נוהל 6: הפעלת תלמידים במצבי חירום על ידי הגדנ"ע

6.1 מבוא
הגדנ"ע יפעיל את הנוער בשעת-חירום למשימות לשעת חירום במפעלים
ובשירותים חיוניים בהתאם להנחיות המטה הכללי ובתיאום עם משרד
החינוך התרבות והספורט ועם היחידה לכוח אדם בשעת חירום במשרד
העבודה והרווחה.
א. 
כגדנ"עים לפי נוהל זה ייחשבו רק תלמידי כיתות י"א-י"ב המופעלים
על-ידי הגדנ"ע שאומנו/תודרכו מראש לפעול בשעת חירום.
ב. 
נוהל זה בא להשלים את נוהל הגדנ"ע של משרד הביטחון (שהופץ בין כל
הנוגעים בדבר) ולהנחות את מנהלי מוסדות החינוך בפעולות שיש לבצע
בבית-הספר כדי לסייע לגורמים השונים בתכנון ובניצול הנכון של
התלמידים וכדי להשלים את הנתונים בתיק הביטחון המוסדי.
ג. 
הפעלת הגדנ"עים בשעת חירום תהיה על פי נוהל הגדנ"ע ועל פי הנאמר
כאן.
 
ד. 
6.2 עקרונות להפעלת הגדנ"עים
הגדנ"ע אחראי להפעלת הגדנ"עים בשעת-חירום.
א. 
הגדנ"ע יפעל תוך שיתוף פעולה עם משרד החינוך התרבות והספורט ועם
היחידה לכוח אדם בשעת חירום במשרד העבודה והרווחה.
ב. 
הגדנ"עים יופעלו על בסיס של התנדבות ובחתימת ההורים, למעט אם
הופעל חוק הג"א.
ג. 
הכנת הגדנ"עים ותרגולם ייעשו בתיאום בין מרחבי הגדנ"ע לבין הפיקוח
על של"ח במחוזות והיחידה לכוח אדם בשעת חירום במשרד העבודה
והרווחה.
ד. 
הגדנ"עים ישובצו למשימות השונות בקרבת מקום מגוריהם במגמה
שיחזרו לבתיהם בתום יום העבודה.
ה. 
אם, למרות האמור ב-ה' לעיל, גדנ"עים מופעלים במקום המחייב לינה
מחוץ לביתם, כגון שירות לאומי ביישובים, לא תעלה תקופת הפעלתם
על שבעה ימים רצופים. אפשר להעסיקם שוב במשימה כזו לאחר
הפסקה של שבעה ימים רצופים לפחות.
 
ו. 
6.3 המשימות המיועדות לגדנ"עים בשעת-חירום
סיוע למערך האשפוז א. 
סיוע לסניפי מד"א ב. 
סיוע למפעלים חיוניים ג. 
סיוע למרכזי פינוי והשהיה וקליטה ד. 
סיוע לבתי הספר ולגני-הילדים ה. 
  סיוע לפיקוד העורף במשימותיו. ו. 

6.4 הנחיות הפעלה
המפקח הכללי על כוח-האדם במשרד העבודה מופקד על תגבור מפעלים
חיוניים באמצעות תלמידי בתי-הספר. החלטת המפקח המרחבי של
משרד העבודה והרווחה על הקצאת תלמידי בתי-ספר למשימה זו תועבר
לידי הנציג המחוזי של מינהל החברה והנוער במשרד החינוך, והוא
יפעיל את הגד"נעים במוסד החינוכי.
א. 
הסעת הגדנ"עים מבית-הספר למפעל החיוני וחזרה תהיה באחריות הגוף
המסתייע.
ב. 
בני-נוער מההתיישבות החקלאית (מקיבוצים וממושבים) לא יתוכננו
להפעלה בשעת חירום, כדי שיוכלו לסייע למשקיהם.
ג. 
תלמידים ששובצו בעבודה בבית-ספר חקלאי פנימייתי במשק הכללי
ובמשק החי והוכשרו לכך על-ידי המוסד לא יופעלו על-ידי הגדנ"ע
בשעת-חירום. התיאום שיבטיח שתלמידים אלה יישארו בבית-הספר
ייעשה בין מנהל בית הספר לנציגי הגדנ"ע והמינהל ההתיישבותי במשרד
החינוך.
ד. 
הגדנ"עים יופעלו רק במסגרת הכיתתית, ולכל כיתה יוצמד מלווה מדריך
גדנ"ע ומורה פטור מגיוס. מומלץ להוציא למשימות השונות כיתות
שלמות.
ה. 
הגדנ"עים יהיו רשאים לקבל מהמעביד החזר דמי נסיעה במידת הצורך,
דמי כלכלה או כלכלה במפעל שהם עובדים בו, ובמקומות מסוימים, לפי
הצורך ולפי סוג העבודה, השתתפות בבגדי העבודה.
ו. 
גדנ"עים שייפגעו בעת הפעלתם בשעת-חירום ישוקמו באמצעות אגף
השיקום במשרד הביטחון, כדין אנשי צה"ל.
ז. 
בכל פעולה יש לקיים את עקרון הרוטציה, האיזון בין בתי-הספר
והשוויוניות בין התלמידים בסוגי העבודה ובמשכה.
ח. 
אין להעסיק תלמידים בסקרים ובפעילויות בעלות צביון פוליטי.
ט. 
הוצאת תלמידים מהחינוך הדתי תיעשה בתיאום עם מפקח של החינוך
הדתי.
 
י. 
6.5 תכנון הפעלתם של תלמידים למשימות שעת חירום בשנת
      הלימודים
כדי שמנהל בית-הספר יוכל לעקוב אחרי הפעילות של התלמידים
המופעלים במשימות השונות יש לנהל את הלוח דלהלן ולצרפו לתיק
הביטחון המוסדי; את התכנון יש לקבל מנציג הגדנ"ע.
שם בית-הספר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
א. 
 
הערות
שם המפעל 
וכתובתו
מספר 
התלמידים
הכיתה 
המופעלת
       
       

התלמידים יופעלו באמצעות הגדנ"ע ומינהל החברה והנוער במשרד
החינוך.
ב. 
בכל מוסדות החינוך העל-יסודיים יש להכין מראש הודעות, הוראות
והנחיות לתלמידים, להורים ולמלווים ולחלקן לנוגעים בדבר בעת
הפעלת התלמידים. דוגמאות של הודעות והוראות אלה מובאות
בנספחים לנוהל זה.
ג. 
על מנהל המוסד החינוכי להכין תכנית רישום ושיבוץ של התלמידים,
רשת קריאה ותכנית ליווי מורים בהתאם למגמות.
 
ד. 
6.6 הפעלת תלמידים על-ידי הגדנ"ע בתקופת החופשה
מבוא
מטרת פרק זה היא לפרט את הפעולות המוקדמות שיש לבצע כדי להקל
על גיוס התלמידים למשימות בעת פגרת לימודים, וכן כדי לפרט את
שיטת ההפעלה.
א. 
פעילות מוקדמת ב. 
בכל בית-ספר תימצא רשימת תלמידים לפי כיתות, בציון כתובות
המגורים ומספרי הטלפון. העתק הרשימה יימצא בתיק שעת
חירום שבידי המורה האחראי על בית הספר בשעת חירום.
הרשימה תעודכן על ידי בית-הספר לפני היציאה לחופשה.
 
1)   
התלמידים יופעלו לפי הרשימות שבבית-הספר, בהתאם למשימות
המתוכננות. מנהל בית-הספר יוודא שרשימות התלמידים נמצאות
בידי המורה האחראי לקראת כל יציאה לפגרת לימודים.
 
2)   
יש להכין דף קשר כיתתי שיחולק לכל גדנ"עי.
 
3)   
שיטות לקריאה/לזימון של התלמידים למשימות
הסמכות להפעלת תלמידים בחופשת הקיץ היא של הנציג המחוזי של
מינהל החברה והנוער במשרדנו.
קיימות שתי שיטות עיקריות לקריאת גדנ"עים למשימות בשעת חירום:  
ג. 
קריאה פומבית: נוסח הקריאה ייקבע, בבוא הזמן, בשיתוף בין
הגדנ"ע ובין משרד החינוך. הקריאה תתבצע בין באמצעות כלי
התקשורת ובין בעזרת מערכת המידע לציבור שברשות המקומית.
 
1)   
קריאה שקטה: לאחר שנציג החינוך בוועדת המל"ח המקומית
יקבל את אישור מינהל החברה והנוער להפעלת התלמידים, הוא
יודיע למנהל בית הספר על הפעלת תלמידיו למשימות המתוכננות.
מנהל בית הספר יזעיק את המורה האחראי ואת נציגי הכיתות,
ובעזרתם יפעיל את המערכת.
 
2)   
שיטת ההפעלה  ד. 
עם הפעלת התלמידים באחת משתי שיטות הקריאה תהיה בבית
הספר נוכחות מתמדת של נציגי הכיתות בשעות היום (בין השעות
18‎-7), על פי תכנית שתיקבע מראש. יש לתאם את הנושא עם נציג
החינוך בוועדת מל"ח המקומית ולעמוד בקשר מתמיד עמו במשך
שעות הפעילות.
 
1)   
כן יישמר הקשר בין המחנך לכיתה שלו שגויסה למשימה
מתמשכת עד תום המשימה.
 
2)   
שיבוץ כיתות למשימות ייעשה תמיד יום לפני המשימה, בשעות
היום, כדי לאפשר העברת הודעה למרב התלמידים. כרצים
ראשונים ישמשו נציגי הכיתות.
 
3)   
הראשון שייקרא על ידי נציג החינוך בוועדת המל"ח המקומית
יהיה המנהל או המורה האחראי לבית הספר בשעת חירום, והוא
יהיה האחראי ליצירת המגע ולשמירת הקשר עם התלמידים.
 
4)   
יציאת התלמידים למשימות השונות תיעשה בליווי מדריך הגדנ"ע.
 
5)   

6.7 נספחים לנוהל 6
נספח א לנוהל 6

הוראות לתלמיד המופעל בשעת חירום
(מנהל בית הספר ישכפל הוראות אלה, ויחלקן לתלמידים ערב צאתם למילוי
התפקיד)

תלמיד יקר!
אתה נקרא למלא תפקיד אחראי במפעל חיוני אזרחי או צבאי, במקומו
של אדם מבוגר שגויס עקב מצבה הביטחוני של המדינה.
1. 
כדי שתוכל לעמוד בתפקידך, מלא הוראות אלו:  2. 
מלא בדייקנות את הוראות הממונים, ואל תעשה דברים שלא הורו
לך לעשות.
 
א.   
אל תעזוב את מקום העבודה בלי רשות, ואל תשוטט בשטחו; כך
תמנע סכנה מעצמך וטרדות מאחרים.
 
ב.   
כל תפקיד שתהיה מועסק בו הוא תפקיד חיוני; אם יש לך הערות
לגבי מהות התפקיד, הבא אותן בפני נציג בית-ספרך המלווה אותך
למקום העבודה, ולא בפני איש זולתו.
 
ג.   
אם אינך חוזר יום-יום לביתך, אל תשכח את חובתך לבני
משפחתך, וצור עמם קשר טלפוני לפחות פעמיים בשבוע.
 
ד.   
זכור!
נקראת לשירות המדינה; עמוד בכבוד במשימה, והוכח לעצמך את יכולתך
למלא תפקיד אחראי בבגרות ובמסירות, תוך עזרה הדדית וחברות טובה.

בתקווה כי תעמוד במבחן אישי זה
ובברכת הצלחה,               
מנהל בית הספר               נספח ב לנוהל 6
איגרת להורי התלמיד המופעל בשעת חירום
(מנהל בית הספר ישכפל איגרת זו ויעביר אותה להורים באמצעות התלמידים)

הורים נכבדים,

עם גיוס מרבית כוח-האדם במדינה לשירות צבאי הידלדלו מקורות
כוח-האדם העומדים לרשות מפעלי תעשייה וביטחון חיוניים.
כדי להתגבר על חוסר זה ילדכם נקרא לשרת זמנית בתפקיד שהוכר כחיוני.
השירות ייעשה במסגרת הגדנ"ע, וילדכם יהיה מבוטח בביטוח של צה"ל.
משרד החינוך והגדנ"ע דאגו לסידורים מתאימים, ובכלל זה לתנאי המגורים
וההזנה. בכל בעיה המתעוררת בקשר לשירות ילדכם עליכם לפנות להנהלת
בית הספר.
הימנעו נא מלבקר את ילדכם במקום העבודה, כי בכך אתם עלולים להכביד
על סדרי הארגון והעבודה.
הניחו לילדכם להתגבר בכוחות עצמו על קשיים ולהוכיח את יכולתו ואת
בגרותו לעצמו ולאחרים. שיתוף הפעולה שלכם יהיה תרומה נכבדה למאמץ
בשעת-החירום.
בתקווה כי השעה הקשה לכולנו תחלוף במהרה,
מנהל בית הספר                       
נספח ג לנוהל 6
הנחיות למלווה את הגדנ"עים מטעם בית הספר במצבי חירום
(התלמידים ילוו על ידי מדריכי גדנ"ע ועל ידי מורים מדריכים פטורי גיוס
שיימצאו בבית-הספר. המנהל ישכפל איגרת זו, ויעביר אותה למלווים)
אל המלווה,
אתה מתלווה לתלמידי בית-הספר שגויסו לשירות במסגרת הגדנ"ע כנציג
בית-הספר וכאחראי להפעלתם.
א. 
תחום אחריותך מוגבל למפעל אחד. אם תלמידיך מפוצלים בין מפעלים
חיוניים שונים, הודע על כך למנהל בית-הספר, כדי שיקבע מלווים
נוספים - מלווה אחד לכל מפעל.
ב. 
תפקידך הוא לשמש איש קשר וכתובת לכל הגורמים בכל הנוגע -
לגיוס התלמידים, לארגונם ולהעברתם למפעל החיוני המתוגבר;
לפניות הורי התלמידים;
לפניות המפעל החיוני המתוגבר.
ג. 
עליך לבקר ולהכיר את המפעל החיוני המתוכנן לתגבור בשעת-חירום
ולעמוד על כך שהפעולות שהתלמידים עומדים לבצע תהיינה בהתאם
לכושרם וליכולתם. כן עליך לבדוק את סידורי כלכלתם ואת השירותים
(אם גם בנות מגויסות, יש לדאוג לשירותים נפרדים).
ד. 
בשעת-רגיעה ולפי הצורך עליך לבקר עם תלמידיך - פעם בשנה, בחודש
ספטמבר - במפעל החיוני המתוכנן לתגבור. בשעת הביקור יוסברו
לתלמידים משימותיהם ותפקידיהם בשעת חירום. הביקור יתואם
מראש עם המפעל.
ה. 
לאחר גיוס התלמידים עליך לוודא כי הוראות הבטיחות - של משרד
החינוך ושל המפעל החיוני המתוגבר - ידועות לתלמידים לפני תחילת
עבודתם.
ו. 
בשעת הפעלת התלמידים עליך להימצא במקום ולבקר את התלמידים
במקומות פעולתם כדי לוודא כי הם הופעלו אך ורק בהתאם לתכנון
שנקבע עמך מראש.
ז. 
מתפקידך לשמש כתובת ואיש קשר לכל פנייה וטענה של התלמידים. גם
פניות התלמידים הנוגעות למהות פעולותיהם תופנינה אליך, ולא למפעל
במישרין.
ח. 
הפעלת התלמידים היא מפעל חינוכי. עליך לעמוד על כך שהתנהגותם
תהיה בהתאם לכך.
ט. 
הקשר עם הבית חשוב בשעה זו; אם התלמידים לנים במפעל, עליך
לדאוג שייצרו קשר טלפוני עם הבית פעמיים בשבוע.
בברכה,      
מנהל בית הספר
י. 
נספח ד לנוהל 6 טבלה לתכנון מראש של הפעלת גדנ"עים

   הפעלת גדנ"עים במפעלים חיונייים  שם בית-
הספר
 
סמל
המוסד
מס'
סיד'
 
המפעל  השם
מספר
התלמידים
הכיתה
הערות
מס'
הטלפון
הכתובת
                   
                   
                   
                   
                   
                   

הערות לטבלה
תכנון הפעלת הגדנ"עים במפעלים חיוניים בשעת חירום וקביעת
המפעלים וצורכיהם נעשים על-ידי משרד העבודה. שיבוץ הגדנ"עים
ברגיעה והפעלתם בשעת חירום ייעשו באחריות תחום של"ח במינהל
החברה והנוער במשרד החינוך ובתיאום עם המקח"ר (מפקדת קצין
חינוך ראשי)/הגדנ"ע.
א. 
הנתונים בטבלה יימסרו לרשות על-ידי הגדנ"ע ברגיעה.
 
ב. 

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/7(ב), ח' אדר תשס"ד, 1 במרס 2004