ברשויות גדולות יש לשאוף שבית-הספר שייקבע כמרכז קליטה יהיה
על-יסודי.
ב. 
הרשות המקומית אחראית על קליטת האוכלוסייה המפונה בבית-הספר
ועל הטיפול השוטף בה.
ג. 
יש לוודא שכמות המבנים בבית-הספר תתאים לקליטת 500 איש
לפחות.
ד. 
אלה המתקנים שיועמדו לרשות האוכלוסייה המפונה (הנקלטת):  ה. 
כיתות הלימוד (לא כולל חדרי מעבדה ומחשב)  1)   
אולמות ספורט  2)   
מתקני שירותים  3)   
משרד אחד עם אפשרות התחברות לטלפון ולפקס'.
4)   
עובדי הרשות של אותו בית-ספר יפעלו על פי הנחיית הרשות המקומית.
ו. 
יש לשאוף שבית-הספר שייבחר לשמש מרכז קליטה יהיה במיקום
שיאפשר את פיזור התלמידים לבתי-ספר קרובים בעת חידוש הלימודים
או במשמרת שנייה.
 
ז. 

16.3 ההכנות לביצוע בשגרה ע"י סגל בית-הספר
עם קבלת ההנחיה מהרשות המקומית שבית-הספר נקבע כמרכז קליטה
יש לבצע את הפעולות האלה:
א. 
יש לקבוע את המיקום ואת כמות הכיתות המתפנות.  1)   
יש לקבוע את המיקום ואת הכמות של מתקני השירותים.  2)   
יש לקבוע את מיקום המשרד ואת המקום להתחברות לטלפון
ולפקס'.
 
3)   
יש לתכנן נעילת חדרי מעבדה ומחשב.  4)   
יש לקבוע תכנית לריכוז ציוד יקר ערך ולנעילתו באחד החדרים.  5)   
יש לקבוע את מיקום הציוד של כיבוי האש והעזרה הראשונה.
6)   
יש לוודא את הימצאות השרת/איש האחזקה בבית-הספר יחד עם
האוכלוסייה הנקלטת בבית-הספר.
ב. 
יש להכין תכנית לפיזור התלמידים לפי שכבות הגיל לבתי-ספר קרובים
בתיאום עם מנהל מחלקת החינוך ברשות.
ג. 
יש להכין תכנית לפיזור סגל ההוראה יחד עם התלמידים לבתי-ספר
אחרים.
ד. 
יש ליצור קשר עם מנהלי בתי-הספר שהתלמידים מתפנים אליהם
ולהכין תכנית לימודים פרטנית להמשך קיום הלימודים באותם
בתי-ספר.
ה. 
יש להכין דף מידע להורים עם פירוט של שם בית-הספר שבו ילמדו
ילדיהם.
ו. 
יש להכין טופס על הציוד ועל המבנה המתפנים לחתימה על ידי הגוף
הנקלט.
 
ז. 

16.4 סדר הפעולות לביצוע עם קבלת הנחיה לפינוי בית-הספר
יש לקבל אישור טלפוני לפינוי ממנהל מחלקת החינוך ברשות ומקב"ט
מוסדות החינוך של הרשות המקומית.
א. 
יש לרכז את סגל בית-הספר ולתת לו הנחיות לביצוע.
ב. 
יש לפנות מהכיתות המיועדות לקליטה ציוד יקר ערך ולאחסנו בחדר
נעול.
ג. 
יש לנעול את המעבדות ואת חדרי המחשב.
ד. 
יש לנתק את ברזי הגז והחשמל בכיתות הנעולות האלה.
ה. 
יש לרכז בחדר נעול כל ציוד יקר ערך מכלל בית-הספר.
ו. 
יש לפנות חדר שישמש משרד.
ז. 
המחנך ירכז את התלמידים וייתן להם הסבר מפורט לגבי פיזורם בין
בתי-ספר אחרים.
ח. 
יש ליצור קשר עם מנהלי בתי-הספר הקולטים את התלמידים ולדאוג
להיערכותם בהתאם.
ט. 
יש לחלק דפי מידע להורים.
י. 
יש לבצע סיור עם איש האחזקה/השרת ולקבוע במדויק את כל
המתקנים המועברים לאוכלוסייה הנקלטת.
יא. 
יש להחתים כל גוף המקבל כיתה/מתקן.
 
יב. 

16.5 מינהלת מתקן הקליטה
מינהלת מתקן הקליטה תתבסס על סגל בית-הספר שפונה, כדלקמן:
1)     מנהל בית הספר - מנהל המתקן

2)     סגן מנהל בית הספר - ממלא מקום של מנהל המתקן

3)     מורה בכיר - סגן מנהל מתקן

4)     מורה בכיר - מנהל מרכז הקליטה והרישום

5)     מורה בכיר - סגן מנהל מרכז הקליטה והרישום

6) מורה בכיר - מנהל מרכז המידע.
א. 
יתר בעלי התפקידים למתקן יוקצו על ידי הרשות המקומית.
 
ב. 


16.6 נספחים לנוהל 16
נספח א לנוהל 16

תכנון בתי הספר לשמש מרכזי קליטה בשע"ח
הערות
קיבולת
המבנה לקליטת
האוכלוסייה
המפונה
 
מס'
התלמידים
המתוכננים
להתפנות
 מס' הטלפוןהכתובתשם המוסד


מס'
סיד'
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             


נספח ב לנוהל 16

תכנון בתי הספר לקליטת תלמידים מבתי-ספר מפוניםהערות
מס'
הכיתות
הנקלטות
 
מס'
התלמידים
הנקלטים
 


מס' הטלפון


הכתובת

שם המוסד
הקולט
 

מס'
סיד'
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/7(ב), ח' אדר תשס"ד, 1 במרס 2004