נוהל 8: תכנון והפעלה של מוסדות חינוך פנימייתיים במצבי חירום

8.1 מבוא
נוהל זה עוסק בנושאים המאפיינים את הפנימיות - נוסף לכל האמור
בנהלים המתייחסים לבתי-ספר שאינם פנימייתיים. הנוהל מחייב גם את
המוסדות הפנימייתיים המשמשים אכסניה לתלמידים הלומדים
במוסדות שונים במרחב הרשות המקומית.
א. 
מטרת נוהל זה היא להנחות את מנהל מוסד החינוך הפנימייתי ואת שאר
בעלי התפקידים המרכזיים במוסד בדרכי הארגון, התכנון וההפעלה של
המוסד בעת רגיעה ובשעת-חירום. המגמה היא להביא את מוסד החינוך
לרמת כוננות גבוהה בנושאים המיוחדים הדורשים טיפול נוסף, שונה
מהטיפול במוסדות החינוך שאינם פנימייתיים.
ב. 
תיק הביטחון המוסדי הוא הבסיס לתכנון ולאיסוף מידע לצורך ארגון
המוסד לשעת-חירום.
 
ג. 

8.2 קיום הלימודים בשעת חירום
הלימודים בשעת-חירום בכל מוסדות החינוך, ובכלל זה מוסדות חינוך
פנימייתיים, יהיו בהתאם למפורט בנהלים 1 ו-2 של חוזר זה.
א. 
הנחיות והוראות בנושאי התגוננות אזרחית מפורטים בנוהל 4. אולם,
נוסף לאמור בנוהל זה, יש לתכנן, לארגן ולתרגל את התלמידים בכניסה
למקלטים/למרחבים המוגנים הצמודים למגורים, בהתאם לעקרונות
המפורטים בנוהל 4, תוך התאמתם לתנאים המיוחדים של כל מוסד
ומוסד.
 
ב. 

8.3 תכנון, ארגון והפעלה של המוסד הפנימייתי בשעת-חירום
כוח-אדם  א. 
בשעת-חירום, אם וכאשר יגויסו חייבי הגיוס, יופעל המוסד
הפנימייתי על ידי עובדים פדגוגיים ומינהליים הפטורים מגיוס
לצה"ל.
 
1)   
עובדי המינהל וההוראה הפטורים מגיוס ירותקו ריתוק קולקטיבי,
כמפורט בנוהל 2 של חוזר זה.
 
2)   
אם, לרגל הגיוס לצה"ל, חזוי מחסור קריטי בכוח-אדם מינהלי או
פדגוגי, חייב מנהל המוסד להיערך לקראת אפשרות כזאת ולדאוג
מראש לממלאי-מקום לבעלי תפקידים מרכזיים.
מנהל המוסד יפנה לרשות המקומית ויבקש תגבור של מגויסי חוץ
(מתוך מאגר כוח-האדם של הרשות המקומית, הכולל מתנדבים,
מורים בחופשה, תלמידי מוסדות להכשרת עובדי הוראה וכדו').
3)   
נוסף לאמור לעיל יכשירו מנהלי המוסד תלמידים מהכיתות
הגבוהות למילוי תפקידים חיוניים במוסד במקום חייבי הגיוס.
 
4)   
תלמידים מכיתות י'-י"ב, שלהוריהם משקים חקלאיים או שהם
בני קיבוצים, ישולחו לבתיהם בשעת-חירום לעבודה במשקים
(לאחר גיוס המילואים). לפני שחרור התלמידים לבתיהם תימסר
הודעה להורים, בטלפון או בכתב.
 
5)   
הפעלת תלמידים למשימות המתוכננות על ידי הגדנ"ע תיעשה
בתיאום ישיר בין מנהל המוסד לקציני הגדנ"ע המרחביים, כמפורט
בנוהל 6.
 
6)   
רכב והיסעים  ב. 
פנימייה שיש לה רכב המשרת את צרכיה החיוניים תדאג לריתוק
הרכב באמצעות ועדת המל"ח המקומית (הרשות המקומית).
 
1)   
מוסד שקיימים בו היסעים או המקבל אספקה של מצרכי מזון
יבדוק אם הספקים יפעילו את השירותים גם בשעת-חירום. אם
צפויים שיבושים בפעילות זו, יש לתכנן ולהבטיח סידורים
חלופיים לקראת שעת חירום.
 
2)   

8.4 תיק תכנון המוסד לשעת-חירום
במוסד הפנימייתי יוכן פירוט יתר בנושאים הייחודיים, לשם השלמת
החומר שבתיק הביטחון ובדגש על -
 
א. 
כוח-אדם;  1)   
בריאות ותברואה;  2)   
מים;  3)   
דלק;  4)   
כוח (חשמל);  5)   
רכב והיסעים.
6)   
תכנון ההתגוננות האזרחית יהיה כמפורט בנוהל 4.
ב. 
תיק הביטחון המורחב יפרט את הצרכים בתחומים השונים, ויציין את
הדרכים לספק צרכים אלה ובכך לאפשר את המשך קיום הלימודים
והשגרה בפנימייה בשעת-חירום.
 
ג. 

8.5 אחריות
אחריותם של מנהל המוסד ושל נושאי התפקידים השונים במוסד מוגדרים
ומפורטים בנהלים שבחוזר זה הבאים להבטיח שהמוסד יתפקד כראוי
בשעת-חירום.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/7(ב), ח' אדר תשס"ד, 1 במרס 2004