ארגון ומינהל

3.
ארגון העבודה הפדגוגית 3.1
פורמט של תכנית הפעילות הבית ספרית 3.1‎-5
האגף לחינוך יסודי הכין פורמט מחייב של תכנית הפעילות הבית-ספרית.
תכנית הפעילות היא תכנית העבודה לשנת הלימודים, והיא מבוססת על
נתונים המתקבלים מהמיצ"ב וממקורות אחרים שבידי בית הספר, ומשקפת
את הקדימויות של בית הספר לשנת הלימודים.
הפורמט של תכנית הפעילות ועקרונות התכנית נמצאים בקובץ word באתר
האינטרנט של האגף לחינוך יסודי, בכתובת זו: http://www.education.gov.il.


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' שרה רויטר, מנהלת האגף לחינוך יסודי,
טל' 02‎-5603283/4.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/8(א), י' ניסן תשס"ד, 1 באפריל 2004