ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
חסימת אתרי מידע בלתי רצויים באינטרנט במערכת החינוך 3.6‎-6
 
2 במאי 2004
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  1. רקע

הנגישות הבלתי אמצעית של תלמידים לאתרי האינטרנט בתוך בתי הספר
ומחוצה להם מאפשרת גם שימוש מזיק באתרים. כך תלמידים נחשפים
לתכנים מזיקים באתרי אלימות, אלימות מינית ופורנוגרפיה. חשיפה של
ילדים לאתרים אלה מסכנת אותם ופוגעת בהתפתחותם ובתפקודם.


2. הצעדים שעל מוסדות החינוך לנקוט כדי להבטיח את מוגנותם
של התלמידים מפני חשיפה לתכנים מזיקים באינטרנט וכדי לפתח
צריכה ביקורתית של מדיום האינטרנט

על בתי הספר המחברים את מערכת המחשוב שלהם לאינטרנט להבטיח
חסימת אתרי סקס, פורנוגרפיה, אלימות וסמים; זאת כחלק מן ההסכם
עם ספקי האינטרנט.
2.1 
מנהלים ומורים מתבקשים לפעול להגברת המודעות לחשיבות
ההתנהגות המוסרית בשימוש בטכנולוגיות המידע ולפתח את כללי
האתיקה הבית ספרית בנושא זה. כללי בטכנולוגיית המידע
האתיקה יתייחסו להגבלות ולהיתרים של השימוש ברמת המורה
והתלמיד בכל כיתה או שכבת גיל.
2.2 
מומלץ כי התלמידים יחתמו על הצהרת התחייבות או על אמנה בית
ספרית להתנהגות הוגנת ומוסרית בשימוש בטכנולוגיית המידע. האמנה
תכלול את עיקרי כללי האתיקה בתקשוב ואת התחייבות התלמיד כלפי
החוק, החברה, בית הספר ועמיתים ומשתמשים אחרים מחוץ לסביבת
בית הספר.
2.3 
מומלץ כי בתי הספר יקיימו דיון בסוגיות של אתיקה ומוסר ברשת,
בשיתוף פעולה בין התלמידים, המורים וההורים. רצוי שהדיון ייעשה
באופן קבוע, באמצעות פורומים ובימות דיון.
2.4 
בתי הספר מתבקשים לקיים אספות הורים ובהן ליידע את ההורים
ולהדריך אותם אודות הסכנות בגלישה לאתרים של סקס, פורנוגרפיה,
סמים ואלימות, אודות הצורך בבקרה על האתרים שילדיהם גולשים
בהם ואודות האפשרויות הטכניות לחסימת אתרים.
2.5 


3. חומרי העזר העומדים לרשות בתי הספר

הגיליון של "כישורים וקשרים לחיים - גולשים לחופים
בטוחים"
(כסלו התשס"ג) שהופץ על ידי השירות הפסיכולוגי
חינוכי. בגיליון זה יש הצעות לשיחות בכיתות סביב הנושאים
האלה: הסכנות בחשיפה לאנשים בלתי רצויים (מתחזים, סוטים
וכד'), הסכנות בחשיפה לחומרים מזיקים (אלימות, פורנוגרפיה,
סמים), כיצד נמנעים מסכנות אלה?, כישורים וירטואליים,
אתיקה ברשת, האם התקשורת באינטרנט מקרבת או מרחיקה?,
סיוע והסתייעות ברשת, מקומם של ההורים מול גלישת ילדיהם
באינטרנט.
 
-  3.1 
הגיליון של "כישורים וקשרים לחיים - השתקפויות:
החיים בראי המדיה והמדיה בראי החיים"
(יצא בקרוב).
גיליון זה נוגע להשפעת המדיה על חיי הנוער והמבוגרים.

לגיליון יצורף תקליטור ובו -  
-   
מצגת להורים בנושא "חינוך והסברה לשימוש נבון ברשת",
בהוצאת אשנב - איגוד האינטרנט הישראלי
 
1.   
הצעות לסדנאות לערבי הורים-תלמידים בנושא  2.   
מצגת בנושא "התנהגות בסביבה ממוחשבת ומתוקשבת, דרכי
התמודדות עם בעיית האתיקה" - המינהל למדע ולטכנולוגיה.
 
3.   
את הגיליונות של "כישורים וקשרים" אפשר להוריד מאתר שפ"י
שבאתר משרד החינוך, http://www.education.gov.il/shefi.
 
 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל -

- הגב' סופיה מינץ, מנהלת מינהל תקשוב ומערכות מידע,
  בנושאים של חסימת האתר, טל' 02‎-5602557/1;

- הגב' דורית בכר, מפקחת ארצית על מידענות, אתיקה וערכים
  ברשת במינהל למדע ולטכנולוגיה, בנושא "האתיקה ברשת", טל'
  03‎-6896108

- הגב' שוש צימרמן, מפקחת ארצית על התנהגויות סיכון ומניעת
  התעללות בילדים בשירות הפסיכולוגי-ייעוצי, טל'
  02‎-5603874.


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/9(א), י"א אייר תשס"ד, 2 במאי 2004