נוהל 4: התגוננות אזרחית במוסדות החינוך

4.1 מבוא
מערכת ההתגוננות האזרחית במוסד החינוך היא פנימית, ולכן היא
מבוססת על האמצעים ועל כוח-האדם של מוסד החינוך בלבד. כל מוסד
חינוך קשור לנפה של מחוז פיקוד העורף שבמרחבה שוכן המוסד. פרטי
הנפה יהיו רשומים בתיק הביטחון המוסדי.
א. 
עם כוח האדם נמנים: המנהל, המורים, העובדים האחרים של המוסד,
התלמידים והורים מתנדבים.
ב. 
מנהל המוסד אחראי לכל פעולות ההתגוננות האזרחית במוסד, להכנת
המערכת ולארגונה בעת רגיעה ולהפעלתה בשעת חירום.
 
ג. 
4.2 מצבי כוננות וחירום
ההחלטה לקיים לימודים בשעת חירום תינתן בהתאם לאפשרויות
ולתנאים שישררו באותה עת, וההקפדה על שלומם ועל ביטחונם של
הילדים תהיה תנאי ראשון בשיקול הדעת על קיום הלימודים או על
הפסקתם.
א. 
מצבי הכוננות והחירום השונים יוכרזו לפי החלטות הממשלה וצה"ל.
הודעה על הכרזת מצב כוננות תימסר למנהל מוסד החינוך על-ידי קב"ט
מוסדות החינוך ברשות המקומית.
ב. 
הוראות על כללי פעילות והתנהגות במצבי החירום השונים, נוסף לנאמר
בחוזר זה, תפורסמנה במידת הצורך בעת החלת מצב החירום.
 
ג. 
4.3 הפעולות שמנהל המוסד אחראי לביצוען
להלן פירוט הפעולות שיש לבצע במוסדות החינוך עם תחילת שנת הלימודים
כדי להכין את המוסד לקראת שעת-חירום והפעולות שתבוצענה בעת כוננות
וחירום:
 
בתקופת רגיעה  א. 
יש לעדכן את תיק הביטחון המוסדי:  1)   
יש לעדכן בתחילת שנת הלימודים את תיק הביטחון המוסדי
ולהעביר את פרטי השינויים למחלקת החינוך ולמחלקת
הביטחון ברשות המקומית ואת הדיווח כפי שהוא מפורט
בתיק הביטחון המוסדי, וזאת לא יאוחר מסוף חודש
ספטמבר מדי שנה.
 
א)   
יש לדאוג לקבל מהרשות המקומית את השינויים שחלו
בתחומים שבאחריותה ולעדכן את הטבלאות שבתיק
הביטחון המוסדי.
ב)   
כשמעבירים את השינויים בנתוני בית הספר לרשות
המקומית, יש להעביר, במידת הצורך, דרישה לתגבור כוח
אדם בהוראה. הבסיס לתכנון הצרכים בכוח אדם הוא מספר
כיתות האם מול מספר המורים פטורי הגיוס במוסד. אם
מספר הכיתות גדול ממספר המורים פטורי הגיוס, תוגש
הדרישה לרשות המקומית.
 
ג)   
יש למנות בעלי תפקידים:  2)   
ממלא מקום למנהל (אם המנהל חייב גיוס)  א)   
מורה עוזר לביטחון, לחירום ולבטיחות (עב"ט)  ב)   
מורה ממונה על צוות עזרה ראשונה (מומלץ בוגר קורס מגישי
עזרה ראשונה)
 
ג)   
מורה ממונה על צוות כיבוי אש  ד)   
מורה ממונה על צוות סורקים  ה)   
מורה ממונה על צוות סדרנים להכוונה ולפיקוח.  ו)   
יש לקבוע את תלמידי הכיתות שיאיישו את הצוותים השונים וגם
את המבוגרים הנוספים שיצורפו לצוותים (מורים ועובדי המוסד).
3)   
יש לקבוע את ההרכב, את הגודל ואת המספר של הצוותים (לעתים
יותר מצוות אחד לנושא), כל זאת בזיקה למבנה הפיזי של המוסד
(מבנה אחד או כמה מבנים) ולמספר הכיתות (לכל 10 כיתות יהיה
צוות אחד מכל סוג).
 
4)   
יש למנות ולהפעיל מטה חירום בהרכב זה:  5)   
מנהל בית הספר או ממלא מקומו (אם המנהל חייב גיוס)  א)   
סגן מנהל בית הספר  ב)   
עוזר לביטחון, לבטיחות ולחירום.  ג)   
מורים/מורות אחראים על עזרה ראשונה, כיבוי אש, סורקים
וסדרנים
 
ד)   
בעלי תפקידים נוספים לפי קביעת המנהל (אחות, שרת,
מזכירה, נציג ועד ההורים ומועצת התלמידים).
 
ה)   
יש לבדוק את התקינות של ציוד החירום (ציוד עזרה ראשונה,
כיבוי אש וציוד חירום כללי), את כשירותו להפעלה ואת התאמתו
לתקן שנקבע.
 
6)   
יש לתכנן ולבצע כניסה למקלטים/למרחבים המוגנים, שהייה בהם
ויציאה מהם, כמפורט בנוהל 4 בחוזר זה.
7)   
יש לאתר את הצרכים בהסעת מורים הגרים מחוץ ליישוב שבית
הספר פועל בו ולהעביר את הנתונים לרשות החינוך המקומית
(הרשות המקומית תקבע, לאחר התייעצות עם המנהל, את סדרי
ההסעה של אותם מורים, כאשר יהיו בשעת חירום שיבושים
בתחבורה הציבורית).
 
8)   
בבתי-ספר שאין בהם מענה מיגון לכל התלמידים יש לקבוע מראש
את הכיתות שתיאטמנה בהתאם להנחיות של פיקוד העורף
ולמפורט בנספח ג להלן.
 
9)   
יש לוודא שהעוזר לביטחון חירום ובטיחות יוכשר לתפקידו בימי
עיון ובהשתלמויות, וכן שיוכשרו מורים בהגשת עזרה ראשונה
ובכיבוי אש.
 
10)
 
יש לפעול אצל רשות החינוך המקומית או אצל הבעלות על בית
הספר
לרכישת ציוד חירום לבית הספר (פירוט הציוד ראה בנספחים ד, ה
ו-ז של נוהל זה).
 
11)
 
יש להתקין מנגנון אזעקה נוסף, אלטרנטיבי, מקומי לבית הספר
(פעמון-יד, צופר וכיו"ב), בעצמה כזאת, שהאזעקה תישמע בכל
שטח בית הספר.
 
12)
 
יש לוודא את תקינות המקלטים/המרחבים המוגנים, ובכלל זה
תקינות דרכי הגישה אל פתחי חירום והיציאה מהם, וכן להבטיח
שציוד הכיבוי והעזרה הראשונה והציוד האחר יהיו במצב תקין
ונקי.
 
13)
 
יש לתכנן ולפרט בכתב בתיק הביטחון את סדרי הכניסה של
התלמידים למרחבים המוגנים - בזמן השיעורים, בהפסקות, לפני
תחילת הלימודים
ובסיומם - ואת סדרי הישיבה בהם והיציאה מהם.
 
14)
 
יש לתרגל פעם בשנה, עד סוף אוקטובר, את אוכלוסיית מוסד
החינוך בכניסה למקלטים/למרחבים המוגנים, בשהייה בהם
וביציאה מהם.
 
15)
 
כאשר חסרים מקלטים/מרחבים מוגנים, ויש צורך ללמד בכיתות
אטומות, יש לקבוע את הכיתות שתלמדנה בכל כיתה אטומה
ולרשום זאת בתיק הביטחון המוסדי.
 
16)
 
במוסדות חינוך שבהם המקלט דו-תכליתי יש להכין תכנית לפינוי
החפצים שאינם שייכים למקלט בשעת חירום ולתכנן את סילוקו
של חומר העלול לגרום נזק ליושבים בו - חומר רעיל, שביר ודליק -
תוך 41 שעות ממתן ההוראה.
 
17)
 
יש לדאוג, שהמורים יכירו את החומר הלימודי בנושאי התגוננות
אזרחית, וייתנו את השיעורים לכל התלמידים, בהתאם להוראות
משרד החינוך.
18)
 
לעתים תבוצע ההדרכה על ידי מדריכות אוכלוסייה לשעת חירום
(מאלש"חיות) שהן חיילות השייכות לפיקוד העורף. שיבוץ
המאלש"חיות, אם הן תוקצינה לבית-הספר, יבוצע על ידי קב"ט
מוסדות החינוך ברשות ובתיאום עם קצין אוכלוסייה מחוזי
(צה"ל).
 
19)
 
יש לדאוג להכנת החומר להעסקת התלמידים בזמן שהייתם
במקלטים/במרחבים המוגנים.
 
20)
 
עם הכרזת מצב כוננות וחירום  ב. 
עם הכרזת כוננות או מצב-חירום והפעלת משטר התגוננות אזרחית
(משטר הג"א), יופעל במוסד החינוך מטה החירום.
 
1)   
המטה יפעל במרחב מוגן שייקבע על ידי מנהל המוסד, בתיאום עם
העוזר לביטחון (במקום יהיו שלוחת טלפון ופקס', טלוויזיה
ורדיו).
 
2)   
במטה יהיה תיק לשעת חירום, ובו הנהלים וההוראות, תיק
הביטחון המוסדי וכל יתר האמצעים הדרושים להפעלת המטה.
 
3)   
אלה הפעולות שמנהל המוסד אחראי לביצוען:  4)   
יש לכנס את המורים ואת העובדים במוסד, להודיע להם על
מצב הכוננות ולהורות להם לפעול במסגרת התפקידים
שהוטלו עליהם במצבי הכוננות השונים. כמו כן עליו לכנס
את התלמידים ולמסור להם על המצב שהתהווה ולתדרך
אותם כיצד עליהם לנהוג (אפשר להודיע לתלמידים על מצבי
הכוננות באמצעות המורים).
 
א)   
יש לוודא שהעוזר לביטחון, לבטיחות ולחירום יבצע את
הפעולות המוטלות עליו.
 
ב)   
יש לבדוק את סדרי האזעקה במוסד.  ג)   
יש לבדוק את המקלטים/המרחבים המוגנים ולוודא שהם
ערוכים ומוכנים למלא את ייעודם. יש לפעול לאיטומם כאשר
תתקבל ההוראה על כך.
 
ד)   
יש לוודא את הימצאותו של מורה מגיש עזרה ראשונה
במהלך כל שעות הלימודים, וכן לבדוק את תרמילי
העזרה-הראשונה ואת האלונקות ולהשלים את החסר.
 
ה)   
יש לבדוק את ציוד החירום ואת אמצעי כיבוי האש במוסד,
ובכלל זה ציוד האיטום, ולהשלים את החסר.
 
ו)   
אם ציוד חירום של המוסד נמצא במחסני הרשות המקומית,
יש לדאוג להבאתו למוסד תוך 4 שעות ממתן ההוראה. יש
להכין תכנית מראש.
ז)   
יש לבדוק את תקינותם של אמצעי הקשר.  ח)   
יש לבדוק את מערכת השיעורים ולהכניס בהם שינויים, לפי
הצורך.
 
ט)   
במוסדות חינוך שבמקלטים שלהם יש מערכת סינון מרכזית
יש לוודא באמצעות החברה שהתקינה את המערכת שתבוצע
בדיקה פעם בשנה במהלך חודש ספטמבר, והתשלום יינתן על
ידי הרשות המקומית.
 
י)   
יש לבדוק ולעדכן את תיק הביטחון המוסדי ולדווח למנהל
מחלקת החינוך ברשות המקומית על כשירות המוסד לקיום
הלימודים.
 
יא)   
יש לתרגל כניסה למרחבים המוגנים, שהייה בהם ויציאה
מהם, ובכלל זה יציאה דרך פתחי החירום.
 
יב)   
יש לבדוק מי מהמורים ומהעובדים גויס לצה"ל ולהזמין,
במידת הצורך, ממלאי מקום.
 
יג)   
יש להפעיל את נוהלי החירום.  יד)   
עם פרסום צו הקריאה לשירות עבודה יכנס המנהל את מורי
המוסד ואת עובדיו, ויודיעם על הפעלת הצו האמור ועל
המשמעויות הנובעות מכך.
אם וכאשר יתקבל במוסד צו הקריאה לשירות עבודה בכתב,
ייתלה הצו, בצירוף רשימה שמית של העובדים שהוא חל
עליהם, על לוח המודעות המיועד לעובדי המוסד.
 
טו)   
יש לוודא שבכל כיתה יימצא דף קשר כיתתי.  טז)   
יש לפרסם, במידת הצורך, שינויים במערכת שעות
הלימודים.
 
יז)   
יש לדווח מדי יום למחלקת החינוך מהו אחוז ההתייצבות של
תלמידים ומורים במוסד וכן על כל אירוע או על שינוי
משמעותי בהפעלת בית-הספר.
 
יח)   
יש להדפיס ולחלק, באמצעות המחנכים, הוראות לתלמיד,
לפי הדוגמה שבנספח א לנוהל זה.
 
יט)   
יש להדפיס ולחלק, באמצעות המחנכים, הוראות לתלמיד
להתנהגות במרחב המוגן - לפי הדוגמה שבנספח ב לנוהל זה.
 
כ)   
יש להדפיס ולחלק הוראות להורים לשעת חירום, לפי
הדוגמה שבנספח ג לנוהל זה.
 
כא)   

4.4 תפקידי העוזר לביטחון, לבטיחות ולחירום
א. בשגרה
העוזר לביטחון ולבטיחות וחירום אחראי על ביצוע כל נושאי ההתגוננות
האזרחית במוסד. פעילות זו תיעשה בתיאום ובשיתוף פעולה עם מנהל
בית הספר. אלה תפקידיו של העוזר לביטחון, לבטיחות ולחירום בעת
רגיעה:
 
 
עליו לקיים קשר מקצועי עם נציג היקל"ר (יחידת קישור לרשות)
של נפת פיקוד העורף.
 
1)   
עליו לוודא, כי מונו מורים כראשי צוותי סדרנים, סורקים,
כיבוי-אש ועזרה ראשונה, להדריכם בכל הנוגע למילוי תפקידם
ולשאול שהמורה העומד בראש צוות העזרה הראשונה הוכשר
להגיש עזרה ראשונה ועבר אימון רענון תקופתי פעם בשנתיים.
 
2)   
עליו להבטיח הכשרת צוותי סדרנים, סורקים, כיבוי-אש
ועזרה-ראשונה במסגרת בית-הספר ובסיוע הרשות המקומית ונציג
היקל"ר.
 
3)   
עליו לתכנן את מערכת ההתגוננות האזרחית במוסד ולארגנה
בהתאם לסוג המוסד, לגודלו ולאופיו המיוחד.
 
4)   
עליו לטפל במקלטים ובמרחבים המוגנים האחרים ובציודם, לפקח
על אחזקתם ולהיערך לפינוי ציוד מיותר וחומרים דליקים, רעילים
ושבירים.
 
5)   
עליו לוודא, שציוד ההתגוננות האזרחית (ציוד האיטום,
העזרה-הראשונה וכיבוי האש וכו') הנמצא במוסד הוא בהתאם
לתקנים המפורטים בנספחים ז'-י' של נוהל זה.
 
6)   
עליו לקבוע את מקומו של הציוד ולפקח על אחזקתו ועל כשירותו.
7)   
עליו לקבוע אות אזעקה אלטרנטיבי שיהיה מוכר לאוכלוסיית
המוסד.
 
8)   
עליו להכין את המקלטים/המרחבים המוגנים לייעודם, בהתאם
להוראות שתינתנה באותה עת, וזאת בסיוע מורים, הורים
ותלמידים וכמפורט בנספח ג לנוהל זה, "שיפורי מיגון במוסדות
חינוך קיימים".
 
9)   
עליו לבדוק את כשירות הציוד ולהשלימו במידת הצורך.  10)
 
עליו להפעיל את מטה החירום של המוסד ולהכריז על כוננות
בצוותי הכוננות השונים.
 
11)
 
עליו להפעיל מצב חירום בתחומי המוסד ולדאוג להפצת הוראות
התנהגות למורים, לתלמידים ולהורים.
 
12)
 
עליו להרחיק חומרים רעילים, דליקים ושבירים מהישג ידם של
התלמידים.
13)
 
עליו ליצור קשר עם נציג היקל"ר ולדווח לו על היערכות המוסד
ולקבל מידע על מיקום כוחות ההצלה באזור ועל דרכי הקשר עמם.
14)
 
עליו להדריך ולתרגל את הצוותים ואת בעלי התפקידים השונים
ולוודא שכל אחד מהם יודע את תפקידו.
 
15)
 
עליו לערוך תרגילי כניסה למקלטים/למרחבים המוגנים שנקבעו,
וכן תרגילי שהייה בהם ויציאה מהם, תוך הפעלת מערך ההתגוננות
האזרחית של המוסד.
 
16)
 
ב. במצב-חירום
העוזר לביטחון ולבטיחות יסייע למנהל המוסד בכל הקשור
לביטחון השוטף ולהיערכות לשעת חירום.  
1)   
העוזר לביטחון ולבטיחות יוודא שממלאי התפקידים השונים
לשעת חירום יבצעו את תפקידיהם כנדרש.
 
2)   
העוזר לביטחון, לבטיחות ולחירום יוודא את קיום האבטחה ואת
הגברתה, במידת הצורך, בהתאם.
 
3)   
העוזר לביטחון, לבטיחות ולחירום יקבל ממנהל המוסד או מממלא
מקומו את התכניות לארגון הלימודים בשעת חירום, כדי להתאים
את מערך בית-הספר לשינויים המתחייבים מתכנית זו.
 
4)   

4.5 הפעולות שיבצע מחנך הכיתה/מורה עם הכרזת מצב-הכוננות
המחנך/מורה ירשום בקפדנות את הנוכחות בכל שיעור ביומן הכיתה.
בכל כניסה למקלט/למרחב המוגן יערוך המחנך/מורה מפקד נוכחות, וכן
מפקד נוסף בכיתה, לאחר היציאה מהמקלט/מהמרחב המוגן.
א. 
המחנך/מורה יעביר מדי בוקר למזכירות המוסד את רשימת התלמידים
שלא התייצבו ללימודים.
ב. 
המחנך/מורה ינחה את התלמידים בכל הקשור לסדרי הביטחון ולסדרי
התנועה והכניסה למקלט/למרחב המוגן.
ג. 
המחנך/מורה יוודא שלכל תלמיד בכיתתו יהיה דף קשר כיתתי.
ד. 
המחנך/מורה יחלק לתלמידים את הוראות ההתנהגות בשעת חירום
(ראה בנספחים ב ו-ג של נוהל זה), ויסביר את פרטיהם ואת
משמעויותיהם לתלמידים.
ה. 
המחנך/מורה יוודא שההודעות וההוראות להורים מטעם הנהלת בית
הספר, ובכלל זה נספח ד של נוהל זה, שנשלחו באמצעות התלמידים,
אכן נמסרו להורים.
ו. 
המחנך/מורה יעדכן את התלמידים בשינויים שחלו בסדרי הלימודים.
״
ז. 
המחנך/מורה יכין תכנית להעסקת התלמידים במקרה של שהייה
ממושכת במרחבים המוגנים.
 
ח. 

4.6 הפעולות שעל המאבטח לבצע במצב חירום
את הפעולות שלהלן על המאבטח לבצע רק כשקורה אירוע (התראה על ירי
טילים, ירי ללא התראה):
נעילת השער א.
סריקת החצר ב.
כניסה למרחב מוגן ג.
סיוע להנהלת המוסד ד.
חזרה לעמדת השער על פי הנחיות מנהל המוסד החינוכי. ה.


4.7 הנחיות מקצועיות לארגון מערך ההתגוננות האזרחית במוסדות
החינוך
כללי  א. 
העוזר לביטחון, לבטיחות ולחירום במוסד יוכשר לתפקידו על-ידי
קב"ט מוסדות החינוך ברשות המקומית בהשתלמות מקצועית.
 
1)   
ארגון מערך ההתגוננות האזרחית והפעלתו יהיו לפי המפורט בנוהל
הפעלת מוסדות חינוך בשעת חירום - נוהל 2 בחוזר זה - נוסף
לנאמר בנוהל זה.
 
2)   
ביצוע המטלות השונות בעת חירום, ובמיוחד הגשת עזרה במקרה
של פגיעה, מחייב התמחות. לצורך זה יש להכשיר, לאמן ולתרגל
את ארבעת הצוותים הבאים במוסד:
 
3)   
צוות הסדרנים  א)   
צוות כיבוי-האש  ב)   
צוות העזרה-הראשונה  ג)   
צוות הסורקים.  ד)   
הצוותים יהיו מורכבים מתלמידים וממורים. יש לצרף אליהם
מספר רב ככל האפשר של מבוגרים.
 
 
מנהל המוסד, בתיאום עם העוזר לביטחון, לבטיחות ולחירום
במוסד, ימנה לכל צוות מורה (או מבוגר אחר המתאים לתפקיד)
אחראי לארגון הצוות ולהפעלתו. מספרם של הצוותים יהיה
מותאם לגודל המוסד (כעיקרון לפי מפתח של צוות מכל סוג לכל
10 כיתות).
4)   
העוזר לביטחון, לבטיחות ולחירום מנחה את המורים ואת
התלמידים בהתגוננות אזרחית ובביצוע משטר התגוננות אזרחית
(משטר הג"א). הדבר כולל אחריות למקלטים/למרחבים המוגנים
ולהחזקתם במצב תקין, פיקוח על התנהגות מתאימה של
התלמידים בזמן אזעקה והתקפה, דאגה לסדרי אזעקה, איטום
המקלטים והגשת עזרת מיידית במקום התקרית.
 
5)   
 
סדרנות  ב. 
כללי
כסדרנים במוסד ישמשו המורים ותלמידים בכירים (תלמידי
הכיתה הגבוהה בבתי-ספר יסודיים). לכל צוות ימונה אחראי. רצוי
שבתפקיד זה ישמש מחנך הכיתה, והוא ימנה לעצמו עוזרים
כנדרש. אם יהיה צורך, ימונה לכל מקלט/מרחב מוגן סדרן אחראי.
במוסדות גדולים רצוי לחלק את השטח הכללי של המוסד לשטחי
משנה (אגפים, קומות, מגרשים וכד'). כל שטח משנה כזה ייקרא
"גזרה", וימונה לו סדרן גזרה (ימונו גם עוזרים, לפי הצורך).  
1)   
תפקיד המורה האחראי לצוותי הסדרנים  2)   
בימי רגיעה  א)   
עליו להכיר היטב את אותות האזעקה ואת האותות ואת
הסימנים המיוחדים שנקבעו במוסד.
 
(1)   
עליו להכיר את המקלטים/המרחבים המוגנים במוסד
כולו ואת דרכי הגישה אליהם. במיוחד הוא יכיר את
המקלט/המרחב המוגן שהוא אחראי לו או את המרחב
שהוא חייב להביא אליו את תלמידיו.
 
(2)   
עליו לדאוג בהתמדה, שהמקלטים/המרחבים המוגנים
הנתונים לפיקוחו יהיו מסודרים, נקיים ומאווררים,
ושציודם יימצא תמיד במקומו ובמצב תקין.
 
(3)   
עליו לדאוג שיפונו כל המכשולים מדרכי הגישה
למקלטים/למרחבים המוגנים.
 
(4)   
עליו לוודא את תקינותם ואת אפשרות פתיחתם של
פתחי החירום במקלטים/במרחבים המוגנים.
 
(5)   
עליו לדעת את מקומם של עמדות הכיבוי, של ברזי
כיבוי האש ושל המקומות שנקבעו לפינוי נפגעים בתחום
המוסד ובסביבתו הקרובה.
(6)   
עליו לדעת מה הם מקומות הסכנה העיקריים שבתחום
פיקוחו (כגון מקומות שיש בהם דלק וחומרים דליקים
אחרים) ולדאוג שהם יאובטחו כראוי.
 
(7)   
עליו להכיר את מערכת המים המגופים ואת אופן ניתוק
המים בכל אגף בנפרד, למקרה של הצפה.
 
(8)   
עליו להכיר את מבנה הביוב, למקרה של פריצה והצפה.
(9)   
עליו להכיר את מערכת הגז ואת מערכת הדלק לחימום
ואת אופן ניתוקה בעת הצורך.
 
(10)
 
עליו להכיר את מערכת החשמל ואת המפסקים
הראשיים, את אופן הפסקת הזרם בכל אגף בנפרד
במקרה של דלקה ואת דרך ההתקשרות למשרד הקרוב
של חברת החשמל.
 
(11)
 
עליו להכשיר ולתרגל את צוות הסדרנים במילוי
תפקידם.
 
(12)
 
עם הכרזת מצב חירום  ב)   
עליו לקיים שמירה מתמדת על הניקיון, על הסדר ועל
האוורור של המקלטים/המרחבים המוגנים הנתונים
לפיקוחו ולוודא שהציוד יימצא במקום הקבוע ובמצב
תקין.
 
(1)   
עליו לוודא, שדרכי הגישה למקלטים/למרחבים המוגנים
והדרכים העיקריות במוסד (לרבות פתח החירום
במקלטים) פנויות ממכשולים ומאפשרות מעבר חופשי.
 
(2)   
עליו לקבוע שלטי הכוונה למקלטים/למרחבים המוגנים.
(3)   
עליו להכיר את כל התלמידים הנתונים לפיקוחו הכרה
אישית, כדי שיוכל לפקוד אותם תוך ראייה בלבד.
 
(4)   
עליו לדאוג להכוונת התלמידים אל המקלטים/המרחבים
המוגנים בהישמע אות האזעקה ולכוון את יציאתם משם
בהישמע אות הארגעה.
 
(5)   
עליו לפקח על התנהגות התלמידים ולעודדם בשעת
אזעקה ובעת אירוע ביטחוני.
 
(6)   
עליו לדווח על כל אירוע בתחום פיקוחו.
 
(7)   
במקרה של אירוע (פגיעה בתחום בית-הספר)  ג)   
בהינתן אות ארגעה, אחרי הפצצה או הפגזה ובטרם
תאופשר יציאה מהמקלטים/מהמרחבים המוגנים, עליו
להזהיר את האנשים מפני סכנות של חוטי חשמל
קרועים, תחמושת שלא התפוצצה ומפולת.
 
(1)   
עליו לסרוק את שטח בית-הספר לשם איתור חוטי
חשמל קרועים ותחמושת שלא התפוצצה ולשם איתור
מקומות הסכנה ומניעת הגישה אליהם.
 
(2)   
כיבוי-אש  ג. 
כללי  1)   
התקפות מן האוויר, הפגזות מן היבשה וכן רעידות אדמה
עלולות לגרום לדלקות רציניות מאוד, שסכנה רבה נשקפת
מהן לנפש ולרכוש. בייחוד רבה הסכנה במוסדות
שבמעבדותיהם החומר הדליק רב. הדלקות עלולות לפרוץ
במקומות שונים בעת ובעונה אחת, ויהיה צורך לטפל בהן
באותו זמן. במקרים אלה אין לסמוך רק על עזרת מכבי אש
מבחוץ, כי ייתכן שהם יהיו עסוקים בכיבוי דלקות אחרות
במרחב. לפיכך יש צורך ביחידת כיבוי אש במוסד עצמו,
שתהיה מסוגלת להשתלט על דלקה בתחילתה.
 
א)   
מנהל המוסד, בתיאום עם העוזר לביטחון, לבטיחות ולחירום
ימנה אחראי לצוות הכיבוי, שידאג להתקנת כל הסידורים
למניעת דלקות ולכיבוין.
 
ב)   
חובת הטיפול והכיבוי הראשוני של דלקות חלה על כל איש
במוסד, ובמיוחד על המורים, על העובדים ועל התלמידים
הבוגרים. יש להקנות אימון בסיסי בכיבוי דלקות לכל אחד
מהם.
 
ג)   
צוות הכבאים יאורגן בצוותי משנה, וכל אחד מהם יהיה
אחראי לשטח מסוים במוסד (גזרה, קומה, מגרש וכד').
לרשות הצוותים יועמד ציוד כיבוי מתאים, נוסף על
נקודות-אש קבועות, על ציודן המלא, במקומות שונים
במוסד.
 
ד)   
כפי שהודגש בנוהל זה, יהיה צוות כיבוי האש בבתי-ספר
יסודיים שש-שנתיים מבוסס בעיקרו על מבוגרים.
 
ה)   
תפקידי המורה האחראי לצוות כיבוי-אש  2)   
בימי רגיעה  א)   
עליו להכיר היטב את אופן השימוש בכל ציוד הכיבוי
המצוי במוסד ואת מקומו.
 
(1)   
עליו לדאוג שציוד הכיבוי יהיה תמיד במצב תקין וראוי
לשימוש.
 
(2)   
עליו לדעת את מקומם של כל ברזי כיבוי האש
(הידראנטים) שבתחום המוסד ובסביבתו הקרובה.
 
(3)   
עליו לדאוג שיותקנו כל הסידורים למניעת דלקות.  (4)   
עליו להדריך ולתרגל את צוותי הכיבוי ואת שאר אנשי
המוסד בהוראות למניעת דלקות ובכיבוי ראשוני של
דלקות, וזאת נוסף להדרכה הניתנת על ידי שירותי
הכיבוי והחברות המתחזקות את ציוד הכיבוי.
 
(5)   
עם הכרזת מצב חירום  ב)   
עליו לבדוק את ציוד הכיבוי, כדי לוודא שהוא במצב
שמיש.
 
(1)   
עליו לדאוג לפינוי כל שטח המוסד מחומרים שיש בהם
סכנת אש או לריכוזם במקומות מיוחדים ומובטחים.
במיוחד עליו לדאוג לאבטחת דלק וחומרים כימיים
מסוכנים.
 
(2)   
תפקידי צוות כיבוי-אש באירוע  ג)   
על הצוות לאתר אש שפרצה ולכבותה.  (1)   
על הצוות לכוון את יחידת הכיבוי המרחבית, כשתגיע
למוסד, לשם טיפול בדלקה רצינית, להראות ליחידה את
מקום ברזי כיבוי האש ולסייע לה.
 
(2)   
תפקידי צוות כיבוי-אש לאחר חיסול האירוע
על הצוות לטפל בציוד הכיבוי ולהכינו מחדש לשימוש (ייבוש
זרנוקים, דרישה למילוי מטפים וכד').
 
ד)   
עזרה-ראשונה  ד. 
כללי  1)   
תפקידו של צוות העזרה הראשונה הוא להגיש עזרה ראשונה
לנפגעים ולפנותם לנקודת ריכוז נפגעים (אם צריך ואפשר). ככלל
תפקיד התלמידים בצוות הוא לסייע בידי המורה להביא את הציוד
ולפרוס אותו ולשאת את הנפגעים על גבי האלונקות.
 
א)   
מנהל המוסד, בתיאום עם העוזר לביטחון בבית הספר, ימנה
את אחד המורים למפקד צוות העזרה הראשונה (מומלץ
מורה שהוכשר כמגיש עזרה ראשונה). צוות העזרה הראשונה
יחולק לצוותי משנה, שיוצבו ליד נקודות העזרה הראשונה.
מספר הצוותים יהיה בהתאם לגודל המוסד ולפי מפתח של
מורה על כל 10 כיתות אם.
 
ב)   
רצוי לכלול בצוותי העזרה הראשונה מורים שסיימו קורס
חובשים בצה"ל או קורס מגישי עזרה ראשונה. אם אין
במוסד מורים בעלי הכשרה מוקדמת בעזרה ראשונה, מומלץ
להכשירם לכך בקורסים המתקיימים במערכת החינוך
ולדאוג שיעברו השתלמויות רענון תקופתיות פעם בשנתים
ממועד סיום הקורס.
 
ג)   
בבתי-ספר יסודיים שש-שנתיים ישמשו בצוות העזרה
הראשונה תלמידי כיתות ו'; בבתי-ספר שמונה-שנתיים -
תלמידי כיתות ז'-ח'.
 
ד)   
תפקיד המורה האחראי לצוות העזרה הראשונה  2)   
בימי רגיעה  א)   
עליו לדאוג לבדיקת ציוד העזרה הראשונה ולתקינותו
ולהשלימו לפי הצורך.
 
(1)   
עליו להדריך ולתרגל את התלמידים בצוות העזרה
הראשונה במילוי תפקידם.
 
(2)   
עם הכרזת מצב חירום  ב)   
עליו לבדוק את תקינותו של ציוד העזרה הראשונה
ולהשלימו לפי הצורך.
 
(1)   
עליו לתרגל את הצוות למילוי תפקידו.  (2)   
תפקיד צוות העזרה הראשונה בעת אירוע
על חברי הצוות להגיש עזרה ראשונה לנפגעים על ידי המורה
שהוכשר לכך ולדאוג לפינוי הנפגעים במידת הצורך.
 
ג)   
תפקידי צוות העזרה הראשונה לאחר חיסול האירוע
על הצוות לבדוק את ציוד העזרה הראשונה ולהשלימו לפי
הצורך.
ד)   
סורקים  ה)   
כללי
(א)תפקידו של צוות הסורקים לסייע למנהל ולעוזר
לביטחון בשליטה ובהפעלה מהירה ויעילה של מערכת
בית הספר בעת חירום ומצוקה.
 
(1)   
(ב)על הצוות לקיים סריקה בעת התפנות המוסד
ולהבטיח שכל אוכלוסיית המוסד נכנסה למקומות
המוגנים.
 
 
תפקיד המורה האחראי לצוות הסורקים
(א)בימי רגיעה
-עליו להכיר היטב את אותות האזעקה ואת האותות
ואת הסימנים המיוחדים שנקבעו במוסד.
- עליו להיות בקי בפרטי היערכות המוסד לשעת חירום,
מקום המרחבים המוגנים ודרכי הגישה אליהם.
- עליו לקבוע עם המנהל ועם העוזר לביטחון את
המקומות שבהם יתרכז הצוות בעת אזעקה.
- עליו להדריך ולתרגל את הצוות בכל הנוגע למילוי
תפקידו ולהכרת מיקומן של כל כיתות הלימוד במוסד.
- עליו להכין מדבקות שכתוב עליהן "נבדק".
 
(2)   
(ב) בימי חירום
- בעת אזעקה עליו לרכז את הצוות במקומות שנקבעו
מראש.
- עליו להיות בקשר קרוב עם המנהל/עם המורה העוזר
לביטחון ולעמוד לרשותם ככל שהוא והצוות יידרשו.
- עליו לבצע סריקה בבית הספר ולהשאיר מדבקה על
הדלת של כל כיתה שנבדקה.
 
 
4.8 סדר הפעולות הכללי לתרחישים השונים
התראה על ירי טילים  א. 
מתן אות אזעקה להתראה על ירי טילים  1)   
שיגור צוות הסדרנים למקומו  2)   
שיגור צוות הסורקים למקומו  3)   
שיגור צוות העזרה הראשונה למקומו  4)   
סידור התלמידים בכל כיתה ב-2 טורים בצמוד לקיר הפנימי
ולדלת היציאה
 
5)   
הוצאת הכיתות על פי הסדר שנקבע למקלט/למרחב המוגן  6)   
ארגון הכיתות בישיבה בתוך המקלט/המרחב המוגן  7)   
חבישת המסכה על פי ההנחיות  8)   
ביצוע סריקות לאיתור תלמידים בחדרי שירותים או בכיתות
ריקות והפנייתם למקלט/למרחב המוגן
 
9)   
נעילת הדלתות והחלונות במקלט/במרחב המוגן  10)
 
חלוקת חומר להפעלת התלמידים בתוך המקלט/המרחב המוגן  11)
 
דיווח לקב"ט הרשות המקומית על מצב התלמידים במוסד  12)
 
מתן אות ארגעה מוסכם  13)
 
הוצאת התלמידים מהמקלט/מהמרחב המוגן בסדר הפוך מסדר
כניסתם אליו
 
14)
 
תרגול כיתה אחת מכל מקלט/מרחב מוגן ליציאה דרך פתחי
החירום
 
15)
 
חזרה בצורה מסודרת לכיתות  16)
 
בדיקת נוכחות  17)
 
קבלת הנחיות להמשך קיום הלימודים.
 
18)
 
רעידת אדמה  ב. 
מיד עם תחילת הרעידה - כניסה מתחת לשולחנות והגנה על הראש
בעזרת הידיים
 
1)   
פתיחת הדלתות והחלונות, כיבוי מפסק החשמל וסגירת ברזי הגז
(באחריות המורה)
 
2)   
בסיום הרעידה (שמשכה אינו קבוע) - יציאה מהכיתה לשטח פתוח
מחשש שתתרחשנה רעידות נוספות, באחריות המחנך/מורה.
3)   
ביציאה החוצה - תנועה בתוך מסדרונות ובחדרי מדרגות במידת
האפשר
 
4)   
התרחקות ממבנים, מעצים ומעמודי חשמל והתרכזות בנקודת
כינוס שנקבעה מראש
 
5)   
שיגור צוות הסדרנים למקומו  6)   
שיגור צוות הסורקים למקומו  7)   
שיגור צוות העזרה הראשונה למקומו  8)   
עם ההגעה לשטח הכינוס - ספירת התלמידים, דיווח לעב"ט
והמתנה להוראות
 
9)   
דיווח של הנהלת המוסד לקב"ט הרשות המקומית  10)
 
טיפול ראשוני בנפגעים אם יש כאלה  11)
 
ביצוע מפקד התלמידים על פי כיתות ודיווח למנהל  12)
 
קבלת הנחיות לאפשרות להמשיך את קיום הלימודים לאחר
בדיקת מהנדס.
 
13)
 
דליפת חומרים מסוכנים  ג. 
אימות הנתונים על דליפת חומרים מסוכנים משירותי החירום  1)   
מתן הנחיות במערכת הכריזה הפנימית אם להסתגר בכיתות או
לצאת לשטח הכינוס
 
2)   
סגירת דלתות וחלונות  3)   
סגירת פתחים בנייר דבק  4)   
שיגור צוות מורים עם מסכות-מילוט לאיתור תלמידים בחדרי
שירותים ובמתקנים אחרים במוסד
 
5)   
דיווח של הנהלת המוסד לקב"ט הרשות המקומית ולשירותי
החירום
 
6)   
ספירת התלמידים בכל כיתה ודיווח להנהלת המוסד  7)   
המתנה עד לקבלת הנחיות מהמשטרה  8)   
אם יוחלט על פינוי - סידור התלמידים ב-2 טורים ויציאה בצורה
מסודרת לשטח הכינוס
 
9)   
שיגור צוות הסדרנים למקומו  10)
 
שיגור צוות הסורקים למקומו  11)
 
שיגור צוות העזרה הראשונה למקומו  12)
 
הגעה לשטח הכינוס, ספירת התלמידים ודיווח לעב"ט
13)
 
קבלת הנחיות להמשך קיום הלימודים.
 
14)
 
שרפה גדולה באחד ממבני המוסד  ד. 
דיווח להנהלת המוסד  1)   
הזעקת שירותי הכיבוי  2)   
פתיחת החלונות והדלתות בכל הכיתות  3)   
אם אפשר - יציאה בצורה מסודרת ומהירה לשטח כינוס שנקבע
מראש
 
4)   
אם אי אפשר לצאת מהמבנה - היצמדות לפתחי אוויר והמתנה
לכוחות החילוץ
 
5)   
שיגור צוות הסדרנים למקומו  6)   
שיגור צוות הסורקים למקומו  7)   
שיגור צוות העזרה הראשונה למקומו  8)   
שיגור אחד המורים לשער המוסד כדי לכוון את כוחות החילוץ
למקום השרפה
 
9)   
דיווח לקב"ט הרשות המקומית  10)
 
המתנה בשטח הכינוס לקבלת ההנחיות משירותי החירום  11)
 
בדיקת נוכחות בכיתות  12)
 
קבלת הנחיות להמשך קיום הלימודים.
 
13)
 
ירי ללא התראה מקדימה  ה. 
כשהתלמידים בתוך הכיתה  1)   
עם הישמע קול נפץ יש להוריד את התלמידים מקו החלונות,
להושיבם על הרצפה, להתרחק מזכוכית ולהגן על הראש
בידיים. רצוי להיכנס מתחת לשולחנות.
 
*   
לאחר הפוגה של דקות מספר יש להעביר את התלמידים
למרחב המוגן שהוגדר מראש, לפי סדר עדיפויות זה:
- מרחב מוגן מוסדי
- מקלט
- חדרי בטון
- אזור חדר מדרגות ללא חלונות
- פרוזדורים פנימיים ללא חלונות.
 
*   
בהמשך יש לפעול עפ"י הוראות כוחות הביטחון.
 
*   
כשהתלמידים בהפסקה מחוץ לכיתה
יש להורות לתלמידים כי בהישמע קול נפץ עליהם לתפוס מחסה
(במבנה סמוך, מאחורי קיר או חומה), לשכב על הרצפה ולהגן על
הראש בידיים.
 
2)   

4.9 סדר הפעולות בזמן נסיעה באוטובוס
התראה על ירי טילים/ירי (קטיושות, קאסם, רק"ק) ללא
התראה
 
א. 
עצירת הרכב בצד הכביש ללא הפרעה לתנועה  1)   
הורדת התלמידים מ-2 דלתות האוטובוס ושכיבה על הקרקע
כשהידיים מגוננות על הראש
 
2)   
במקום שיש מחסה - שכיבה מאחוריו  3)   
המתנה להנחיות של גורמי מערכת הביטחון.
 
4)   
רעידת אדמה  ב. 
בשטח פתוח - עצירת האוטובוס בצד הכביש ללא הפרעה לתנועה
1)   
בשטח בנוי - התרחקות ממבנים ומחוטי חשמל ועצירה בצד
הכביש
 
2)   
המתנה להנחיות של גורמי מערכת הביטחון.
 
3)   
דליפת חומרים מסוכנים  ג. 
סגירת החלונות של האוטובוס  1)   
המשך נסיעה/יציאה מאזור הסכנה בכיוון נגד הרוח.
 
2)   
שרפה  ד. 
עצירת האוטובוס בצד הכביש ללא הפרעה לתנועה  1)   
הורדת התלמידים וריכוזם במקום בטוח, מחוץ לטווח הסכנה של
האש
 
2)   
המשך תנועה על פי ההנחיות של גורמי הביטחון באזור.
 
3)   

4.10 תרגילים
לצורך תכנון הביצוע של תרגילים במוסדות החינוך במהלך שנת
הלימודים להלן רשימת התרגילים שחובה לבצע:
 
א. 
התראה על ירי טילים: התרגיל יבוצע בתחילת שנת הלימודים
(בחודש ספטמבר-אוקטובר), באחריות של קב"ט מוסדות החינוך
הרשותי ובמהלך שנת הלימודים במסגרת תרגיל מוסדות חינוך
ארצי.
1)   
ירי ללא התראה: התרגיל יבוצע במהלך שנת הלימודים
באחריות קב"ט מוסדות החינוך הרשותי.
 
2)   
שרפה: התרגיל יבוצע בתחילת שנת הלימודים (בחודשים
ספטמבר-אוקטובר) באחריות מנהל בית-הספר.
 
3)   
רעידת אדמה: התרגיל יבוצע במהלך שנת הלימודים באחריות
מנהל בית-הספר.
 
4)   
דליפת חומרים מסוכנים: התרגיל יבוצע במהלך שנת
הלימודים באחריות מנהל בית-הספר.
 
5)   
תרגיל התגוננות ארצי: התרגיל יבוצע בכל מוסדות החינוך
בארץ.
 
6)   
תרגיל משולב מחוזי: התרגיל יבוצע בשיתוף עם פיקוד העורף
וגורמי החירום.
 
7)   
תרגיל כניסה למקלט/למרחב מוגן יכלול -  ב. 
שהייה בתוך המקלט/המרחב המוגן במשך 30 דקות;  1)   
חלוקת חומר הפעלה לתלמידים בעת שהותם בתוך המקלט/המרחב
המוגן;
 
2)   
תרגול יציאה דרך פתחי החירום.  3)   
יש לפעול לפי ההנחיות המפורטות בנספח ב של נוהל זה.
 
 
יש למנות אחראי בטיחות לכל תרגיל.
 
ג. 
יש להכין נספח בטיחות לכל תרגיל.
 
ד. 
בסיום הביצוע של כל תרגיל ידווח עליו מנהל בית-הספר בכתב לקב"ט
מוסדות החינוך הרשותי.
 
ה. 
בכל אחד מהתרגילים יש להפעיל את צוותי החירום הבית-ספריים
(עזרה ראשונה, כיבוי, סדרנים, סורקים).
 
ו. 

4.11 תקני מקלט/מרחב מוגן בבתי-ספר וסוגיהם
להלן פירוט תקני המקלט/המרחב המוגן בבתי הספר:  א. 
בכיתות א' עד י': 15 מ"ר לכל כיתת אם.  1)   
בכיתות י"א ו-י"ב: 7.5 מ"ר לכל כיתת אם (בהנחה שכיתות י"א
ו-י"ב יוקצו למשימות במפעלים חיוניים וברשות המקומית).
 
2)   
להלן פירוט סוגי המקלוט:  ב. 
בקו עימות: בכל בנייה של בית-ספר חדש או תוספת בנייה יש
לבנות מקלט וכיתה ביטחונית.
 
1)   
במרחב יש"ע: בכל בנייה של בית-ספר חדש או תוספת בנייה יש
לבנות מרחב מוגן וכיתה ביטחונית.
 
2)   
ביתר חלקי הארץ: בכל בנייה של בית ספר חדש או תוספת
בנייה יש לבנות מרחב מוגן.
 
3)   
בחינוך המיוחד: בכל בנייה של מקלט/מרחב מוגן בבית ספר של
החינוך המיוחד תותקן מערכת סינון מרכזית.
 
4)   

4.12 תקני ציוד חירום
תקני ציוד החירום מפורטים בנספחים לנוהל זה:
נספח ז: תקן ציוד כיבוי אש א.
נספח ח: תקן ציוד חילוץ ועזרה ראשונה במוסד חינוכי ב.
נספח ט: תקן ציוד למקלט/למרחב מוגן ששטחו עד 50 מ"ר ג.
נספח י: תקן ציוד לתרמיל של מגיש עזרה ראשונה. ד.


4.13 נספחים לנוהל 4

נספח א לנוהל 4
הוראות לתלמיד לשעת-חירום
הישמע להוראות הוריך ומוריך.
1. 
לך לבית-הספר וממנו הביתה בדרך הקצרה ביותר.
2. 
לך תמיד באותה דרך, ומסור עליה למוריך ולהוריך.
3. 
אל תסור בדרכך לחבריך או למקום אחר, פן ידאגו לך.
4. 
אל תשהה ברחוב ללא צורך, ואל תשים לב להתקהלויות.
5. 
הכר בדרכך את מקומות המקלטים ואת המחסות הטובים ביותר.
6. 
במקרה של אזעקה אל תרוץ הביתה או לבית-הספר, אלא תפוס מיד
מחסה במקלט או בבית הקרוב ביותר.
7. 
אל תשהה בפתח בית או בפתח מחסה, אלא היכנס למחסה פנימה.
8. 
המעט להימצא מחוץ לבית-ספרך ולבית מגוריך.
9. 
אל תיגע בחפץ עזוב, כי כרוכה בזה סכנה (חומר נפץ).
10. 
אל תיגע בחוט חשמל המונח על הקרקע או התלוי באוויר, כי הוא עלול
להיות מחושמל ולסכן את חייך.
11. 
אם יוחלט שעליך לשאת ערכת מגן בדרכך לבית הספר ובשובך ממנו,
עליך לפעול ולהתנהג כפי שלימדנו אותך.
 
12. 
נספח ב לנוהל 4
הוראות לתלמיד להתנהגות במקלט/במרחב המוגן
היכנס למקום המוגן במהירות ותפוס מקום באזור שהוקצה לכיתתך.
1. 
חבוש מסכה אם תתבקש לעשות זאת על ידי המורה האחראי.
2. 
שב במנוחה, ואל תרבה בתנועות מיותרות.
3. 
אל תעמוד בפתח המקום המוגן, ואל תציץ ממנו החוצה.
4. 
שמור על השקט.
5. 
אל תצא מהמקום המוגן ללא רשות.
6. 
אם שמעת התפוצצות בשטח בית-הספר, אל תעזוב את המקום המוגן
בלא שנדרשת לכך על ידי האחראי.
7. 
והעיקר - הישמע להוראות האחראי.
 
8. 
נספח ג לנוהל 4
הוראות להורים לשעת-חירום
הורים נכבדים,
משרד החינוך והרשות המקומית פועלים במיטב מאמציהם לקיום לימודים
תקינים במוסדות החינוך. סידורים מיוחדים ננקטים - ויינקטו - לצורך זה.
מצ"ב תכנית לימודים לשעת-חירום של בית-ספרנו. נבקשכם לוודא כי סדרים
זמניים אלה ידועים לילדכם, כדי שיוכל להסתגל אליהם במהרה. כן נבקשכם
להקפיד על הוראות אלה:
אל תרשו לילדים הקטנים ללכת לבית-הספר ובחזרה ללא ליווי.
1. 
אל תרשו לילדים לשחק מחוץ לבית בלי השגחת אדם מבוגר.
2. 
השתדלו לקיים בבית אווירה שקטה ורגועה.
3. 
ודאו שיימצא ברשות ילדכם דף קשר כיתתי שיכלול גם את פרטי בית
הספר.
4. 
במקרה של הפצצה בשעה שילדכם נמצא בבית-הספר, פעלו בהתאם
להוראות מפקדת העורף, ככל אזרח אחר: אל תרוצו לבית-הספר, כי את
נפשכם אתם קובעים. אין ביכולתכם לעזור, וברור שתפריעו למחנכים
במילוי יעיל של תפקידיהם.
5. 
אל תטלפנו לבית-הספר; קו הטלפון שלו צריך להיות פנוי לצורכי ביטחון
בית-הספר.
6. 
אם תימצאו ברחוב בזמן אזעקה או בזמן הפצצה פתאומית, שימו לב
לילדים סביבכם והכניסו אותם למקלט. הורים אחרים ידאגו לילדכם
במקרה דומה. האזינו להודעות שתפורסמנה באמצעי התקשורת
השונים, הכתובים והאלקטרוניים, על ידי משרד החינוך, על ידי צה"ל
ועל ידי הרשויות המקומיות בכל הנוגע לשינויים העשויים לחול בסדרי
הפעלת מוסדות החינוך במישור המקומי והארצי.
7. 
אם וכאשר יוחלט ויפורסם שיש לשאת את ערכת המגן צמודה לתלמיד,
אתם אחראים לשלוח את ילדכם עם ערכת המגן האישית בתוך הקרטון
המקורי, תוך ציון מודגש של שם הילד ומספר הטלפון בביתו.
 
8. 
נספח ד לנוהל 4
תכנון, ארגון ותרגול המוסד לכניסה למקלטים/למרחבים המוגנים
בשעת הלימודים
מבוא  1. 
בעידן הטילים ומטוסי הסילון המהירים והפגזות הארטילריה יש
חשיבות עליונה להעברת אוכלוסיית המוסד למרחבים מוגנים
בזמן קצר ככל האפשר ובצורה בטוחה ומסודרת.
 
א.   
מטרת נספח זה היא להנחות את מנהל המוסד ואת המורה העוזר
לביטחון -
 
ב.   
כיצד לתכנן ולארגן את המוסד לכניסה מהירה
למקלטים/למרחבים המוגנים בשעה שהתלמידים ומוריהם
שוהים בכיתות;
 
1)   
כיצד לתרגל את אוכלוסיית המוסד בכניסה
למקלטים/למרחבים המוגנים במהירות, בביטחון ובצורה
מסודרת.
 
2)   
אין מוסד אחד דומה למשנהו, ולכן יש להתאים וליישם את
האמור כאן לכל מוסד ומוסד בהתאם למבנהו, לחצרותיו,
למקלטים/למרחבים המוגנים שלו, לגודל אוכלוסייתו ולהרכבה
וכו'.
 
ג.   
תכנון וארגון המוסד לכניסה למקומות מוגנים  2. 
להלן בעיות העלולות להיווצר כאשר ניתן אות האזעקה ויש
להיכנס למרחבים מוגנים:
 
א.   
יציאה מהירה, בלתי מאורגנת ובלתי מבוקרת של התלמידים
מהכיתות למסדרונות ומשם לחדרי המדרגות
ולמקלטים/למרחבים המוגנים עלולה לגרום דוחק רב, צפיפות
ו"צווארי בקבוק" במסדרונות, בגרמי המדרגות ובמעברים
צרים, לפני ותוך כדי הכניסה למקלט/למרחב המוגן. כתוצאה
ממצב זה עלולות להיגרם בהלה ופציעות וחבלות לילדים.
 
1)   
הקמת שאון רב על-ידי הילדים היוצאים מהכיתות והנעים
למקלטים/למרחבים המוגנים עלולה לשבש את השליטה
ולמנוע העברת הוראות לתלמידים ולמורים.
 
2)   
תנועה מהירה מדיי עלולה לגרום נפילות, פציעות וחבלות,
בעיקר בגרמי המדרגות, ולשבש את התנועה.
 
3)   
הצטופפות של התלמידים בחלק הקדמי של המקלט/המרחב
המוגן ובקרבת הכניסה עלולה למנוע מתלמידים אחרים את
האפשרות להיכנס אליו.
 
4)   
כדי למנוע את התקלות שהוזכרו כאן ותקלות אחרות, יש לתכנן
ולארגן את המוסד לפי הקווים המנחים האלה:
ב.   
יש להבהיר לתלמידים ולמורים, שההתארגנות בכיתה
לקראת תנועה למקלט/למרחב המוגן, התנועה אליו, הכניסה
לתוכו והישיבה בו - אלה ייעשו במסגרת כיתתית, והמורה
המלמד את הכיתה באותה שעה יהיה צמוד אליה עד מתן אות
הארגעה והחזרה לכיתות. המורים יהיו אחראים לתנועה
שקטה ומסודרת של הכיתות למרחב המוגן.
 
1)   
יש לתכנן ולקבוע מראש את סדרי ההתארגנות של הכיתות
בתוך חדר הכיתה לקראת היציאה למסדרונות.
 
2)   
יש לקבוע את צירי התנועה ואת סדר התנועה של הכיתות
השונות מחדריהן אל המקום שיועד להן. סדר התנועה ייקבע,
בדרך כלל, לפי מידת הקרבה של הכיתה למדרגות ולמרחב
המוגן: כיתה הקרובה יותר לגרם המדרגות ולמקום המוגן
תנוע, בדרך כלל, לפני חברתה הרחוקה יותר (באותו ציר
תנועה). במקרים מסוימים יש לשקול אם להעדיף שהכיתות
הנמוכות (א', ב', ג') ינועו ראשונות, גם כאשר כיתות אחרות
קרובות יותר למרחב המוגן. ייתכנו מקרים שבהם תינתן
אפשרות לכיתות בקומות העליונות לרדת ראשונות
למקלטים/למרחבים המוגנים.
בבחירת צירי התנועה למקלטים/למרחבים המוגנים יש
להעדיף צירים מאובטחים יותר (מסדרונות פנימיים וכד'), גם
אם הדבר מאריך במידה לא משמעותית את משך התנועה.
 
3)   
יש לקבוע מראש את סדר הכניסה למרחב המוגן, בעיקר
כאשר מגיעות לשם כיתות מכיוונים שונים. קביעה מראש
עשויה למנוע דוחק ויצירת "צווארי בקבוק".
 
4)   
יש לקבוע מראש ולשלט בתוך המרחב המוגן את מקומה של
כל כיתה: כעיקרון יש לקבוע שכיתה הנכנסת ראשונה תנוע
ותתארגן בסוף החדר; ההתארגנות תהיה מהסוף להתחלה,
לפי סדר כניסת הכיתות למקום. על ידי פעולה זו תימנענה
חסימת המקום וגרימת קשיים בזרימה השוטפת של הכיתות
לתוכו.
 
5)   
אם קיים במוסד יותר ממקלט/ממרחב מוגן אחד, יש לתכנן
את אכלוס המקומות המוגנים בצורה מאורגנת ולפי קרבת
הכיתות לאותם מקומות.
 
6)   
יש לתכנן ולקבוע במפורט את מיקומם של הסדרנים (מורים
ותלמידי הכיתות הגבוהות) שתפקידם לסייע בהכוונה
ובזרימה מסודרת של הכיתות למקלטים/למרחבים המוגנים.
מיקום הסדרנים יהיה בנקודות התורפה - בגרמי מדרגות,
במעברים צרים ובעיקר בכניסה לאותם המרחבים.
7)   
בכל מקלט/מרחב מוגן יהיה מורה אחראי, ויסייעו לידו
תלמידים שיכוונו את הכיתות הנכנסות למקומות שנקבעו להן
מראש.
 
8)   
יש לקבוע מראש את המקום שבו יתרכז צוות העזרה
הראשונה בעת הכניסה למקלט/למרחב המוגן ובעת השהייה
בתוכו. הוא הדין לגבי צוות כיבוי האש.
 
9)   
יש לתכנן ולקבוע מראש את משימת צוות הסריקה, שתפקידו
לוודא שלא נשארו ילדים ומורים במבנה המוסד ובחצרותיו.
 
10)
 
ביצוע מוצלח של כניסה זהירה, בטוחה ומהירה למרחב
המוגן מותנה - בין היתר - בפעולות הנוספות האלה:
 
11)
 
יש לתת הוראות מוקדמות (תדרוך מפורט ושינון)
למורים ולתלמידים על התנהגותם ועל הפעולות שעליהם
לעשות מהרגע שבו יישמע אות האזעקה.
במיוחד יש לתדרך את המורים, את העובדים ואת
התלמידים הממלאים תפקידים שונים במערכת זו.
 
א)   
יש לחזור ולהדגיש את הסכנה בהצטופפות מיותרת ואת
הצורך בהתנהגות שקטה בעת ההתארגנות, התנועה
למרחב המוגן, הכניסה אליו והשהייה בו (להוציא
פעילות של הכיתות בתוכו).
 
ב)   
יש להשתמש במערכות כריזה (רמקולים), ברמקולים
ניידים או בכל ציוד אחר היכול לסייע בשליטה
ובהעברת הוראות לאוכלוסיית המוסד.
 
ג)   
יש לתרגל את התלמידים ואת ממלאי התפקידים
(מורים, עובדים ותלמידים) בכניסה למקלט/למרחב
המוגן וביציאה ממנו, באופן שכל פרט וכל כיתה ידעו
את אשר עליהם לעשות וכיצד עליהם להתנהג.
 
ד)   
הפעולות שתבוצענה מעת הישמע אות האזעקה  3. 
הכיתות, בראשות המורים הנמצאים בהן, תתארגנה לתזוזה
מיידית בשני טורים בתוך חדר הכיתה, וראש הטור יהיה בפתח
היציאה למסדרון. ההתארגנות תהיה ככל האפשר במקום בטוח
בכיתה (ליד קירות ולא ליד חלונות). אם הדבר ניתן (מבחינת
מרחב ההתפרסות), יצאו התלמידים מחדרי הכיתה ויתארגנו
לאורך המסדרון לפי תנועתם למרחב המוגן. לעתים, בגלל מגבלות
המקום, תצאנה רק חלק מהכיתות למסדרון, והשאר תשתלבנה
בתנועה למרחב המוגן תוך כדי יציאתן למסדרון ובהתאם לסדר
התנועה שנקבע.
 
א.   
המורים והתלמידים ממלאי התפקידים השונים ינועו במהירות,
איש איש לתפקידו, כמפורט להלן:
 
ב.   
צוותי הסדרנים, בפיקוח מורים, יתארגנו במהירות במקומות
שנקבעו להם מראש (במסדרונות, בגרמי המדרגות, בכניסות
למקלטים/למרחבים המוגנים וכו') ויסייעו בארגון, בוויסות
ובפיקוח על תנועה מהירה ובטוחה לכיוון המקלט/המרחב
המוגן ועל כניסה מסודרת לתוכו. רצוי לצרף סדרנים שילוו
את הכיתות הנמוכות.  
1)   
צוותי הסדרנים בתוך המקלטים/המרחבים המוגנים ייכנסו
במהירות לתוכם (רצוי בפיקוח המורים המקצועיים), ויהיו
ערוכים לקלוט את הכיתות ולפקח על כניסתן.
 
2)   
צוות העזרה הראשונה יתרכז במקום שנקבע לו וימתין
לקריאה; הוא ייכנס למקלט/למרחב המוגן לאחר שייכנסו כל
התלמידים.
 
3)   
צוות כיבוי האש ינהג כמו צוות העזרה הראשונה.  4)   
צוותי הסורקים יתארגנו במקומות שנקבעו להם, ויהיו
מוכנים לסרוק את האזורים שהוקצו להם.
 
5)   
לאחר התארגנות קצרה תתחלנה הכיתות, בראשות מוריהן, לנוע
לכיוון המקלט/המרחב המוגן, לפי סדר שנקבע מראש או בהתאם
להוראות שתינתנה תוך כדי התנועה. צוותי הסדרנים, בסיוע
המורים האחראים לכיתות, יעשו ככל האפשר כדי שהתנועה
והכניסה למקלט/למרחב המוגן תהיינה מהירות, מסודרות
ושקטות.
 
ג.   
אין להרשות תנועה של מורים או תלמידים בכיוון נגדי של התנועה
הכללית אל המקלט/המרחב המוגן או ממנו.
 
ד.   
כיתות שתימצאנה בחצר עם הינתן אות האזעקה (בשיעור חופשי,
בשיעור התעמלות וכד') תתחלנה לנוע, בפיקוח המורה או בעצמן
(משיעור חופשי), לכיוון המקלט/המרחב המוגן, תסתדרנה ליד
הכניסה, ותיכנסנה לפי הוראת המורה האחראי בכניסה.
 
ה.   
בתוך המקלט/המרחב המוגן ידאגו האחראים לכך שהכיתות ינועו
במהירות ובזהירות למקומותיהן ותשבנה במקומות שהוקצו להן.
לאחר שהכיתות תשבנה במקומן יערוך המורה האחראי לכיתה
מפקד נוכחות של התלמידים.
 
ו.   
צוותי הסורקים יתחילו בסריקה בשטחים שהוקצו להם, ויוודאו
שלא נותרו בחוץ תלמידים או מורים, ובגמר תפקידם הם יצטרפו
לכיתותיהם במקלטים/במרחבים המוגנים.
 
ז.   
בעת השהייה במקלט/במרחב המוגן יש לקיים, במידת האפשר,
פעילות במסגרות כיתתיות באחריות המורים (כל מורה עם
כיתתו), או כל פעילות שהיא במסגרת שתיקבע על ידי מנהל
המוסד. מטרת הפעילות היא להעסיק את הילדים ולהרגיע אותם.
על המנהלים להכין חוזר להעסקת התלמידים עבור כל
מקלט/מרחב מוגן.
ח.   
במצבי חירום, שבהם ייקבע פרק זמן מוגדר שבו כל אוכלוסיית
המוסד צריכה להיות במקלטים/במרחבים המוגנים (לדוגמה: תוך
2 או 3 דקות), תתוכנן פעולת הסריקה בצורה שתבטיח
שהסורקים יימצאו גם הם במקלטים/במרחבים המוגנים תוך פרק
הזמן שייקבע.
 
ט.   
הפעולות שתבוצענה לאחר הישמע אות הארגעה  4. 
הכיתות תתארגנה בראשות המורים, ותהיינה מוכנות לתזוזה;
ההוראות ליציאה של כל כיתה ממקומה תינתנה על ידי המורה
האחראי למרחב המוגן.
 
א.   
סדר התנועה לכיתות יהיה הפוך מסדר הכניסה למקלט/למרחב
המוגן: הכיתה שנכנסה אחרונה תצא ראשונה.
 
ב.   
צוותי הסדרנים יצאו ראשונים, ויימצאו במקומות שתוכננו מראש,
יסייעו בהכוונה, ויפקחו על תנועה מסודרת ושקטה לכיתות
הלימוד.
 
ג.   
בעת חירום, אם וכאשר יוחלט על נשיאת ערכות מגן בצמוד לגוף, יישאו
הילדים את הערכות למרחבים המוגנים ויחבשו את המסכות לפי הוראת
המורים ובהתאם לתרגולת שנלמדה.
המסכות תוסרנה כאשר יינתן אות ההרגעה ולפני חזרת הילדים
לכיתותיהם (בעת חירום תצאנה, במידת הצורך, הוראות שעה בנדון).
 
5. 

נספח ה לנוהל 4
תכנון, ארגון ותרגול המוסד לכניסה למקלטים/למרחבים המוגנים
בשעת ההפסקה
מבוא  1. 
אות האזעקה עלול להינתן גם בעת שהות התלמידים והמורים
בהפסקה; השהייה בשטח פתוח, מחוץ לכל מחסה, בעת הפגזות או
הפצצות, מסוכנת במידה רבה יותר מאשר השהייה במבנה, ולכן
נודעת חשיבות עליונה להעברת אוכלוסיית המוסד מחצרות
המוסד, ממגרשיו וממבניו, במהירות רבה ככל האפשר, אל
המקלטים/המרחבים המוגנים.
 
א.   
לא מן הנמנע שבגלל אופי המלחמה הצפויה תיאסר בעת ההפסקה
יציאה ממבנה בית הספר, או שיוגבל המרחב בחצר שיהיה מותר
לשהות בו. כמו כן תיתכן הוראה של נשיאת ערכות מגן צמודות
לגוף (הוראות שעה בנדון תתפרסמנה בעת הצורך).
 
ב.   
סדרי הכניסה למקלטים/למרחבים המוגנים בעת אזעקה בהפסקה
שונים מהותית מהסדרים בשעת הלימודים. בשעת הלימודים
התלמידים נמצאים במסגרת ובהשגחת מורה, היכול להרגיעם,
לכוונם ולהורות להם מה עליהם לעשות, וכמובן להובילם בצורה
מאורגנת ומסודרת למקום שנקבע להם. לעומת זאת, בעת הפסקה
התלמידים מפוזרים בכל מרחב המוסד - מבניו וחצרותיו - ללא כל
מסגרת וללא יד מכוונת ומדריכה. נוסף לכך קיים שוני בריכוז
התלמידים ובפיזורם בשטחי המוסד בין הפסקה להפסקה.
 
ג.   
מטרת הנספח הזה היא להנחות את מנהל המוסד ואת המורה
העוזר לביטחון כיצד לארגן את המוסד לכניסה
למקלטים/למרחבים המוגנים כאשר התלמידים והמורים נמצאים
בהפסקה וכיצד לתרגל את המוסד במצב זה. אין מוסד אחד דומה
למשנהו, ולכן יש ליישם את הנאמר בנספח זה לכל מוסד ומוסד -
בהתאם למבנהו, לחצרותיו, למקלטים/למרחבים המוגנים שלו,
לגודל אוכלוסייתו ולהרכבה וכו'.
 
ד.   
תכנון וארגון המוסד לכניסה למקלטים/למרחבים המוגנים
בעת ההפסקה
 
2. 
אלה הבעיות המרכזיות העלולות להיווצר כאשר אות האזעקה
ניתן בעת ההפסקה:
 
א.   
התלמידים עלולים לרוץ למקלט/למרחב המוגן הקרוב ביותר
ולגרום ללחץ רב בכניסה אליו ובתוך אותו מרחב, ולעומת
זאת - לחוסר עומס במקום אחר, שבמקרה לא היו בקרבתו
ילדים.
1)   
היווצרות "צווארי בקבוק" בכניסה למקלטים, למבנים
ולמרחבים המוגנים, כתוצאה מרצונם של ילדים ומורים
להיכנס מהר ככל האפשר למקום, גורמת לדוחק רב בכניסה,
ועל ידי כך לכניסה איטית מאוד, לפציעות ולחבלות.  
2)   
גם ריצה מהירה ובלתי זהירה מהמקומות שבהם התלמידים
שוהים בעת ההפסקה (חדרי הלימוד, המסדרונות ומגרשי
המשחקים) עלולה לגרום לתאונות, לפציעות ולחבלות.
 
3)   
הצטופפות של הילדים בחלק הקדמי של המקלט/המרחב
המוגן (בקרבת פתח הכניסה) עלולה למנוע מתלמידים אחרים
את הכניסה אליו.
 
4)   
רעש רב והמולה בעת מתן אות האזעקה (רעשים טבעיים בעת
ההפסקות) והפיזור הרב של התלמידים בבניינים ובחצרות
מקשים מאוד על השליטה בתלמידים ומונעים את האפשרות
להעביר הוראות ולשמוע אותן.
 
5)   
מורים ותלמידים עשויים להימצא בפינות מרוחקות ולא
לשמוע כלל את אות האזעקה ולהמשיך בעיסוקיהם במקום
להיכנס למקום המוגן.
 
6)   
קיימת האפשרות שתלמידים רבים יתרכזו במקלט/במרחב
מוגן מסוים, בעוד שסגל בית הספר יתרכז ברובו במרחב אחר
(לדוגמה: במרחב הקרוב לחדר המורים). על ידי כך עלול
להיווצר מצב שהילדים ישהו במקלטים/במרחבים המוגנים
ללא השגחה של המורים.
 
7)   
כדי לנסות למנוע ככל האפשר את הבעיות האלה, או למתנן לפחות,
יש לתכנן ולארגן את המוסד לפי הקווים המנחים האלה:
 
ב.   
הקשיים בשליטה בתלמידים ובמתן הוראות שתישמענה
ותגענה לכל מורה ותלמיד בזמן, לאחר שנשמע אות האזעקה,
מחייבים -
 
1)   
שימוש במערכת כריזה (רמקולים), ברמקולים ניידים
או בכל אמצעי דומה להעברת הוראות לאוכלוסיית
המוסד. רצוי שיימצא רמקול יד גם בכל מרחב מוגן.
 
א)   
מתן הוראות מוקדמות ותדרוך מפורט ככל האפשר
לתלמידים ולמורים על דרכי ההתנהגות ועל הפעולות
שעליהם לעשות מהרגע שבו יישמע אות האזעקה. יש
לחזור ולשנן את ההוראות, כדי שגם בעת קשיים
בתקשורת וחוסר אפשרות לשליטה ולהכוונה ידעו כל
תלמיד וכל מורה את אשר עליהם לעשות וכיצד עליהם
לפעול (לאן עליהם להגיע, לאיזה מקום עליהם להיכנס
ובאיזו צורה עליהם להתנהג וכו').
 
ב)   
לחזור ולהדגיש בתדריכים המוקדמים שיש חשיבות
עליונה להתנהגות שקטה ולשקט מוחלט בעת התנועה
למקלט/למרחב המוגן, בכניסה אליו ובעת השהייה
בתוכו.
 
ג)   
יש להבהיר לתלמידים ולסגל המוסד באופן חד משמעי,
שחלוקת הכיתות והמורים למקלטים/למרחבים המוגנים לא
תשתנה גם אם האזעקה תושמע בעת ההפסקה, וכי על כל
תלמיד ועל כל מורה להגיע למרחב שהוקצה לכיתתו לפי
התכנון, כדי שיימנע עומס רב במקום מסוים ועודף מקום
במקום אחר.  
2)   
התנועה לכיוון המרחב המוגן תהיה מהירה (אך לא "ריצה
פראית"), אולם כאשר מתקרבים לפתח הכניסה של הבניין או
למרחב המוגן יש לנוע באיטיות. על התלמידים להתארגן ליד
הכתלים (הנותנים מחסה) בטורים, לפי כיתותיהם, לקראת
הכניסה למרחב שנקבע. המורים יצטרפו לכיתות
המתארגנות, וידאגו לכניסה מסודרת ומהירה למרחב, לפי
סדר שנקבע מראש או לפי הוראות האחראי ליד הכניסה.
 
3)   
ב"צווארי הבקבוק" הצפויים, בעיקר בכניסה למבנים ובפתחי
המקלטים/המרחבים המוגנים או המדרגות היורדות אליהם,
יוצבו מורים,
ולעזרתם - תלמידים. תפקידם לארגן את היערכות התלמידים
בכניסה ולכוון את הכניסה למקום ולווסתה. לכל כיתה
שתיכנס למקלט/למרחב המוגן יתלווה מורה (רצוי המחנך),
שייקבע לפי תכנון מראש.
 
4)   
בתוך כל מקלט/מרחב מוגן יהיה אחראי שיסתייע בתלמידים
(סדרנים). עליהם לדאוג לזרימה מהירה ומסודרת של
התלמידים בתוך המרחב ולהושבת הכיתות במקומות
שהוקצו להן מראש.
 
5)   
נוסף לצוותות הסורקים את המבנים כדי לוודא שלא נותרו
תלמידים או מורים מחוץ למרחבים המוגנים, יש לקבוע
חוליה או חוליות (לפי הצורך) שתסרוקנה את חצרות המוסד.
 
6)   
הפעולות שתבוצענה מעת הישמע אות האזעקה  3. 
התלמידים ינועו במהירות ובזהירות, בדרך הקצרה ביותר, לשטח
ההתארגנות הכיתתי בקרבת המקלט/המרחב המוגן שנקבע
לכיתתם.
 
א.   
המורים והתלמידים ממלאי התפקידים השונים ינועו במהירות,
איש איש לתפקידו, כמפורט להלן:
 
ב.   
צוותות הסדרנים, בפיקוח מורים, יתארגנו במהירות ליד
הכניסות, ויהיו מוכנים לארגון ולוויסות הכניסה המהירה
והבטוחה למקלטים/למרחבים המוגנים ולפיקוח עליה.
 
1)   
צוותות הסדרנים בתוך המקלטים/המרחבים המוגנים (רצוי
בפיקוח המורים המקצועיים) ייכנסו במהירות לתוכם, ויהיו
ערוכים לפקח על כניסת הכיתות אליהם.
2)   
מורים, רצוי המחנכים, יצטרפו לכיתותיהם וידאגו שהכיתות
תיערכנה ותסתדרנה לכניסה למקלט/למרחב המוגן.
 
3)   
צוות העזרה הראשונה יתרכז במקום שנקבע לו וימתין
לקריאה. הוא ייכנס למקלט/למרחב המוגן לאחר שייכנסו כל
התלמידים.
 
4)   
צוות כיבוי האש ינהג כמו צוות העזרה הראשונה.  5)   
צוותות הסורקים יתארגנו (מתוך הסדרנים) במקומות
שנקבעו להם, ויהיו מוכנים לסרוק את האזורים שהוקצו
להם.
 
6)   
לאחר התארגנות קצרה תתחלנה הכיתות, בראשות מוריהן,
להיכנס למקלטים/למרחבים המוגנים לפי סדר שנקבע מראש או
בהתאם להוראות המורה האחראי לכניסה (רצוי שהכיתות
הנמוכות תיכנסנה ראשונות). צוותות הסדרנים, בסיוע המורים
האחראים לכיתות, יעשו ככל האפשר שהכניסה למרחבים אלו
תהיה מהירה, מסודרת ושקטה.
 
ג.   
בתוך המקלט/המרחב המוגן ידאגו האחראים, שהכיתות תתחלנה
לנוע במהירות ובזהירות למקומותיהן ותשבנה במקומות שהוקצו
להן. לאחר שהכיתות תשבנה במקומן, יערוך המורה האחראי
לכיתה מפקד נוכחות של התלמידים.
 
ד.   
צוותות הסורקים יתחילו בסריקה בשטחים שהוקצו להם, ויוודאו
שלא נותרו תלמידים ומורים בשטח. בגמר תפקידם הם יצטרפו
לכיתותיהם.
 
ה.   
כאמור, אם ייקבע פרק זמן מוגדר לכניסה למקלטים/למרחבים
המוגנים, תתוכנן פעולת הסורקים בהתאם.
 
ו.   
הפעילות בתוך המקלטים/המרחבים המוגנים וסדרי התנועה
מתוכם לחדרי הכיתות לאחר הישמע אות הארגעה יהיו
כמפורט בנספח א של נוהל זה.
 
4. 

נספח ו לנוהל 4
תפיסת המיגון במוסדות החינוך
כללי
תפיסת המיגון החדשה שגובשה במערכת הביטחון למיגון האוכלוסייה
במדינת ישראל מתבססת על המרחב המוגן. המרחב המוגן הוא מרחב
זמין המספק לחוסים בו הגנה מפני נשק קונבנציונאלי ובלתי
קונבנציונאלי לזמן שהייה של כמה שעות. תפיסה זו תקפה גם לגבי
מוסדות חינוך.
 
1. 
בחירת המקום לשהייה בשעת חירום  2. 
יש לבחור את המרחב המוגן על פי סדר העדיפויות הזה:
1) מרחב מוגן מוסדי
2) מקלט תקין וזמין, שאפשר להגיע אליו תוך 3 דקות
מתחילת הצפירה
3) חדר אטום שנעשו בו שיפורי מיגון קבע
4) חדר אטום שנעשו בו שיפורי מיגון לחירום.
 
א.   
את ההנחיות למיגון יש לתכנן בכל מוסד בנפרד, על פי התשתית
הקיימת בפועל. להלן כמה דוגמאות:
 
ב.   
מוסד חינוך שיש בו מרחבים מוגנים לכל הכיתות יתמגן בהם
בעת הצורך.
 
   
מוסד שיש בו מקלוט מלא לכלל בית הספר יתמגן במקלטים
הקיימים בעת הצורך. עבור תלמידים בכיתות מרוחקות
מהמקלט, שלא יצליחו להגיע למקלט תוך 3 דקות מתחילת
הצפירה, יש להכין מראש חדרים אטומים בקרבת אותן
כיתות מרוחקות, כפי שמוסבר בהמשך.
 
   
בית ספר שיש בו מיגון חלקי (למשל מקלוט המספיק ל-50%
מאוכלוסיית בית הספר) ימגן במקלט תלמידים מהכיתות
הקרובות לאותו מקלט. עבור שאר התלמידים יש להכין
חדרים אטומים.
 
   
בית ספר ללא מקלטים יתמגן בחדרים אטומים.     
אין לקיים לימודים בתקופת חירום בבתי ספר הבנויים על בסיס
של כיתות יבילות (אי אפשר לאטום מבנה יביל באופן יעיל).
 
ג.   
חשוב להגדיר מראש את מקום ההתמגנות של כל כיתה ולבצע
תרגול.
 
ד.   
המרחב המוגן המוסדי (עדיפות 1)
המרחב המוגן המוסדי (שהוחל בבנייתו מאז 1992) הוא מרחב זמין
המספק ליושבים בו הגנה מפני נשק קונבנציונלי ובלתי קונבנציונלי לזמן
שהייה של כמה שעות. אלה הדרישות מהמרחב המוגן:
3. 
מרחב מוגן בבתי ספר מתוכנן לפי מפתח שטח של 15 מ"ר לכיתת
אם בכיתות א'-י' ושל 7.5 מ"ר לכיתת אם בכיתות י"א ואילך.
 
א.   
השטח המרבי של מרחב מוגן בודד: 90 מ"ר.  ב.   
מרחק ההליכה המרבי למרחב המוגן: 60 מ'.
 
ג.   
המקלט (עדיפות 2)  4. 
כללי: השוהים במוסד החינוך ישתמשו במקלט בזמן חירום
בתנאי שיהיו מסוגלים להגיע אליו תוך 3 דקות מתחילת הצפירה.
אם אי אפשר להגיע למקלט תוך 3 דקות, יתרכזו החוסים בחדרים
פנימיים מוגנים ואטומים שיוכנו מבעוד מועד.
 
א.   
אחזקה: כדי לשמור על תקינותו של המקלט פיקוד העורף ממליץ
לתחזקו ולהשתמש בו גם בשגרה. אפשר להסב ולתחזק את המקלט
לשימוש דו-תכליתי על ידי עבודות בינוי בסיסיות כגון איטום,
ריצוף, תאורה, התקנת תקרה אקוסטית וצביעה והוספת מרכיבים
כגון "ונטות", משאבות ומזגנים מפוצלים. בשעת רגיעה ישמש
המקלט למטרות כגון פעולות תרבות, תפילה, לימוד, חוגים וכד'.
השימוש הדו-תכליתי במקלט מותנה ביכולת לפנותו מתכולתו
ולהכינו להפעלה בחירום תוך 4 שעות. על הנהלת המוסד לדאוג
שדרכי הגישה למקלט תהיינה נוחות ונקיות. כמו כן, יש לדאוג
לפנות את אזור פתחי החירום מכל מפגע, לסלק מהמקלט חומרים
דליקים, לבדוק את התקניות של מערכות המים והביוב ולהקפיד
על חידוש השלטים והסימונים במקלט ודרכי הגישה אליו בצבע
פולט אור. כל מקלט תקין הוא אטום, ולכן אפשר גם להרכיב בו
מערכת אוורור וסינון.
 
ב.   
החדר האטום שנעשו בו שיפורי מיגון קבע (עדיפות 3)
אם לא קיים מרחב מוגן או מקלט זמין, אפשר למגן חלל פנימי מתאים
על פי בחירתה של הנהלת המוסד ולהכינו כחדר מוגן ואטום על ידי
ביצוע "שיפורי מיגון קבע".
שיפורי מיגון קבע מעלים את רמת המיגון של מעטפת החדר האטום
מפני נשק קונבנציונלי ובלתי קונבנציונלי. שטח המיועד לביצוע שיפורים
כאלה יהיה תואם את הנדרש בתקנות למרחבים מוגנים במוסדות
חינוך. התכנון והביצוע ייעשו על ידי גורמים מקצועיים, לפי מפרט
פיקוד העורף.
שיפורי מיגון קבע כוללים, באופן עקרוני, חיזוק קירות חיצוניים
באמצעות גב מבטון, החלפת דלתות לדלתות הדף והתקנת חלונות
ביטחון. כמו כן תכלול העבודה את אטימת החלל המוגן. קיימת אפשרות
להתקין מערכת אוורור וסינון, במידת הצורך.
 
5. 
החדר האטום שנעשו בו שיפורי מיגון חירום (עדיפות 4)
אם אין מרחב מוגן תקני או מקלט זמין ותקין, ולא בוצעו שיפורי מיגון
קבע כאמור, יש לבצע שיפורי מיגון חירום, כדלקמן:  
6. 
יש לקבוע את המיקום של החדר האטום לפי המאפיינים האלה:  א.   
החדר האטום ימוקם באופן שתתאפשר גישה מהירה ונוחה
אליו מכל החדרים שבקומה.
 
1)   
החדר האטום ימוקם תוך התחשבות בזמן ההתמגנות שהוא
3 דקות מתחילת הצפירה.
 
2)   
החדר האטום ימוקם ככל אפשר באזור הפנימי של המבנה
(רצוי באזור ללא קירות חיצוניים בכלל). אם אי אפשר יש
למקם את החדר האטום באזור שיש בו המספר הקטן ביותר
של קירות חיצוניים.
 
3)   
יש לבחור בחדר אטום בעל שטח חלונות קטן ככל האפשר,
באזור שיש בו מספר מועט ככל האפשר של דלתות, פתחים
של מערכות מיזוג אוויר, חדירות צנרת וכדו'.
 
4)   
יש לוודא שהקירות ההיקפיים של החדר האטום מגיעים עד
לתקרת הבטון ואינם מסתיימים בגובה התקרה האקוסטית.
 
5)   
יש למקם את החדר האטום באזור שיש בו קירות, רצפה
ותקרה חזקים ככל האפשר (קיר בטון עדיף על קיר בלוקים,
קיר בלוקים עדיף על קיר מבנייה קלה, תקרת בטון מקשית
עדיפה על תקרת צלעות, ותקרת צלעות עדיפה על גג
רעפים/תקרת רביץ).
 
6)   
כמות החדרים שיש לאטום תחושב לפי יחס של כיתה אחת אטומה
לכל 3 כיתות-אם. יש לוודא כי קיים פיזור שווה של חדרים
אטומים בכל שטח בית הספר ובכל קומות המבנה ולהגדיר מראש
איפה החדר אטום שכל כיתה צריכה להגיע אליו.
 
ב.   
החדר האטום מיועד לספק לשוהים בו מיגון מפני חדירת חומרי
לחימה כימיים וביולוגים, וזאת נוסף למיגון באמצעות מסכות שעל
האנשים לחבוש כשהם נמצאים בו. יש להדגיש כי חדר אטום אינו
מקנה מיגון מפני נשק קונבנציונלי (אינו עמיד בפני אפקטים של
הדף ורסס).
מכיוון שהמבנה הקיים אינו אטום, בעיקר עקב הימצאותם של
פתחים
שונים - חלונות, דלתות, פתחי אוורור, חדירות צנרת וכד' - יש
לנקוט פעולות המבטיחות את אטימותו של החדר האטום כמפורט
להלן:
ג.   
חלונות
שלב א'
יש להדביק סרט הדבקה מפוליפרופילן (בעובי 30 מיקרון
וברוחב 50 מ"מ) שתי וערב על גבי הזכוכית ומסביב לחלון
במקומות האלה:
- בין הזכוכית למסגרת החלון
- בין מסגרת החלון למשקוף
- בין המשקוף לקיר
- על הצירים ועל הסגרים של החלון.
שלב ב'
יש להדביק יריעת פוליאתילן המכסה את כל שטח החלון
ומודבקת לקיר על ידי סרטי הדבקה בכל היקף היריעה, וכן
שתי רצועות אופקיות ושתי רצועות אנכיות על שטח היריעה.
1)   
דלתות
יש לאטום את הדלת באמצעות הדבקת סרטי הדבקה בין כנף
הדלת למשקוף ובין המשקוף לקיר. כמו כן, יש לאטום את
פתח המנעול באמצעות סרט הדבקה ולהניח מטלית רטובה
לאורך הרווח שבין הדלת לרצפה.  
2)   
נוסף לכך יש להקפיד על ההנחיות האלה:  3)   
עם הפעלת הצפירה יש להפסיק את פעולתם של מערכות
מיזוג האוויר המרכזיות ומזגני החלון (מותר להמשיך
להפעיל מזגנים מפוצלים).
 
א)   
יש לאטום את פתחי המזגנים ופתחים אחרים באמצעות
סרטי הדבקה ויריעות פוליאתילן.
 
ב)   
יש לפרק ולהסיר או לאבטח פרטי ריהוט ואבזרים
התלויים על הקירות ועל התקרה כדי למנוע פגיעה בבני
אדם במקרה של נפילה.
 
ג)   
יש להקפיד לאטום פתחים מעל למפלס התקרה
האקוסטית, אם היא קיימת.
 
ד)   
יש לדאוג שיימצאו בחדר האטום כל האמצעים
הנדרשים בחירום, כגון מים, בתי כיסא כימיים, מטפה
כיבוי אש, תיק עזרה ראשונה ואבזרי תקשורת - טלפון,
רדיו ורצוי גם טלוויזיה.
ה)   
אטימת הכיתה תבוצע על ידי סגל ההוראה בסיוע התלמידים
ועובדי הרשות (מומלץ לשלב הורים מתנדבים בביצוע
האטימה).
 
4)   
בסיום המלחמה יש לאסוף את כל חומרי האטימה ולרכזם
במחסן ברשות המקומית.
 
5)   
מערכות אוורור וסינון
פיקוד העורף ממליץ להתקין במקלטים ובמרחבים המוגנים מערכת
אוורור וסינון (מיגון קולקטיבי). מערכת זו מספקת פתרון לשהייה
במשך זמן ארוך ללא צורך בחבישת מסכות, והיא יעילה נגד האיום
הכימי והביולוגי. המערכת יוצרת מצב של "על לחץ", ומונעת מהאוויר
מבחוץ לחדור לחלל המוגן. במקומות שמותקנת בהם מערכת אוורור
וסינון (גני ילדים, מעונות יום וחינוך מיוחד) יש לוודא שקיים
אחראי על אחזקת המערכת בשגרה על פי הוראות היצרן ואדם
הממונה על הפעלת המערכת בשעת חירום.
כמו כן יש לוודא שפעם
בשנה תבוצע ביקורת על ידי החברה המתקינה.
 
7. 


נספח ז לנוהל 4
תקן ציוד כיבוי אש
הציוד שיימצא בעמדת הכיבוי בכל מפלס/קומה
1 ברז שרפה "2 א.
1 גלגלון "3/4 באורך 25 מ' ב.
2 זרנוק "2 ג.
1 מזנק רב שימושי ד.
2 מטפה כיבוי מסוג אבקה - 6 ק"ג ה.
1 ארון לתכולת הציוד עם סידורי נעילה ופתיחה ו.
 
1. 
במקומות המפורטים להלן יימצא ציוד כיבוי נוסף שיכלול 2 מטפי
אבקה - 6 ק"ג:
  באולם ההתקהלות א.
  מאחורי בימת ההצגות ב.
  במעבדה ג.
  בבית-המלאכה ד.
  במטבח ה.
במחסן של חומרים רעילים ו.
 
2. 
הציוד שיימצא בעמדת כיבוי למקלט דו-תכליתי בגודל של עד
50 מ"ר

1 מחבט כיבוי א.
1 גלגון "3/4 באורך 25 מ' ב.
2 זרנוק "2 ג.
1 את חפירה ד.
2 דלי למים + חול ה.
1 ארון לתכולת הציוד ו.
 
3. 


נספח ה לנוהל 4
תקן ציוד חילוץ ועזרה ראשונה במוסד חינוך עפ"י תקנות
ההתגוננות האזרחית (ציוד מפעלים ומוסדות ואימון עובדים)
(התשל"ג-1973)

כמות הפריטים לפי 
מספר התלמידים במוסד
הפריט  מס' 
סידו'
עד 500  עד 250  עד 100  עד 50 
2  2  -  -  סולם משען 380 ס"מ  1. 
2  2  -  -  דקר 90 ס"מ  2. 
2  2  -  -  דקר 210 ס"מ  3. 
2  2  -  -  פטיש 5 ק"ג  4. 
2  2  -  -  חבל סיזל 12 מ"מ 
באורך 30 מ'
5. 
2  2  -  -  מספריים לחיתוך ברזל  6. 
2  2  -  -  מסור לחיתוך ברזל  7. 
6  4  2  1  אלונקה  8. 
12  8  4  2  שמיכת צמר  9. 
60  30  20  10  תחבושת אישית קטנה  10. 
90  45  30  15  פד גזה  11. 
90  45  30  15  משולשים מבד  12. 
90  45  30  15  סיכות ביטחון  13. 
60  30  20  10  אגדים  14. 
10  4  2  2  תחבושת בינונית  15. 
10  4  2  2  תחבושת נגד כוויות  16. 
5  2  1  1  סד רשת  17. 
5  2  1  1  זוג מספריים  18. 
5  2  1  1  חוסם עורקים קצר  19. 
5  2  1  1  חוסם עורקים ארוך  20. 

הערה: רכישת הציוד היא באחריות הרשות/הבעלות.


נספח ט לנוהל 4
תקן ציוד למקלט/למרחב מוגן בגודל של עד 50 מ"ר עפ"י תקנות
ההתגוננות האזרחית (ציוד ושילוט במקלטים ובמחסנים ציבוריים)
(התשמ"א-1981)

הערות  הכמות  שם 
הפריט
מס' 
או בית שימוש רגיל 
המחובר למערכת ביוב
2  בית שימוש כימי  1. 
   1  מכל מים 250 ליטר, 
עשוי מחומר P.V.C.
2. 
   4  תאורת חירום  3. 
   4 ליטרים  נוזל לחיטוי  4. 
   160  שקיות ניילון לאשפה  5. 
   1  ארון פח  6. 
   200  כוסות חד-פעמיות  7. 
   5 גלילים  נייר טואלט  8. 
עם סוללות  1  רדיו טרנזיזטור  9. 
   1  כרז יד  10. 
    
 1
נקודת התחברות 
לטלוויזיה
11. 
   1  טלפון  12. 
   1  נקודת התחברות לטלפון  13. 
   2  פנס רנאור  14. 
פירוט הציוד כמפורט 
בנספח י לנוהל 4
1  תרמיל עזרה ראשונה  15. 
   2  אלונקה מתקפלת 
מאלומיניום
16. 
   5 גלילים  סרט דביק לאיטום  17. 
   2  סחבה  18. 
   1  מקלט טלוויזיה  19. 
    

1
1
2 עמדות כיבוי אש, 
ובכל עמדה -
- מחבט כיבוי
- את חפירה
20. 

הערות

את כל הציוד המפורט לעיל אפשר לאחסן במחסן מרכזי ברשות
המקומית/בבעלות בתנאי שבמצב כוננות ב' אפשר יהיה להכניס את כל
הציוד למקלטים תוך 4 שעות ממתן הנחיה. יש להכין תכנית היסעים
מפורטת לפיזור הציוד, ובכלל זה פרטי האחראי לפיזור.
1. 
על הקב"ט ברשות לדאוג לרענון הציוד מדי שנה.
2. 
רכישת הציוד היא באחריות הרשות המקומית/הבעלות.
 
3. 

נספח י לנוהל 4
תקן ציוד עזרה ראשונה
ציוד העזרה הראשונה בבית הספר מיועד לשעת חירום ולמקרי חירום
במוסד החינוך.
הציוד כולל -
 
1. 
תרמיל למגיש עזרה ראשונה;  א.   
אלונקה מתקפלת מאלומיניום.
 
ב.   
מספר תרמילי העזרה הראשונה בבית הספר הוא פונקציה של מספר
המורים שהוכשרו להגיש עזרה ראשונה ושל מספר התלמידים בו, וזאת
לפי המפתח הזה:  
2. 
תרמיל לכל מורה שהוכשר להגיש עזרה ראשונה (לפי המפתח של
מורה לכל 10 כיתות-אם)
 
א.   
תרמיל לכל מקלט/מרחב מוגן  ב.   
אלונקה מתקפלת מאלומיניום בכל מקלט/מרחב מוגן.
 
ג.   
להלן תקן תיק עזרה ראשונה/תרמיל מע"ר במוסד החינוכי
ולפעילות חוץ-בית-ספרית:
 
3. 
תיק/תרמיל גב (בהתאם לייעודו ולמיקומו) - 1  א.   
אגד גלילי (גדלים שונים) "3 - 10  ב.   
אגד מידבק - 50 יח'  ג.   
גליל איספלנית "1 - 1  ד.   
מסכת כיס (מנשים מציל) - 2  ה.   
חוסם עורקים (סיליקון) 2 מ' - 2 יח'  ו.   
מספריים לחיתוך חומר ממתכת - 1  ז.   
משולש בד - 10  ח.   
סד פלסטי ליד - 1  ט.   
פד גזה "3, סטרילי - 20  י.   
פד לחיטוי העור - אלכוהול 70% - 10  יא.   
תחבושות אישיות - 8  יב.   
תחבושות בטן - 2  יג.   
מנתב אוויר 3‎-2‎-4 - 1 מכל סוג  יד.   
אגד אלסטי - 2  טו.   
כפפות חד-פעמיות - 5 זוגות.
 
טז.   

נספח יא לנוהל 4
טופס דיווח על ביצוע תרגיל כניסה למרחבים מוגנים
הטופס ימולא על ידי מנהל בית הספר או על ידי אחד המורים שימונה על ידי
המנהל בבוקר התרגיל.
הדוח יישלח לא יאוחר משבוע לאחר התרגיל, בשני עותקים, לקב"ט המקומי.
_______________________________________________

תאריך . . . . . . מחוז . . . . . .
שם בית הספר: . . . . . . . . . . . .
הכתובת: . . . . . . . . . . . .
שם המנהל/ת: . . . . . . . . . . . .
חתימה: . . . . . . . . . . . .
לכבוד
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
קב"ט מוסדות חינוך
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
הנדון: דיווח על ביצוע תרגיל
ביום . . . . . . . . . . . . בשעה . . . . . . . . . . . . בוצע בבית הספר תרגיל
שרפה
מכונית תופת
שיטפונות
כניסה למקלט / למרחב המוגן
רעידת אדמה ויציאה לשעת כינוס
דליפת חומרים מסוכנים (חומ"ס)
חפץ חשוד
להלן פירוט שלבי הביצוע:
שלב ההכנות  א. 
האם נערכה הדרכה למורים ולממלאי התפקידים השונים?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
1.   
האם ניתנו הסבר ותדרוך לכיתות?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
2.   
האם תודרכו צוותי התלמידים (הסדרנים, צוותי העזרה הראשונה
וכיבוי האש והסורקים)?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
3.   
האם בית הספר ביצע תרגול בשלבים בהכנות לתרגיל?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.   
האם המקלטים/המרחבים המוגנים הוכנו לקראת התרגיל, חולקו
ושולטו מראש לפי כיתות?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
5.   
הערכות כלליות הנוגעות להכנות: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
6.   
שלבי ביצוע התרגיל  ב. 
באיזה אמצעי השתמש בית הספר לאות אזעקה (במערכת
צלצולים, במערכת כריזה, במגפון וכו')? האם אות האזעקה נשמע
בכל בית הספר?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
1.   
האם הכניסה למקלטים/למרחבים המוגנים והיציאה מהם הייתה
מאורגנת ומסודרת ובשליטתו של האחראי?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
2.   
האם צוותי התלמידים הופעלו בתרגיל, ואם כן, כיצד?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
3.   
האם נערך מפקד תלמידים במקלט/במרחב המוגן? . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.   
מה היה משך הזמן שבו שהו התלמידים במרחב המוגן?
האם הם הופעלו במסגרת הכיתות?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
5.   
האם הוכן חומר להעסקת התלמידים במקלטים/במרחבים
המוגנים?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
6.   
סיכום התרגיל  ג. 
האם נערך סיכום עם המורים ועם ממלאי התפקידים השונים?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
1.   
האם נערך סיכום עם התלמידים בכיתות?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
2.   
הערות נוספות
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שם המנהל/הבקר . . . . . . . . . . . . . . .
חתימה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
ד. 


נספח יב לנוהל 4
טופס דיווח על אירוע חירום חריג

לכבוד
קב"ט מוס"ח ברשות _______________________________
התאריך __________________           
השעה: ____________________           
מאת: מנהל/ת בית-הספר
השם הפרטי: _____________ שם המשפחה: ________________
שם בית-הספר: __________ טל': _________ פקס': __________
מקום האירוע: ________________________
הזמן המדויק: ____________________
הגורם / סיבת האירוע

ביטחוני מפגע בטיחותי תאונה עצמית אחר
שם הנפגע: _______________ מס' הטלפון בבית: _________________
מס' הטל' הנייד ושמות הורי הנפגע: ________________________
הכתובת: _______________ הגיל: _______________
שם ביה"ס: _______________ הכיתה: _______________
האם בוצע פינוי? לאן? (שם ביה"ח שבו התלמיד מאושפז)
מצבו הרפואי של הנפגע: ____________________________
תיאור האירוע (קצר ותמציתי): _________________________________
________________________________________________
________________________________________________
פעולות ראשונות שננקטו: _________________________________
________________________________________________
מסקנות ראשונות שהוסקו: ___________________________________
________________________________________________
המשך הטיפול: _________________________________
חתימה _______________         

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/7(ב), ח' אדר תשס"ד, 1 במרס 2004