להנימו ןוגרא .3
הקיספו הקיקח 3.4
ןוקית - יתכלממ ךוניח קוחל ,2003-ד"סשתה ,6 רפסמ ןוקית
(א)2/אס עבקה תוארוה רזוחב 3.4-4 ףיעסל
3.4-6
 
2004 לירפאב 1
 
   הלוחת ךיראת
3.4-4 ףיעס יוניש
תוארוה רזוחב
(א)2/אס עבקה
 
     םוסרפה תרטמ6 רפסמ ןוקית םיקוחה רפסב םסרופ ,16.12.03 ,ד"סשתה ולסכב א"כ םויב
יתכלממ ךוניח קוחל (5)2 ףיעסל ןוקית ובו ,יתכלממ ךוניח קוחל
.יתכלממה ךוניחה תורטמב ןדה ,1953-ג"ישתה

רומאה ןוקיתה רחאל 1953-ג"ישתה יתכלממה ךוניחה קוחל (5)2 ףיעס חסונ
תאו םתויתריצי תא ,הדליהו דליה תוישיא תא חתפל" :ןמקלדכ היהי
םפשחלו םייתוברתה םהיקפוא תא ביחרהל ,םינושה םהיתונורשיכ
םייח םייחה םדא ינבכ םתלוכי אולמ יוצימל לוכהו ,תויתונמא תויווחל
.(השגדהב תפסותה) תועמשמ לשו תוכיא לש


עבק תוארוה


2004 לירפאב 1 ,ד"סשת ןסינ 'י ,(א)8/דסשת ל"כנמ רזוח