נוהל 7: השירות הפסיכולוגי-הייעוצי במצבי חירום

7.1 כללי
השירות הפסיכולוגי-הייעוצי מעמיד את אנשי המקצוע (יועצים חינוכיים
ופסיכולוגיים חינוכיים) לרשות מערכת החינוך בשעת חירום. עבודת השירות
הפסיכולוגי-הייעוצי בחירום נעשית ברמת המטה, המחוז והיישוב וברמת
מוסדות החינוך. המובחנות התפקודית בין הפסיכולוג ליועץ החינוכי תיעשה
בהתאם להנחיות המשק לשעת חירום והרשות המקומית ולזמינות בעת
אירוע. בהעדר איש מקצוע קבוע למוסד המסוים, יאוגמו הכוחות המקצועיים
המצויים בשטח.


7.2 היערכות מטרימה
ברמת המטה
מטה שפ"י -
 
א. 
אחראי לרענון תקופתי של אנשי שפ"י בכל הדרגים ברמת הידע,
ההכשרה והכרת הנהלים;
 
   
מנחה את אנשי המטה במחוזות בהכנת תכניות להיערכות חירום     
משמש גורם מייעץ למטה המשרד בנושאים הקשורים בחירום;     
קובע מדיניות ומנגנונים לפריסה ארצית של שירותי אנשי המקצוע
של שפ"י בחירום;
 
   
אחראי לבניית תכניות מגרה למוסדות לחינוך ולהטמעתן בשדה.
   
ברמת המחוז
הפסיכולוג המחוזי והיועצים הבכירים יעבדו כצוות ויהיו אחראים על
מתן שירותי שפ"י לכל ההישובים במחוז. פעולתם המשותפת תיעשה
בהלימה למדיניות שפ"י ותכלול מטלות של התארגנות, הכשרת צוותים,
מיפוי וניוד כוח אדם בעת הצורך.
ב. 
ברמת היישוב
אנשי המקצוע של שפ"י יפעלו ביישובים בחירום בתיאום עם גורמי
הקהילה השונים, בכפיפות למנהל השירות הפסיכולוגי ובתיאום עם
היועץ הבכיר.
ג. 
ברמת המוסד החינוכי
היועץ החינוכי והפסיכולוג, בשיתוף עם הנהלת המוסד, ייזמו רענון
תקופתי של צוות החירום הבית ספרי (צל"ח). רענון הצוותים ייעשה
בתחומים האלה:
ד. 
- התארגנות המוסד בשעת משבר
- רענון תכניות מגרה
- הכשרת הצוותים החינוכיים
- הכנת התלמידים למצבי חירום.
 
 

7.3 התערבות בשעת חירום
בשעת חירום יימצאו אנשי המקצוע של שפ"י (פסיכולוגים חינוכיים
ויועצים חינוכיים) בחדרי מצב, בוועדות חירום ובמוסדות החינוך בכל
הרמות הנדרשות, מרמת המטה ועד רמת בית הספר. שירותי שפ"י
יינתנו גם למערכות החינוך שאין בהן יועץ או פסיכולוג.
צוותים משולבים של פסיכולוגים ויועצים בכל הרמות יקיימו תקשורת
רצופה ודו-סטרית וידאגו לדיווח בין רמות המטה, המחוז והיישוב.
א. 
פעילותם של הצוותים בכל אחת מהרמות תידרש להתייחס להיבטים
האלה:
 
ב. 
בניית תמונת מצב כוללת של המערכת המתייחסת למעגלי הפגיעות
ולקהלי היעד ובניית סדרי עדיפויות להתערבות
 
-   
תכנון תכנית התערבות מתאימה לצרכים שזוהו  -   
מתן הדרכה ראשונית לצוות החינוכי  -   
ליווי ותמיכה לצוותים החינוכיים בכניסה לכיתות  -   
זיהוי תלמידים הזקוקים לסיוע פרטני  -   
קביעת האופי של העזרה הפרטנית בהתאם לצורכי התלמיד
לייחודיות הפרופסיונאלית ובהלימה לכוחות המקצועיים הזמינים
-   
מתן תמיכה להורי תלמידים  -   
מתן קונסולטציה (ייעוץ) ותמיכה לבעלי תפקידים ברמת המטה,
המחוז, היישוב והמוסד חינוכי.
 
-   
בהעדר כוח מקצועי מתאים לצורכי התלמיד הוא יופנה למרכזי תמיכה
בקהילה.
 
 

7.4 התערבות לאחר אירוע משברי
בכל הרמות, ובמיוחד ברמת המוסד החינוכי, נדרשת הערכת צרכים
מההיבטים האלה:
צורך במתן סיוע פרטני או קבוצתי לתלמידים ולאנשי צוות
- 
צורך בזיהוי ובמיפוי של תגובות מאוחרות או מושהות לאירוע המשברי
- 
צורך בשינוי נהלים ומבנים מערכתיים כפועל יוצא של הפקת לקחים
- 
צורך בהנהגת ליווי, תמיכה ומעקב לאורך זמן לתלמידים או לאנשי צוות
שחוו פגיעה.
 
- 

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/7(ב), ח' אדר תשס"ד, 1 במרס 2004