נוהל 18: הפעלת מוסדות החינוך המיוחד במצבי חירום

18.1 מבוא
נוהל זה יובא לידיעתם של סגל המורים והמחנכים במוסד וכל הצוות
המקצועי והטיפולי (הסייעות) הפועל במוסד החינוכי. חלקים מחוזר זה
יועברו לידיעת ההורים על פי החלטת מנהל המוסד.


18.2 התארגנות לקיום הלימודים
ההחלטה על שינויים בזמני תחילת הלימודים כתוצאה מתכנון ההסעות
תתקבל על ידי המחלקה לחינוך ברשות המקומית שבה המוסד נמצא
ותובא לידיעת כל הרשויות שמהן התלמידים מגיעים.
א. 
ההחלטה על שינויים בזמני התחלת הלימודים כתוצאה משיקולים
ביטחוניים תתקבל באגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך בתיאום עם
המחוזות הרלוונטיים.
ב. 
תכנית הלימודים הרגילה משמשת בסיס לתכנית הלימודים לשעת
חירום; שינויים בתכנית ייעשו עקב העדר סגל הוראה או ציוד סיעודי או
כתוצאה מבעיות ביטחון ובטיחות המחייבות את המנהל להדגיש את
הנושאים המתחייבים מהמצב החדש.
ג. 
הצוות הרב-מקצועי של המסגרת החינוכית בכל מוסד יבנה תכנית
אלטרנטיבית לשעת חירום כבר בתחילת שנת הלימודים.
 
ד. 

18.3 מוסדות החינוך כמפעלים חיוניים
בהתאם להחלטה של משרד העבודה והרווחה הממונה על מפעלים
חיוניים בשעת חירום סוכם שכל מוסדות החינוך בארץ יוגדרו בשעת
חירום כ"מפעלים חיוניים" לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום,
התשנ"ז-1967.
א. 
אם וכאשר תתקבל החלטה בממשלה על הכרזת מצב חירום ויוחלט על
הפעלת חוק שירות העבודה בשעת חירום, יחול החוק על כל עובדי
מערכת החינוך (להוציא חייבי שירות ביטחון שנקראו להתייצב לשירות
מילואים פעיל).
ב. 
ההחלטה על כניסת החוק לתוקפו תפורסם באמצעי התקשורת, ופרסום
זה מחייב את עובדי מערכת החינוך להתייצב במקום עבודתם.
ג. 
תיתכן אפשרות נוספת, שמנהל המוסד יקבל בכתב את הפעלת החוק כצו
קוקלטיבי ובו ירשום את כל שמות המורים/העובדים במוסד ויתלה זאת
על לוח המודעות (דוגמאות ראה בנספח לנוהל זה).
 
ד. 

18.4 מצבי כוננות וחירום
ההחלטה על קיום לימודים בשעת חירום תינתן בהתאם לאפשרויות
ולתנאים שישררו באותה עת, וההקפדה על ביטחונם ועל שלומם של
התלמידים תהיה תנאי ראשון בשיקול הדעת על קיום לימודים או על
הפסקתם.
א. 
מצבי הכוננות והחירום השונים יוכרזו על פי החלטות הממשלה ומערכת
הביטחון. הודעה על הכרזת מצב כוננות תימסר למנהל המוסד על ידי
אחד הגורמים האלה:
1)      מנהל המחוז הרלוונטי במשרד החינוך

2)      האגף לחינוך מיוחד

3)      הרשות המקומית.
ב. 
הוראות נוספות לפעילות בזמן חירום, מעבר לאלה המובאות בנוהל זה,
תפורסמנה במידת הצורך בעת החלת מצב החירום.
 
ג. 

18.5 הפעולות שמנהל המוסד אחראי לביצוען
להלן פירוט הפעולות שהנהלת כל מסגרת חינוכית חייבת לבצע עם תחילת
שנת הלימודים כדי להכין את המוסד לשעת חירום/למצבי חירום:
בתקופת רגיעה  א. 
עדכון כל הטבלאות המופיעות בתיק הביטחון המוסדי  1)   
העברת השינויים למחלקת החינוך ברשות המקומית לא
יאוחר מאחד באוקטובר כל שנה
 
א)   
קבלת עדכונים מהרשות המקומית  ב)   
העברת דרישה לרשות המקומית לתגבור כוח האדם בשעת
חירום (הדרישה תתבסס על כמות התלמידים מול סגל
הוראה שנשאר במוסד ואינו מתגייס לצה"ל).
 
ג)   
מינוי בעלי תפקידים כדלקמן:  2)   
ממלא מקום למנהל (אם המנהל חייב גיוס)  א)   
עוזר ביטחון ובטיחות למנהל - מורה בכיר או כל איש סגל
בכיר במוסד כעוזר ביטחון למנהל
 
ב)   
ממונה על צוות עזרה ראשונה, איש סגל - מומלץ שיהיה בוגר
קורס מגישי עזרה ראשונה של משרד החינוך
 
ג)   
איש סגל הממונה על צוות כיבוי האש  ד)   
איש סגל הממונה על צוות הסדרנים  ה)   
איש סגל הממונה על צוות התרופות.
 
ו)   
קביעת צוותי חירום במוסד
כמות צוותי החירום בכל מוסד תהיה בהתאם לכמות התלמידים.
לכל קבוצת תלמידים שיש בה עד 100 איש יהיה צוות אחד מכל
הצוותים המפורטים להלן:
 
3)   
צוות עזרה ראשונה: הצוות ימנה 5 אנשים מתוך סגל
המוסד שיהיו מסוגלים להרים תלמיד על אלונקה, ובראשם
יהיה איש סגל אחראי - מומלץ שיהיה בוגר קורס מגישי
עזרה ראשונה.
 
א)   
צוות כיבוי אש: הצוות ימנה 5 אנשים מתוך סגל המוסד
שיהיו מסוגלים לכבות שרפה מקומית ועברו השתלמות
בתחנת הכיבוי המקומית.
 
ב)   
צוותי סדרנים: הצוות ימנה 5 אנשים מתוך סגל המוסד.  ג)   
צוות תרופות: צוות זה יהיה שונה ממוסד למוסד כדלקמן:
במוסד שכל התרופות מרוכזות במקום אחד ימונה איש
סגל שמתפקידו לקחת את כל התרופות ולספקן
לתלמידים על פי המינונים השונים.  
1) 
במוסד שהתרופות צמודות לכל כיתה ימונה אדם אחד
מתוך סגל ההוראה של כל כיתה שיהיה אחראי לקחת
את התרופות ולספקן לתלמידים על פי המינונים
השונים.
 
2) 
ד)   
מינוי מטה חירום מוסדי בהרכב זה:  4)   
מנהל המוסד או ממלא מקומו (אם המנהל חייב גיוס)  א)   
סגן מנהל המוסד  ב)   
העב"ט - העוזר לביטחון ולבטיחות  ג)   
יו"ר ועד ההורים  ד)   
היועץ החינוכי/הפסיכולוג  ה)   
סגל ההוראה שמונה לאחראי על צוותי החירום  ו)   
בעלי תפקידים נוספים על פי קביעת מנהל המוסד, כגון רופא,
סייעת, אחות, מזכירה, שרת/אם בית / מנהל אחזקה.
 
ז)   
תפקידים נוספים  5)   
על המנהל לבדוק את תקינות המקלטים/המרחבים המוגנים
ולדווח לקב"ט ברשות על ליקויים.
 
א)   
עליו לבדוק את תקינותם של ציוד החירום, ציוד העזרה
הראשונה, ציוד כיבוי האש, וכן את ציוד החירום במקלט,
את כשירותו ואת התאמתו לתקן.
 
ב)   
עליו לתכנן ולבצע תרגולת כניסה למקלטים/למרחבים
המוגנים ושהייה בתוכם כמפורט בנוהל 4 של חוזר זה.
 
ג)   
עליו לבדוק את מערך ההיסעים עם כל רשות מקומית
השולחת את התלמידים ולוודא שיש חוזה התקשרות עם
חברת ההסעות המחייב אותה לפעול גם בשעת חירום.
 
ד)   
עליו לתכנן מערך היסעים לסגל ההוראה שאינו גר ביישוב
שבו המוסד החינוכי ממוקם.
 
ה)   
עם ההכרזה על מצב כוננות/חירום  ב. 
עם ההכרזה על מצב כוננות/חירום יפעיל המנהל את מטה החירום.
1)   
מטה החירום יפעל בתוך מרחב מוגן שייקבע על ידי המנהל
בתיאום עם העב"ט. יש לוודא שבמקלט זה תהיה נקודת חיבור
לטלפון מקבילה לנקודה שבמזכירות המוסד.
 
2)   
במקום שיימצא בו מטה החירום יש להכין תיק נהלים לשעת
חירום ובו
ירוכזו -
א) תיק הביטחון המוסדי;
ב) חוזר המנכ"ל לשעת חירום;
ג) תכנית פדגוגית להפעלת התלמידים;
ד) הוראות והנחיות נוספות.
 
3)   
על המנהל לכנס את כל סגל ההוראה והעובדים במוסד ולהודיע
להם על מצב הכוננות ולהורות להם לפעול על פי הגדרת תפקידים
בשעת חירום.
 
4)   
במוסד חינוכי שאפשר לתקשר בו עם התלמידים יש לכנסם
ולהסביר להם את המצב ולתדרך אותם כיצד לפעול.
 
5)   
על המנהל לוודא שהעב"ט מבצע את כל הפעולות המוטלות עליו.  6)   
עליו לבדוק את סידורי האזעקה במוסד.  7)   
עליו לבדוק את המקלטים/את המרחבים המוגנים ולוודא שהם
ערוכים ומוכנים למלא את ייעודם.
 
8)   
עליו לוודא שכל ציוד החירום קיים במוסד ושהוא תקין.  9)   
עליו לבדוק את תכניות הלימודים ואת התאמתן למצב החדש.  10)
 
עליו לבדוק את תיק הביטחון המוסדי ולעדכן את מנהל מחלקת
החינוך ברשות המקומית.
11)
 
עליו לערוך תרגיל כניסה ויציאה מהמקלט/מהמרחב המוגן. במוסד
שאי אפשר לצאת דרך פתחי החירום יצאו התלמידים דרך הדלת
בלבד.
 
12)
 
עליו לתרגל כניסת ילדים מוגבלים על כיסאות גלגלים
למקלט/למרחב המוגן.
 
13)
 
עליו לבדוק את מצבת סגל ההוראה ואת הצורך בתגבור  14)
 
עם הפעלת צו הקריאה לשירות עבודה עליו לכנס את כל סגל
המוסד ולהודיע להם על כך, וכן לתלות את הצו על גבי לוחות
המודעות.
 
15)
 
עליו לדווח מדי יום למנהל מחלקת החינוך ברשות על מצבת
התלמידים לאותו יום.
 
16)
 
עליו לדאוג לחלוקת חומר לתלמידים על פי רמתם.  17)
 
עליו להדפיס ולהפיץ להורים הנחיות בעקבות מצב החירום.
 
18)
 

18.6 הפעולות שהעב"ט חייב לבצע ברגיעה
עליו לסייע למנהל המוסד בכל הפעולות הקשורות לביטחון השוטף
ולהיערכות לשעת חירום/למצבי חירום.
א. 
עליו לוודא שכל בעלי התפקידים ממלאים את תפקידם על פי ההוראות.
ב. 
עליו לוודא את קיום האבטחה ואת הגברתה במידת הצורך.
ג. 
עליו לפעול על פי הנחיות מנהל המוסד.
 
ד. 

18.7 הפעולות שמחנך הכיתה/הצוות חייב לבצע ברגיעה
עליו לדאוג לרישום הנוכחות של התלמידים בכיתה בכניסה/ביציאה
מהמקלט/מהמרחב המוגן.
א. 
עליו להעביר את רשימת התלמידים שלא התייצבו למזכירות המוסד.
ב. 
עליו להנחות את התלמידים בהתאם לרמתם לגבי סידורי הביטחון
במוסד.
ג. 
עליו לוודא שכל ההנחיות וההוראות שהמוסד מפרסם להורים אכן
תגענה אליהם.
ד. 
עליו לסייע לצוות הרב-מקצועי בהכנת תכנית להעסקת התלמידים בתוך
המקלט/המרחב המוגן.
ה. 
עליו לבדוק ולתרגל את דרכי היציאה מהכיתה למקלט בנתיב הבטוח
והמהיר ביותר.
ו. 
עליו לבדוק ולתרגל את דרכי היציאה מהכיתה לשטח כינוס בנתיב
הבטוח והמהיר ביותר.
 
ז. 

18.8 צוותי החירום ותפקידיהם
צוות עזרה ראשונה
הצוות יורכב מאיש סגל (מומלץ שיהיה מורה שעבר הכשרה כמגיש
עזרה ראשונה) ומעוד 4 אנשי סגל מהמוסד (מומלץ שגם הם יוכשרו
כמגישי עזרה ראשונה).

אלה תפקידיו:
1)      מתן עזרה ראשונה לנפגעים ופינוים לנקודת ריכוז נפגעים

2)      בדיקת הימצאותו ותקינותו של ציוד העזרה הראשונה

3)      תרגול צוות עזרה ראשונה בהובלת נפגעים

4)      קביעת מיקומו של הצוות בעת חירום.
 
א. 
צוות כיבוי אש
1)      ביצוע פעולות כיבוי ראשוניות עד להגעת צוות הכיבוי המקצועי

2)      הכרת השימוש בציוד הכיבוי

3)      הכרת מיקומו של ציוד הכיבוי ברחבי המוסד

4)      בדיקת תקינותו של ציוד הכיבוי

5)      תרגול צוות הכיבוי בכיבוי שרפות יזומות

6)      הכוונת שירותי הכיבוי לעבר מוקד השרפה

7)      הכרת מיקומם של מפסקי החשמל והגז לצורך ניתוקם בעת שרפה

8)      קבלת הכשרה מקצועית על ידי תחנת הכיבוי המקומית

9)      השלמת ציוד הכיבוי לאחר אירוע של שרפה.
 
ב. 
צוות הסדרנים
1)      הכוונת התלמידים ביציאה מהכיתות למקלט/למרחב המוגן או לשטח
         הכינוס
2)      הכרת המיקום של המקלטים/המרחבים המוגנים ושטחי הכינוס

3)      בדיקת תקינותם של פתחי החירום במקלטים/במרחבים המוגנים

4)      הכרת נקודות פינוי הנפגעים

5)      הכרת נקודות כיבוי אש

6)      בדיקה והכרה של דרכי הגישה למקלטים ולשטחי הכינוס

7)      הכרת מיקומם של מפסקי החשמל וברזי הגז והמים.
 
ג. 
צוות התרופות
1)      מתן תרופות לתלמידים על פי המינונים השונים

2)      הכרת מקומן של התרופות במזכירות או בכל כיתה

3)      הכרת כל סוגי התרופות והתאמתן לתלמידים

4)      רענון שוטף של התרופות.
 
ד. 

18.9 תרגילים
מנהל המוסד יתרגל את אוכלוסיית המוסד פעמיים בשנה, ובכלל זה את
בעלי התפקידים בתרחישים האלה:

1)      כניסה ויציאה למקלט/למרחב המוגן ושהייה בתוכו

2)      רעידת אדמה

3)      דליפת חומרים מסוכנים

4)      שרפה - יציאה לשטח כינוס.
 
א. 
התרגיל הראשון יבוצע במהלך החודשים הראשונים של תחילת שנת
הלימודים ויבוקר על ידי קב"ט מוסדות החינוך הרשותי בתיאום מלא
עם הנהלת המוסד.
כל מנהל מוסד רשאי לתרגל במהלך השנה את כל אחד מסוגי
התרחישים המפורטים לעיל.
ב. 
התרגיל השני המסכם הוא תרגיל התגוננות ארצי החל באותו יום בכל
מוסדות החינוך בארץ. יש לסכם את מתווה התרגיל כ-3 חודשים לפני
ביצועו.
צוותי החירום בכל מוסד יתורגלו באופן עצמאי, ורק לאחר מכן ישולבו
בתרגיל זה.
 
ג. 

18.10 נספח לנוהל 18
תכנון, ארגון ותרגול של המוסד לכניסה למקלט/למרחב המוגן בזמן
הלימודים

מבוא  1. 
כשיש התראה על ירי טילים יש להיכנס מיד למקלט/למרחב המוגן.
זמן ההתראה הקצר מרגע שיגור הטיל ועד לפגיעתו מחייב את
מוסדות החינוך להיערך לכניסה מהר ככל האפשר ובצורה בטוחה
ומסודרת.
 
א.   
באוכלוסיית מוסדות החינוך המיוחד הנושא מורכב יותר, מאחר
שחלק גדול מהתלמידים אינם ניידים עצמאית ויש צורך להובילם,
וחלקם הם אף בכיסאות גלגלים.
 
ב.   
מטרת נספח זה היא להנחות את מנהל המוסד ואת בעלי
התפקידים כיצד לתכנן ולארגן את המוסד לכניסה מהירה
למקלט/למרחב המוגן ולתרגל את אוכלוסיית המוסד בכניסה
מהירה ובטוחה לאותם מרחבי מיגון.
 
ג.   
אין מוסד אחד דומה למשנהו, ולכן יש להתאים וליישם את האמור
בנספח זה לכל מוסד ומוסד בהתאם למבנהו, לחצרותיו,
למקלטיו/למרחבים המוגנים שבו, לגודל אוכלוסייתו ולמגבלות
תלמידיו.
ד.   

תקלות העלולות להיגרם עם מתן אות האזעקה לכניסה למקלט
2. 
יציאה מהירה ובלתי מאורגנת של התלמידים מהכיתות למסדרונות
ומשם לחדרי המדרגות ולמקלטים יוצרת דוחק רב, צפיפות
וצווארי בקבוק, וכתוצאה מכך גם גורמת בהלה ופציעות.
 
א.   
הקמת רעש ביציאה תגרום לאי-שליטה ולאי שמיעת ההוראות
וההנחיות של המחנכים.
 
ב.   
הצטופפות בכניסה למקלט לא תאפשר כניסה פנימה של כל
התלמידים המיועדים לאותו מקלט/מרחב מוגן.
 
ג.   
תלמידים נכים ולקויי חושים עלולים להיפגע יותר מאשר תלמידים
רגילים ואף לאבד את הכיוון למקלט.
 
ד.   
כדי למנוע תקלות אלו יש לבצע את הפעולות האלה:  3. 
יש להבהיר לתלמידים ולסגל המוסד שההתארגנות לכניסה
למקלט/למרחב המוגן חייבת להיות במסגרת כיתתית/צוותית
והמורה או איש הסגל המלמד את הכיתה או את הצוות באותו זמן
חייב להיות צמוד לכיתה עם מתן אות הארגעה והחזרה לכיתות.
א.   
יש לקבוע מראש את צירי התנועה ואת סדר התנועה של כל
כיתה/צוות.
 
ב.   
סדר התנועה יהיה כמובן על פי קרבתן של אותן כיתות
למקלט/למרחב המוגן.
 
ג.   
במוסד שיש בו ילדים נכים/ילדים על כיסאות גלגלים יש לאפשר
להם להיכנס ראשונים.
 
ד.   
מומלץ לבדוק את האפשרות למקם את אותם ילדים נכים בכיתה
שתהיה קרובה ככל האפשר למקלט/למרחב המוגן.
 
ה.   
בכיתות שיש בה נכים/לקויי חושים יש להצמיד אליהם מבוגר
שיוביל אותם מהכיתה למקלט ובחזרה.
 
ו.   
יש לשאוף שצירי התנועה יהיו בתוך מסדרונות ולא בשטח פתוח.  ז.   
יש לקבוע מראש את סדר הכיתות הנכנסות למקלט.  ח.   
יש לסמן את מיקומה של כל כיתה בתוך המקלט/המרחב המוגן.  ט.   
יש לתכנן מראש את מיקומם של הסדרנים לאורך הצירים.  י.   
לכל מקלט/מרחב מוגן ימונה מורה/איש סגל אחראי שיוודא את
כניסתן של הכיתות ואת מיקומן בתוך המקלט/המרחב המוגן.
 
יא.   
במוסדות חינוך שהתלמידים מתניידים בהם עצמאית יש למנות
צוות סורקים שיוודאו שלא נשאר תלמיד באחת הכיתות או בחדרי
השירותים.
 
יב.   
במוסדות חינוך שתלמידיהם אינם ניידים מחנך הכיתה אחראי
לוודא שלא נשארו תלמידים בכיתה.
 
יג.   
יש לקבוע מראש את מיקומם של צוותי העזרה הראשונה וכיבוי
האש.
 
יד.   
הפעולות שתבוצענה בהישמע אות אזעקה  4. 
כיתות שיש בהן תלמידים המתניידים עצמאית תתארגנה לתזוזה
מיידית; ההתארגנות תהיה בתוך הכיתה, בצמוד לקירות ולא ליד
חלונות.
 
א.   
התלמידים יצאו מהכיתה ויתארגנו לאורך המסדרון במידת
האפשר.
 
ב.   
מורים ואנשי סגל בעלי תפקידים ינועו כל אחד למקומו כפי שנקבע
מראש.
 
ג.   
תלמידים המוגבלים פיזית ינועו בליווי מבוגרים בהתאם לתכנית
הבית-ספרית שתותאם לאוכלוסיית התלמידים ולכמות סגל
ההוראה.
 
ד.   
צוותי הסדרנים ינועו עצמאית למקומותיהם.  ה.   
צוותי העזרה ראשונה וכיבוי האש ייקחו את ציודם ויתמקמו
במקום שנקבע מראש.
ו.   
אחראי התרופות ידאג לקחת את התרופות ולהצטרף לתלמידים
בהתאם למיקומם.
 
ז.   
לאחר התארגנות התלמידים בכיתות תתחלנה הכיתות לנוע לכיוון
המקלט/המרחב המוגן בראשות מוריהן על פי הסדר שנקבע מראש
או בהתאם להוראות שתינתנה במקום.
 
ח.   
אין להרשות תנועה נגדית של תלמידים.  ט.   
לאחר כניסת הכיתה למקלט/למרחב המוגן ייערך מפקד של הכיתה
על ידי המורה האחראי.
 
י.   
לאחר כניסת הכיתות למקלט/למרחב המוגן תבוצע סריקה
במקומות שסוכמו מראש על ידי אנשי הסגל שנקבעו לכך, ולאחר
מכן הם יצטרפו למקלט.
 
יא.   
בתוך המקלט/המרחב המוגן יש לדאוג להפעלתם של התלמידים
כדי להרגיעם.
 
יב.   
יש לגלות עירנות לגבי התנהגויות יוצאות דופן של התלמידים.  יג.   
באירועים המחייבים חבישת מסכות בתוך המקלט יש להתארגן
באופן שיהיו די אנשי סגל שיוכלו להלביש לתלמידים את ערכות
המגן.
 
יד.   
במקלט/במרחב מוגן שהותקנה בו מערכת סינון מרכזית אין צורך
לחבוש ערכות מגן.
 
טו.   
הפעולות שתבוצענה לאחר הישמע אות הארגעה  5. 
הכיתות תתארגנה בראשות המורים ותהיינה מוכנות לתזוזה;
ההוראה ליציאה של כל כיתה מהמקלט תינתן על-ידי המורה
האחראי לאותו מקלט/מרחב מוגן.
 
א.   
סדר התנועה לכיתות יהיה הפוך מסדר הכניסה למקלט/למרחב
המוגן: הכיתה שנכנסה אחרונה תצא ראשונה.
 
ב.   
יש לוודא שהסדרנים יצאו ראשונים ויתמקמו במקומותיהם.  ג.   
יש להסיר את המסכות מיד עם הישמע אות הארגעה ולפני היציאה
לכיתות.
 
ד.   
ביקורת מערכת הסינון
במקלט שהותקנה בו מערכת סינון מרכזית יש לבצע ביקורת פעם בשנה
על ידי החברה המתקינה במימון הרשות המקומית/הבעלות.
 
6. 

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/7(ב), ח' אדר תשס"ד, 1 במרס 2004