חוזר זה מבוטל
ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
תקני סיוע טכני בחינוך העל-יסודי - תיקון לסעיף 3.7‎-36
בחוזר הוראות הקבע סד/1(א)
3.7‎-46
 
1 במרס 2004
 
  תאריך תחולה 
החלפת סעיף
3.7‎-36 בחוזר
הוראות הקבע
סד/1(א)
 
  מטרת הפרסום  

בסעיף 3.7‎-36 בחוזר הוראות הקבע סד/1(א) פרסמנו המלצות לתקני סיוע
טכני בחינוך העל-יסודי. המלצות אלה מובאות כאן כלשונן - למעט ס"ק 3
שהוא חדש - כהוראת קבע, וסעיף זה מחליף את סעיף 36-.3.7
להלן התקנים המחייבים לעובדי סיוע בחינוך העל-יסודי והיקפי המשרות
שיש להקצות לבעלי התפקידים הקשורים בתקני סיוע טכני בכל אחת
מחטיבות הגיל בחינוך העל-יסודי וכן דרישות התפקידים. מערכות שכר
הלימוד בחטיבה העל-יסודית ובחטיבה הטכנולוגית עודכנו בהתאם.


1. תקני הסיוע
תקני סיוע לכיתה בחטיבת הביניים, בחינוך העיוני ובחטיבה
העליונה
 
1.1 
ההיקף
התחום 
0.15  טכנאי מעבדה ללימודי מדעים 
0.05  מתאם מחשוב בית ספרי 
0.06  מפעיל ציוד אור-קולי (כולל ציוד דיגיטלי מודרני) 


תקני סיוע לכיתה בחינוך הטכנולוגי בחטיבה העליונה
 
1.2 
ההיקף  התחום 
0.1  טכנאי מעבדה ללימודי מדעים 
0.1  טכנאי מעבדות וסדנאות טכנולוגיות 
0.05  מתאם מחשוב בית ספרי ומפעיל ציוד אור-קולי 


2. תיאור התפקידים ודרישותיהם
 
טכנאי מעבדה ללימודי מדעים בחינוך העל-יסודי  2.1 
תיאור התפקיד  א.   
הכנת ציוד, כלים וחומרים לביצוע ניסויים על ידי התלמידים
1)   
עזרה למורה ולתלמידים בשעת ביצוע ניסויים במעבדה  2)   
ניהול ממוחשב של הזמנת ציוד, כלים וחומרים למעבדות
המדעים
 
3)   
שמירה על תקינות הציוד והחומרים שבמעבדות ופיקוח
על תחזוקתם
 
א)  4)   
אחזקת מלאי החומרים שבמעבדות בסיוע מחשב  ב)   
אחזקת חומר חי במעבדה וטיפול בו  ג)   
סיוע למורה ולתלמידים בתכנון פרויקטים ובביצועם באופן
יחידני או בקבוצות (כולל הדרכת תלמידים בכל הנוגע
לשימוש במכשור הנדרש לביצוע ניסויים ותצפיות בזמן
שיעורי המעבדה או מחוץ להם, כגון ביוטופ, ביודע וכו')
 
5)   
בדיקת ניסויים חדשים וביצועם  6)   
הכנת אוספים והחזקתם, ארגון והפקה של תערוכות
הקשורות במקצוע במעבדות ובסביבתן
 
7)   
סיוע למורה בהפקת דפי עבודה וחומר נלווה לשיעורים
במעבדות
 
8)   
סיוע למורה ולתלמידים בשימוש במחשבים בלימודי המדעים
במעבדות (מעבדה ממוחשבת, עיבוד תוצאות במחשב)
9)   
הכנת פריטי ציוד אור-קולי (כגון טלוויזיה, וידיאו, מצלמת
מיקרוסקופ וציוד חדשני רלוונטי) לשיעורים במעבדות
וארגונם על פי בקשת המורה, וכן סיוע בהפעלתם.
 
10)
 
כל אלה תוך הקפדה על אמצעי הבטיחות והוראות משרד
החינוך הנוגעות לעבודה במעבדה, וכן לעבודה עם
חומרים שונים, ובכלל זה עם חומר חי ועם חומרים
מסוכנים.
 
 
דרישות תפקיד  ב.   
השכלה: לפחות תעודת טכנאי או הנדסאי בתחומי הביולוגיה
או הפיזיקה או הכימייה או בתחומי מדע קשורים (אך לא
בתחום המתמטיקה או ההנדסה)
 
1)   
ניסיון של שנה אחת לפחות בתחום  2)   
השלמת קורס מוכר בתחום בהיקף של 80 שעות לפחות.
 
3)   
 
טכנאי מעבדות וסדנאות טכנולוגיות  2.2 
תיאור התפקיד  א.   
הכנת ציוד, כלים וחומרים לביצוע ניסויים, תרגילים ועבודות
על ידי התלמידים במעבדות ובסדנאות
 
1)   
הכנת המעבדות והסדנאות למגוון שיעורי הטכנולוגיה
הנהוגים בחינוך הטכנולוגי
 
2)   
סיוע למורה בהכנת הדגמות ובהפעלתן  3)   
סיוע למורה בהדרכת תלמידים ובליווים בביצוע הפעילויות
במהלך העבודה במעבדות ובסדנאות הטכנולוגיות, ובכלל זה
בשימוש בציוד ובמחשבים
 
4)   
סיוע למורה בהכנת הנחיות ונהלים לביצוע פעילויות
תלמידים תוך הבלטת הוראות השימוש, וכן הקפדה על
נגישות שוטפת אליהם
 
5)   
ניהול ממוחשב של הזמנת ציוד, כלים וחומרים למעבדות
ולסדנאות, וכן שמירת תקינותם ותחזוקתם בהתאם להוראות
התחזוקה הרלוונטיות
 
6)   
סיוע בעדכון דינמי של הציוד הטכנולוגי, ובכלל זה שדרוג
ציוד קיים או החלפת ציוד
 
7)   
סיוע למורה ולתלמידים בתכנון ובביצוע של פרויקטים
ועבודות, וכן באחסון התוצרים
 
8)   
בדיקת הפעלות ותרגילים חדשים וביצועם  9)   
סיוע למורה בהפקת דפי עבודה וחומר נלווה לשיעורים
במעבדות ובסדנאות.
 
10)
 
כל אלה תוך הקפדה על אמצעי הבטיחות ועל הוראות
משרד החינוך הנוגעות לעבודה במעבדה או בסדנה,
לעבודה עם ציוד, ועם ציוד טכנולוגי בפרט, ובכלל זה
מכונות, מכשירים וכלים, וכן לעבודה עם חומרים שונים,
כולל חומרים מסוכנים.
 
 
דרישות התפקיד  ב.   
השכלה: לפחות תעודת טכנאי או הנדסאי באחד מתחומי
הטכנולוגיה הנלמדים בחינוך הטכנולוגי
 
1)   
ניסיון של שנה אחת בתחום לפחות  2)   
השלמת קורס מוכר בתחום, בהיקף של 80 שעות לפחות.
 
3)   
מתאם מחשוב בית ספרי  2.3 
תיאור התפקיד  א.   
עזרה למורים והדרכתם בשילוב שימושי תקשוב בעבודתם  1)   
סיוע בהפעלה שוטפת של תוכנות, לומדות וקישוריות
לאינטרנט (גלישה, דואר אלקטרוני, חיפוש מידע וכו')
 
2)   
סיוע למורים ולתלמידים בהטמעת השימוש בציוד התקשוב
במעבדות המחשבים, בכיתות ובמרחבי הלימוד האחרים
בבית הספר
 
3)   
הכנת מעבדות המחשבים וציוד התקשוב וארגונם לפעילות
שוטפת של מורים ותלמידים
 
4)   
אחריות על שילוב שירותי רשת האינטרנט ועל השימוש בהם,
וכן על תחזוקת אתר בית הספר (אם הוא קיים)
 
5)   
יצירת קשר ותיאום בין גורמי בית הספר וסביבתו לבין
מנחים ורכזי אשכול המופעלים על ידי המינהל למדע
ולטכנולוגיה.
 
6)   
דרישות תפקיד  ב.   
השכלה: הנדסאי מחשבים או בוגר קורס רכזי מחשוב או
מובילי מחשוב או קורס רלוונטי מוכר
 
1)   
ניסיון של שנה אחת לפחות בתחום.
 
2)   
3. חריגה
רשות הנתקלת בקשיים ביישום התקינה בשנת הלימודים התשס"ד תציג את
שיבוץ תקני הסיוע בפועל במכתב מנומק. החל משנת הלימודים התשס"ה לא
תאושר חריגה.


בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר יאיר סמוכה, סגן מנהל המינהל הפדגוגי,
טל' 02‎-5604028.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/8(א), י' ניסן תשס"ד, 1 באפריל 2004