חוזר זה בוטל
דרכי הוראה 6.
ספרי לימוד 6.3
הפרויקט להשאלת ספרי לימוד - היערכות להצטרפות
לפרויקט לשנת הלימודים התשס"ה
6.3‎-7

הפרויקט להשאלת ספרי לימוד פועל בכ-1,400 בתי ספר בהצלחה רבה,
לשביעות רצונם של ההורים, התלמידים, הנהלות בתי הספר והרשויות
המקומיות.
הוראות הקבע בנושא מובאות בחוזר הוראות הקבע סד/8(א), סעיף 6.3‎-7,
ויש לפעול על פיהן.
התקציב לפרויקט מוגבל, ובקשות שתתקבלנה בהקדם תזכינה לעדיפות.


שאלות אפשר להפנות על פי המפורט להלן:

    -    רשויות מקומיות ובתי-ספר המעוניינים להצטרף לפרויקט
         יפנו אל החברה למתנ"סים בטל' 02‎-6756967.
 

    -    לשם רכישת ספרי לימוד הרשויות המקומיות תפנינה לחברה
         למשק ולכלכלה (לגלית או לרויטל), בטל' 03‎-6235274.
 

    -    בשאלות עקרוניות אפשר לפנות אל הגב' בלה קליימן במינהל
         הפדגוגי, טל' 02‎-5604027.
 

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/8(א), י' ניסן תשס"ד, 1 באפריל 2004