נוהל 3: היערכות להפעלת בית הספר כמרכז למידה גמיש
במצבי חירום

3.1 מבוא
שעת החירום עלולה למנוע קיום מערכת סדירה של לימודים בגלל החשש
לפיקוח נפש.
גם בשעת חירום אנו מצווים על שמירת מסגרת חיים נורמאלית ככל האפשר
ועל מניעת ביטול תורה; לכן עלינו לקיים מסגרת שתאפשר לתלמידינו להמשיך
בלימודיהם בתנאים סבירים, תוך ניצול כל האמצעים העומדים לרשותנו.
על כל עובדי ההוראה - מפקחים, מנהלים, מורים, יועצים ומדריכים -
להתגייס ככל יכולתם כדי לסייע לתלמידים לקיים פעילות רחבה ככל האפשר,
עד שיוכלו לחזור למסלול הלימודים התקין.
בשעת חירום תתממש האוטונומיה הבית-ספרית הלכה למעשה, ומערכת
החינוך תסייע לבתי הספר לפעול בהתאם לתנאים המיוחדים שלהם.
לשם קיום הלימודים בשעת חירום יש להתכונן להפעלת בית הספר כמרכז
למידה גמיש שמטרותיו -
להקנות תכנים מתכניות הלימודים בדרכים מגוונות, ליחידים או
במסגרת קבוצות קטנות, מותאמות ללמידה בבית, כדי לאפשר רצף
לימודים;
א. 
ליצור קשר רב, ככל האפשר, בין המחנך לבין תלמידיו, כדי לאפשר את
לימודיהם;
ב. 
לאפשר לילדים לבטא את עצמם, הן בעל פה (טלפונית) והן בכתב
(מטלות) כדי להפיג מתחים ופחדים כתוצאה מן המצב;
ג. 
להקנות לתלמידים מידע על המאורעות האקטואליים, בדרך המובנת
להם והמותאמת לכל שכבת גיל.
 
ד. 
3.2 ארגון בית הספר
מנהל בית הספר יהיה אחראי על הפעלת המורים ותכניות הלימודים
במסגרת המוצעת בנוהל זה, ובהעדרו תוטל האחריות על סגנו או על מי
שיתמנה על ידי המפקח.
א. 
המנהל ידאג מראש לקביעת צוותי המורים ולחלוקת העבודה ביניהם,
ובכלל זה מורים אשר ימלאו את מקומם של מורים מגויסים או נעדרים.
ב. 
המנהל יעקוב אחרי נוכחות התלמידים, יבדוק את סיבות ההיעדרות,
וידווח לרשויות המתאימות.
ג. 
מורי בית הספר יפעילו את מסגרת הלימודים המוצעת להלן בהיקף
המלא של משרתם הקבועה לפחות.
ד. 
הנהלת בית הספר והמועצה הפדגוגית תקבענה את דרכי ההתארגנות
והפעילות של בית הספר בהתאם לצרכיו הייחודיים.
ה. 
בית הספר יביא בחשבון צרכים מיוחדים של קבוצות תלמידים שונות,
כגון תלמידי החינוך המיוחד, תלמידים עולים, תלמידים מתקשים
וקבוצות אחרות.
ו. 
מחנכי הכיתות יהיו אחראים לכל הפעילויות המתבצעות לגבי ילדי
כיתתם וידאגו לחלוקת התלמידים לחוליות קטנות, בנות 5‎-3 תלמידים.
כמו כן הם ידאגו לארגון מקומות המפגש של חוליות אלו ולמועדי
המפגשים, בבית הספר או במקומות שבחרו. אפשר לשקול אם להיעזר
במתנ"ס, במבנים קהילתיים אחרים ובבתים הפרטיים.
ז. 
יוכן דף קשר לתלמידי הכיתה. בדף זה יובאו הכתובות ומספרי הטלפון
של התלמידים, המורים, המחנך והיועץ, וכן השעות להתקשרות עם
המורים השונים בבית הספר ובבית.
ח. 
מנהל בית הספר אחראי להפעלת כוחות עזר, כגון מדריכים תלמידי
כיתות י"א-י"ב, בנות השירות הלאומי ומורות חיילות, ולקשר עם
מומחים מסייעים מחוץ לבית הספר.
ט. 
יש לשלב את המזכירות, את השרתים, את הספרניות וכל עובד ארגוני
אחר במאמץ להפעלת בית הספר הגמיש.
י. 
יש להגיע בהקדם האפשרי למערכת לימודים שתמסד את הנהלים
שייווצרו ללמידה בבתי התלמידים כיחידים ובחוליות, לקבלת תלמידים
בבית הספר, לבדיקת עבודות התלמידים ולחלוקת דפי הקשר.
 
יא. 
3.3 דרכי הפעלת בית הספר כמרכז לימודים גמיש
צוות המורים יעבוד לפי שכבות גיל או קבוצות רב-גיליות, בשילוב
המורים המקצועיים והיועצים.
א. 
הצוות יעסוק בבחירה ובהתאמה של חומר לימודים לתלמידים
בתחומים השונים בהתבסס על ספרי הלימוד, על חומרי הלמידה שבידי
התלמידים וכן על הכנת דפי הנחיה וגירויים לשימוש בחומר.
ב. 
הצוות יכין חומר נוסף הקשור לתכניות הלימודים: דפי עבודה,
משחקים לימודיים, חידונים, תשבצים, קלטות שמע, קטעי עיתונות
והפעלות הקשורות בהם וכדומה.
ג. 
יש להשתדל שהחומרים יהיו אטרקטיביים ומעניינים כדי ליצור
מוטיבציה לימודית אצל התלמידים.
ד. 
המורים יעסקו בתיקון העבודות ובמתן משוב אישי לתלמידים.
ה. 
הצוות יעודד עבודה של תלמידים על "נושא אישי" או כתיבת "יומן
אישי" ודרכי הבעה אמנותיות ויצירתיות.
ו. 
יקוימו מפגשים עם קבוצות קטנות של 5‎-3 תלמידים בבתי התלמידים
הגרים בסמיכות זה לזה או בבית הספר - הכול בהתאם לתנאים
המקומיים.
במפגשים אלו ידונו התלמידים במשימות הלימודיות וישוחחו על המצב
האקטואלי ועל רגשותיהם ועל מחשבותיהם. הדבר חשוב במיוחד
לתלמידי כיתות א'-ב', הזקוקים להדרכה מיוחדת.
אפשר לקבל הדרכה מהיועץ או מהפסיכולוג של בית הספר.
ז. 
כל בית ספר יארגן דרך תקשורת להעברת החומר לתלמידיו ולקבלת
עבודותיהם. הקשר יכול להיעשות באמצעות ההורים, בנות השירות
הלאומי ומורות חיילות, תלמידים מהכיתות הגבוהות ותלמידי החטיבה
העליונה (לפני או אחרי שעות לימודיהם).
כל בית ספר יודיע לתלמידיו באילו ימים ובאילו שעות יעמדו המחנכים
והמורים המקצועיים לרשותם בבית הספר ומה הן השעות שבהן ניתן
להתקשר אליהם.
ח. 
בתי הספר יקיימו ספריות ניידות לתלמידים, בעזרת ההורים, כדי
לעודד קריאה חופשית. בכל בית ספר ייקבע מערך השאלה ואספקת
חומר קריאה ועיון לתלמידים המעוניינים בכך.
יש לתאם עם הרשויות המקומיות פתיחת ספריות ציבוריות לרשות
התלמידים ולהודיע על כך. ספרן בית הספר ישתלב בעבודת הצוותים
כשותף פעיל.
ט. 
בנספח א לנוהל זה מובאות דוגמאות לשיקולי דעת בתכנון הפעלת
התלמידים.
י. 
יש לשלב את ההורים ככל האפשר בפעילויות אלו. מומלץ שכל בית ספר
יוציא "דף להורים".
יא. 
יש לעודד כתיבה לעיתון כיתתי או בית-ספרי שיופץ בין תלמידי בית
הספר ועובדיו וייתן מקום לביטוי רגשות, פחדים ומחשבות. במסגרת זו
יש לעודד תלמידים לצלם, לתעד, לתחקר ולהקליט את כל הקשור
במלחמה ולפרסם זאת.
יב. 
על המחנכים העובדים בכיתות שלומדים בהן תלמידים עולים ליזום
יצירת קשר טלפוני בין התלמידים הוותיקים לתלמידים העולים
ולהזמין אותם להתארח בבתים סמוכים למקום מגוריהם. זאת במטרה
לסייע לתלמידים העולים בתקופה קשה זו ולקדם את קליטתם
הלימודית והחברתית.
יג. 
יש להתחשב בקשיים של תלמידים בחינוך המיוחד. היות שתלמידי
הכיתות המקדמות ובתי הספר המיוחדים מוסעים משכונות שונות או
מיישובים שונים, יש לעודד קשר באותה שכונה בין ילדי החינוך הרגיל
לילדים המוסעים לחינוך המיוחד מחוץ לסביבת המגורים שלהם, כגון
אימוץ תלמידים מהחינוך המיוחד על ידי תלמידים מהחינוך הרגיל
ושיתופם בפעילויות לימודיות וחברתיות.
 
יד. 
3.4 פעילויות לימודיות ועזרה מחוץ לביה"ס
הטלוויזיה החינוכית תמשיך בעבודתה בהיקף רחב. פרטים על תכניות
הטלוויזיה ועל משימות לימודיות שתצורפנה לתכניות יפורסמו באמצעי
התקשורת.
א. 
"קול ישראל" יקיים שני סוגי תכניות לתלמידים: תכניות העשרה
ותכניות הפגה לתלמידים בכל הגילים. פרטים יפורסמו באמצעי
התקשורת.
ב. 
משחקים יוצעו במרכזי הפסג"ה ובאמצעי התקשורת.
ג. 
יש לעודד את הילדים לעיין ב"דפים לתלמידים" בעיתונים השונים שיש
בהם משימות מפיגות ולימודיות.
ד. 
תלמידי הסמינרים והמכללות המוכשרים לעבודה מעשית ישולבו, בסיוע
המדריכים הפדגוגיים, בהכנת חומרי הלמידה בבתי הספר.
ה. 
מומלץ לתאם את הפעולות עם הרשויות המקומיות, עם המתנ"סים ועם
השירות הפסיכולוגי המקומי.
ו. 
מומלץ להסתייע ברשתות הטלוויזיה והרדיו המקומיות היכולות
להעמיד זמני שידור לטובת הפעילויות הלימודיות השוטפות והמיוחדות.
 
ז. 
3.5 הדרכה
המפמ"רים, המפקחים המקצועיים והמדריכים יגויסו לעבודות הדרכה
אינטנסיבית ולבחירה ולהכנה של חומרי למידה מגוונים.
א. 
מדריכים בית-ספריים ימשיכו לעבוד בבית-ספרם.
ב. 
מדריכים למקצועות ולתחומים השונים העומדים לרשות המחוז ישובצו
בבתי-ספר הזקוקים לעזרה ולהדרכה דידקטית לפי בקשתם ולפי
הנחיות מנהל המחוז.
ג. 
מדריכים ארציים יועמדו לרשות המחוזות על ידי לשכת ההדרכה, על פי
פנייתם של המחוזות.
ד. 
מפקחים ומדריכים ישובצו בשעות קבועות במרכזי הפסג"ה שבכל מחוז
כדי להיענות טלפונית או באופן אישי לצורכי השדה.
ה. 
כל החומר הלימודי והעזרים במרכזי הפסג"ה יועמדו לרשות בתי הספר.
ו. 
רשימת יועצים לצוותי המורים לפי מוסדות ומקצועות תימסר למנהלים
שיפנו אל מנהלי אגפי הגיל ואל המפמ"רים.
 
ז. 
3.6 נספח לנוהל 3
דוגמאות לשיקולי דעת בתכנון הפעלת התלמידים
היבט ארגוני  1. 
חלוקת הכיתה לקבוצות למידה ובכלל זה קבוצות רב-גיליות תוך
התייחסות למקום מגוריו של התלמיד
 
א.   
תכנון זמן ומנות לפעילות ליום ולשבוע  ב.   
ארגון אמצעי הקשר עם ההורים ועם התלמידים להעברת חומרי
הלימוד - מספרי טלפון ופקס', כתובת, כתובת התא האלקטרוני של
התלמיד והמורה בבית הספר ועוד - וכן ארגון דרכי הקשר
כדלקמן:
 
ג.   
שימוש בטלפון לשיחות ועידה  1.   
שימוש בפקס' בין המורה לתלמידים, בינם לבין עצמם ובין
המורים לבית הספר
 
2.   
שימוש בתקשורת אלקטרונית  3.   
הכנת לוחות מעקב אחר החומר הנלמד הכוללים זמנים והיקף
החומר, תכניו ואפיוניו השונים
 
ד.   
יצירת "קו פתוח" בין התלמידים למורים  ה.   
הערכת עבודת התלמיד תוך מתן משוב מנחה, מתקן ומעודד (רצוי
ללא ציונים)
 
ו.   
מפגש של המורה עם יחידים ועם קבוצות קטנות של תלמידים
לצורך הבהרה, הקניה, משוב וייעוץ
 
ז.   
היעזרות התלמידים במורים מקצועיים בבית הספר ובהורים
בשלבים השונים של בניית תהליך עבודת המורה והתלמיד.
 
ח.   
היבט תוכני  2. 
הגדרת המטרות ותוכני הלמידה לתקופת זמן מסוימת  א.   
התייחסות לתכנים בתחום הריגושי, החברתי, הקוגניטיבי והפיזי  ב.   
הבחנה בין תכנים מתוך תכנית הלימודים לבין אקטואליה ותכנים
מפיגים ובחירת הפרופורציה בין התכנים השונים לתלמידים בבית
הספר.
 
ג.   
שיקול הדעת בבניית הפעילויות
מיומנויות יסוד ותכנים לימודיים

יש לתת את הדעת על הנקודות האלה:
מה הם מיומנויות היסוד והתכנים שיוקנו לתלמידים על פי תכנית
הלימודים ברמת כיתה מסוימת?
- 
מה הם המיומנויות והתכנים שבעזרתם יוכלו התלמידים להגיע לשליטה
ללא עזרת המורה?
- 
האם אפשר להיעזר בחומרי הלמידה שבית הספר פיתח ולהשתמש בהם
לצורך הלימוד העצמי?
- 
אילו הנחיות חשוב להוסיף לתלמיד כדי שיוכל לעבוד באופן עצמאי
בחומרי הלמידה הקיימים?
- 
באילו מיומנויות אפשר לשלב חומר אקטואלי שהוא רלוונטי לתלמיד?
- 
עם מי המורה יכול להתייעץ לצורך קבלת חומרי למידה, ומאין ניתן
להשיגם?
- 
אילו פעילויות תהיינה פעילויות חובה, ואילו תהיינה פעילויות רשות?
- 

פעילויות בתחומי העשרה
יש לתת את הדעת על הנקודות האלה:
בחירת נושאים מתוך האקטואליה
- 
בחירת נושאים הקרובים לעולמו של הילד תוך מתן אפשרות בחירה
לילד
- 
בחירת נושאים מפיגי מתחים וחרדות
- 
עידוד יזמות אישיות של ילדים
- 
שילוב נושאים אישיים.
 
- 

על הפעילויות להיות יצירתיות, רלוונטיות, מפעילות, קצרות טווח, משלבות
תהליכי חקר, מותאמות ללמידה אישית וקבוצתית, מתחשבות בשונות בין
התלמידים ומותאמות להם, נובעות מאמצעי התקשורת השונים ומשלבות
אותם.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/7(ב), ח' אדר תשס"ד, 1 במרס 2004