תוברת .‎10
תוברת לס ‎10.6
לש ראוטרפרה תודעו י"ע םירשואמ םישדח םיעפומ
*יצרא תוברת-לס
‎10.6-6

הקיזומ .‎1

 תותיכה  קיפמה םש  הלועפה םש
 ב"י-'ג  לארשיב ילקיזומ רעונ  ןאטלק


לוחמ .‎2

 תותיכה  קיפמה םש  הלועפה םש
 ב"י-'ט  בגנב תיוושכע לוחמ תצובק - ע"מק  לוענ ןג
 ב"י-'ז  ילאינד תנע לוחמ תקהל  שגפמ - (ם)יסחי לוכה
 'ב-'א  תילארשיה וקנמלפה תקהל  שגפמ - המוסקה הפינמה
 ב"י-'ז  דוקירה תוינומאל המלס תתומע  ילאב אלע


ןורטאית .‎3

 תותיכה  קיפמה םש  הלועפה םש
 'א-ו ןג  ם"תלג ןורטאית  (םתלג) בהזה גדו גיידה


______________________
.ד"מחל הצעומה לש הרושיא תא לבקל שי יתדה ךוניחה תודסומב *

,הכרבב
שורית תינור

תיללכה תלהנמה


תועדוה


‎2004 לירפאב ‎1 ,ד"סשת ןסינ 'י ,(א)‎8/דסשת ל"כנמ רזוח