נוהל 5: הפעלת תלמידי המוסד להכשרת עובדי הוראה במצבי
חירום

5.1 כללי
הפעלת המוסדות להכשרת עובדי הוראה בשעת חירום וקיום הלימודים
בהם יהיו בהתאם להוראות שבנהלים ובנספחים השונים בחוזר זה.
א. 
בכל מוסד להכשרת עובדי הוראה יוקם מטה חירום, בהתאם לנהלים
בחוזר זה. מטה החירום במוסד יפעל בכפיפות לרשות החינוך המקומית,
כמו כל יתר מוסדות החינוך שבמרחב המוניציפלי ובזיקה ללשכת
המחוז של משרד החינוך ולגף הכשרת עובדי הוראה ולפי ההנחיות של
גורמי פיקוד העורף ומל"ח.
ב. 
יתר ההוראות בחוזר זה, לרבות מילוי תיק הביטחון המוסדי, חלות גם
על המוסדות להכשרת עובדי הוראה.
 
ג. 
5.2 הפעלת תלמידי המוסדות במשימות חירום
המוסדות להכשרת עובדי הוראה על תלמידיהם הם חלק אינטגראלי של
מערכת החינוך. תלמידי מוסדות אלו משמשים, בעת חירום, עתודת כוח
אדם מקצועי שתופעל במידת הצורך במשימות שעת חירום במסגרת
מערכת החינוך.
א. 
בעת רגיעה תיעשינה הכנות ארגוניות ומקצועיות לצורך שילובם של
תלמידי המוסדות להכשרת עובדי הוראה למשימות שעת חירום במגמה
לסייע למערכת החינוך להתמודד עם בעיות שתתעוררנה באותה עת.
ב. 
תלמידי המוסדות להכשרת עובדי הוראה יופעלו בשעת חירום בהתאם
לצרכים שיתעוררו בתחומים המצוינים להלן:  
ג. 
מילוי מקומם של גננות ומורים מגויסים  1)   
תגבור כוח האדם בבתי הספר, בדגש על בתי הספר לחינוך מיוחד
ובתי הספר היסודיים
 
2)   
תגבור כוח האדם בגני הילדים ובמעונות  3)   
פעילות בבתי נוער, במועדונים ובמתנ"סים במסגרות החינוך
הבלתי פורמאלי
 
4)   
העסקת ילדים במקלטים ציבוריים ובקרבת מקומות מגוריהם  5)   
פעילות בתחומי חינוך אחרים שייקבעו בבוא העת על ידי גורמי
החינוך המוסמכים.
6)   
בדרך כלל יופעלו תלמידי המוסדות להכשרת עובדי הוראה במילוי
מקום בבתי הספר ובגנים לפי דרגת הכיתה. תחילה יופעלו תלמידי
השנה האחרונה (שנה ד' במכללות, שנה ג' בבתי המדרש למורים וכן
הלאה).
ד. 
העבודה במוסדות להכשרת עובדי הוראה בשעת חירום תהיה מכוונת
לכך שהפעלת התלמידים לשירותה של מערכת החינוך בעת חירום,
בצורותיו השונות, תשמש גם את הכשרתם לתפקידיהם כעובדי הוראה
בעתיד. לפיכך תתוכנן כל פעולה של התלמידים באופן שהיא תשתלב
בהכשרה זו ותהא מלווה בהדרכה ובלימודים מטעם המוסדות, בהתאם
לתנאים שייווצרו בשעת חירום.
ה. 
הפעלת תלמידי המוסדות להכשרת עובדי הוראה תהיה מלווה על ידי
מורי המורים והמדריכים הפדגוגיים, שידריכו אותם בשירותם וידאגו
לשילוב השירות בהכשרה הסדירה, יעריכו את השירות, ויהיו מוכנים
להגיש את העזרה הדרושה.
ו. 
המוסדות להכשרת עובדי הוראה ידאגו לקשר מתמיד ולהספקת חומר
ללימודים עצמיים לכל התלמידים, הן אלה המגויסים בשירות פעיל והן
אלה העוסקים במשימות חירום במערכת החינוך, לשם הבטחת רציפות
הכשרתם.
ז. 
מנהלי המוסדות להכשרת עובדי הוראה יתכננו תכניות של לימודים
חלקיים
במוסד - במקביל או במשולב לשירותם של התלמידים או להשתלבותם
בהוראת תלמידים בבית הספר - כגון ריכוזי לימוד לכל כיתה או קבוצה
במוסד או רוטציה של לימודים בו.
 
ח. 
5.3 סדרי הארגון
כל מוסד להכשרת עובדי הוראה יוקצה מראש, בהתאם למיקומו
הגיאוגרפי ולסוג האוכלוסייה שבו, למחוז חינוך, ובמקרים מסוימים
לשני מחוזות, ובאמצעותם לרשויות המקומיות ולמוסדות החינוך
השונים.
א. 
האגף להכשרת עובדי הוראה יעביר מדי שנה (בחודש ספטמבר) לכל
מחוז את נתוני המוסדות להכשרת עובדי הוראה ואת פרטיהם של
התלמידים שהוקצו למחוז כעתודה לעת חירום.
הפרטים יכללו:  
ב. 
פרטי המוסד  1)   
שם המוסד  א)   
הזיקה (ממ', ממ"ד, חרדי)  ב)   
כתובת המוסד  ג)   
המיקוד  ד)   
שם המנהל  ה)   
מספרי טלפונים ופקס'.
 
ו)   
פרטי התלמידים בחתך של -  2)   
מגמת לימוד  א)   
רמת כיתה;  ב)   
שם התלמיד;  ג)   
מספר הזהות שלו;  ד)   
כתובת התלמיד (בתקופת הלימודים);  ה)   
שנת הלידה שלו.  ו)   
ברשימות אלו לא ייכללו תלמידים חייבי גיוס ותלמידות אמהות.
 
בשעת חירום, אם וכאשר יתעורר הצורך להפנות תלמידים מהמוסדות
להכשרת עובדי הוראה לפעילות במערכת החינוך במשימות שעת חירום,
יהיה התהליך, שחלקו יתבצע בעת רגיעה, כדלהלן:  
ג. 
הרשויות המקומיות תרכזנה בעת רגיעה את צורכי כוח האדם
ממוסדות החינוך השונים, ותעברנה דרישות אלו למחוז החינוך
תוך פירוט בנפרד של צורכי כל מוסד בחתך מקצועי (מורים
כלליים, מורים לגיל הרך, מורים לחינוך המיוחד וכו').
 
1)   
המחוזות, לאחר בדיקה, יקצו לרשויות ברשימה שמית את כוח
האדם שאושר להם, וזאת מתוך רשימות תלמידי המוסדות
להכשרת מורים שהוקצו להם. פעולה זו תתבצע גם היא בעת
רגיעה וברמת הפירוט המופיעה ב-ג-2 לעיל.
 
2)   
הרשות המקומית, באמצעות המפקח המחוזי על כוח האדם של
משרד העבודה, תפעל בשעת חירום ובהתאם לצורך להוצאת צווי
קריאה (אישיים) לשירות עבודה (חוק שירות עבודה בשעת חירום,
התשכ"ז-1967).
 
3)   
הצווים יועברו ישירות מהרשות המקומית למוסד להכשרת עובדי
הוראה, ובאמצעותם לתלמידים. הצווים יימסרו אישית לכל
תלמיד.
 
4)   
מנהלי המוסדות יוודאו שהתלמידים אכן התייצבו במוסדות
שהוקצו להם.
 
5)   
במקביל תעביר הרשות לכל מוסד חינוך את פרטי התלמידים
שהוקצו לו.
 
6)   
מוסדות החינוך יוכלו, במידת הצורך, לקיים קשר ישיר עם
המוסדות להכשרת עובדי הוראה שמהם הוקצו התלמידים.
7)   
שיבוץ תלמידים לרשויות ולמוסדות חינוך  ד. 
ככלל ישתדלו המחוזות שהתלמידים שיוקצו לרשויות המקומיות
השונות יהיו אותם תלמידים המתגוררים בהן או ברשויות
הקרובות להן.
1)   
יש לפעול, שתלמידי המוסדות להכשרת מורים של החינוך
הממלכתי ישובצו במוסדות ממלכתיים, ותלמידים של החינוך
הממלכתי דתי ישובצו במוסדות ממלכתיים דתיים, וכן שתלמידי
מוסדות בית יעקב ישובצו במוסדות החינוך העצמאי.
2)   
בהתאם לחוק שירות עבודה ישולמו שכר עבודה והוצאות נלוות אחרות
לתלמידים שיקבלו צווי ריתוק לעבודה במוסדות החינוך.
ה. 
דוגמת צו קריאה לשירות עבודה ראה בנספח א לנוהל זה.
 
ו. 

5.4 הפסקת הלימודים
למרות כל הנאמר לעיל ייתכן שבתוקף הנסיבות יוחלט בשעת חירום על
הפסקת לימודים במוסדות להכשרת עובדי הוראה. החלטה זו תינתן, במידת
הצורך, על ידי הנהלת משרד החינוך.


5.5 סיוע למפעלים חיוניים
יש חשיבות רבה להמשך הפעלתם של המפעלים שהוגדרו כחיוניים בשעת
חירום. כל מפעל חיוני שירכז בתחומו קבוצת תלמידים יפנה למנהל מחלקת
החינוך של הרשות המקומית שבתחומה הוא שוכן לצורך קבלת סיוע בסגל
הוראה שיפעיל את התלמידים. סגל ההוראה יכול להיות גם מתוך חניכי
המכללה להכשרת מורים.


5.6 נספחים לנוהל 5
נספח א לנוהל 5

צו קריאה לשירות עבודה

היחידה לכוח האדם


אזור קריאה
מס' . . . . . . . . . . . . . . .
תאריך . . . . . . . . . . . . .
מרחב . . . . . . . . . . . . .
 
  לכבוד. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . .

חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967
בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 של חוק שירות עבודה בשעת חירום,
התשכ"ז-1967, הנני קורא לך בזאת לשירות עבודה כמגויס חוץ.
1. 
עליך להתייצב מיד עם קבלת צו זה לפני:
2. 
מנהל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
במקום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ולבצע כל עבודה שתוטל עליך על ידי המנהל הנ"ל, או מטעמו, ולהמשיך
בעבודה זו באופן סדיר כל עוד צו זה בתוקפו.
חובותיך וזכויותיך - ראה להלן.
 
3. 

לשימוש משרדי


  ת' זהות____/_____________   

סוג רשיון נהיגה   


                          המפקח המרחבי על כוח האדםמתוך חוק שירות עבודה בשעת-חירום, התשכ"ז-1967
חובת המגויסים
מי שנקרא לשירות עבודה, בין כמגויס-פנים ובין כמגויס חוץ (להלן -
מגויס), חייב להתייצב בזמן, במקום ולפני הרשות שנקבעו לכך בצו
ולבצע כל עבודה שתוטל עליו מזמן לזמן על ידי מי שנקבע לכך בצו או
מטעמו ולהמשיך באופן סדיר בעבודה זו כל עוד הצו בתוקפו; לא
התייצב כאמור, רשאי המפקח הכללי על כוח האדם או המפקח המרחבי
להורות לשוטר להביא את האדם לפניו או לפני מי שיורה.
 
19. 
בדיקה רפואית
מגויס שלא נבדק רפואית לפי סעיף 8 תוך שישה חודשים לפני
שנקרא לשירות עבודה, רשאי לבקש שייבדק בדיקה רפואית כדי
לקבוע התאמתו למפעל חיוני פלוני או לעבודה פלונית.
 
(א)  20. 
שכר עבודה
שכרו של מגויס יהיה בהתאם לתפקיד שהוא נקרא למלא ובשיעור
שנקבע לתפקיד זה בהסכם הקיבוצי החל על המפעל, ובאין הסכם
קיבוצי - לפי הסכמה הדדית, ואם אין הסכמה - לפי שיקבע
המפקח הכללי על כוח האדם דרך כלל או במיוחד בשים לב לשכר
המקובל בענף.  
(א)  23. 
אין בחילוקי דעות בין בעל המפעל לבין המגויס בקשר לשכר כדי
לפטור את המגויס מקיום החובות שהוטלו עליו לפי פרק זה.
 
(ב)   
ערר
הרואה עצמו נפגע על ידי הוראה שניתנה מכוח חוק זה המחייבת אדם
לעשיית דבר, ובכלל זה הוראה הקובעת שכר העבודה, או שנפגע על ידי
סירוב ליתן היתר, פטור, הקלה וכיוצא באלה לגבי איסורים והגבלות
שמכוח חוק זה - רשאי, תוך שבעה ימים לאחר שהגיעה אליו ההוראה
הפוגעת, לערור לפני ועדת שירות עבודה, והוועדה רשאית לאשר את
ההוראה, לבטלה או לשנותה.
 
29. 
עונשין על עברות
מגויס שאינו מקיים את המוטל עליו לפי פרק ד', דינו מאסר שלוש
שנים.  
(א)  35. 
מגויס שביקש שלא בתום לב בדיקה רפואית נוספת לפי סעיף
20(ד'), דינו קנס אלף שקל.
 
(ב)   


נספח ב לנוהל 5
רשימת המוסדות להכשרת עובדי הוראה לפי חתך אזורי
מוסדות להכשרת עובדי הוראה בפיקוח ובתקצוב - במחוז
ירושלים (לחינוך הממ' והממ"ד)
 
א. 
המנהל/ת 
וכתובת פרטית
פקס'  טלפון  מיקוד  המוסד 
וכתובתו
זיקה  סמל  מס' 
סידורי
ד"ר אנה רוסו, רח' גדוד
חרמש 15/14, פסגת
זאב, ירושלים, טל'
02‎-5856877,
ו-066‎-217377
 
02‎-6521548
 
מנהל: 02‎-6558100
מרכזייה: 02‎-6558111
מ' מורים: 02‎-6558121
מ' לומדים:
02‎-6558127
 
91035
 
* מכללה לחינוך ע"ש דוד
ילין, רח' המעגל 7, ת"ד
3587, ירושלים
anna@macam.ac.il
 
ממ'
 
190165
 
1.
 
ד"ר שמואל ויגודה, רח'
תירוש 19, אפרת
90435,
טל' 02‎-9931874
ו-052‎-606308
 
02‎-9932796
 
02‎-9931451
 
90433
 
* מכללת יעקב הרצוג
להכשרת מורים ליד ישיבת
הר עציון, אלון שבות, גוש
עציון,
herzog@macam.ac.il
 
ממ"ד
 
190025
 
2.
 
ד"ר צבי גסטוירט, רח'
בן-טבאי 4, ירושלים,
טל' 02‎-6785721
ו-053‎-549658
 
02‎-6738660
 
02‎-6717744/5
מנהל: שלוחה 205
מ' מורים: שלוחה 206
מ' לומדים: שלוחות
230, 204
 
91102
 
* מכללת אפרתה, רח'
בן-יפונה 17, ת"ד 10263,
ירושלים
zvig@macam.ac.il
 
ממ"ד
 
190041
 
3.
 
ד"ר יעקב הדני, נלסון
גליק 22, ירושלים, טל'
02‎-5863722
ו-064‎-295450
 
02‎-6259432
02‎-6241136
 
02‎-5679567
 
91022
 
* מכללה אקדמית
דתית לחינוך ע"ש
רא"מ ליפשיץ,
רח' הלל
17, ת"ד 2308, ירושלים,
lifshiz@macam.ac.il
 
ממ"ד
 
190058
 
4.
 
הרב חיים פולק, מיכלין
12, בית וגן, ירושלים
96430, טל'
02‎-641202
ו-054‎-538547
 
02‎-6750917
 
מנהל: 02‎-6750900
מרכזייה: 02‎-6750911
מ' לומדים:
02‎-6750920
מ' מורים: 02‎-6750922
 
91160
 
* מכללה ירושלים ע"ש
וולפסון, שכונת בית וגן,
ת"ד 16078, ירושלים,
chaimp@macam.ac.il
 
ממ"ד
 
190124
 
5.
 
עמוס ספראי, רח'
הרקפת 35, אלון שבות
90433,
טל' 02‎-9931140,
02‎-9934276
ו-053‎-806727
 
02‎-6711372
 
02‎-6733767
 
91102
 
* מכללת אמונה, דרך
בית לחם 104, ת"ד
10290, ירושלים,
b.einat@hotmail.co.il
 
ממ"ד
 
190249
 
6.
 

* מכללה אקדמית.

מוסדות להכשרת עובדי הוראה בפיקוח ובתקצוב - במחוז צפון
וחיפה (לחינוך הממ' והממ"ד)

 
ב. 
המנהל/ת 
וכתובת פרטית
פקס'  טלפון  מיקוד  המוסד 
וכתובתו
זיקה
סמל  מס' 
סידורי
ד"ר איתמר רבן, רח'
אלונים 25, קצרין,
טל' 04‎-6964180
ו-068‎-293202
 
04‎-6825011
 
04‎-6825000
 
12900
 
* מכללה לחינוך לתיירות
ולספורט אוהלו, ת"ד 222,
קצרין, רמת-הגולן,
ohalo@macam.ac.il
 
ממ'
 
290023
 
7.
 
ד"ר שמריהו רוזנר, ראש
המח' להוראה: ד"ר
יהודית אברהמי-עינת,
מצפה נוף 22, כרמיאל,
טל' 04‎-9988029
 
04‎-9901839
 
מנהל: 04‎-9901950
מרכזייה: 04‎-9901911
המח' להוראה:
04‎-9901809
 
21982
 
* המכללה האקדמית
להנדסה אורט בראודה,
המחלקה להוראה, ת"ד 78,
כרמיאל, brau
edu@ort.org.il
 
ממ'
 
290098
 
8.
 
ד"ר מוחמד עיסאוי, כפר
מנדה 17907,
טל' 04‎-9508079
ו-050‎-624022
 
04‎-6383676
04‎-6280355
 
מרכזייה: 04‎-6382780
מנהל: 04‎-6382457,
שלוחה 3
 
30100
 
* אלקאסמי - מכללה
אקדמית לחינוך, ת"ד
124, באקה אל גרבייה,
icollege@isc.ac.il
 
ממ'
 
390001
 
9.
 
ד"ר צפרירה שור, רח'
סמולנסקין 21, חיפה,
טל' 04‎-8252042
ו-052‎-572015
 
04‎-8334034
 
מנהלת: 04‎-8336396
מרכזייה: 04‎-8590111
מ' מורים: 04‎-8590104
מ' לומדים:
04‎-8590123
 
35705
 
* מכללת גורדון לחינוך,
רח' טשרניחובסקי 73, חיפה,
office@gordon.ac.il
 
ממ'
 
390021
 
10.
 
פרופ' יאיר קארו, קיבוץ
גבע, טל' 04‎-6535224
ו-050‎-751139
 
04‎-9532430
 
מנהל: 04‎-9835010
מרכזייה: 04‎-9838811
מ' מורים: 04‎-9838810
מ' לומדים:
04‎-9838888
 
36006
 
** אורנים - הממכללה
האקדמית לחינוך, התנועה
הקיבוצית, דואר טבעון,
oranim@macam.ac.il
 
ממ'
 
390062
 
11.
 
ד"ר דוד אלכסנדר, רח'
רמב"ם 19, רעננה
4301, טל'
09‎-7433634
ו-054‎-607033
 
04‎-8562501
 
מנהל: 04‎-8562502
מרכזייה: 04‎-8562554
 
31090
 
* מכללת ויצ"ו לעיצוב
ולהכשרת מורים - חיפה,
ע"ש נרי בלומפילד,
הדסה-ויצ"ו-קנדה, רח' הגנים
21, חיפה,
apply@macam.ac.il
 
ממ'
 
390146
 
12.
 
ד"ר נגיב נבואני, ג'וליס
24980,
טל' 051‎-334834
 
04‎-8233517
 
04‎-8322344
04‎-8321364
 
33145
 
* מכללה ערבית לחינוך
בישראל, רח' החשמל 22,
ת"ד 8349, חיפה, arab
college@macam.ac.il
 
ממ'
 
398016
 
13.
 

* מכללה אקדמית.
** במכללה קיימת גם תכנית לימודים לתואר מוסמך בחינוך ובהוראה (M.Ed.).

המנהל/ת 
וכתובת פרטית
פקס'  טלפון  מיקוד  המוסד 
וכתובתו
זיקה
סמל  מס' 
סידורי
ד"ר מחמוד חליל,
ת"ד 283, כפר
בועיינה 16924, טל'
04‎-6730192
ו-058‎-244668
 
04‎-6748218
 
04‎-6740948
 
20173
 
מכללת סכנין
להכשרת עו"ה,
ת"ד
100, סכנין,
mahkh@macam.ac.il

 
ממ'
 
298018
 
14.
 
ד"ר שלמה חריר, רח'
יחיעם 10/2, קרית
שמואל, חיפה, טל'
04‎-8404488
ו-056‎-994389
 
  מרכזייה:
04‎-8780000
 
26341
 
* מכללה דתית
לחינוך שאנן, רח'
הים התיכון 7 (פינת דב
פרומר 2), קרית
שמואל, חיפה,
shaanan@macam.ac
.il
 
ממ"ד
 
390013
 
15.
 

מוסדות להכשרת עובדי הוראה בפיקוח ובתקצוב - במחוז
מרכז (לחינוך הממ' והממ"ד)

 
ג. 
המנהל/ת 
וכתובת פרטית
פקס'  טלפון  מיקוד  המוסד 
וכתובתו
זיקה
סמל  מס' 
סידורי
פרופ' מיכאל שגיב,
שושנים 38א', קרית
טבעון 36000, טל'
04‎-9833690
ו-066‎-699810
 
09‎-8653456
 
מנהל: 09‎-8639205
מרכזייה: 09‎-8639222
מ' מורים: 09‎-8639269
ו-09‎-8639206
מ' לומדים:
09‎-8639202/276
 
42902
 
** מכללה לחנ"ג
ולספורט ע"ש זינמן
במכון וינגייט,
zinman@wincol.maca
m.ac.il
 
ממ'
 
490045
 
16.
 
ד"ר אהרן זיידנברג,
רח' דב הוז 19, כפר
סבא, טל'
09‎-7417022
ו-053‎-268811
 
09‎-7454104
 
מנהל: 09‎-7476308
מ' מורים: 09‎-7476428
מ' לומדים:
09‎-7476328/9
 
44905
 
** מכללת בית ברל
לחינוך
- המדרשה להכשרת
מורים לאמנות
- המכון להכשרת
מו"ג ערביים,
דואר
בית ברל,
dinamar@beitberl.ac.
il
 
ממ'
 
490086
 
17.
 
ד"ר אביעזר ויס,
קריתי 2, רמת גן,
טל' 03‎-6311223
ו-050‎-509722
 
08‎-8560380
 
מרכזייה: 08‎-8511911
מ' מורים:
08‎-8511900/1
מ' לומדים:
08‎-8511902/3
 
79239
 
* מכללה דתית
לחינוך גבעת
וושינגטון,
ד"נ אבטח,
givaa@macam.ac.il
 
ממ"ד
 
490094
 
18.
 
הרב חיים סבן, יד
בנימין, ד"נ נחל
שורק, טל'
08‎-8594335
 
08‎-9485686
 
08‎-9485666
 
76110
 
* מכללה דתית
למורים למקצועות
היהדות - מורשת
יעקב,
רח' הגר"א, ת"ד
1106, רחובות
shuli@rehovot.macam
.ac.il
 
ממ"ד
 
490110
 
19.
 

* מכללה אקדמית.
** במכללה קיימת גם תכנית לימודים לתואר מוסמך בחינוך ובהוראה (M.Ed.).


המנהל/ת 
וכתובת פרטית
פקס'  טלפון  מיקוד  המוסד 
וכתובתו
זיקה
סמל  מס' 
סידורי
הרב יהודה פליקס, רח'
שיר השירים 150, ת"ד
469, אלקנה, ד"נ הרי
אפרים, טל'
03‎-9363261
ו-067‎-718702
 
03‎-9362288
 
03‎-9061234
03‎-9362172/7
 
44814
 
** מכללה אקדמית
לחינוך אורות ישראל,
אלקנה, ד"נ הרי אפרים,
orot@macam.ac.il
 
ממ"ד
 
490409
 
20.
 
הרב משה חפר, שכונת
לוי יצחק 466, ת"ד
266, כפר חב"ד 72915,
טל' 03‎-9607725
ו-066‎-661401
 
03‎-9606311
 
03‎-9606437
03‎-9607184
 
72915
 
מכללת בית רבקה,
מכללה לחינוך ולהכשרת
עו"ה, כפר חב"ד ב',
michalal@rivka.org.il

 
ממ"ד
 
490250
 
21.
 
גב' מרים כהן, רח' החוזה
מלובלין 15, נתניה, טל'
09‎-8613653
ו-055‎-913653
 
טלפקס:
09‎-8619535
 
מנהלת: 09‎-8840769
טלפקס: 09‎-8619535
 
42150
 
סמינר למורות בית
חנה צאנז,
רח' רבי
מאיר 8, קרית צאנז,
ת"ד 5018, נתניה
 
ממ"ד
 
490268
 
22.
 

מוסדות להכשרת עובדי הוראה בפיקוח ובתקצוב - במחוז תל
אביב (לחינוך הממ' והממ"ד)

 
ד. 
המנהל/ת 
וכתובת פרטית
פקס'  טלפון  מיקוד  המוסד 
וכתובתו
זיקה
סמל  מס' 
סידורי
ד"ר מרים מבורך,
מרידור 9, תל אביב,
טל' 03‎-6482532,
03‎-6482529
ו-053‎-770900
 
03‎-6901654
 
מנהלת:
03‎-6902403
מרכזייה:
03‎-6902444
מ' מורים:
03‎-6902417
מ' לומדים:
03‎-6902432
 
61481
 
** מכללת לוינסקי
לחינוך, רח' שושנה
פרסיץ 15, ת"ד 48130,
תל-אביב,
miriam@levinsky.ac.
il
 
ממ'
 
590018
 
23.
 
ד"ר יוסי אסף, קיבוץ
בית השיטה, בית
השיטה, ד"נ גלבוע,
טל' 06‎-6536660
ו-056‎-498301
 
03‎-6990520
 
מנהל: 03‎-6902301
מרכזייה:
03‎-6902323
מ' מורים:
03‎-6902309
מ' לומדים:
03‎-6902307
 
62507
 
* מכללת סמינר
הקיבוצים, דרך נמיר
149, רמת אביב,
תל-אביב,
smkb@smkb.ac.il
 
ממ'
 
590026
 
24.
 
רבקה ודמני, רח'
מנדלי 15, רעננה,
טל' 09‎-7740453
ו-052‎-427562
 
03‎-5466264
 
03‎-5441370/1
 
62664
 
* המכללה להוראת
טכנולוגיה להכשרת
מורים בחינוך העל
יסודי, רח' אנטיגונוס 6,
תל-אביב,
mictec@macam.ac.il

 
ממ'
 
590158
 
25.
 

* מכללה אקדמית.
** במכללה קיימת גם תכנית לימודים לתואר מוסמך בחינוך ובהוראה (M.Ed.).


המנהל/ת 
וכתובת פרטית
פקס'  טלפון  מיקוד  המוסד 
וכתובתו
זיקה
סמל  מס' 
סידורי
ד"ר תמרה אבישר, רח'
מעלה הגבעה 7/5,
אריאל, טל'
03‎-9067479
ו-056‎-437552
 
03‎-6319144
 
מנהלת:
03‎-6302347
מזכירות אקדמית:
03‎-6302345/6
 
61620
 
* המכללה האקדמית
למורים לטכנולוגיה
אורט, דרך הטייסים
28 (קמפוס
סינגאלובסקי), ת"ד
62137, תל-אביב,
toar4u@ort.org.il
 
ממ'
 
590257
 
26.
 
בנימין בהגון, אלקנה,
ד"נ הרי אפרים,
טל' 03‎-9362886
ו-064‎-295420
 
03‎-5128570
 
מנהל: 03‎-5128512
מרכזייה:
03‎-5128555
מ' הוראה וסגל
אקדמי:
03‎-5128534
מ' לומדים:
03‎-5128540
ו-03‎-5128550
 
68168
 
* המכללה לחינוך
תלפיות, רח' הזרם 10,
ת"ד 8376, תל-אביב,
talpiot@talpiot.ac.il
 
ממ"ד
 
590075
 
27.
 
ד"ר לאה שגריר, תרשיש
7, נוה סביון, טל'
03‎-6342898
ו-051‎-552660
 
03‎-6901449
 
מרכזייה:
03‎-6901406 מנהל:
03‎-6901400
יחידת הסף יס"ף:
03‎-6901421
מכ"מ - 98: מרכז
התקשורת הבין
מכללתית:
03‎-6901415
 
61484
 
מכון מופ"ת - בית
ספר למחקר ולפיתוח
תכניות
בהכשרת עובדי
חינוך והוראה במכללות,
רח' שושנה פרסיץ 3,
ת"ד 48538, תל-אביב,
info@mofet.macam.a
c.il
 
  590224
 
28.
 

מוסדות להכשרת עובדי הוראה בפיקוח ובתקצוב - במחוז
דרום (לחינוך הממ' והממ"ד)

 
ה. 
המנהל/ת 
וכתובת פרטית
פקס'  טלפון  מיקוד  המוסד 
וכתובתו
זיקה
סמל  מס' 
סידורי
ד"ר שלמה בק, צאלה 7
א', עומר 84965, טל'
08‎-6467460
ו-055‎-255994
 
08‎-6413020
 
מנהל: 08‎-6402701
מרכזייה:
08‎-6402777
מ' מורים:
08‎-6402702
מ' לומדים:
08‎-6402891
 
84536
 
* מכללה לחינוך ע"ש
קיי, רח' יהודה הלוי
33, ת"ד 13001,
באר-שבע,
shlomob@macam.ac
.il
 
ממ'
 
690057
 
29.
 
מנהלת: ד"ר שוש מלאת
- מינוי בפועל, מושב
בית אלעזרי 52650, טל'
08‎-9414456
ו-053‎-969609
 
08‎-8501447
 
מנהל: 08‎-8588001/2
מרכזייה:
08‎-8588044
מ' מורים:
08‎-8588037
מ' לומדים:
08‎-8588025/32
 
79800
 
** אחוה - המכללה
האקדמית לחינוך,
ד"נ שקמים
millet@macam.ac.il
 
ממ'
 
690149
 
30.
 
ד"ר אבי לוי, נוה דקלים
330, ד"נ חוף עזה, טל'
08‎-6845069
ו-067‎-444503
 
08‎-9945532
 
מנהל: 08‎-9937661
מרכזייה:
08‎-9937666
מ' לומדים:
08‎-9937665
 
80200
 
* מכללה תורנית
לחינוך חמדת
הדרום,
קרית החינוך
עזתה, ת"ד 412, נתיבות
hemdat@macam.ac.
il
 
ממ"ד
 
690032
 
31.
 

* מכללה אקדמית.
** במכללה קיימת גם תכנית לימודים לתואר מוסמך בחינוך ובהוראה (M.Ed.).

מוסדות להכשרת עובדי הוראה בפיקוח ובתקצוב - במחוז
ירושלים (לחינוך החרדי)

 
ו. 
המנהל/ת 
וכתובת פרטית
פקס'  טלפון  מיקוד  המוסד 
וכתובתו
זיקה
סמל  מס' 
סידורי
בן-נתן, רח' שפרה 3,
גב' דרורית
קרית משה,
טל' 02‎-6523932
 
02‎-5811324
 
02‎-5812816
 
91066
 
סמינר למורות נוות
ישראל, רח' שמואל
הנביא 24, ת"ד 6688,
ירושלים
 
  190272
 
1.
 
הרב שמואל קלירס,
רח' יונה 23,
ירושלים,
טל' 02‎-5386855
 
02‎-5371167
 
02‎-5371111
02‎-5890606
 
95200
 
מכון מורים לחינוך
העצמאי,
רח' קאפח 6,
ת"ד 5205, ירושלים
 
עצמאי
 
130140
 
2.
 
הרב ישעיהו ליברמן,
רח' קאסוטו 17,
ירושלים,
טל' 02‎-6420269
ו-050‎-503422;
מנהלת ההכשרה
להוראה: גב' ורדה הופמן,
רח' עזרת תורה 23,
ירושלים,
02‎-5388195
 
02‎-5002957
02‎-5381260
 
02‎-5382455
 
91060
 
סמינר מרכז בית
יעקב למורות,
רח'
מלכי ישראל 57, ת"ד
6033, ירושלים
 
עצמאי
 
190001
 
3.
 
הרב בינם הכהן לוין,
רח' עמוס 25,
ירושלים,
טל' 02‎-5384449
ו-050‎-219611
 
02‎-5378537
02‎-5387840
 
מנהל: 02‎-5318602
מרכזייה: 02‎-5318611
מ' מורים: 02‎-5318606
מ' לומדים:
02‎-5318616
 
91004
 
מכון בית יעקב
למורות,
רח' מנחת
יצחק 21, כיכר לוין,
ת"ד 511, ירושלים
 
עצמאי
 
190231
 
4.
 
הרב יחיאל מנדלזון,
רח' הרב סורוצקין 21,
ירושלים,
טל' 02‎-5383992
 
02‎-6588440
 
02‎-6588400
 
91066
 
סמינר בית יעקב
דרכי רחל,
רח' גבעת
שאול 40, ת"ד 647,
ירושלים
 
עצמאי
 
190280
 
5.
 
הגב' יפה כהן,
רח' סורוצקין 47,
ירושלים,
טל' 02‎-5386628
ו-067‎-217963
 
02‎-5378759
 
02‎-5385188
 
91061
 
סמינר בעלזא, רח'
ברנדס 2, ת"ד 6128,
ירושלים
sbalze-jbs@adm.kish
urim.k12.il
 
עצמאי
 
190306
 
6.
 
גב' חנה רוזנטלר,
סנהדריה מורחבת 130,
ירושלים,
טל' 02‎-5323088
 
02‎-5012105
 
02‎-5012111
 
91411
 
סמינר בית יעקב
״"אפיקי דעת",
רח'
אוהלי יוסף 3, ת"ד
41286, ירושלים
 
עצמאי
 
190314
 
7.
 
ד"ר משה כץ,
רח' דרוק 57/4,
רמת שלמה, ירושלים,
טלפקס 02‎-5861247,
טל' 055‎-312938
 
02‎-5000104
 
02‎-5000021
 
94386
 
מכללה תורנית
לבנות

(נוות בית), המאסף 9,
ת"ד 34135, רוממה,
ירושלים
 
עצמאי
 
190322
 
8.
 
גב' סימה ואלס,
רח' האדמור מרוז'ין
27, הר נוף, ירושלים,
טל' 02‎-6521901
ו-054‎-521025
 
02‎-5388224
 
02‎-5383007
02‎-5375999
 
91052
 
סמינר בית יעקב,
עלי באר,
רח' אהליאב
16‎-14, ת"ד 5286,
ירושלים
 
עצמאי
 
197012
 
9.
 
יהודית רובין, רח'
אלנקוה 2/5, רמת
שלמה, ירושלים, טל'
02‎-5713757
 
טלפקס:
02‎-5004302
 
02‎-5388686
 
94702
 
סמינר בית
יעקב
"מרגלית",
רח' הנביאים
67, ירושלים
 
עצמאי
 
197640
 
10.
 
הרב אליעזר רוב, רח'
שערי תורה 7,
ירושלים, טל'
02‎-6420534
ו-053‎-800213
 
02‎-5321210
 
מנהל:
02‎-5818976
ו-02‎-5818970
מ' מורים:
02‎-5818970,
שלוחות 214, 220
 
97253
 
מעלות בית
יעקב,
סמינר
למורות
ולגננות,
רח'
שמואל הנביא
36, ת"ד
16137,
ירושלים
 
עצמאי
 
197657
 
11.
 

מוסדות להכשרת עובדי הוראה בפיקוח ובתקצוב - במחוז צפון
וחיפה (לחינוך החרדי)

 
ז. 
המנהל/ת 
וכתובת פרטית
פקס'  טלפון  מיקוד  המוסד 
וכתובתו
זיקה
סמל  מס' 
סידורי
הרב אברהם זמיר,
רח' הכשרת היישוב
175/7, צפת, טל'
04‎-6973816
ו-050‎-849142
 
04‎-6973279
ו-04‎-6827516
 
04‎-6821007
 
13112
 
סמינר בית יעקב
"תומר דבורה",
רח'
דוד רמז 89, שכונת
דרום, ת"ד 1244, צפת
tomerdvoral@hotmail
.co.il
 
עצמאי
 
290106
 
12.
 
טובה ליכטנשטיין,
קריה חסידית
415/5, חצור
הגלילית, טל'
04‎-6935464
 
04‎-6931077
 
04‎-6801759
 
10300
 
סמינר בית יעקב
"באר-מרים",
קריה
חסידית, ת"ד 2126,
חצור
 
עצמאי
 
290114
 
13.
 
שושנה גרינצייג, רח'
השילוח 31, חיפה,
טל' 04‎-8644329
ו-050‎-630199
 
04‎-8661528
 
04‎-8666016
 
31051
 
סמינר בית יעקב
למו"ג,
רח' חרמון 10,
ת"ד 5341, חיפה
 
עצמאי
 
390138
 
14.
 

מוסדות להכשרת עובדי הוראה בפיקוח ובתקצוב - במחוז
המרכז (לחינוך החרדי)

 
ח. 
המנהל/ת 
וכתובת פרטית
פקס'  טלפון  מיקוד  המוסד 
וכתובתו
זיקה
סמל  מס' 
סידורי
הרב אהרון פוירשטין,
רח' בורוכוב 3, פתח
תקוה, טל'
03‎-9220792
ו-051‎-377112
 
08‎-9740842
 
מנהל:
08‎-9744658
 
71919
 
סמינר
למורות
קרית
ספר,
רח'
אבני נזר
46, קרית
ספר, ת"ד
1380,
מודיעין
עילית
 
עצמאי
 
197665
 
15.
 

מוסדות להכשרת עובדי הוראה בפיקוח ובתקצוב - במחוז תל
אביב (לחינוך החרדי)

 
ט. 
המנהל/ת 
וכתובת פרטית
פקס'  טלפון  מיקוד  המוסד 
וכתובתו
זיקה
סמל  מס' 
סידורי
הרב חיים סאסי,
רח' שמואל הנביא
11, בני ברק,
טל' 03‎-5706819
ו-057‎-231054
 
03‎-6765312
 
03‎-6766342
03‎-6765306
 
51553
 
מקור המעיינות,
מכללה תורנית
להכשרת עו"ה,
רח' השומר 111,
בני-ברק
 
  590042
 
16.
 
הרב עזריה
רח' מרדכי
חפץ הלדסהיימר,
23, פתח תקוה,
טל' 03‎-9218338
 
03‎-9214408
 
03‎-9245315
 
49106
 
סמינר מרכז
בית יעקב,
רח' הרב סעדיה
גאון 15, פתח תקוה
 
עצמאי
 
490128
 
17.
 
הרב מיכאל ליבוביץ,
שד' האדמור מויזניץ'
2, בני ברק,
טל' 03‎-6771894
ו-056‎-510775
 
03‎-6778193
 
03‎-5749114
 
51102
 
"אחיה-ב"ב",
רח' בן יעקב 25,
ת"ד 312, בני ברק,
.achiya2@zahav
net.il
 
עצמאי
 
490276
 
18.
 
הרב משה רייס,
רח' חזון איש 40,
בני ברק,
טל' 03‎-6185437
 
03‎-5172050
 
מרכזייה: 03‎-5113232
 
61290
 
סמינר למורות ולגננות,
בית יעקב,
רח' יצחק אלחנן 4,
ת"ד 29111, תל-אביב,
@seminarmg
hotmail.co.il
 
עצמאי
 
590083
 
19.
 
הרב חיים אטיאס,
רח' רוזנהיים 15,
בני ברק,
טל' 03‎-5708649
 
03‎-6764199
03‎-6770498
 
מנהל: 03‎-6714455
מרכזייה: 03‎-6714444
 
51100
 
סמינר למורות ולגננות
ולמורות מקצועיות, אור
החיים,
רח' עזרא 51,
ת"ד 62, בני ברק
 
עצמאי
 
590133
 
20.
 
הרב זאב וולף,
רח' יהודה הלוי 4,
בני ברק,
טל' 03‎-6183410
 
03‎-5797608
 
03‎-5706138
03‎-6183211
 
51510
 
סמינר בית יעקב אהל
אברהם
(ע"ש הרב וולף),
רח' הרב הירש 27,
ת"ד 542, בני ברק,
ohela@netvision
met.il.

 
עצמאי
 
590166
 
21.
 
הרב יעקב ולצר,
שד' ויזניץ 4,
טל' 03‎-5744294
ו-051‎-222130
 
03‎-6770812
 
03‎-6778791
 
51612
 
סמינר בית-יעקב (ויזניץ),
רח' טל חיים 3,
ת"ד 1149, בני ברק,
.seminar w@walla
co.il
 
עצמאי
 
590174
 
22.
 
שלומית הפטקה,
רח' רמב"ם 5,
בני ברק,
טל' 03‎-5708953
ו-053‎-471621
 
03‎-6185139
 
03‎-6187605
03‎-6192693
 
51125
 
סמינר חסידי
בית יעקב (גור),
רח' הרצוג 28,
ת"ד 26229,
בני ברק
 
עצמאי
 
590182
 
23.
 
הרב שמואל מאיר,
רח' אלישע 15,
בני ברק,
טל' 03‎-5700457
ו-051‎-837615
 
03‎-5798089
 
03‎-5798131
03‎-5797717
 
51376
 
סמינר בית יעקב
זכרון צבי
(ע"ש הרב וולף),
רח' אהרונוביץ
31 ב', בני ברק
 
עצמאי
 
590232
 
24.
 
גב' ציפורה קאופמן,
רח' סורוצקין 36,
ירושלים,
טל' 02‎-5386586
ו-056‎-920981,
פקס' 02‎-5379036
 
03‎-5786282
 
03‎-5786278
 
51390
 
סמינר
תורני
חסידי
בית
יעקב,
רח'
קלישר 22,
בני ברק
 
עצמאי
 
590240
 
25.
 
הרב א"ח כהנא,
רח' קדושת יום
טוב 6, ישמח משה,
גני תקוה,
טל' 03‎-5351044,
03‎-5341657
ו-054‎-402457
 
03‎-6768594
 
מרכזייה:
03‎-6768589
שלוחה 208
(מזכירת המנהל)
 
51644
 
שערי דעת
סמינר
בית
יעקב,
רח'
כהנמן
131, בני
ברק
 
עצמאי
 
590265
 
26.
 

מוסדות להכשרת עובדי הוראה בפיקוח ובתקצוב - במחוז
דרום (לחינוך החרדי)

 
י. 
המנהל/ת 
וכתובת פרטית
פקס'  טלפון  מיקוד  המוסד 
וכתובתו
זיקה
סמל  מס' 
סידורי
ד"ר יהודה אריה כהן,
רח' קהילת יעקב 39,
בני ברק, טל'
03‎-6769020
ו-053‎-385697
 
08‎-9926719
 
08‎-9119333
 
80300
 
סמינר
תורני
לבנות
אופקים,
רח' צה"ל 5
ת"ד 86
אופקים
 
עצמאי
 
590000
 
27.
 
גב' חוה ויטמן, רח'
רשב"י 6/4, אשדוד,
טל' 08‎-8652245
ו-058‎-451202
 
08‎-8642674
 
מנהל:
08‎-8547910
מזכירות:
08‎-8547911
מ' לומדים:
08‎-8547913
 
  סמינר
חסידי
לבנות,
רח' ינאי 3,
ת"ד 3271,
אשדוד
 
עצמאי
 
690156
 
28.
 

מוסדות להכשרת עו"ה בפיקוח בלבד
 
יא. 
המנהל/ת 
וכתובת פרטית
פקס'  טלפון  מיקוד  המוסד 
וכתובתו
זיקה
סמל  מס' 
סידורי
פרופ' אבנר בירון, רח'
סירני 59, רחובות,
טל' 08‎-9466891
ו-053‎-836610
 
02‎-6527713
 
מנהל:
02‎-6512824
מרכזייה:
02‎-6759911
 
91904
 
אקדמיה למוזיקה
ולמחול בירושלים,
קמפוס גבעת רם,
ירושלים
 
ממ'
 
  1.
 
מר אמנון כרמון,
ת"ד 68, צור הדסה,
ד"נ האלה,
מ' 99875,
טל' 02‎-5344121
 
02‎-6243247
 
02‎-6240450
 
94268
 
כרם, מכון להכשרת
מורים לחינוך הומניסטי
יהודי, רח' הרב אבידע 7,
ירושלים
mkerem@bezeqint.ne
t
 
ממ'
 
197004
 
2.
 

מוסדות להכשרת עו"ה לגולה בפיקוח ובתקצוב
 
יב. 
המנהל/ת 
וכתובת פרטית
פקס'  טלפון  מיקוד  המוסד 
וכתובתו
זיקה
סמל  מס' 
סידורי
הרב משה לזרוס, רח'
משך חכמה 31/2,
קרית ספר,
טל' 08‎-9741301
ו-058‎-692541
 
02‎-5812890
 
02‎-5810315
 
91180
 
אור לגולה
להכשרת
מורים,
רח'
שמעון
הצדיק 22,
ירושלים
 
ממ"ד
 
190264
 
1.
 

מוסדות להכשרת עו"ה לגולה בפיקוח בלבד
 
יג. 
המנהל/ת 
וכתובת פרטית
פקס'  טלפון  מיקוד  המוסד 
וכתובתו
זיקה
סמל  מס' 
סידורי
גב' שושנה סולו, דרך
החורש 28, רמות,
ירושלים 97278, טל'
02‎-5869116,
ו-053‎-847188
 
02‎-5617198
 
02‎-5612499
 
93147
 
מכון ע"ש ז'
גולד,
חזקיהו
המלך 15, ירושלים
תכנית משותפת עם
מכללת ליפשיץ
 
ממ"ד
 
  1.
 
הרב בינם הכהן לוין,
רח' עמוס 25,
ירושלים, טל'
02‎-5384449
ו-050‎-219611
 
02‎-5387840
 
02‎-5318632
מרכזייה:
02‎-5318611
 
91004
 
מכון ע"ש שרה
שנירר,
רח' מנחת
יצחק 21, כיכר הרב
לוין, ת"ד 511,
ירושלים
תכנית משותפת עם
מכון בית יעקב
ירושלים
 
עצמאי
 
190132
 
2.
 


נספח ג לנוהל 5 תכנון התגבור של כוח אדם בהוראה
סוג בית-הספר: ______________

 

הערות
מקורות התגבור וההקצאה לכל מוסד 
הפער
הצפוי
במורים
מספר
המורים
הפטורים
מגיוס
במוסד
 

מספר
כיתות
האם
 

שם
בית-
הספר

סמל
המוסד

מס'
סיד'

אחרים

עתודה
ברשות

סמינרים
                    
                    
                    
                    
                    
                    
הערות לטבלה
התכנון מבוסס על -  א) 
מורים פטורי גיוס בלבד;  1.   
חישוב צרכים לפי מורה לכיתת אם, בתוספת של 10% רזרבה
(למקרים שבהם יקשה על אמהות לילדים צעירים להגיע
לעבודתן).
 
2.   
הנתונים לגבי מספר הכיתות והמורים והפער הצפוי במורים ידווחו
על-ידי בתי-הספר.
 
 
מקורות התגבור בכוח אדם בהוראה  ב) 
המקורות יתבססו בעיקר על תלמידי המוסדות להכשרת מורים וכן
על עתודות כוח אדם שפרטיהן ירוכזו ברשות המקומית ומקורן
ממורים בחופשה (חל"ת ושנת שבתון), ממורים פנסיונרים וכו'.
 
1.   
בהערות יש לציין אם ההקצאה היא שמית ומראש או רק כאשר
יתעורר הצורך בכך.
 
2.   
אם קיימים מקורות נוספים (סטודנטים, מתנדבים וכו'), יש לציין
זאת.
 
3.   


נספח ד לנוהל 5 תגבור תלמידי מכללות למורים
מיועד למוסד -
 
מקור התגבור 
תלמיד סמינר 
מס' הטלפון
שם
התלמיד/ה
 
המגמה
שנת
הלימוד
 
שם הסמינר
           
           
           
           
           
           

משרד העבודה

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/7(ב), ח' אדר תשס"ד, 1 במרס 2004