נוהל 19: היערכות תנועות הנוער לחירום

1. כללי
תנועות הנוער המוכרות על ידי מינהל החברה והנוער במשרד החינוך
מתוקצבות בסיוע המשרד.
1.1 
נוהלי הביטחון והבטיחות בפעילות חוץ מחייבים את תנועות הנוער כמו
כל מוסד חינוכי אחר.
1.2 
הנחיות הביטחון לסניפי תנועות הנוער ברשויות המקומיות תינתנה על
ידי קב"טי הרשויות המונחים מקצועית על ידי משטרת ישראל ומשרד
החינוך.
 
1.3 
2. מטרת הנוהל
מטרת נוהל זה היא לפרט את ההנחיות להיערכות סניפי תנועות הנוער
ברשויות המקומיות בעת חירום.

3. פירוט הנוהל
כל סניף של תנועת נוער הפועל במבנה שאין בו מקלט/מרחב מוגן או שאי
אפשר להגיע ממנו למקלט/למרחב מוגן ציבורי תוך 3 דקות מהאזעקה
לא יופעל בחירום.
3.1 
ייתכן מצב שבו תינתן הנחיה על ידי משרד החינוך/קב"ט הרשות
המקומית לא לקיים פעילות גם בסניף שיש בו מקלט/מרחב מוגן,
בהתאם להתראות של מערכת הביטחון.
3.2 
יש למנות אחראי לכל מקלט/מרחב מוגן.
3.3 
יש להכין תכנית להפעלת התלמידים בתוך המקלט/המרחב המוגן.
3.4 
יש להכין רשימות שמיות של כל התלמידים שתימצאנה באופן קבוע
בידי כל מדריך קבוצה.
 
3.5 
4. סדר הפעולות בעת ירי ללא התראה
יש לשכב על הרצפה ולגונן על הראש בידיים.
4.1 
יש להתרחק מחלונות ומפתחים.
4.2 
יש להמתין להנחיות מערכת הביטחון באשר לכניסה למקלט/למרחב
המוגן או לפינוי הביתה.
 
4.3 
5. סדר הפעולות בעת ירי בהתראה
יש להיכנס באופן מסודר למקלט/למרחב המוגן.
5.1 
יש לסגור דלתות וחלונות.
5.2 
יש להפעיל את התלמידים בתוך המקלט/המרחב מוגן.
5.3 
יש להאזין להנחיות מערכת הביטחון באמצעי התקשורת.
 
5.4 
6. שילוב התלמידים במשימות התנדבותיות במסגרת הרשות
המקומית
יש ליצור קשר עם הממונה על המתנדבים בכל רשות מקומית.
6.1 
יש להכין את רשימות המתנדבים מראש, עם מכתב שיופנה להורים כדי
לקבל את הסכמתם להתנדבות ילדם.
6.2 
יש לוודא עם הרשות המקומית שהיא תבטח כל תלמיד שיתנדב
למשימה כלשהי במסגרתה.
6.3 
כל פעולת התנדבות תתבצע רק בשעות החופשיות של התלמיד ולא
במסגרת הלימודים.
 
6.4 

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/7(ב), ח' אדר תשס"ד, 1 במרס 2004