נוהל 2: הפעלת מוסדות החינוך במצבי-חירום

2.1 מבוא
נוהל זה יובא לידיעתם של המורים והמחנכים במוסד. חלקים ממנו יועברו
להורים וחלקים אחרים לתלמידים, על פי שיקול דעתו של המנהל.


2.2 התארגנות לקיום הלימודים
עם הכרזת שעת-חירום ייתכנו שינויים בשעת תחילת הלימודים בבוקר,
כתוצאה משיקולים ביטחוניים ומאפשרויות ההסעה של התחבורה
הציבורית:
 
א. 
ברשויות עירוניות גדולות, שבהן ההסעות של תלמידי
חטיבת-הביניים והחטיבה העליונה תלויות בתחבורה הציבורית,
תידחה, במידת הצורך, התחלת הלימודים לשעה 9 בבוקר. הוא
הדין לגבי בתי-ספר יסודיים (ובכלל זה החינוך המיוחד), שרוב
תלמידיהם נוסעים בתחבורה ציבורית.
 
1)   
בבתי ספר או בכיתות שבהם הלימודים מתחילים בשעת רגיעה
בשעה 7 בבוקר לא תשונה שעת תחילת הלימודים גם בשעת-חירום
(להוציא שינויים כתוצאה משיקולים ביטחוניים).
 
2)   
ההחלטה על שינויים בזמני תחילת הלימודים כתוצאה מבעיות
בתחבורה הציבורית תתקבל על ידי המחלקה לחינוך ברשות
המקומית, בתיאום מוקדם עם הנהלות מוסדות החינוך.
 
3)   
ההחלטה על שינויים בשעת התחלת הלימודים כתוצאה משיקולים
ביטחוניים תתקבל בהנהלת משרד החינוך ובתיאום עם מחוזות
המשרד הרלוונטיים ועם הרשות המקומית.
4)   
תכנית הלימודים הרגילה משמשת בסיס לתכנית הלימודים בשעת
חירום. שינויים בה ייעשו עקב העדר מורים למקצוע כלשהו, עקב בעיות
ביטחון ובטיחות ולרגל הצורך להדגיש נושאים אחרים המתחייבים
מהמצב. השינויים ייעשו על-פי שיקול דעתו של מנהל בית הספר,
בהתייעצות עם המפקח על בתי הספר.
שינויים כלליים בתכנית הלימודים ייעשו לפי ההנחיות של המזכירות
הפדגוגיות במשרדנו. יש להימנע, במידת האפשר, מאלתורים בתכנית
הלימודים. השינויים המתחייבים ממצב-החירום צריכים להיות
מתוכננים ובעלי אופי של קבע.
ב. 
בשעת חירום יועמדו מנהלי בתי-הספר לפני הצורך בשינויים במערכת
הלימודים לרגל גיוסם של מורי מקצועות מסוימים ומילוי מקומם על ידי
מורים שאינם מומחים באותם המקצועות, וכן כתוצאה משינוי
בקדימויות בשימוש במתקני בית-הספר הנובע משעת חירום, וכמו כן
כתוצאה מאילוצי ביטחון ובטיחות. השינויים יהיו מתוכננים, ומנהל
בית הספר ישתדל לשוות להם אופי של קבע.
ג. 
פעולות ההסברה חשובות מאוד בשעת חירום, ויש לטפח אותן. עם זאת,
יש להיזהר מהגזמה בפעולות אלה, הן בדרכי הארגון והן בזמן
ובמשאבים האחרים המוקדשים להן. יש להימנע מפעולות הסברה
הקשורות בארגון מסובך, כגון הסעת תלמידים למרחקים וכינוס מספר
גדול של תלמידים במקום אחד. אין מקום לעצרות בימי חירום. יש
לעודד את המחנכים לשלב בפעולות ההסברה קריאה בעיתון היומי,
האזנה לרדיו וצפייה בטלוויזיה. הסברה כזאת טבעית יותר ומובנת יותר
לתלמידים.
ד. 
בתי הספר יתארגנו בצורה שתאפשר להם להאריך את יום הלימודים
לתלמידים שאין עליהם השגחה בבית מסיבות שעת חירום (גיוס
ההורים, ריתוקם למקום עבודה חיוני וכיו"ב).
ה. 


2.3 מוסדות חינוך - "מפעלים חיוניים"
על פי החלטת הממונה על כוח אדם בחירום במשרד העבודה יוגדרו
הגופים הבאים המעסיקים עובדי הוראה כמפעלים חיוניים:
1) משרד החינוך התרבות והספורט
2) הרשויות המקומיות
3) רשת אורט
4) רשת עמל
5) רשת מעיין החינוך התורני
6) רשת מעיין החינוך העצמאי
7) רשת אמי"ת.
א. 
אם וכאשר תתקבל על ידי הממשלה החלטה על הכרזת מצב חירום,
ויוחלט על הפעלת חוק שירות העבודה בשעת חירום, יחול החוק על כל
עובדי מערכת החינוך (להוציא חייבי שירות ביטחון שנקראו להתייצב
לשירות מילואים פעיל).
ב. 
ההחלטה על כניסת החוק לתוקפו תפורסם באמצעי התקשורת
ההמוניים, ופרסום זה מחייב את עובדי מערכת החינוך להתייצב
לעבודתם כפי שיידרש מהם.
ג. 
בנוסף לפרסום באמצעי התקשורת ההמוניים על כניסה לתוקף של חוק
שירות העבודה יקבל מוסד החינוך צו גיוס קיבוצי (קולקטיבי) בכתב.
הצו, שהמנהל יצרף אליו רשימה שמית של מורי המוסד ושל העובדים
שצו זה חל עליהם, ייתלה על לוח המודעות המיועד לעובדי המוסד.
ד. 
דוגמאות לצווי קריאה סטנדרטיים לשירות עבודה וכמה סעיפים מחוק
זה שפורסמו על ידי משרד העבודה מובאים בנספח א לנוהל זה.
ה. 


2.4 תכנון ההקצאה של סגלי הוראה ל"מפעלים חיוניים"
כל מחוז של משרד החינוך יתכנן הקצאת סגל הוראה למפעל חיוני
שיבקש סיוע של מורה/גננת לכל קבוצת תלמידים שתאורגן בתוך
"המפעל החיוני".
א. 
על "המפעל החיוני" לדאוג לכיתה בתוך מרחב מוגן, ובכלל זה אמצעי
הדרכה (לוח, גיר, שולחנות, כיסאות, טלוויזיה, וידיאו ומחשב).
ב. 


2.5 נספחים לנוהל 2
נספח א לנוהל 2

צו קריאה לשירות עבודה
בנספח זה יש דוגמה של צו קריאה קיבוצי לשירות עבודה, המבוסס על
חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967, ועל כמה סעיפים
מפרק ד' לחוק זה.
1. 
החומר כולל -  2. 
צו קריאה לשירות עבודה המופנה בעיקרו לבעל המפעל ובאמצעותו
לעובדי המפעל
 
א.   
הודעה לעובדים המסבירה את נושא הגיוס של המפעל החיוני
בשעת חירום
 
ב.   
כמה סעיפים מפרק ד' מחוק שירות עבודה.
ג.   
לצורך העניין נחשב ונקרא מוסד חינוך (בלשון משרד העבודה) "מפעל".
 
3. 

משרד העבודה והרווחה
היחידה לכוח אדם בשעת חירום
אזור: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חוליה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שם המפעל: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הכתובת: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
התאריך: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
סמל המפעל: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
טל' המפעל: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
פקס' המפעל: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


צו קריאה לשירות עבודה
חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967
בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק האמור הריני קורא בזאת לשירות
עבודה את כל עובדי מפעלך החייבים בשירות עבודה.
1. 
על העובדים שנקראו לשירות עבודה לפי סעיף 1 דלעיל להתייצב מיד
לעבודה במפעלך ולבצע כל עבודה שתוטל עליהם, על ידך או מטעמך,
ולהמשיך בעבודה זאת כל עוד צו זה בתוקף.
2. 
תמצית סעיפי החוק מפורטים מעבר לדף.
3. 
אין צו זה פוטר את העובדים מהחובה להתייצב לשירות בצבא כל אימת
שייקראו להתייצב לשירות צבאי לפי חוק שירות ביטחון.
4. 

המפקח המרחבי על כוח אדם,

מרחב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

תפוצה
בעל/מנהל המפעל החיוני
1. 
ועד עובדי המפעל החיוני, ובהעדר ועד עובדים להדבקה על גבי לוח
המודעות במפעל
2. 
תיק המפעל
3. 


אישור קבלה
אל: מפקח מרחב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מאת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הנני מאשר קבלת צו גיוס עבור עובדי המפעל.
שם המשפחה והשם הפרטי: . . . . . . . . . . . התפקיד במפעל: . . . . . . . . . . . .
התאריך: . . . . . . השעה: . . . . . . . חתימה וחותמת של המפעל: . . . . . . .


משרד העבודה והרווחה,
היחידה לכוח אדם בשעת חירום

הודעה לעובדים

מקום העבודה שבו הנכם מועסקים הוכרז כ-"מפעל חיוני" לפי חוק שירות
עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967.
בהתאם לחוק האמור יקבל המפעל צו גיוס קיבוצי (קולקטיבי) עם הכרזת
מצב חירום. במקרה זה חייב המפעל להמשיך לפעול בשעת חירום על פי
הוראות הצו.
החוק האמור קובע, כי על כל עובדי ה"מפעל החיוני" המופיעים ברשימה
הצמודה לצו להתייצב לעבודה בשעת חירום ולבצע כל תפקיד אשר יוטל
עליהם על ידי הנהלת המפעל.
עובדים חייבי שירות ביטחון שנקראו להתייצב לשירות מילואים על ידי
יחידותיהם הצבאיות פטורים מלהופיע לעבודה בשעת חירום, כל עוד הם
בשירות פעיל.
אי התייצבות לעבודה בשעת חירום מהווה עברה לפי סעיף 35 לחוק
האמור
.
על עובדי המפעל לא יחולו הוראות חוקים אלה בעת הכרזת מצב חירום:
חוק איסור אפיית לילה, התשי"א-1951
1. 
חוק החניכות, התשי"ג-1953
2. 
חוק עבודות הנוער, התשי"ג-1953, אם המגויס צעיר כמשמעותו באותו
חוק
3. 
חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954
4. 
חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959
5. 
חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951
6. 
על אף האמור בחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, לא יהיה העובד
זכאי לקחת בפועל חופשה שנתית, כל עוד צו הגיוס הקיבוצי
(הקולקטיבי) בתוקף.
 
7. 
הוראות אלה יחייבו על אף האמור בכל חוזה עבודה או הסכם קיבוצי.

המפקח הכללי על כוח אדם בשע"ח


מתוך חוק שירות עבודה בשעת-חירום, התשכ"ז-1967
פרק ד': קריאה לשירות עבודה
מגויס-פנים
שר העבודה רשאי לקרוא בצו את כל העובדים במפעל חיוני ערב
תחילתו של הצו, בין כשכירים ובין כעצמאיים, החייבים בשירות
עבודה, או כל חלק מעובדים אלה, לשירות עבודה באותו מפעל; מי
שנקרא לשירות עבודה כאמור ייקרא להלן "מגויס-פנים".
 
(א)  17. 
חובת המגויס
מי שנקרא לשירות עבודה, בין כמגויס-פנים ובין כמגויס-חוץ (להלן -
מגויס), חייב להתייצב בזמן, במקום ולפני הרשויות שנקבעו לכך בצו
ולבצע כל עבודה שתוטל עליו מזמן לזמן על ידי מי שנקבע לכך בצו או
מטעמו ולהמשיך באופן סדיר בעבודה זו כל עוד הצו בתוקפו; לא
התייצב כאמור, רשאי המפקח הכללי על כוח האדם או המפקח המרחבי
להורות לשוטר להביא את האדם לפניו או לפני מי שיורה.
 
19. 
אי תחולת חוקים
על עבודתו של מגויס לא יחולו הוראות חוקים אלה:  (א)  26: 
חוק איסור אפיית לילה, התשי"א-1951;  (1)   
חוק החניכות, התשי"ג-1953;  (2)   
חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953, אם המגויס צעיר
כמשמעותו באותו חוק;
 
(3)   
חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954;  (4)   
חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959;  (5)   
חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, להוציא סעיף 9 שבו,
לא יחול על עבודת מגויס אלא במידה ששר העבודה הורה כך,
והוא רשאי, לאחר התייעצות עם חברי ועדת השרים האמורה
בסעיף 12(ב) לאותו חוק, לתת היתר כללי להעברת מגויס בימי
המנוחה כמשמעותם בפקודת סדרי השלטון והמשפט,
התש"ח-1948.
 
(ב)   
על אף האמור בחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, לא יהיה
מגויס זכאי לקחת בפועל חופשה שנתית; הוראה זו אין בה כדי
לגרוע מזכותו של מגויס לתמורת חופשה או לפדיון חופשה או
שתקופת עבודתו כמגויס תבוא במניין לצורך חישוב הזכאות
לחופשה.
 
(ג)   
עונשין על עברות
מגויס שאינו מקיים את המוטל עליו לפי פרק ד', "קריאה לשירות
עבודה", דינו מאסר שלוש שנים.
 
(א)  35. 

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/7(ב), ח' אדר תשס"ד, 1 במרס 2004