עובד הוראה 8.
תנא שירות 8.5
גמול להפלגה בים עם תלמידים מכיתות ז'-ט' 8.5‎-33
 
1 באפריל 2004
 
  תאריך תחולה 
החלפת סעיף
79 בחוזר לד/3
 
  מטרת הפרסום  

סעיף זה מחליף את סעיף 79 בחוזר לד/3.
במסגרת שיעורי הימאות בכיתות ז'-ט' בבתי הספר היסודיים ובחטיבות
הביניים מלווים עובדי הוראה שהם מורים בבית הספר לחינוך ימי את
התלמידים בהפלגות בים לאורך חופי הארץ.
1. 
הגדרות  2. 
תקופת לימודים: תקופה שבה מתקיימים לימודים בבתי הספר
לפי הוראת מנכ"ל משרד החינוך.
 
א.   
יום הפלגה: 6 שעות הפלגה רצופות לפחות (שעת תחילת ההפלגה
תיחשב מרגע תחילת ההכנה של הסירות להפלגה ועד החזרת
הסירות למקום העגינה שלהן).
 
ב.   
תכנית לימודים שנתית: תכנית לימודים הנקבעת בתחילת שנת
הלימודים על ידי מנהל בית הספר ומאושרת ע"י הפיקוח הארצי על
החינוך הגופני - המחלקה לחינוך ימי.
ג.   
עובדי הוראה הנדרשים על פי תכנית הלימודים השנתית לצאת
להפלגה עם תלמידים מכיתות ז'-ט' (להלן "התלמידים") זכאים
לקבל תוספת בשיעורים כדלקמן על שכרם הבסיסי ליום הפלגה
(הזכאות היא למורה מלווה אחד לסירה):
א.  3. 
1) בתקופת הלימודים - 110%
2) בחופשות 210%.
 
 
עובד הוראה היוצא כאחראי להפלגה יהיה זכאי לקבל תוספת
בשיעורים כדלקמן על שכרו הבסיסי ליום הפלגה (עובד הוראה
אחראי הוא עובד הוראה מלווה האחראי על קבוצת סירות ומונה
ע"י מנהל בית הספר לעניין זה):
1. בתקופת הלימודים - 120%
2. בחופשות - 220%.
ב.   
עובד הוראה המלווה תלמידים כאמור בהפלגה בים יהיה זכאי לקצובת
אש"ל לפי ההוראות הקבועות למתן קצובה זו לגבי עובדי הוראה
המתפרסמות מעת לעת.
4. 
עובד הוראה המלווה תלמידים יהיה זכאי לקבל בעד ימי ההפלגה שכר
על בסיס משרה מלאה אחת (המורכבת מרכיבים הנכללים לפנסיה
בלבד), גם אם הוא מועסק בדרך כלל במשרה חלקית.
5. 
עובד הוראה המלווה תלמידים להפלגה הנמשכת פחות מ-6 שעות יהיה
זכאי לקבל גמול ליווי תלמידים לפעילות חוץ בית ספרית בהתאם
להוראות המתפרסמות מעת לעת.
6. 
עובדי הוראה הנדרשים לצאת לתחרויות שיט (אליפות בתי הספר) - או
לכל פעילות ימית שאינה עונה על הגדרת יום הפלגה כאמור לעיל - על פי
התכנית השנתית עם תלמידים בכיתות ז'-ט' יהיו זכאים לקבל תוספת
בגין פעילות חוץ-בית-ספרית על פי ההוראות הקבועות לעניין פעילות
חוץ-בית-ספרית המתפרסמות מעת לעת.
יצוין כי עובדי הוראה הנדרשים לצאת לתחרויות שיט (אליפות בתי
הספר) על פי תכנית העבודה השנתית עם תלמידים בכיתות י'-י"ב יהיו
אף הם זכאים לקבל תוספת בגין פעילות חוץ-בית-ספרית לפי ההוראות
המתפרסמות מעת לעת.
7. 
בתום הפעילות ימלא מנהל בית הספר טופס גמול להפלגה בים (ראה
דוגמה ב-9 להלן) ויעבירו לגזברות המחוז הרלוונטי לשם תשלום באותו
חודש שבו בוצעה הפעילות; המנהל גם יכתוב דוח סיכום על ההפלגה
ויעבירו לפיקוח הארצי על החינוך הגופני, למחלקה לחינוך ולספורט
ימי. הדוח יועבר בתום כל חודש.
8. 

בשאלות אפשר לפנות אל מר ציון שבת, מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה,
טל' 02‎-5604750/1.

טופס גמול להפלגה בים עם תלמידי כיתות ז', ח' ו-ט'
אל: גזברות מחוז __________________
שם המורה: ______________ מס' הזהות: ____________

פרטי הליווי
תאריך היציאה: _______ שעת ההתחלה של הכנסת הסירה להפלגה: _______
מקום היציאה: ___________________________________
תאריך סיום ההפלגה: _______ שעת החזרת הסירה לעגינה: _______
מקום ההגעה: ___________________________________
מספר הסירות בהפלגה: ___________________________________

יש למלא את א' או את ב':
התפקיד בהפלגה: עובדי הוראה המשמש כמורה מלווה לסירה
משך ההפלגה: מספר ימי הלימוד _______________________
מספר ימי החופשה: _________________________________
א. 
התפקיד בהפלגה: עובד הוראה האחראי להפלגה
משך ההפלגה: מספר ימי הלימוד: _______________________
מספר ימי החופשה: _________________________________
זכאי/לא זכאי לקצובת אש"ל ע"פ הוראות התקשי"ר
 
ב. 

___________         ___________________         ______________         ___________
     תאריך                שם מנהל/ת ביה"ס לחינוך          חתימת המנהל/ת           חותמת ביה"ס
                                     ולספורט ימי
9. 


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/8(א), י' ניסן תשס"ד, 1 באפריל 2004