דרכי הוראה 6.
ספרי לימוד 6.3
הפרויקט להשאלת ספרי לימוד 6.3‎-7
 
1 באפריל 2003
 
  תאריך תחולה 
החלפת סעיף
6.3‎-6 בחוזר
הוראות הקבע
סג/8(א)
 
  מטרת הפרסום  

סעיף זה מחליף את סעיף 6.3‎-6 בחוזר הוראות הקבע הוראות הקבע סג/8(א)
בגלל שינוי סעיף קטן 3.6, תוספת לסעיף קטן 6.2 ושינוי המען לשאלות.

1. רקע
רכישת ספרי הלימוד היא נתח גדול בנטל הכספי המוטל על ההורים. לצורך
הקלה על הנטל וכדי לאפשר למוסדות החינוך להשיג את המטרות שתפורטנה
להלן מוצע בזה לכל מוסדות החינוך להצטרף לפרויקט השאלת ספרי הלימוד.

2. מטרות הפרויקט
מתן הזדמנות שווה לכל התלמידים לפתוח את שנת הלימודים עם "סל
ספרים" מלא
2.1 
חינוך הילדים לערך של כבוד לספר ופיתוח תחושת האחריות האישית
שלהם לרכוש האמור לשרת את הקבוצה
2.2 
הקלה משמעותית בנטל הכספי המוטל על ההורים
2.3 
הקפדה על שימוש בספרי לימוד מאושרים על ידי משרד החינוך ועל
החלפת מהדורות פעם ב-5 שנים
2.4 
הקפדה על הוראה לרכוש אך ורק ספרים שייעשה בהם שימוש.
2.5 

3. עקרונות להפעלת הפרויקט
להלן כמה כללים, עקרונות ותנאים מוקדמים המשמשים בסיס
להפעלת השיטה:
הפרויקט הוא באחריות בית הספר ו/או הרשויות המקומיות.
3.1 
ההחלטה אם להפעיל פרויקט זה בבית הספר תהיה בידי הרשות
המקומית או בידי הנהלת בית הספר.
3.2 
כל בית-ספר רשאי להיכלל במסגרת תכנית זו, בתנאי שלמעלה מ-90%
מהורי התלמידים יסכימו להעביר את ספרי הלימוד לידי בית הספר.
3.3 
אגרת השאלה תיגבה במסגרת "אגרת השירותים הנוספים" הקיימת
היום ובהתאם לנהלים שנקבעו לגביית אגרה זו המובאים בחוזר
הוראות הקבע סג/3(א), סעיף 3.11‎-9, "תשלומים הורים".
3.4 
פרויקט ההשאלה ימומן על ידי גביית האגרות שנקבעו להשאלת ספרי
לימוד.
3.5 
בתי ספר שיצטרפו לפרויקט יהיו רשאים לתקצב בשעות ממונה בבית
הספר מתוך מאגר השעות שלהם (עד 3 ש"ש).
3.6 
בשנה הראשונה למעבר מן השיטה הנהוגה כיום לשיטת ההשאלה יהיה
צורך ליצור תשתית להשאלת הספרים. תשתית זו תתבסס על כך
שהתלמידים ישאירו בבית הספר בתום השנה את ספריהם המשומשים.
כמו כן ישלמו התלמידים את אגרת ההשאלה, ובעבורה יקבלו את כל
הספרים לקראת שנת הלימודים החדשה.
3.7 
עם סיום שנת הלימודים יחזירו התלמידים את ספרי הלימוד לבתי
הספר. תלמיד שלא יחזיר ספר יתבקש לרכוש ספר אחר במקומו, או,
לחלופין, לשלם לקופת בית הספר את מחיר הספר. כמו כן בית הספר
רשאי להטיל את עלות תיקונם של הספרים הבלויים על התלמידים
המחזירים ספרים בלויים בצורה לא סבירה.
3.8 
בית הספר אחראי לתיקון הספרים הבלויים משנת ההצטרפות.
3.9 
לאחר שיפוץ הספרים, ועם קבלת ספרים חסרים או חדשים מן
ההוצאות לאור, יוכן סל ספרים לכל תלמיד, בהתאם לרשימת הספרים
המאושרים על ידי משרד החינוך כפי שנקבעה לכל כיתה על ידי המועצה
הפדגוגית של בית הספר.
3.10
 
בית הספר יודיע בתום שנת הלימודים על התאריכים שבהם על
התלמידים להופיע בבית הספר כדי לקבל את סל הספרים שלהם. מומלץ
שחלוקת הספרים תתבצע בימים האחרונים של חופשת הקיץ, כדי
לאפשר את התחלת הלימודים בשעה הראשונה של היום הראשון
ללימודים.
3.11
 
לכל תלמיד יהיה כרטיס שואל, ובו פרטים על התלמיד, שמות הספרים
שהושאלו לו, מצבם, מחיריהם, תאריך קבלת הספרים, תאריך החזרת
הספרים והתחייבות לשמור על הספרים ולהחזירם שלמים ונקיים.
3.12
 
בתי-ספר שכבר מפעילים את הפרויקט להשאלת ספרי לימוד מעל 5
שנים יוכלו לפנות בבקשה לתמיכה לחידוש המאגר. הפנייה תיעשה דרך
נציגי החברה למתנ"סים כמפורט להלן. הבקשות תידונה בוועדת
חריגים.
3.13
 
השנה יפורסם שוב מכרז על מחירי ספרי הלימוד בהתאם לרשימת
הספרים המאושרים על ידי משרד החינוך. ההנחה היא שמכרז זה יוזיל
את מחירי הספרים.
3.14
 

4. הפעלת התכנית
להפעלתו של הפרויקט להשאלת ספרי לימוד שותפים הגורמים האלה:
-   משרד החינוך התרבות והספורט
-   מרכז השלטון המקומי
-   איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות
-   ארגון ההורים הארצי
-   החברה למשק ולכלכלה
-   החברה למתנ"סים (מינהל בתי-הספר הקהילתיים).

5. תהליך ההצטרפות
הרשות המקומית תטיל על אחד מעובדיה את ניהול הפרויקט ברשות.
בתי-הספר יודיעו לרשות המקומית בכתב על הצטרפותם לפרויקט,
ויעבירו אליה את כל הנתונים החיוניים להזמנה ולרכישה של חומרי
הלמידה, ובכלל זה מספר התלמידים בכל שכבת גיל, שמות ספרי
הלימוד וכמויות הספרים. רשימת ספרי הלימוד של בתי-הספר תהיה
מתוך הרשימה של ספרי הלימוד שאושרו על ידי המשרד והופיעו בחוזר
המנכ"ל "הודעות ומידע" הרלוונטי, מאחר שהמכרז הוא אך ורק לפי
רשימת ספרים זו.
5.1 
הרשות המקומית תרכז את ההזמנות מבתי-הספר ותבצע הזמנה
מרוכזת מהחברה למשק ולכלכלה.
5.2 
החברה למשק ולכלכלה תפרסם מכרז על מחירי ספרי הלימוד, תבצע
את ההזמנה מהזכיינים ותדאג לאספקת הספרים ישירות לבתי-הספר.
5.3 
בתי-הספר יעבירו את התשלום עבור הספרים לחברה למשק ולכלכלה
באמצעות נציג הרשות המקומית.
5.4 
בתי-ספר שאינם נתמכים כספית על ידי משרד החינוך התרבות
והספורט בפרויקט זה יכולים לרכוש את הספרים במחירי המכרז.
5.5 
רשתות החינוך שתלמידיהן משתמשים בספרי הלימוד מתוך רשימת
ספרי הלימוד המאושרים על ידי המשרד תוכלנה לפנות ישירות לחברה
למשק ולכלכלה לשם רכישת הספרים.
5.6 

6. תמיכה כספית
בשנת הלימודים הראשונה להצטרפות של בית הספר לפרויקט ההשאלה
יתמוך המשרד בבתי-הספר היסודיים ובחטיבות הביניים המדורגים
בעשירונים 5 עד 10 במדרג הטיפוח שקבע משרד החינוך. סיוע זה ניתן
כדי לאפשר מאגר מלא ושלם של כל חומרי הלמידה בשנת ההצטרפות.
תלמידי כיתות א'-ב' ימומנו במחיר אחיד של 30 ש"ח לתלמיד
בבתי-הספר האלה, וזאת מאחר שרוב חומרי הלמידה בשכבות גיל אלה
הם חוברות עבודה המתכלות ואי אפשר להשתמש בהן שימוש חוזר.
6.1 
התמיכה הכספית תהיה כדלקמן:
-   לעשירון 3: 80 ש"ח לתלמיד
-   לעשירון 4: 90 ש"ח לתלמיד
-   לעשירון 5: 100 ש"ח לתלמיד
-   לעשירון 6: 110 ש"ח לתלמיד
-   לעשירון 7: 120 ש"ח לתלמיד
-   לעשירון 8: 130 ש"ח לתלמיד
-   לעשירון 9: 140 ש"ח לתלמיד
-   לעשירון 10: 150 ש"ח לתלמיד.

התמיכה תמומש בהפחתה מסכום התשלום עבור ספרי הלימוד שיירכשו
דרך החברה למשק ולכלכלה. זאת עם הצגת שובר זכאות שיסופק
לבתי-הספר על ידי הרשויות המקומיות. הרשויות תקבלנה את שוברי
הזכאות מהחברה למשק ולכלכלה.
6.2 
כאמור לעיל, תלמידים המשתתפים בפרויקט ישלמו לבית הספר "אגרת
השאלה" שתמורתה יקבלו את סל חומרי הלמידה.

גובה האגרה יהיה כדלקמן:
-   לכיתות א'-ו': 240 ש"ח לתלמיד
-   לכיתות ז'-ט': 280 ש"ח לתלמיד.
6.3 

7. ליווי, הדרכה ובקרה
נציגי החברה למתנ"סים יעמדו לרשות בתי-הספר והרשויות המקומיות
בכל הנוגע להדרכה ולהסברה על הארגון והניהול של הפרויקט להשאלת
הספרים. כמו כן יעמדו נציגי החברה למתנ"סים לרשות רכזי הפרויקט
תוך כדי הפעלתו למתן מענה הולם לבעיות שתעלינה.
7.1 
נציגיה של החברה למתנ"סים יקיימו בקרה מסודרת על התהליך של
ביצוע ההשאלה, ובתי-הספר המשתתפים בפרויקט נדרשים להעמיד
לרשותם את הפרטים המתבקשים.
7.2 
בכל מחוז ימונה נציג של החברה למתנ"סים שיעבוד מול בתי-הספר
והרשויות במחוז.
7.3 
כמו כן יוקם מוקד טלפוני ארצי בחברה למתנ"סים לצורך מתן מענה
לכל השאלות שתופנינה אליו, ובכלל זה הפצת חומרי הדרכה.
7.4 

8. לוח הזמנים
בחודש מרס: הרשמת בתי הספר ברשות המקומית ופרסום המכרז על ידי
החברה למשק ולכלכלה

בחודש אפריל: הרשמת הרשויות המקומיות בחברה למשק ולכלכלה ופרסום
תוצאות המכרז

בחודש מאי: העברת הזמנות מפורטות מהרשויות המקומיות לחברה למשק
ולכלכלה

בחודשים יוני-יולי: ביצוע ההזמנות על ידי החברה למשק ולכלכלה על פי
דרישות הרשויות

בחודש אוגוסט: חלוקת הספרים לתלמידים והגשת דוח ביצוע על ידי
בתי-הספר כפי שיידרש.


שאלות אפשר להפנות על פי המפורט להלן:

-   רשויות מקומיות ובתי-ספר המעוניינים להצטרף יפנו אל החברה
    למתנ"סים בטל' 02‎-6756967.
-   לשם רכישת ספרי לימוד הרשויות המקומיות תפנינה לחברה למשק
    ולכלכלה (לגלית או לרויטל), בטל' 03‎-6235274.
-   בשאלות עקרוניות אפשר לפנות לגב' בלה קליימן, המינהל הפדגוגי,
    בטל' 02‎-5604027.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/8(א), י' ניסן תשס"ד, 1 באפריל 2004