נוהל 9: תכנון והפעלה של מוסדות חינוך חקלאיים פניימיתיים
(מפעלים חיוניים) במצבי חירום

9.1 מבוא
המינהל לחינוך התיישבותי מופקד על הטיפול בבתי-הספר החקלאיים
הפנימייתיים בעת רגיעה ובשעת-חירום. בשעת חירום יופעל המינהל
כמטה חירום.
א. 
בעת רגיעה יטפל המינהל בכל הנושאים הקשורים לשעת חירום בשיתוף
עם גורמי פיקוד העורף, מל"ח, פס"ח וביטחון במרחבים השונים
ובתיאום עם הלשכות המחוזיות של משרד החינוך (רשויות מחוזיות
לחינוך) ועם ועדות המל"ח המחוזיות והמקומיות. לפי הצורך תתואם
הפעילות עם רשות החקלאות (משרד החקלאות) ועם כל גורם אחר
הנוגע בדבר.
ב. 
מנהלי בתי-הספר החקלאיים הפנימייתיים יקיימו גם קשר ישיר עם
המינהל לחינוך התיישבותי, וכן עם המחוזות של משרדנו ועם מחלקות
החינוך של הרשויות המקומיות, בכל הקשור להכנת המוסד לשעת
חירום.
ג. 
האמור בנוהל 8 חל גם על מוסדות החינוך החקלאיים הפנימייתיים.
 
ד. 

9.2 תכנון המוסד לשעת-חירום
בתי-הספר החקלאיים הפנימייתיים אושרו על-ידי ועדה בין-משרדית
כמפעלים חיוניים, ומשרד העבודה והרווחה העביר לכל בית-ספר אישור
בכתב על כך.
א. 
בתי-הספר יאורגנו ויתוכננו לקיום הלימודים והחיים הסדירים במוסד
בשעת חירום, בתיאום עם המינהל לחינוך התיישבותי, בכל הקשור
להצטיידות, לריתוק כוח אדם ורכב וכדו'.
ב. 
הנהלים שבחוזר זה והאמור בתיק הביטחון המוסדי מחייבים גם את
בתי-הספר החקלאיים הפנימייתיים, ומנהלי מוסדות אלה נדרשים
לפעול בהתאם לנאמר בנהלים על הכנת המוסד לשעת חירום מבחינת
פיקוד העורף, מל"ח/פס"ח וביטחון.
ג. 
המינהל לחינוך התיישבותי - בתיאום עם יתר הגורמים, כגון לשכות
משרדנו (הרשות המחוזית לחינוך), מחלקות החינוך ברשויות
המקומיות, משרד החקלאות (רשות החקלאות לשע"ח), הרשות העליונה
לפס"ח ומפקדות העורף המרחביות והאזוריות - יכול להוסיף הנחיות
להתארגנות בתי-הספר האלה ולהפעלתם.
 
ד. 

9.3 התארגנות בתי-הספר החקלאיים הפנימייתיים לשעת חירום
ההתארגנות של בתי-הספר החקלאיים הפנימייתיים מתחלקת לארבעה
נושאים עיקריים:
א. 
נושא מל"ח (משק לשעת-חירום) - תכנון וארגון מוסד החינוך לפי
הנחיות המשרד הראשי של משרד החינוך (הרשות העליונה
לחינוך), המחייבות את כל מוסדות החינוך, ובתיאום עם המינהל
לחינוך התיישבותי  
1)   
נושא ההתגוננות האזרחית - ארגון, תכנון וביצוע של כל הדרוש
לפי הנחיות פיקוד העורף ולפי נוהלי ההתגוננות האזרחית
המפורטים בחוזר זה (הצטיידות, אימונים ותרגילים) ובתיאום עם
גורמי העורף המרחביים
 
2)   
נושא המשק החקלאי - בתיאום עם המינהל לחינוך התיישבותי,
הרשות לחקלאות בשעת חירום והרשות המקומית
 
3)   
נושאי פס"ח - ארגון המוסד לקליטת מחוסרי קורת גג בעת מלחמה,
בתיאום עם המינהל לחינוך התיישבותי וגורמי פס"ח מרחביים,
כמפורט בנוהל 11 להלן, "פינוי תלמידים מבתי ספר פנימייתיים
בשעת חירום".
4)   
בכל נושא חייב להיות תכנון נפרד ומפורט להמשך הלימודים והעבודה
ולקיום המשק החקלאי במצב חירום.
ב. 
מנהל המוסד ימנה עובדים המתאימים מבחינת כישוריהם לתפקידים
של עוזר לביטחון ושל אחראי לארגון המוסד לשעת חירום.
האחראים האלה חייבים להיות עובדים קבועים במוסד ופטורים מגיוס
לצה"ל.
 
ג. 

9.4 קיום הלימודים במצבי-חירום
הלימודים במצבי-חירום יתקיימו בהתאם לנהלים שבחוזר זה.


9.5 תכנון כוח-אדם לשעת-חירום
כוח-האדם למוסדות החינוך מתבסס על פטורי גיוס לצה"ל, ועל כן יש
לתכנן ממלאי-מקום לחייבים גיוס מקרב המורים, המדריכים ועובדי
המינהל.
א. 
כוח-האדם בשעת-חירום מתחלק כדלהלן:  ב. 
עובדי מנהלה  1)   
עובדי הוראה  2)   
תלמידים  3)   
מתנדבים ואחרים.
4)   
תקן כוח-אדם מינהלי ייקבע בתיאום בין נציג המינהל לחינוך
התיישבותי, משרד העבודה (רשות כוח-אדם לשע"ח) ומנהל בית-הספר.
העובדים פטורי הגיוס ירותקו למוסד בהתאם לחוק.
ג. 
עובדי הוראה (מורים ומדריכים) פטורי גיוס ירותקו לכל בית-ספר לפי
השיבוץ הקבוע במסגרת הריתוק הקולקטיבי של המורים בכל מוסדות
החינוך. רשימת מורים ומדריכים פטורי גיוס מעודכנת תוחזק
בבית-הספר, והעתק הרשימה יימסר לרשות המקומית, לפי הצורך.
ד. 
מנהלי בתי-הספר ידאגו להכשיר תלמידים מהכיתות הגבוהות
במקצועות ובענפים שונים כממלאי-מקומם של מרכזי ענפים או
מדריכים חייבי גיוס.
ה. 
מנהלי בתי-הספר יפנו למנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות
לקבלת תגבורת בכוח-אדם להוראה מקרב תלמידי המוסדות להכשרת
מורים, או בכוח-אדם אחר שנמצא במסגרת מאגר כוח-האדם של
הרשות המקומית.
 
ו. 

9.6 נספחים לנוהל 9
נספח א לנוהל 9 מוסדות פנימייתיים - נתוני המיגון

האוכלוסייה והמיגון בפנימייה 
מס'
הטלפון

שם
המוסד

סמל
המוסד

מס'
סיד'
מספר
התלמידים
שאין להם
מיגון
 
מספר
התלמידים
שיש להם
מיגון
 
מס'
הנפשות
בפנימייה
סה"כ מ"ר מיגון 

מרחבים
מוגנים

מקלטים
                 
                 
                 
                 
                 
                 

הערות לטבלה
על הנתונים לטבלה זו ידווחו בתי הספר הפנימייתיים בתחילת שנת
הלימודים (כמפורט בתיק הביטחון המוסדי).
א. 
הרשות המקומית, בתוקף היותה "ועדת מל"ח מקומית", אחראית לכך
שהמפעלים והמוסדות שבתחומה יפעלו כנדרש בשעת חירום. לכן מידע
זה חיוני לידיעת הרשות ולטיפול בו במידת הצורך.
 
ב. 

נספח ב לנוהל 9 מוסדות פנימייתיים - רמות המלאיהערות לטבלה
על הנתונים לטבלה זו ידווחו בתי הספר הפנימייתיים בתחילת שנת
הלימודים (כמפורט בתיק הביטחון המוסדי).
א. 
הרשות המקומית, בתוקף היותה "ועדת מל"ח מקומית", אחראית לכך
שהמפעלים והמוסדות שבתחומה יפעלו כנדרש בשעת חירום. לכן מידע
זה חיוני לידיעת הרשות ולטיפול בו במידת הצורך.
ב. 

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/7(ב), ח' אדר תשס"ד, 1 במרס 2004